Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej
ul. Miejska 7
tel. 22 758-95-46
Dyrektor: Dorota Staszewska

BIP jednostkiprzekierowanie

Oświadczenia majątkowe dyrektora

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: „Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia za lata 2003-2014 zarchiwizowano.

Statut Przedszkola Miejskiego

Statut Przedszkola Miejskiego

– wersja obowiązująca z dnia 25.01.2012 r.

STATUT
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA
im KRASNALA HAŁABAŁY W PODKOWIE LEŚNEJ

§ 1

1. Przedszkole zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
Siedziba Miejskiego Przedszkola znajduje się w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej 7.

Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Podkowa Leśna.
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Miejskie Przedszkole
im. Krasnala Hałabały
w Podkowie Leśnej
ul. Miejska 7 tel. (022) 758 95 46
e-mail. halabalakrasnal1@wp.pl

§ 2

1. Miejskie Przedszkole jest gminną jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
– Gminę Podkowa Leśna,
– Rodziców w formie opłaty za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczającej poza bezpłatną podstawę programową odbywająca się w godzinach 8⁰⁰ – 13⁰⁰.

2. Sprawy finansowe, księgowość i sprawozdawczość Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, będący gminną jednostką budżetową.

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, realizuje bezpłatną podstawę programową w godzinach 8⁰⁰ – 13⁰⁰ wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w szczególności koncentrując się na:
– wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka,
– udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
– umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
– sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
– współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole.
– organizacji działań innowacyjnych i eksperymentalnych jeżeli przedszkole prowadzi taką działalność.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
– zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,
– zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym i psychicznym oraz stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,
– współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając konsultację i pomoc.
– zapewnia organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
3. Nad grupą przedszkolną sprawowana jest opieka wg norm:
– jeden nauczyciel w przypadku 5 godzinnego czasu pracy oddziału
– dwóch nauczycieli w przypadku gdy czas oddziału wynosi ponad 5 godzin
– podczas zabaw i zajęć wymagających szczególnej ostrożności nauczycielowi pomaga inny pracownik przedszkola,
– podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel zapewnia dzieciom dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun,
– regulamin i zasady organizacji spacerów i wycieczek są określone zarządzeniem dyrektora.
4. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) powinno zawsze zapewniać dziecku pełne bezpieczeństwo.
– wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu,
– odpowiedzialność za dziecko przejmuje nauczyciel dopiero w chwili bezpośredniego przekazania dziecka przez rodzica (opiekuna prawnego) i pozostawienia dziecka pod opieką nauczyciela,
5. Dopuszcza się odbieranie dzieci z przedszkola przez osoby zapewniające im pełne bezpieczeństwo, posiadające pisemne upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych), które powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego, musi być własnoręcznie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych) i osobiście dostarczonego do przedszkola,
– życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe,
– w kwestiach spornych dotyczących odbierania dziecka przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców i policję,
– upoważnienie może być jednorazowe lub wystawione na cały rok szkolny.

§ 4

1. Organami przedszkola są:

– dyrektor przedszkola,
– rada pedagogiczna,
– rada rodziców,
1.1. Kompetencje dyrektora przedszkola:
a. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
– kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
– sprawuje nadzór pedagogiczny;
– sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
– dyrektor przedszkola organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka;
– realizuje uchwały rady rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
– dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki;
– współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych;
– stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.
– dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
– dopuszcza do realizacji program wychowania przedszkolnego po zapoznaniu z nim rady pedagogicznej.
b. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
– dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
– realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów
nadzorujących placówkę przedszkolną;
– zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
– wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
organizowanie szkoleń i narad; motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego; przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora przedszkola nadzoru pedagogicznego.
– zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
– przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola
– kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola
– ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, i innych zagadnień uznanych w przedszkolu za istotne w działalności przedszkola
– celu realizacji w/w zadań, dyrektor przedszkola w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola.

c. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności
decyduje w sprawach:
– zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
– przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły lub placówki;
– występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników placówki.
– dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.

1.2. Kompetencje rady pedagogicznej:
– zatwierdzanie planów pracy placówki;
– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę placówki;
– ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;
– podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanka.
– opiniowanie programu lub zestawu programów wychowania przedszkolnego spośród programów przedstawionych przez nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.
– na wniosek nauczyciela lub rady rodziców może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego z tym że zmiana w zestawie nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
– organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
– projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
– wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
– propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
– zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
– uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
– rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska.
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
– nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.
W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna.

1.3. Kompetencje rady rodziców
– w placówce może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców.
– zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców placówki.
– rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
– reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę.
– w celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
– do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi przez rodziców na koncie bankowym upoważniony jest jednoosobowo dyrektor przedszkola lub jednoosobowo dwie dowolne osoby z rady rodziców.
Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
– opiniowanie preliminarzu budżetowego rady na dany rok szkolny,
– opiniowanie statutu przedszkola,
– opiniowanie programu wychowania w przedszkolu,
– opiniowanie projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych
– oraz innych spraw istotnych dla przedszkola,
2) współpracowanie z innymi organami przedszkola przy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.
3) rada rodziców może występować do organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

2. Tryb wyboru członków rady rodziców:
– Wybory są przeprowadzane corocznie we wrześniu na pierwszym zebraniu rodziców
każdego oddziału, odbywają się bez względu na frekwencję rodziców.
– Rodzice dzieci danego oddziału wybierają ze swego grona radę oddziałową.
– Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż trzy osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice dzieci danego oddziału.
– Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
– Wybory do rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród
uczestników zebrania w jawnym głosowaniu. Do komisji nie mogą wchodzić osoby
kandydujące do rady oddziałowej.
– Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców
uczestniczących w zebraniu. Jeżeli trzecia i kolejne osoby uzyskają tę samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
– Osoba która otrzyma największa liczbę głosów w wyborach do rady oddziału, jest
jednocześnie wybrana do rady rodziców przedszkola jeśli zebranie rodziców nie postanowi inaczej.
– Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
– Pierwsze posiedzenie rady rodziców powinno odbyć się nie później niż w terminie
czternastu dni od przeprowadzenia wyborów.
– Rada rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Zasady współdziałania poszczególnych organów:
– gwarantowanie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji takich jak zwoływanie wspólnych dla rady przedszkola i rady pedagogicznej zebrań, co najmniej dwa razy do roku. Zwoływanie rady pedagogicznej co najmniej pięć razy w roku, prowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej w zależności od potrzeb.
– zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
– rada pedagogiczna i rada przedszkola funkcjonują w oparciu o uchwalone przez siebie regulaminy działalności, które nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .

3. W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków nie powinna przekraczać 15 dzieci w tym 2-3 niepełnosprawnych.

§ 6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wyboru programu wychowania przedszkolnego. Przedstawionego przez nauczyciela opiniowanego przez radę pedagogiczną z przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu nauczania.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2.a. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te sfinansowane są w całości przez rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

5. Zajęcia dodatkowe odbywają się po realizacji podstawy programowej.

§ 7

1. Przedszkole, jest przedszkolem 5 oddziałowym.

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 oddziałów mogą być zlokalizowane w różnych miejscach jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi obiektami.

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora placówki. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole.

§ 9

1. Organizację prący przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 6 oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia:
7:00 – 8:15 schodzenie się dzieci; praca indywidualna i zespołowa dzieci; prace porządkowe.
8:15 – 8:30 zabawa ruchowa; przygotowania do śniadania, czynności osobiste i higieniczne
8:30 – 9:00 śniadanie
9:00 – 9:45 zajęcia obowiązkowe organizowane z całą grupą
9:45 – 10:00 przygotowanie do wyjścia na teren przedszkolny, ubieranie się w szatni
10:00 – 11:40 zabawy swobodne lub organizowane na powietrzu, wycieczki, spacery
11:40 – 12:00 powrót do przedszkola, przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
12:00 – 12:30 obiad
12:30 – 13:00 przygotowanie do odpoczynku, czynności higieniczne (mycie zębów)
13:00 – 14:20 odpoczynek; cykliczne czytanie przez nauczyciela; zajęcia dodatkowe, teatrzyki, czynny odpoczynek na powietrzu (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych)
14:20 – 14:40 czynności higieniczne; zabawa ruchowa
14:40 – 15:00 podwieczorek
15:00 – 16:00 praca wyrównawcza, indywidualna lub w małych grupach, zajęcia dodatkowe, pobyt na powietrzu
16:00 – 17:00 rozchodzenie się dzieci.

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący ust 2.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady przedszkola i wynosi 35 dni roboczych począwszy od 1.VII.

3. Przedszkole pracuje od 7 ºº do 17 ºº w dni robocze od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.
W tym czasie, czas przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 5 godzin dziennie tj. 8⁰⁰-13⁰⁰.

4. Wysokość opłaty wykraczającej poza podstawę programową ustala się z bieżącą uchwałą Rady Miasta.

5. Wysokość opłaty wykraczającej poza podstawę programową ustala się z bieżącą uchwałą Rady Miasta. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ponad czas realizacji podstawy programowej, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczną wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ponad czas realizacji podstawy programowej, ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala intendent na podstawie obowiązujących cen rynkowych na towary spożywcze. Istnieje możliwość częściowej lub całkowitej rezygnacji z posiłków.

7. Opłata za żywienie dziecka przedszkolu pobierana jest z góry do 10 każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.

8. Opłata dzienna za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z dołu do 5 każdego miesiąca, wyjątek stanowi miesiąc czerwiec, kiedy to opłata dzienna za przedszkole wnoszona jest do 30 czerwca.

§ 11

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.

2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; na zasadach określonych w kodeksie karnym.

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków, stwarza warunki wspomagające ich rozwój, zdolności i zainteresowania. Utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
– poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych,
– ustalenie form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
– włączenie rodziców w działalność przedszkola

4. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie, i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

5. Podstawowe czynności doraźne ratujące życie, przez pracowników placówki. Są to:
– ewakuacja ofiary z okolicy zagrożenia,
– opanowanie krwawienia, udzielenia pierwszej pomocy,
– zabezpieczenia miejsca wypadku.
6. Zagadnienia dotyczące pomocy medycznej:
– w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice,
– każde podanie leków w przedszkolu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe), powinno odbywać się na pisemne życzenia rodziców. Rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia.
– w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).
– w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną.
– w innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia dziecka) przedszkole wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu przybycia rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub dyrektora przedszkola, którzy towarzyszą dziecku.

