Oferta pracy nr 4/2009

Inspektor ds. ochrony środowiska (podinspektor) w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. ochrony środowiska (podinspektor)
w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej roczny staż zawodowy,
6) wykształcenie wyższe,
7) znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia ochrony środowiska,
8) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

2. Dodatkowe, preferowane wymagania od kandydatów:

1) staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
2) wykształcenie z zakresu ochrony środowiska,
3) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
4) prawo jazdy kategorii B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska .
2) Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz Nadleśnictwem Chojnów w zakresie uzyskania oraz wydawania pozwoleń na wycinkę drzew z terenów miejskich.
3) Przygotowywanie zezwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
4) Przygotowywanie postanowień dotyczących zaopiniowania programów gospodarki odpadami.
5) Prowadzenie spraw związanych z zaśmiecaniem oraz nielegalnym składowaniem odpadów na terenach prywatnych, prowadzenie rejestru umów oraz sprawdzanie umów i rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców miasta.
6) Prowadzenie spraw związanych z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami .
7) Rozpatrywanie skarg, wniosków, interpelacji wg właściwości, w tym odpowiedzi na pytania wnoszone drogą pisemną do Burmistrza.

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska” do dnia 23 września 2009 r.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.

7. Inne informacje:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały:
– świadectw pracy i dyplom ukończenia studiów (do wglądu),
– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a po upływie tego okresu, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podkowa Leśna, 2 września 2009 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Do zatrudnienia wybrany został Pan Jacek Jakóbik, zamieszkały Żólwin.

Uzasadnienie wyboru:
Spośród kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pan Jacek Jakóbik wykazał się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji.
Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym – magister inżynier Architekt Krajobrazu. Ważnym atutem kandydata był 5 letni staż pracy, w tym na stanowisku architekta krajobrazu.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Podkowa Leśna, 28 października 2009 r.
Z up. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content