MAŁE GRANTY – lata 2011-2017

Małe Granty
Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego może ubiegać się o dofinansowanie zadania z pominięciem trybu konkursowego, dzięki procedurze tzw. Małych Grantów. Zadanie nie może być dłuższe niż 90 dni, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 10000zł. Organizacja składa ofertę do Burmistrza, który w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje celowość zadania i podejmuje decyzję o dofinansowaniu, wysokości dofinansowania lub o nie finansowaniu. Jeśli oferta jest zaakceptowana, zostaje wywieszona wraz z załącznikiem ofertowym na BIP-ie, stronie www i na tablicy ogłoszeń. Na Małe Granty Urząd może przeznaczyć nie więcej niż 20% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje.

A oto co mówi na temat Małych Grantów Ustawa o działalności pożytku publicznego:

Art. 19a. 1. (14) Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

2. (15) (uchylony).

3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.

8. Do umów zawartych na podstawie ust. 5 stosuje się odpowiednio art. 16-19.

Małe granty 2017

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,

3) na stronie internetowej.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi. Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

oferta realizacji zadania publicznego Karate tradycyjne dla dzieci i mło…

KRS

– Termin zgłaszania uwag do 23 maja do godz. 16:00

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Koncert poezji Anny Świrszczyńskiej

– Termin zgłaszania uwag: 13 marca 2017 r. do godz. 18:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klub Seniora PODKOWA

– Termin zgłaszania uwag do 30 marca do godz. 16:00

uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klub Seniora Podkowa -…

KRS

– Termin zgłaszania uwag do 3 kwietnia do godz. 18:00

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Ogród Sztuk i Nauk

– Termin zgłaszania uwag do 12 kwietnia do godz. 16:00

Małe granty 2016

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
3) na stronie internetowej. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego „Ruch to zdrowie”
KRS
– Termin zgłaszania uwag: 29 sierpnia 2016 r. godz. 18.00

Oferta realizacji zadania publicznego „Baw się razem z nami”
– Termin zgłaszania uwag: 12 lipca 2016 r. godz. 15.50

Oferta realizacji zadania publicznego „Koncert Mariny Cwietajewej”
– Termin zgłaszania uwag: 30 maja 2016 r. godz. 16.00

Małe granty 2015

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta,
3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego „Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej” cz. 1

Oferta realizacji zadania publicznego „Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej” cz. 2

Oferta realizacji zadania publicznego „Aktualizacja ulotek questowych po trasach edukacyjno-turystycznych w Podkowie Leśnej” cz. 3

Oferta realizacji zadania publicznego „Edukacja Architektoniczna”

Oferta realizacji zadania publicznego „Wydanie Albumu Miasto-Ogród Podkowa Leśna”

Oferta realizacji zadania publicznego „Jesienny barok na flet, obój, skrzypce i gambę”

Oferta realizacji zadania publicznego „Baśnie syryjskie, czyli kultura świadczy o człowieczeństwie”

Oferta realizacji zadania publicznego „Organizowanie działań mających na celu popularyzację zdrowego i aktywnego stylu życia i poprawę kondycji fizycznej, adresowane do poszczególnych grup wiekowych, przy czym mają na celu objęcie swoim oddziaływaniem wszystkich grup wiekowych”

Małe granty 2014

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego „LATO W MIEŚCIE – półkolonie letnie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej”Oferta realizacji zadania publicznego „Opowiedz nam o naszej Podkowie”

Oferta realizacji zadania publicznego „Edukacja architektoniczna”

Oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej”

Małe granty 2013

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.Oferty poprzednie:

Małe granty 2012

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta organizacji pozarządowej pt. „Podkowiańska Wideokronika”Oferty poprzednie:
Oferta organizacji pozarządowej pn.: „Koncert muzyki kameralnej Saudades”

Małe granty 2011

Oferta złożona w trybie tzw. „małych grantów” jest ofertą, do których można zgłaszać uwagi.Zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zamieszcza ofertę złożoną w trybie tzw. „małych grantów” na okres 7 dni w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,
3) na stronie internetowej.Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej w formie pisemnej swoje uwagi.
Uwagi należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, z dopiskiem „Małe granty – uwagi”.Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag Burmistrz Miasta niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Oferta organizacji pozarządowej pn.: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej w dziedzinie piłki nożnej i piłki nożnej halowej”

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content