Wybory ławników 2019

 

INFORMACJA
z dnia 29 maja 2019 r.
dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna informuje, że zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. Rada Miasta Podkowa Leśna przystępuje do wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 w liczbie:

  1. jednego ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie,
  2. jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim,
  3. jednego ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3)  ukończył 30 lat;
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)  nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika;
7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)  duchowni;
7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)  radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem w więcej niż w jednym sądzie.

W terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której należy dołączyć dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 r.
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, który na sesji rady przedstawi swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Rada gminy zasięgnie od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wzór karty zgłoszenia zamieszczony jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link). Można go także otrzymać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 5, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu Miasta. Wzór kary z załącznikami zamieszczony jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta (bip.podkowalesna.pl).

Zgłoszenia (wypełniona karta wraz z wymaganymi załącznikami) można składać Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna, pok. nr 5, ul. Akacjowa 39/41, w godzinach pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna. Informacji udziela Beata Krupa – Biuro Rady Miasta – tel. 22 759 21 06.

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/ Artur Tusiński

 

Dokumenty do pobrania:

1) wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika  (pdf)

2) oświadczenie kandydata (postępowanie – przestępstwo)

3)  oświadczenie kandydata (władza rodzicielska)

4) wzór listy podpisów osób zgłaszających kandydata

5) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Akty prawne:

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru kary zgłoszenia

 

Uchwały Rady Miasta

Uchwała Nr 78/VIII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 81/IX/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 82/IX/2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Wybory ławników przeprowadzono na X sesji Rady Miasta w dniu 26.09.2019 r. – program sesji

Uchwała Nr 84/X/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Załączniki – Protokoły Komisji Skrutacyjnej

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content