Oferta pracy nr 5/2009

Podinspektor/ Inspektor ds. Informatyki w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor/ Inspektor ds. Informatyki
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe (związane z profilem informatycznym),
6) umiejętność instalacji, konfiguracji, modyfikacji i dostosowania systemu Joomla do wymagań Urzędu Miejskiego, zarówno pod względem wyglądu, jak i funkcjonalności,
7) umiejętność instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych, oprogramowania użytkowego oraz sprzętu peryferyjnego.

3. Dodatkowe, preferowane wymagania od kandydatów:

1) tworzenie (i administrowanie) sieci komputerowej,
2) umiejętność tworzenia stron internetowych,
3) dobra znajomość PHP, MySQL, HTML, CSS,
4) podstawowa znajomość programów graficznych typu Photoshop i Flash na potrzeby szablonów Joomla,
5) czynne uczestnictwo w innych prowadzonych projektach informatycznych,
6) dobra znajomość języka angielskiego,
7) komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
8) dyspozycyjność, samodzielność oraz odpowiedzialność,
9) gotowość podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) zapewnienie utrzymania i rozwoju technologii informatycznych, oprogramowania i baz danych w Urzędzie Miejskim,
2) organizacja serwisu informatycznego Urzędu Miejskiego,
3) konsultacja oraz pomoc przy zakupie i serwisie sprzętu komputerowego,
4) udział w pracach nad utrzymaniem i konfiguracją elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim,
5) wykonywanie czynności związanych z obsługą strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora/ inspektora ds. informatyki” do dnia 15 grudnia 2009 r.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.

7. Inne informacje:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały:
– świadectw pracy i dyplom ukończenia studiów (do wglądu),
– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a po upływie tego okresu, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podkowa Leśna, 4 grudnia 2009 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektora ds. Informatyki w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Podinspektora ds. Informatyki w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

do zatrudnienia wybrany został Pan Mariusz Pietrzak, zam. Grodzisk Maz.

Uzasadnienie wyboru:
Liczba nadesłanych ofert: 2, w tym ofert spełniających warunki formalne: 2.
Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że Pan Mariusz Pietrzak jest najbardziej odpowiednim kandydatem do zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. informatyki w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym, ukończył Wojskową Akademię Techniczną na kierunku mechatronika. Ważnym atutem kandydata jest znajomość praktyczna w zakresie pracy, konfiguracji i eksploatacji systemu www opartego na Joomla poparte na przykładach. Ponadto kandydat wykazał praktyczne umiejętności instalacji, konfiguracji i konserwacji systemów operacyjnych używanych w urzędzie tj. umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu.

Podkowa Leśna, 28 grudnia 2009 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content