Urząd Miasta

Urząd Miasta Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
tel. 22 759 21 00 fax: 22 758 90 03
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
adres skrytki ePUAP: /6gf1vd1m9s/skrytka

Dane do faktury:
Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
NIP: 529-180-92-80
Nr konta bankowego
43 1240 5918 1111 0000 4909 0851
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek w godz. 8.00 – 18.00
wtorek w godz. 8.00 – 16.00
środa w godz. 8.00 – 16.00
czwartek w godz. 8.00-16.00
piątek w godz. 8.00 – 14.00
sob. – niedz. – Urząd nieczynny

Rejestry prowadzone przez referaty i samodzielne stanowiska

1. Rejestr pism przychodzących
2. Rejestr uchwał Rady Miasta
3. Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta

4. Rejestr zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu
5. Rejestr pojazdów opodatkowanych
6. Rejestr placówek oświatowych
7. Rejestr wniosków i interpelacji radnych i komisji
8. Rejestr zleceń i umów
9. Rejestr dyżurów radnych
10. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie gminy Podkowa Leśna
11. Rejestr szkół i placówek oświatowych niepublicznych działających na terenie gminy Podkowa Leśna
12. Rejestr instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Podkowa Leśna, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury:
1.    Zgodnie z § 10 ust.1 ww. rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2.     Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.    Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4.    Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.    Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Księga rejestrowa instytucji kultury Miasta Podkowa Leśna

Wniosek o wydanie odpisu z rejestru kultury

Ewidencje prowadzone przez Urząd Miasta

1. Ewidencja ludności.
2. Ewidencja podatników.
3. Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych.
4. Ewidencja działalności gospodarczej.
5. Ewidencja dróg.
6. Ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym.
7. Ewidencja grobów.
8. Ewidencja osób korzystających z selektywnej zbiórki odpadów.
9. Ewidencja wydanych decyzji o warunkach zabudowy.
10. Ewidencja inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej.
11. Ewidencja przyłączy wodociągowych.

Archiwa Urzędu Miasta

W zasobach archiwalnych znajdują się:

Uchwały Rady Miasta od 1990 roku.
Zarządzenia Zarządu Miasta od 1990 roku.
Akty stanu cywilnego od 1949 roku.

Numery kont Urzędu Miasta

Wszelkie opłaty można uiszczać na wskazane numery kont:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział w Brwinowie
ul. Leśna 7a
05-840 Brwinów61 9291 0001 0090 4962 2000 0010
Bank Pekao S.A. Oddział w Pruszkowie
al. Wojska Polskiego 23
05-800 Pruszków43 1240 5918 1111 0000 4909 0851

NIP i REGON

NIP Miasta Podkowa Leśna: 529-180-92-80
REGON Miasta Podkowa Leśna: 013269338
NIP Urzędu Miasta: 534-14-65-599
REGON Urzędu Miasta: 000527138

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content