Oferta pracy nr 2/2009

Inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEBurmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

1. Stanowisko pracy:

Inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
6) wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ochrony środowiska),
7) znajomość przepisów prawnych regulujących zagadnienia ochrony środowiska,
8) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informacji Prawnej LEX.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,
2) prawo jazdy kategorii B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw z zakresu prawa ochrony środowiska .
2) Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody oraz Nadleśnictwem Chojnów w zakresie uzyskania oraz wydawania pozwoleń na wycinkę drzew z terenów miejskich.
3) Przygotowywanie zezwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych.
4) Przygotowywanie postanowień dotyczących zaopiniowania programów gospodarki odpadami.
5) Prowadzenie spraw związanych z zaśmiecaniem oraz nielegalnym składowaniem odpadów na terenach prywatnych, prowadzenie rejestru umów oraz sprawdzanie umów i rachunków za wywóz nieczystości stałych i płynnych mieszkańców miasta.
6) Prowadzenie spraw związanych z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami .
7) Rozpatrywanie skarg, wniosków, interpelacji wg właściwości, w tym odpowiedzi na pytania wnoszone drogą pisemną do Burmistrza.

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska” do dnia 7 sierpnia 2009 r.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.

7. Inne informacje:

Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć oryginały:
– świadectw pracy i dyplom ukończenia studiów (do wglądu),
– zaświadczenie o niekaralności, uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości,
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.
Nie złożenie w/w dokumentów będzie skutkowało nie zawarciem umowy o pracę.

Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a po upływie tego okresu, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony.

Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podkowa Leśna, 17 lipca 2009 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEBurmistrz Miasta informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej do zatrudnienia na stanowisku

Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Do zatrudnienia wybrana została Pani Anna Wrzosek, zamieszkała w Podkowie Leśnej.

Uzasadnienie wyboru:
Liczba nadesłanych ofert: 10, w tym ofert spełniających warunki formalne: 2.
Pozostałe 8 ofert nie spełniło wszystkich niezbędnych wymagań stawianych kandydatom w ogłoszeniu tj. kandydaci nie legitymowali się „co najmniej rocznym stażem pracy w administracji samorządowej lub rządowej”.
Spośród 2 kandydatek spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu Pani Anna Wrzosek wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, ponadto ukończyła studium podyplomowe z prawa samorządu terytorialnego. Ważnym atutem kandydatki był 8 letni staż pracy w administracji publicznej. Żaden z kontrkandydatów nie legitymował się tak długim stażem pracy w administracji publicznej. Ponadto kandydatka przez 3 lata pełniąc funkcję radnej w Radzie Miasta Podkowa Leśna oraz będąc członkiem komisji zajmującej się problematyką ochrony środowiska dobrze zna zagadnienia objęte zakresem obowiązków stanowiska inspektora ds. ochrony środowiska.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatów oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Podkowa Leśna, 31 sierpnia 2009 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

UZUPEŁNIENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEW dniu 2 września 2009 r. Pani Anna Wrzosek, zamieszkała w Podkowie Leśnej złożyła rezygnację z podjęcia zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta podjął decyzję o ogłoszeniu nowego naboru na stanowisko Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Podkowa Leśna, 2 września 2009 r.

Z up. Burmistrza Miasta
Podkowy Leśnej
Sekretarz Miasta
/-/ Maria Górska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content