Oferta pracy nr 3/2009

Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

1. Stanowisko pracy:

Młodszy Referent w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej pół roczny staż absolwencki w administracji samorządowej lub rządowej,
6) wykształcenie średnie lub wyższe,
7) znajomość organizacji pracy urzędu,
8) bardzo dobra umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel, Internet, poczta elektroniczna, System Informacji Prawnej LEX.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, jednolitego rzeczowego wykazu akt i wewnętrznego obiegu dokumentów,
2) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
3) znajomość języka angielskiego,
4) komunikatywność, wysoka kultura osobista.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Prowadzenie spraw z zakresu Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, a w szczególności:
1) Przyjmowanie i ewidencjonowanie w bazie komputerowej korespondencji wpływającej do urzędu oraz rozprowadzanie pism do poszczególnych referatów.
2) Przygotowywanie do wysyłki przesyłek pocztowych.
3) Obsługa centrali telefonicznej, faksu, kserokopiarki itp..
4) Udzielanie informacji i pomocy przy załatwianiu indywidualnych spraw obywateli.
5) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pierwszej pomocy pracownikom urzędu.
6) Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem pożarom w urzędzie i ewakuacji.
7) Rozpatrywanie skarg, wniosków, interpelacji wg właściwości, w tym odpowiedzi na pytania wnoszone drogą pisemną do Burmistrza.
8) Pomoc w innych czynnościach związanych z pracą referatu.

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich” do dnia 25 sierpnia 2009 r.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.

7. Inne informacje:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały:
– świadectw pracy i dyplom ukończenia studiów (do wglądu),
– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a po upływie tego okresu, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podkowa Leśna, 11 sierpnia 2009 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Młodszego Referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Do zatrudnienia wybrana została Pani Magdalena Markowska, zam. Grodzisk Maz.

Uzasadnienie wyboru:
Liczba nadesłanych ofert: 8, w tym ofert spełniających warunki formalne: 4.
Pozostałe 4 oferty nie spełniły wszystkich niezbędnych wymagań stawianych kandydatom w ogłoszeniu tj. kandydaci nie legitymowali się „co najmniej pół rocznym stażem absolwenckim w administracji samorządowej lub rządowej”.
Spośród 4 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu, z którymi przeprowadzono rozmowę kwalifikacyjną, komisja rekrutacyjna zdecydowała, że Pani Magdalena Markowska jest najbardziej odpowiednim kandydatem do zatrudnienia na stanowisku młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. Kandydatka legitymuje się wykształceniem średnim, aktualnie jest studentem studiów licencjackich. Ważnym atutem kandydatki był staż pracy w ramach stażu absolwenckiego w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej na stanowisku pomocniczym. Na tym stanowisku pracy kandydatka nabyła umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu.

Podkowa Leśna, 28 sierpnia 2009 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content