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

9. Szczegółowy zakres obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola:

Nauczyciel jako pracownik zakładu pracy zobowiązany jest:
– przestrzegać czasu pracy ustalonego z pracodawcą (według zatwierdzonego arkusza
organizacji na dany rok),
– przestrzegać regulaminu pracy ustalonego w placówce,
– przestrzegać przepisów i zasad bhp i ppoż,
– dbać o dobro placówki, chronić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
– przestrzegać zasad współżycia społecznego.
W zakresie sprawowania opieki nad dziećmi powinien:
– zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom w powierzonym jej oddziale,
– inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne,
– przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględniając możliwości
psychofizyczne wychowanków,
– systematycznie planować pracę opiekuńczo- dydaktyczno-wychowawczą,
– dbać o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci poprzez stosowanie różnorodnych technik
relaksacyjnych uwzględniających potrzeby i oczekiwania dzieci.
Umiejętności zawodowe:
• umiejętność planowania pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, a w tym:
– terminowe sporządzanie planów miesięcznych,
– odpowiedni dobór treści, form i metod pracy do możliwości rozwojowych dzieci,
– dobór atrakcyjnych tematów i literatury dla dzieci, wykazywanie się inwencją twórczą,
– systematyczna realizacja planu miesięcznego.
• Umiejętność prawidłowego sporządzania dokumentacji pedagogicznej:
– sporządzanie miesięcznych planów pracy,
– zapisy w dzienniku,
– dokumentowanie obserwacji dzieci i diagnozowania ich rozwoju,
– dokumentowanie kontaktów z rodzicami,
– dokumentowanie współpracy ze szkołą,
– terminowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z zaleceniami dyrektora przedszkola.
Warsztat zawodowy:
Realizacja funkcji opiekuńczej:
– sposób nawiązywania kontaktu z dzieckiem,
– sposób wpływania na adaptację dziecka w grupie,
– stosunek do dzieci, tworzenie klimatu akceptacji,
– znajomość dzieci, ich możliwości psychofizycznych,
– dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
– otwarta postawa wobec dziecka i jego problemów.
Realizacja funkcji wychowawczej:
– znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego,
– respektowanie praw dziecka,
– umiejętność rozwiązywania konfliktów dziecięcych,
– stwarzanie okazji do pokonywania trudności i radzenia sobie przez dziecko w sytuacjach nowych,
– wypracowanie systemu wychowawczego akceptowanego przez rodziców (system kar i nagród system norm i zasad obowiązujących w grupie),
– stosowanie urozmaiconych form współpracy z rodziną.
Realizacja funkcji dydaktycznej:
– właściwy dobór programu pracy i sposób jego realizacji,
– wprowadzanie innowacyjnych działań w zakresie opieki, wychowania i nauczania,
– poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć,
– indywidualizacja oddziaływań oparta na znajomości dziecka, jego możliwości i potrzeb, zgodna z prowadzoną diagnozą,
– umiejętność i sposób stymulacji rozwoju dziecka,
– praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz mającymi określone trudności, zindywidualizowanie oddziaływań, podmiotowe traktowanie wychowanków, wykorzystanie zaciekawienia i aktywności dziecka,
– stosowanie ciągłości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
– współpraca ze specjalistami ( logopeda, psycholog itd.),
– efektywne wykorzystanie czasu prowadzonych zajęć (dostosowanie tempa zajęć do możliwości dzieci, włączanie dzieci do współorganizowania zajęć).
Dbałość o warsztat pracy
– funkcjonalne urządzenie i wyposażenie sali,
– dbałość o estetykę, czystość i porządek w sali,
– sposób gromadzenia i przechowywania pomocy dydaktycznych.
Postawa nauczyciela
– punktualność i terminowość (pełne wykorzystanie czasu zajęć z dziećmi i prowadzenia
dokumentacji),
– sumienność i odpowiedzialność,
– inicjatywa i zaangażowanie,
– dyspozycyjność,
– asertywność,
– poprawność języka,
– kultura osobista i takt pedagogiczny,
– wykonywanie poleceń służbowych,
– schludny wygląd.
Doskonalenie zawodowe:
– posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowych,
– stałe podnoszenie kwalifikacji,
– udział w doskonaleniu zawodowym zewnętrznym i wewnątrz przedszkolnym,
– samokształcenie nauczyciela,
– osiąganie kolejnych szczebli awansu zawodowego,
– dokonywanie samooceny oraz korekty podejmowanych działań.
Nauczyciel jako członek rady pedagogicznej i środowiska:
– aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
– wykazywanie się umiejętnością pracy w zespole,
– otwarta postawa wobec koleżanek, pozytywny stosunek do osób pracujących w grupie,
– zaangażowanie w prace na rzecz placówki, podnoszenia jej jakości,
– gotowość do pracy w godzinach ponadwymiarowych wg. potrzeb placówki,
– umiejętność inicjowania kontaktów ze środowiskiem,
– stosowanie urozmaiconych form współpracy ze środowiskiem lokalnym,
– poprawność realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu przedszkola.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY NAUCZYCIELA
Opieka nad dziećmi
– opieka i zajmowanie się dziećmi wymagającymi stałej opieki,
– pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed i po leżakowaniu, wyjściem na dwór,
opieka nad dziećmi w czasie pobytu wychowanków na terenie ogrodu przedszkolnego,
– pomoc dzieciom przy czynnościach samoobsługowych,
– pomoc przy wydawaniu dzieciom posiłków,
– pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
– wydawanie dzieciom napojów w ciągu całego dnia,
– pomoc nauczycielowi w organizowaniu zajęć obowiązkowych,
– udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
– udział w dekorowaniu sali,
– udział w uroczystościach dzieci
– sprzątanie po „przygodach”,
– pomoc w sytuacjach tego wymagających,
– czynna pomoc dzieciom po skończonej zabawie,
– porządkowanie zabawek w sali oraz utrzymywanie porządku na półkach indywidualnych dzieci.
Sprawy ogólne
– nieudzielanie informacji na temat dzieci,
– dbałość o estetyczny wygląd własny,
– przestrzeganie tajemnicy służbowej.
– doraźne zastępstwa woźnych oddziałowych,
– wykonywanie poleceń nauczyciela i intendenta,
– dbałość o powierzony sprzęt, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich uszkodzeń sprzętu lub innych zagrożeń,
– w czasie wakacji praca wg. zakresu obowiązków woźnej oddziałowej,

