MAŁE GRANTY – 2019

Małe Granty
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie zadania z pominięciem trybu konkursowego, dzięki procedurze tzw. Małych Grantów. Zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10000zł. Organizacja składa ofertę do Burmistrza, który w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje celowość zadania i podejmuje decyzję o dofinansowaniu, wysokości dofinansowania lub o nie finansowaniu. Jeśli oferta jest zaakceptowana, zostaje wywieszona wraz z załącznikiem ofertowym na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń. Na Małe Granty Urząd może przeznaczyć nie więcej niż 20% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.

A oto co mówi na temat Małych Grantów Ustawa o działalności pożytku publicznego:

Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. (15) (uchylony).

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Nagroda Pritzkera 2019

Termin zgłaszania uwag do dnia: 24.04.2019 r. do godziny 16:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Termin zgłaszania uwag do dnia: 02.05.2019 r. do godziny 16:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego FACECI

Termin zgłaszania uwag do dnia: 15.05.2019 r. do godziny 16:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Termin zgłaszania uwag do dnia: 03.06.2019 r. do godziny 18:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – wystawa ekslibrisu

Termin zgłaszania uwag do dnia: 18.06.2019 r. do godziny 16:00

oferta – Turniej piłki ręcznej oraz turniej badmintona

Termin zgłaszania uwag do dnia: 17.10.2019 r. do godziny 16:00

oferta uproszczona – turniej karate

Termin zgłaszania uwag do dnia: 18.11.2019 r. do godziny 16:00

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna