Oferta pracy nr 1/2010

Na stanowisko: Kierownik Referatu Inwestycji

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

1. Stanowisko pracy:

Kierownik Referatu Inwestycji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe techniczne,
6) praktyczna wiedza o realizacji inwestycji,
7) co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego,
8) co najmniej 2 lata pracy w samorządzie,
9) komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
10) gotowość podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem infrastruktury technicznej miasta.
2 Planowanie , koordynowanie i nadzorowanie wykonawstwa inwestycji infrastruktury technicznej miasta o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie siłami własnymi lub systemem zleconym.,
3. Ocena prac projektowych oraz przygotowanie wniosków do zatwierdzenia opracowań do realizacji.
4. Współdziałanie z Referatem Planowania i Rozwoju Miasta w zakresie planowania i realizacji infrastruktury technicznej miasta.
5. Przygotowywanie umów dotyczących wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonawstwa robót, zastępstwa i nadzoru inwestycyjnego.
6. Utrzymanie dróg o charakterze lokalnym, w tym:
– planowanie inwestycji drogowych,
– nadzór nad projektowaniem inwestycji drogowych,
– nadzór nad wykonawstwem inwestycji drogowych,
– udział w odbiorach robót drogowych.
7. Przygotowywanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych umieszczonych w budżecie miasta.

4. Wymagane dokumenty:

1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2. list motywacyjny,
3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe umyślne,
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41, /pokój nr 6 w godzinach pracy urzędu/ do dnia 02 listopada 2010r.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które zostanę złożone w podanym terminie.

6. Inne informacje:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały: – świadectw pracy i dyplom ukończenia studiów / do wglądu/,
– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podkowa Leśna, 20 października 2010r.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Kierownik Referatu Inwestycji
wybrany został Pan Grzegorz Lewandowski, zamieszkały w Podkowie Leśnej.
Uzasadnienie wyboru:
Liczba nadesłanych ofert: 1 – spełniająca warunki formalne.

Pan Grzegorz Lewandowski spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika Referatu Inwestycji, wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami.

Podkowa Leśna, 3 listopada 2010 r.

Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej

/-/ Andrzej Kościelny

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content