ZAKRES CZYNNOŚĆI I ODPOWIEDZIALNOŚCI INTENDENTA PRZEDSZKOLA
– podstawowym obowiązkiem intendenta jest dbałość o całe mienie przedszkola ogrodu,
– stan techniczny budynku i nadzór nad ewentualnymi pracami remontowymi.
– intendent bezpośrednio nadzoruje pracę personelu obsługi, sprawdza stan techniczny i czystość wszystkich pomieszczeń przedszkola.
– raz w miesiącu wydaje środki czystości po uprzednim skontrolowaniu ich zużycia.
– w miarę potrzeb dokonuje odprawy personelu obsługi dzieląc się spostrzeżeniami po dokonanym przeglądzie pomieszczeń i udzielając wskazówek do pracy.
– jest odpowiedzialny za systematyczne zaopatrywanie placówki w artykuły żywnościowe, sanitarne, sprzęt i pomoce dydaktyczne dla przedszkola. Zakupy muszą być robione zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
– intendent odpowiada za zgodność zakupu z fakturą, systematycznie księguje zakupiony towar zgodnie z przepisami o rachunkowości (księgi inwentarzowe, kartoteki materiałowe, ewidencja pozaksięgowa).
– w dniach wyznaczonych wg Statutu Przedszkola przyjmuje odpłatności za żywienie dzieci i personelu oraz opłatę stałą ustaloną przez władze zwierzchnie zgodnie z przepisami zawartymi w statucie przedszkola i wpłaca je na konto środków specjalnych przedszkola.
– intendent może przyjmować także wpłatę na radę rodziców po uprzednim uzgodnieniu z radą.
– po ustaleniu z dyrektorem placówki pobiera zaliczki z kasy na zaplanowane zakupy i systematycznie się rozlicza na podstawie rachunków zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach oraz podpisanych przez dyrektora przedszkola.
– współpracuje z Miejskim Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym, przestrzegając terminów rozliczeń oraz współpracuje z księgową środków specjalnych.
– przechowuje w kasie pancernej zaliczki oraz rachunki.
– współuczestniczy w sporządzaniu rocznego planu budżetu przedszkola i środków specjalnych.
– w porozumieniu z dyrektorem i kucharką opracowuje dekadowe jadłospisy zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia oraz stacji sanitarnej, przekazuje do wiadomości rodziców i personelu przedszkola.
– na bieżąco sporządza codzienne raporty żywieniowe i przedkłada je do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.
– co miesiąc sporządza zestawienia magazynowe (artykułów spożywczych oraz innych zakupionych towarów do placówki).
– planuje i organizuje zakupy artykułów spożywczych, codziennie wydaje z magazynu artykuły do sporządzenia posiłków w kuchni, po uprzednim wpisaniu do zeszytu pobrania towaru przez kucharkę i do dziennika żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki).
– prowadzi kartoteki magazynu żywnościowego, sporządza co miesiąc rozliczenia.
– nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie pracowników kuchni (przechowywanie, przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodne z normami i oszczędnym gospodarowaniem produktami, przestrzeganiem zasad czystości).
– nadzoruje prawidłowe porcjowanie posiłków przez personel obsługi.
– kontroluje stan powierzonych personelowi przedszkola naczyń, sprzętu i narzędzi.
– pełni kontrolę nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów instalacji elektrycznej, gaśnic zgodnie z przepisami ppoż i bhp.
– rejestruje zwolnienia lekarskie, doraźnie ustala zastępstwa za osoby nieobecne.
– w okresie wakacji nadzoruje prace porządkowe i działanie personelu wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.
– uczestniczy w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola.
– odpowiada za właściwe zabezpieczenie pomieszczeń przedszkola, magazynu, przed pożarem i kradzieżą.
Osoba zajmująca stanowisko intendenta zobowiązana jest do przestrzegania tajemnicy służbowe.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNEJ
Podstawowe czynności i odpowiedzialność za ich wykonanie:
Prace porządkowe – codziennie utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania:
– odkurzanie sali, korytarza, ścieranie kurzu ze sprzętów, zabawek pomocy dydaktycznych, parapetów,
– mycie umywalek, sedesów, brodzika, luster, glazury, terakoty z użyciem środków dezynfekujących,
– zmywanie, pastowanie, froterowanie parkietu (co najmniej raz w tygodniu),
– zmiana ręczników (pranie),
– sprzątanie sali po zajęciach,
– sprzątanie zmywalni,
– zmiana fartuchów przed wydawaniem posiłków,
– trzepanie dywanów (w miarę potrzeby).
Organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci
– dzieciom napojów w ciągu dnia estetyczne rozkładanie naczyń przed posiłkiem z uwzględnieniem noży, widelców oraz półmisków,
– trzy razy dziennie rozkładanie dzieciom właściwej porcji żywieniowej,
– przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków,
– podawanie posiłków,
– pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,
– rozkładanie i składanie leżaków – gr. I, II. III.
Opieka nad dziećmi
– pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed gimnastyką, leżakowaniem, wyjściem na dwór,
– opieka w czasie spacerów i wycieczek,
– pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety,
– udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
– udział w dekorowaniu sali,
– udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach dla rodziców,
– sprzątanie po „przygodach”,
– pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
Przestrzeganie BHP
– odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych, oszczędne
gospodarowanie nimi,
– zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.
Gospodarka materiałowa
– kwitowanie pobranych przedmiotów, środków,
– umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
– dbałość o powierzony sprzęt i rośliny i zwierzęta,
– zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów,
– drobna naprawa zabawek, – odpowiedzialność materialna za powierzone sprzęty.
Sprawy ogólne
– nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci,
– dbałość o estetyczny wygląd własny,
– wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach,
– dyżury wg harmonogramu.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW WOŹNY KONSERWATOR
1. Do podstawowych obowiązków w/w należy dbałość o mienie przedszkola, a szczególnie o ogród przedszkolny.
2. W zakresie tym należy:
– systematyczne zamiatani i grabienie terenu,
– w okresie wiosenno – letnim koszenie trawy, okopywanie i podlewanie roślin, a zimą odśnieżanie chodników, schodów oraz posypywanie ich piachem lub solą,
– codzienne sprzątanie schodów prowadzących do budynku oraz terenu wokół,
– oczyszczanie śmietników na terenie ogrodu,
– kopanie, pielenie rabat, przycinanie krzewów,
– ok. godz. 10-tej wycieranie wilgotnego sprzętu do zabaw dziecięcych, odsłanianie plandek z piaskownic, wynoszenie zabawek terenowych, ew. stołów, krzeseł (sprzątanie wystawionych zabawek, stołów, zagrabianie piachu w piaskownicach, osłanianie piaskownic plandekami),
– dbanie o estetyczny i bezpieczny wygląd ogrodu.
3. Wykonywanie doraźnych prac naprawczych w ogrodzie i w salach przedszkolnych.
4. Pomoc przy robieniu zakupów dla przedszkola.
5. Wykonywanie innych doraźnych poleceń dyrektora placówki i intendenta placówki.

