KONKURSY 2017

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 24 / 2017

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395), oraz Uchwałą nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych
i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna
i społeczna.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 40.000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2017 roku w Podkowie Leśnej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego
zadania wynosi: 13.000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. BURMISTRZ MIASTA

         Podkowa Leśna

    SEKRETARZ MIASTA

       /-/

         Maria Górska

1_Zarządzenie o konkursie kultura 2017

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE o konkursie kultura 2017

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

4_Załącznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNA

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia indyw. karta oceny MERYTORYCZNEJ

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 22 /2017

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) oraz Uchwałą nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  15.000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. BURMISTRZ MIASTA

         Podkowa Leśna

    SEKRETARZ MIASTA

       /-/

         Maria Górska

1_Zarządzenie o konkursie przeciwdziałanie alkoholizmowi 2017

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia wzór oferty

4_Załącznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNEJ

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia karta oceny MERYTORYCZNEJ

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia wzór umowy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 23 /2017

BURMISTRZA MIASTA  PODKOWA LEŚNA

z dnia 16 lutego 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, 395) oraz Uchwałą nr 177/XXX/2016 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

 

§1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
w zakresie kultury fizycznej:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, z uwzględnieniem specjalnych programów dla osób niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:  20.000 zł.

 1. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z up. BURMISTRZ MIASTA

         Podkowa Leśna

    SEKRETARZ MIASTA

       /-/

         Maria Górska

1_Zarządzenie o konkursie sport 2017

2_Załącznik nr 1 do zarządzenia OGŁOSZENIE konkurs sport

3_Załącznik nr 1 do ogłoszenia WZÓR OFERTY

4_Załacznik nr 2 do ogłoszenia karta oceny FORMALNA

5_Załącznik nr 3 do ogłoszenia indyw. karta oceny MERYTORYCZNA

6_Załącznik nr 4 do ogłoszenia WZÓR UMOWY

Komunikaty Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 16 lutego 2017 roku dotyczące zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2017 roku

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna