„Rewitalizacja drzew w mieście Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, Zadanie nr 2 Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa.”

Data dodania2017/07/26 - 10:29
Data zakończenie2017/08/03 - 10:00
StatusZakończone

Opis przetargu:

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

„Rewitalizacja drzew w mieście Podkowa Leśna z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków,

Zadanie nr 2 Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa.”

Procedura: z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w postępowaniu znajduje zastosowanie art. 4 ust.1 pkt.6) ustawy. Procedura jest prowadzona wg. Regulaminu wewnętrznego obowiązującego w UM Podkowa Leśna.:

Wspólny Słownik Zamówień CPV: CPV 77200000-2 – Usługi z zakresu leśnictwa: CPV 77211500-7 – Pielęgnacjna drzew

Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1 obejmuje wykonanie rewitalizacji 1550 sztuk drzew:

Zakres 1 usunięcie drobnego i grubego posuszu z koron drzew (suche gałęzie o średnicy do 5 – 8cm, konary o średnicy do 20cm),

Zakres 2 usunięcie drobnego i grubego posuszu z koron drzew( suche gałęzie o średnicy do 5 – 8cm, konary o średnicy do 20cm), cięcia sanitarne w koronie (usunięcie zainfekowanych konarów i gałęzi) i techniczne (krzyżujące się konary , zrównoważenie koron), założenie wiązań,

Zakres 3 usunięcie drobnego i grubego posuszu z koron drzew (suche gałęzie o średnicy do 5 – 8cm, konary o średnicy do 20cm ), cięcia sanitarne (usunięcie zainfekowanych części drzewa) cięcia techniczne (krzyżujące się konary , zrównoważenie koron), zabiegi poprawiające bezpieczeństwo (np. założenie wiązań, usunięcie części korony bądź pnia).

Ponadto uprzątnięty zostanie cały urobek (ścięte gałęzie) poprzez rozdrobnienie gałęzi rębarką w miejscu wykonywania pielęgnacji a następnie zabranie tych odpadów i ich utylizację.

Zadanie nr 2 obejmuje wykonanie rewitalizacji 2200 sztuk drzew:

Do pielęgnacji przewidziano 2200 starych drzew. Zakres prac dla wytypowanych drzew obejmuje prace pielęgnacyjne tj. cięcia sanitarne (w tym usunięcie suchych i chorych konarów drzew, nadłamanych gałęzi), cięcia korygujące kształt korony (w celu poprawy statyki drzew) oraz cięcia techniczne w przypadku drzew zagrażających bezpieczeństwu przechodniów. Ponadto uprzątnięty zostanie cały urobek (ścięte gałęzie) poprzez rozdrobnienie gałęzi rębarką w miejscu wykonywania pielęgnacji a następnie zabranie tych odpadów i ich utylizację.

 

UWAGA – Miasto jest w całości  wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (Dec. Nr. 1194A z dnia 22.10.1981 r.) Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny, zabudowa oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta.

  • Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartość co najmniej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartość co najmniej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych).

Zamawiający wymaga przedstawienia polisy na 300.000,00 zł/600.000,00 zł

 2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Zdolność zawodowa:

Wykonawca posiada zdolności zawodowe do realizacji zamówienia, jeżeli, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

jedną usługę pielęgnacji drzew (pielęgnacja drzew na wysokości) na obszarze zabytkowym o wartości brutto min. 400.000,00 zł na min. 1000 drzew, gdy Wykonawca składa ofertę tylko na jedno zadanie

lub

dwie usługi pielęgnacji drzew (pielęgnacja drzew na wysokości) na obszarze zabytkowym o wartości brutto min. 400.000,00 zł. każda na min. 1000 drzew każda (lub łącznie 2000 drzew), gdy Wykonawca składa ofertę na dwa zadania.

 

Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika Doświadczenie wykonawcy oraz dołączenia dokumentów na potwierdzenie należytej realizacji wskazanych zamówień

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże osobno dla każdego zadania, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował – 10 pracownikami do realizacji umowy.

– co najmniej 1 osoba kierująca pracami, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotu zamówienia, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury – (ustawa  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

– 1 osoba pełniąca nadzór nad wykonywanymi pracami – tytuł inspektora nadzoru terenów zieleni nadany przez właściwe instytucje branżowe.

– min. 3 osoby –  z ukończonym kursem pilarza drzew ozdobnych I stopnia lub kursu European Treeworker z min. 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych na terenach objętych ochrona konserwatorską

min. 3 osoby – z ukończonym kursem pilarza drzew ozdobnych II stopnia lub kursu European Treeworker z min. 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu prac pielęgnacyjnych na terenach objętych ochrona konserwatorską

– min. 2 osoby – z wykształceniem ogrodniczym lub leśnym i min. 2 letnim

Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika Wykaz osób w zakresie spełnienia wymagań przez zatrudnione osoby.

 

Zdolność techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże osobno dla każdego zadania, że dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania usługi, zgodnie z zamówieniem tj. dysponuje w szczególności: – podnośnik koszowy o wysięgu bocznym min. 15m i wysokości roboczej min. 25m – 1 szt.; – samochód ciężarowy – 2 szt., – rębak spalinowy – 2 szt. Zamawiający wymaga wypełnienia załącznika Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku przesłania oferty w formie elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany na etapie postępowania do przedstawienia załączonych dokumentów również w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Termin realizacji zamówienia– do dnia 30.11.2017 r.

Kryterium oceny 100% –  cena brutto

Termin i składania ofert.

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 03.08.2017 r. godz. 10.00. (decyduje data wpływu) e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna adres : ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

VII. Wartość szacunkowa zamówienia.

Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 EURO do 209 000 EURO

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

Koszty nadzoru ornitologa ponosi Wykonawca.

Zapytanie ofertowe – rewitalizacja zad.I,II

Wykaz prac zał. nr 1 do Umowy zad.I

Projekt – Umowa rewitalizacja 25.07.

modyfikacja_zapytanie-ofertowe-rewitalizacja-zad.I i II

Informacja o wyniku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content