Wybory uzupełniające ławników 2018

 

Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

 

Informacja o naborze kandydatów na ławników

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2011 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 23
z późn. zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna powinna wybrać w wyborach uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 29 czerwca 2018 r.

Zasady przeprowadzania wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określają przepisy:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23 z  późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Kto może być ławnikiem

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kto nie może być ławnikiem

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak zgłosić kandydatów na ławników

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się  na KARCIE ZGŁOSZENIA, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693). 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika można:

 • pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna – zakładka dot. wyborów uzupełniających ławników 2018 (odnośnik na stronie internetowej Miasta),
 • pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • otrzymać w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna (Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na  karcie zgłoszenia dołącza się  następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozu­mieniu przepisów ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z  wymogami  stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-4, powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto:

 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na  karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
  Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zgłaszających kandydata na ławnika zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzory dokumentów:

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
 • formularz zapytania o udzielenie informacji o zgłaszanej osobie z KRK,
 • wzór oświadczenia dotyczącego prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
 • wzór oświadczenia kandydata na ławnika dotyczącego władzy rodzicielskiej,
 • wzór listy osób popierających kandydata na ławnika

dostępne są w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna (Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41). Można je także pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna – zakładka dot. wyborów uzupełniających ławników 2018 (odnośnik na stronie internetowej Miasta).

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz  za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Informacje dodatkowe

Rada Miasta zasięga od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu (po 29 czerwca 2018), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Rada Miasta wybiera ławników w głosowaniu tajnym.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 29 czerwca 2018 r. w Biurze Rady Miasta Podkowa Leśna (ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna) w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz za pośrednictwem poczty skierowanej na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

Przy przyjmowaniu zgłoszeń pracownicy nie dokonują ich weryfikacji.

Kontakt

Dodatkowych informacji w sprawie wyborów ławników udziela Biuro Rady Miasta Podkowa Leśna (tel. 22 759 21 00).

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Wzory dokumentów:

 

 

W terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. żadne zgłoszenia kandydatów na ławników nie wpłynęły.

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content