Wybory ławników 2023

INFORMACJA

dotycząca naboru kandydatów na ławników na kadencję 2024 – 2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26 maja 2023 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przystępuje do wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027:

– do Sądu Okręgowego w Warszawie – 1 osoba,

– do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. – 1 osoba,

do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 3 osoby.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
    na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. poz. 693) zmienione rozporządzeniem z dnia 11 października 2022 r. (Dz.U. poz. 2155).

Zgodnie z ww. ustawą ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem w więcej niż w jednym sądzie.

W terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. kandydatów na ławników Radzie Miasta Podkowa Leśna mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory ławników zostaną przeprowadzone podczas sesji Rady Miasta najpóźniej w październiku 2023 r. Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powoływany przez Radę Miasta, który na sesji Rady Miasta przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Rada Miasta zasięgnie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wzór karty zgłoszenia można otrzymać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 5, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Wzór kary z załącznikami zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta (bip.podkowalesna.pl).

Zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami – od października 2022 r. nowy wzór) można składać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna (Urząd Miasta, pok. nr 5) w godzinach pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna (uwaga – 30 czerwca, piątek – Urząd czynny do godz. 14.00) lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta (ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna) – decyduje data wpływu do Urzędu.

Informacji udziela Beata Krupa – Biuro Rady Miasta – tel. 22 759 21 06.

Burmistrz Miasta
/-/
Artur Tusiński

 

 

Uchwała Nn 399/LII/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content