Oferta pracy nr 1/2011

Główny Specjalista ds. Inwestycji

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Oferta pracy Nr 1/2011
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

1. Stanowisko pracy:
Główny Specjalista ds. Inwestycji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej pięcioletni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
6) wykształcenie wyższe II stopnia (magisterskie),
7) znajomość problematyki zamówień publicznych,
8) znajomość problematyki ochrony środowiska,
9) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
10) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
11) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
2) prawo jazdy kategorii B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Bieżący nadzór i koordynacja przygotowań do realizacji inwestycji miejskich.
2) Realizacja wyznaczonych zadań z zakresu Referatu Inwestycji.
3) Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony środowiska.
4) Udział w projektach służących rewitalizacji miasta.

5. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej,
4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego specjalisty ds. Inwestycji” do dnia 12 września 2011r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Główny Specjalista ds. Inwestycji

wybrany został Pan Jaromir Chojecki, zamieszkały w Milanówku.

Uzasadnienie wyboru:
Liczba nadesłanych ofert: 2 – spełniające warunki formalne.

Pan Jaromir Chojecki spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Główny Specjalista ds. Inwestycji, wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami.

Podkowa Leśna, 19 września 2011 r.

Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej

/-/ Małgorzata Stepień-Przygoda

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content