XLII sesja Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content