Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2015 roku

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 6 2015
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.02. 2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i uchwałą nr 213/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″
zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
w zakresie wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym:
Zadanie 1. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym, jako alternatywa wobec uzależnienia od używek i przemocy. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 10 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Artur Tusiński

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z wspierania działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
Wzór oferty  Karta oferty  Indywidualna karta oceny oferty

Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 7/2015
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.02.2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i uchwałą nr 213/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1.Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku
w zakresie kultury fizycznej:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych (w tym edukacja mieszkańców w zakresie promocji zdrowego trybu życia). Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 20 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Artur Tusiński

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.  Karta oferty  Indywidualna karta oceny oferty

Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 8/2015
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.02.2015 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) i uchwałą nr 213/XLVI/2014 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015″
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 40 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2015 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 12 400 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Artur Tusiński

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku  Wzór oferty  Karta oferty  Indywidualna karta oceny oferty

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do wykonywania czynności z zakresu aktów stanu cywilnego oraz czynności w rejestrze stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do wykonywania czynności z zakresu aktów stanu cywilnego oraz czynności w rejestrze stanu cywilnego.

Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 4 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 23 marca 2015 r.  Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 23 marca 2015 r. – załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 23 marca 2015 r.  Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 23 marca 2015 r. – załącznik nr 1 – Regulamin Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2015 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Przebudowę ul. Bukowej na odcinku 500m(40m za ul. Grabową do ul. Podleśnej) w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna w 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 4 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VII kadencji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zasad obiegu dokumentów w biurze Rady Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

arządzenie Nr 39/2015 z dnia 27 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie powołania i trybu pracy Jury Konkursu urbanistycznego „Nowa polityka przestrzenna dla Podkowy Leśnej”

Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Budowę zintegrowanego miejskiego systemu informacji kulturalnej w zabytkowym mieście ogrodzie w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.

Zarządzenie NR 47/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie NR 47/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 48/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie NR 48/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 49/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 49/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 50/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 50/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 51/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 51/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 52/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 52/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 53/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 53/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 54/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej ? w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 54/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 55/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej ?w Podkowie Leśnej

Zarządzenie NR 55/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 56/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 56/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 57/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 57/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 58/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 58/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 59/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 59/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 60/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 60/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 61/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 61/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 62/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 62/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 63/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 63/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 64/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 64/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 65/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 65/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 66/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 66/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 67/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 67/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 68/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie NR 68/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie NR 69/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze służbowych telefonów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, w brzmieniu załącznika nr 1 od niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych  Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  Załącznik nr 4 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna  Załącznik do Zarządzenia 69

Zarządzenie NR 70/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, : na przebudowę ulicy Akacjowej (Wschodnia- Sosnowa) w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie NR 70/2015 z dnia 7 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 20 lipca 2015 r.

w sprawie zasad refundowania kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkół i placówek, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i nauki.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Załącznik do umowy (do załącznika nr 2)

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniach 10 i 24 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 74/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 75/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Skarbnika Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 77/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie Nr 79/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 81/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 80/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko Węgierskiej położonego w Mieście Podkowa Leśna – remont i przebudowa zagospodarowania terenu (nawierzchnie, zewnętrzne instalacje elektryczne, murek do umieszczenia płaskorzeźby)

Zarządzenie Nr 83/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Rewitalizację Parku Przyjaźni Polsko- Węgierskiej w centrum zabytkowego miasta ogrodu Podkowa Leśna – szata roślinna.

Zarządzenie Nr 84/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 85/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 86/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 87/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 88/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru wykonawcy świadczenia usługi –prowadzenie stołówki szkolnej

Zarządzenie Nr 92/2015 z dnia 7 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 24 września 2015 r.

sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 94/2015 z dnia 24 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 28 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów

Zarządzenie Nr 96/2015 z dnia 28 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 99/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 100/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 101/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 102/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia Zleceniobiorcy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 103/2015 z dnia 1 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Zespole Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 5 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 106/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 108/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 109/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 12 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 110/2015 z dnia 12 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 112/2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 15 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 115/2015 z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2015 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 116/2015 z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie  Załącznik – Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 117/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 118/2015 z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 122/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 123/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie zasad ustalenia i zwrotu kosztów za sporządzanie kopii dokumentów i przetwarzania informacji, w związku z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek zainteresowanego

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw archiwizacji pozostających w depozycie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 124/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 127/2015 z dnia 8 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych, sieci wodociągowej, zbiornika wody, układu technologicznego uzdatniania wody czystej na terenie miasta odkowa Leśna w latach 2016-2018 w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 127

Zarządzenie Nr 128/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2016 – 2017

Zarządzenie nr 128

Zarządzenie Nr 129/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2016 roku

Zarządzenie nr 129

Zarządzenie Nr 130/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 130

Zarządzenie Nr 132/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie powołania komisji wizytującej lokale zgłoszone jako miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Zarządzenie Nr 132

Zarządzenie Nr 136/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych przez Miasto Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 136

Zarządzenie Nr 137/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 137

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content