2.6. ZAKRES OBOWIAZKÓW KUCHARKI
Kucharka ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie następujących czynności:
– uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i planowe ich wykonywanie,
– codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,
– odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,
– przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,
– przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
– natychmiastowe zgłaszanie intendentowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
– dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
– wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach, tj. na 8 30- śniadanie, na 1200- obiad, na 1430-podwieczorek,
– uczestniczenie w drobnych zakupach,
ponoszenie odpowiedzialności za :.
– ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
– racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,
– oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
– właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodne z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,
– zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,
– przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami Stacji Sanepidu,
– dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,
– przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,
– przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
– w czasie wakacji – praca wg ustalonego harmonogramu,
– wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW POMOCY KUCHARKI
Pomoc Kucharki ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie czynności:
– obróbkę wstępną warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,
– odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,
– oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
– rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,
– przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendenta,
– przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
– natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
– dbanie o najwyższa jakość i smak posiłków,
– pomoc przy porcjowaniu posiłków,
– pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach, tj. . na 8 30- śniadanie, na 1200- obiad, na 1430-podwieczorek,
– uczestniczenie w drobnych zakupach,
– przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
– dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
– przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,
– mycie naczyń i sprzętu kuchennego,
– sprzątanie magazynu żywnościowego,
– przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
– doraźne zastępowanie szefa kuchni w przypadku jej nieobecności,
– wykonywanie innych poleceń intendenta i dyrektora,
– w czasie wakacji – praca wg ustalonego harmonogramu.

