Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 91/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Podkowie Leśnej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 11 2023-09-28
Zarządzenie Nr 90/2023 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 12 2023-09-27
Zarządzenie Nr 88/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Podkowie Leśnej 25 2023-09-20
Zarządzenie Nr 87/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Naprawy powierzchniowe nawierzchni ulic w ramach bieżącego utrzymania na terenie Miasta Podkowa Leśna 20 2023-09-20
Zarządzenie Nr 82/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 31 2023-09-12
Zarządzenie Nr 81/20223 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 35 2023-09-12
Zarządzenie Nr 79/2023 z dnia 6 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wnioski w sprawie dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna , na zadanie “Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne 29 2023-09-12
Zarządzenie Nr 78/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 36 2023-09-12
Zarządzenie Nr 77/2023 z dnia 1 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej 24 2023-09-12
Zarządzenie Nr 76/2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu sterylizacji, kastracji oraz elektronicznego znakowania zwierząt (psów i kotów) z terenu Miasta Podkowa Leśna 19 2023-09-12
Zarządzenie Nr 75/FN/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach zadania pn. Przebudowa nawierzchni w terenie rekreacyjnym (strefa aktywności) przy ul. Świerkowej 1 Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej -Mazowsze dla sportu 2023 w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/6172/2023 20 2023-09-12
Zarządzenie Nr 74/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 32 2023-09-12
Zarządzenie Nr 73/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 234 2023-08-24
Zarządzenie Nr 71/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i członków obwodowych komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz wzorów zgłoszeń na członków komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 1 października 2023 r. 70 2023-08-11
Zarządzenie Nr 70/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna 60 2023-08-11
Zarządzenie Nr 69/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegające na Przebudowie części ulic z podziałem na zadania Zadanie 1: „Przebudowa ul. Miejskiej w Podkowie Leśnej” – na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Głównej Zadanie 2: „Przebudowa drogi gminnej ul. Grabowej w Podkowie Leśnej” – na odcinku od ul. Bukowej do ul. Modrzewiowej Zadanie 3: „Przebudowa ulicy Sarniej w Podkowie Leśnej” – na odcinku od ul. Króliczej do ul. Lisiej.” 55 2023-08-11
Zarządzenie Nr 68/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 52 2023-08-03
Zarządzenie Nr 66/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „ „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 45 2023-08-03
Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 54 2023-08-03
Zarządzenie Nr 64/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 67 2023-08-03
Zarządzenie Nr 61/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „ Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 44 2023-07-21
Zarządzenie Nr 60/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli przestrzegania przepisów z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz ochrony środowiska na terenie Miasta Podkowa Leśna 61 2023-07-21
Zarządzenie Nr 59/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracownikom Urzędu Miasta Podkowa Leśna dokonujących czynności kontrolnych 40 2023-07-21
Zarządzenie Nr 58/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna 64 2023-07-12
Zarządzenie Nr 54/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „ Kompleksowa usługa wymiany i zdalnego odczytu 310 szt. wodomierzy na terenie Podkowy Leśnej w latach 2023-2027” 67 2023-06-21
Zarządzenie Nr 53/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 67 2023-06-21
Zarządzenie Nr 52/2023 z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Podkowa Leśna 77 2023-06-21
Zarządzenie Nr 51/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: ” „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”; Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 64 2023-06-07
Zarządzenie 50/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Naprawy powierzchniowe nawierzchni ulic w ramach bieżącego utrzymania na terenie Miasta Podkowa Leśna” 66 2023-06-07
Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze przetargu 71 2023-05-30
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content