Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2014 roku

Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE NR 1/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony od 1 stycznia 2014 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE NR 2/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 stycznia 2014 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 8a, 8b i 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania oświadczeń majątkowych, informowania dłużników o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony od 1 stycznia 2014 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE NR 3/2014

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 stycznia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy SpołecznejNa podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas nieokreślony od 1 stycznia 2014 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 4/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r.w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE Nr 4/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 stycznia 2014 r.
w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna:
1. Bohdanowicz Katarzyna
2. Duszyński Artur
3. Smirnow Joanna
4. Szram Małgorzata

§ 2

Tracą moc zarządzenia:
1. 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej,
2. 44/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej
3. 8/2012 z dnia 20 lutego 2012 w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 5/2014 z dnia 3 lutego 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 7/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

ZARZĄDZENIE NR 7/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 168/XXXV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″
zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 44 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2014 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 12 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2014 – konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r.  Wzór oferty  Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 168/XXXV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku
w zakresie kultury fizycznej:
Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym rekreacja dzieci, młodzieży i dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 20 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 – konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2014 r.  Wzór oferty  Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 9/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 168/XXXV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia12 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014″ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku
w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie 1. Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców Podkowy Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 2 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2014 – konkurs ofert na realizację zadań publicznych   Wzór oferty  Wzór sprawozdania

Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych ulic w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 14.02.2014 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni asfaltowych ulic w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji
Stanisław Borkowski – Członek komisji
Paweł Jakubiak – Członek komisji
Dorota Żurek – Sekretarz komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 11/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej (z późn. zm.) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład zespołu, o którym mowa w par. 1 wchodzą:
1) Pani Maria Górska – Sekretarz Miasta – Przewodnicząca Zespołu
2) Pani Adriana Skajewska – Główny Specjalista – Zastępca Przewodniczącej Zespołu
3) Pani Maria Ostrowska – Skarbnik Miasta
4) Pani Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
5) Pani Małgorzata Wdowiak-Wojtków – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
6) Pan Stanisław Borkowski – Kierownik Referatu Inwestycji
7) Pani Halina Sławecka – Kierownik USC / ds. kadr.”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

ZARZĄDZENIE NR 12/2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14 lutego 2014 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy SpołecznejNa podstawie art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. z 2013 r. poz. 966/

§ 1

Upoważniam Panią Marię Katarzynę Matuszewską Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

§ 2

Upoważnienie, o których mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na Przebudowę ulicy 11-go Listopada na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Kolejowej i ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Reymonta w podkowie Leśnej”

Zarządzenie Nr 13/2014
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 24 lutego 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na Przebudowę ulicy 11-go Listopada na odcinku od ulicy Bukowej do ulicy Kolejowej i ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Lipowej do ulicy Reymonta w podkowie Leśnej”Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji- Stanisław Borkowski
Dorota Żurek – Sekretarz Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Jaromir Chojecki – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 28 lutego 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Naprawa dróg tłuczniowych w mieście Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 14 / 2014
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 28.02.2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Naprawa dróg tłuczniowych w mieście Podkowa LeśnaNa podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji
Stanisław Borkowski – Członek komisji
Paweł Jakubiak – Członek komisji
Dorota Żurek – Sekretarz komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.
§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 18 marca 2014 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 18 marca 2014 r.w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w 2014 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego Rs11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie Leśnej - II etap realizacji o długości 367 m (hm 2+ 93-6+60)

Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w 2014 roku

Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto danego rodzaju w roku rozrachunkowym.

Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do sporządzenia i podpisania spisu wyborców Miasta Podkowy Leśnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej na 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do sporządzania i podpisywania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej na 25 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30.000 euro pn.: Remont ulicy Reymonta na odcinku od ul. Ejsmonda do ul. Żeromskiego w Podkowie Leśnej (odcinek II)

Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 5 maja 2014 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 rok.

Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 14 maja 2014 r.w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 19 maja 2014 r.w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 20 maja 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000,00 euro pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 20 maja 2014 r.w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 23 maja 2014 r.w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000,00 euro pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 40/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 41/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Zarządzenie Nr 43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Storczyków na odcinku od ul. Sasanek do ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej (Etap I)

Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Bukowej na odcinku 500m (od ul. Lipowej – do 40 m za ul. Grabową) w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 51/2014 z dnia 5 września 2014 roku w sprawie powołania komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. na terenie gminy Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 53/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Warszawskiej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 55/2014 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Orlej w Podkowie Leśnej na działce o nr ew. 6/1 obręb 3 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu

Zarządzenie Nr 56/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 7 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 8 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 61/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do sporządzenia i podpisania spisu wyborców Miasta Podkowy Leśnej w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 62/2014 z dnia 20 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do sporządzania i podpisywania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 66/2014 z dnia z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Planów Realizacyjnych na rok 2014 i dalsze do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Podkowa Leśna na lata 2013-2025.

Zarządzenie Nr 67/2014 z dnia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015

Zarządzenie Nr 68/2014 z dnia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i SUW na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015

Zarządzenie Nr 69/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 70/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 71/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 72/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 73/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 74/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 75/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 76/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 78/2014 z dnia z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza .

Zarządzenie Nr 79/2014 z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 81/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2004 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 82/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 37/2003 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 października 2003r. w sprawie powołania Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 83/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 48/2003 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie nadania regulaminu organizacji pracy i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 49/2003 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie odpłatności za udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 85/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 86/2014 z dnia 15 grudnia 2014 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 68/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015

Zarządzenie NR 68/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015

Zarządzenie Nr 87/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Zarządzenie Nr 88/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Zarządzenie Nr 89/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67 / 2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2015

Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content