Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej.

Data dodania2017/11/15 - 21:00
Data zakończenie2017/11/30 - 12:00
StatusZakończone

Opis przetargu:

                                                                                                                                                                                                                        Podkowa Leśna, 15. 11. 2017 r.

 

    BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

 

Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej.

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej oraz zaprojektowanie i wykonanie
8 wewnętrznych instalacji gazowych do lokali mieszkalnych.

Oferta polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, opinii czy zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na wykonaniu robót budowlanych polegających na przyłączeniu budynku do istniejącej ulicznej sieci gazowej oraz na doprowadzeniu gazu do lokali mieszkalnych.

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia
  1. wykonanie dokumentacji projektowej: do dnia 28.02.2018 r.
  2. wykonanie robót budowlanych: do dnia 30.03.2018 r.
 2. Kryterium oceny

100% – cena oferty

 1. Termin składania ofert.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do dnia 30.11.2017 r. godz. 12.00. Ofertę należy przesłać (decyduje data wpływu) na adres: e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna adres : ul. Akacjowa 39/41,
05-807 Podkowa Leśna. Oferta należy sporządzić na Formularzu ofertowym.

 1. Wartość szacunkowa zamówienia

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 EURO

 1. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie m.in. ceny zaproponowanego asortymentu.
 2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.


  

_____________________________

(pieczęć wykonawcy)

 

FORMULARZ OFERTY

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest

 

„Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej

 

NAZWA WYKONAWCY:                                                                                            ____________            _______________________________________________________________________

 (w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Lidera)

 

ADRES DO KORESPONDENCJI:

NAZWA WYKONAWCY:                                                                                                                   

ADRES:                                                                                                                                             

TEL.:                                       ______             FAX: .                                                            ______

NIP: _________________________________ REGON ________________________________

 

 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
  w zapytaniu ofertowym.
 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

NETTO: _______________  zł   ________  gr

(słownie złotych: ______________________________________________________________________________)

BRUTTO: ______________  zł   ________  gr

(słownie  złotych: ______________________________________________________________________________)

 

 1. OFERUJEMY wykonanie wskazanego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
  w zaproszeniu do składania ofert.

 

__________________ dnia _________

PODPIS I PIECZĄTKA  WYKONAWCY

 

 

Zapytania-ofertowego na przyłącze gazowe w budynku przy ul. Jana Pawła II 29

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content