Zamierzenia Działań Burmistrza Miasta

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 133/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany zapisów w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętej Uchwałą Nr 134/XXXII/2005 Rady Miasta z dnia 24 lutego 2005 roku.
Uchwała Nr 133/XXIX/2009 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 czerwca 2009 r.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013

Wieloletnia Strategia Rozwoju Miasta na lata 2003 - 2012

Uchwała Nr 36/X/2003
w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 1 lipca 2003 r.

w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć założenia, zasady i tryb opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązać Burmistrza do opracowania i przedłożenia Radzie Miasta projektu Wieloletniej Strategii Rozwoju na lata 2003-2012 wraz ze stosownym projektem uchwały Rady Miasta o przyjęciu Wieloletniej Strategii Rozwoju
w terminie sześciu miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały nr 36/X/2003 Rady Miasta z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniej
Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

Działania samorządu muszą być programowane z uwzględnieniem dłuższej niż rok budżetowy perspektywy czasowej i wynikać z przyjętych podstawach celów rozwoju. Świadoma realizacja celów rozwoju wymaga sformułowania wieloletniej, skoordynowanej strategii, która będzie głównym kryterium dla podejmowania decyzji przez organy Miasta, źródłem kryteriów oceny zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego a w następstwie podstawą tworzenia załącznika inwestycyjnego przy pracach nad corocznym budżetem.

Strategia ma przynosić stałą poprawę jakości zarządzania Miastem oraz Urzędem Miejskim.

Planowanie strategiczne wynikające z budowy strategii ma zapewniać:
 Przewidywanie przyszłości,
 Ustalanie celów wspólnoty i budowanie wokół nich porozumienia we wspólnocie,
 Optymalne rozmieszczenie zasobów,
 Ustalenie miar postępu w rozwoju Miasta i jego ciągły monitoring.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 36/X/2003 Rady Miasta z dnia 1 lipca 2003 r.
Założenia, zasady i tryb tworzenia Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna

I. Założenia ogólne

Wieloletnia Strategia Rozwoju stanowi wieloletni harmonogram rozwoju Miasta i poprawy standardów w sferze dostaw usług publicznych oraz mienia publicznego. Wieloletnia Strategia Rozwoju stanowi też podstawowy mechanizm koordynacji procesów realizacji inwestycji.

II. Zasady opracowywania Wieloletniej Strategii Rozwoju.

Wieloletnia Strategia Rozwoju Miasta będzie:
 Określona w dziesięcioletnim horyzoncie planowania.
 Miała charakter kroczący.
 Będzie aktualizowana przed podjęciem uchwały budżetowej na kolejny rok.
 Stanowiła wraz z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym podstawę do tworzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok i dalsze dwa,
 Spójna z obowiązującymi uchwałami Rady Miasta.

III. Tryb opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju.

Opracowanie Wieloletniej Strategii Rozwoju przebiega w następującej kolejności:

Etap analizy stanu:
 Przyjęcie wyjściowych uchwał i zarządzeń organów Miasta,
 Powołanie Komitetu Sterującego,
 Analiza i przyjęcie harmonogramu realizacji,
 Zapewnienie udziału mieszkańców w procesie,
 Sporządzenie i edycja „Raportu o stanie Miasta”.
Etap budowy i akceptacji strategii:
 Identyfikacja problemów strategicznych
 Identyfikacja szans, w tym identyfikacja zasobów historycznych
i cennych odmienności,
 Sporządzenie wizji Miasta po rozwiązaniu problemów strategicznych i wykorzystaniu strategicznych szans,
 Identyfikacja i hierarchizacja celów strategicznych,
 Identyfikacja i hierarchizacja celów szczegółowych strategii,
 Określenie miar oceny postępów realizacji każdego z celów szczegółowych strategii,
 Przyjęcie uchwały Rady o treści i zasadach realizacji strategii.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content