§ 12

1. W przedszkolu:
1) Liczącym co najmniej 6 oddziałów lub
2) Posiadającym oddziały w różnych miejscach albo
3) W którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego dyrektor może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
– jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz uwzględnianiem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
– w miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14

1. W przedszkolu integracyjnym i przedszkolu ogólno dostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

§ 15

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z w szczególności z programu wychowania w przedszkolnego realizowanego w danym oddziale:
– zebrania grupowe,
– konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
– kąciki dla rodziców, zajęcia otwarte.

2. Zadaniem nauczyciela jest: planowanie pracy, prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną.
2a. Nauczyciel realizuje wybrany program i realizuje go zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.
2b. Wybrany program wychowania przedszkolnego przedstawia radzie pedagogicznej.
2c. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiedni zestaw programów wychowania przedszkolnego przedstawia dyrektorowi.
2d. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
2e. Dyrektor placówki przedszkolnej podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak, niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
3 b. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest przekazanie odpowiednim dyrektorom szkół podstawowych – wykazu dzieci we wrześniu każdego roku szkolnego.
– dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego”.
– dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.
– na wniosek rodziców dyrektor przedszkola, do której dziecko zostało przyjęte , może zezwolić w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza przedszkolem.
– Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

4. Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości
– podmiotowego traktowania,
– poszanowania jego godności osobistej,
– poszanowania własności,
– opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
– akceptacji jego osoby.

5. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola uwzględniając przepisy w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

6. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Podkowy Leśnej a w szczególności:
– dzieci sześcioletnie,
– dzieci pięcioletnie,
– dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci, dzieci z rodzin zastępczych,
– dzieci z rodzin wielodzietnych,
– dzieci rodziców pracujących zawodowo,
– dzieci kontynuujące edukację przedszkolną,
– dzieci z rodzin o najniższych dochodach.

7. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w oparciu o decyzje komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki.

8. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 2 nauczycieli, przedstawiciel rady rodziców, dyrektor przedszkola, który jest przewodniczącym komisji.

9. Komisja pracuje z regulaminem klasyfikowania dzieci do przedszkola.

10.Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
– systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole,
– nieobecności dziecka w przedszkolu ponad miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do
przedszkola,
– nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

§17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

Zmiany legislacyjne z dnia 25.01.2012r
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Tekst jednolity

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Rada Pedagogiczna

Podkowa Leśna 25.01.2012
Podstawa prawna opracowania statutu przedszkola
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Dz.U.2001.61.624 (Ze zm.: Dz.U.2002.10.96; Dz.U.2003 nr 6,poz, 69, Dz.U.2003.146.1416; Dz.U.2004.66.606; Dz.U.2005.10.75; Dz.U.2007.35.222z późn zm).
Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141 oraz Nr.56, poz458 z 2009 ze zm)

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content