Wybory uzupełniające ławników 2020

 

 

INFORMACJA
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie naboru kandydatów na ławników
w wyborach uzupełniających na kadencję 2020 – 2023

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przystępuje do wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023 do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w liczbie 4 osób.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 10 lutego 2020 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693).

 

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył 30 lat;
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)  nie przekroczył 70 lat;
6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)  duchowni;
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż w jednym sądzie.

W terminie do dnia 10 lutego 2020 r. kandydatów na ławników Radzie Miasta mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory ławników zostaną przeprowadzone podczas sesji Rady Miasta w możliwie szybkim terminie.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powoływany przez Radę Miasta, który na sesji rady przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Miasta zasięgnie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wzór karty zgłoszenia zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Można go także otrzymać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 5, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Wzór kary z załącznikami zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta (bip.podkowalesna.pl).

Zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) można składać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna (Urząd Miasta, pok. nr 5) w godzinach pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta (ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna) – decyduje data wpływu do Urzędu. Informacji udziela Beata Krupa – Biuro Rady Miasta – tel. 22 759 21 06.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/ Artur Tusiński

 

Dokumenty do pobrania:

Akty prawne:

Informacja o naborze kandydatów na ławników – pdf

 

 

Uchwała Nr 123/XIV/2020 Rady Miasta z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr 133/XVII/2020 Rady Miasta z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała Nr 134/XVII/2020 Rady Miasta z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego

Uchwała Nr 165/XIX/2020 Rady Miasta z dnia 29 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.Załącznik do uchwały

 

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content