Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2013 roku

Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 2/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 29.01.2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 121/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″ zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku
w zakresie kultury fizycznej:
Zadanie 1. Organizacja Dnia Sportu – zawodów sportowych dla uczniów podkowiańskich szkół. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 3 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29.01.2013 roku

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 121/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej w 2013 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Zadanie 1. Organizacja Dnia Sportu – zawodów sportowych dla uczniów podkowiańskich szkół. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 3 000 zł.
II. Zasady i warunki przyznawania dotacji
1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje Oferent.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
6. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
8. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
9. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Przekazanie środków finansowych na realizację zadania nastąpi w terminie określonym
w umowie.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: maj – czerwiec 2013 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie wsparcia rzeczowego, osobowego. Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącymi stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia
13 marca 2013 r. do godz. 12:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41
w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ.
4. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi
w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej dokona pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W przypadku drobnych błędów formalnych istnieje możliwość uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez komisję konkursową.
3. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
4. Przy ocenianiu ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę,
b) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach ubiegłych środków),
c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
5. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.
6. Od decyzji Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
8. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
VI. Realizacja zadań publicznych w 2012 roku.
W 2012 roku na podstawie art. 13 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wydano kwotę 53 443,31 zł.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2013

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 29.01.2013 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 121/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″
zarządza się, co następuje:
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 40 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2013 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 10 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29.01.2013 roku

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 121/XXV/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013″ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 40 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2013 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 10 000 zł.
II. Zasady i warunki przyznawania dotacji
1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje Oferent.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
6. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania.
7. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
8. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
9. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Przekazanie środków finansowych na realizację zadania nastąpi w terminie określonym
w umowie.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2013 roku.
Zadanie powinno być wykonane w 2013 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2013 r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobnym charakterze.
4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie wsparcia rzeczowego, osobowego. Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącymi stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.

IV. Termin i warunki składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia
13 marca 2013 r. do godz. 12:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41
w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny podmiotu. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.
Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ.
4. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji ani z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi
w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej dokona pracownik Urzędu Miejskiego odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi. W przypadku drobnych błędów formalnych istnieje możliwość uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez komisję konkursową.
3. Oferty są opiniowane przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
4. Przy ocenianiu ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę,
b) adresaci – ilość osób korzystających z efektu,
c) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych w latach ubiegłych środków),
d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
e) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
f) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
g) wartość merytoryczna projektu dla miasta i mieszkańców,

h) walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,

i) cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich.
5. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.
6. Od decyzji Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
7. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
8. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
9. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
VI. Realizacja zadań publicznych w 2012 roku.
W 2012 roku na podstawie art. 13 i 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie wydano kwotę 53 443,31 zł.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień-Przygoda

WZÓR – oferta realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem sieciowym dla uruchomienia pracowni komputerowej oraz węzła sieci w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

ZARZĄDZENIE NR 4 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 14.02.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem sieciowym dla uruchomienia pracowni komputerowej oraz węzła sieci w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Waldemar Truszkowski – Członek Komisji
Elżbieta Mieszkowska – Członek Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 15.03.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Remont istniejącego chodnika na ul. Bukowej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Grabowej w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kowalewska – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowe

Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku

Zarządzenie Nr 10/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przekazania do użytkowania Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 części rozbudowanego budynku szkoły

ZARZĄDZENIE NR 11 /2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania do użytkowania Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 części rozbudowanego budynku szkoły

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§1

Przekazuję w użytkowanie i administrowanie rozbudowaną część budynku Zespołu Szkół
tj: parter budynku dydaktycznego, piwnice oraz salę gimnastyczną.

§2

Administrowanie obejmuje prowadzenie spraw bieżących związanych z obsługą,
eksploatacją i konserwacją obiektu.

§3

Koszty związane z funkcjonowaniem obiektu ponoszone będą z budżetu szkoły.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Samorządowych .

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2013 r.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpłatnego przekazania wyposażenia rozbudowanej bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20

ZARZĄDZENIE NR 12/2013

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie bezpłatnego przekazania wyposażenia rozbudowanej bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Przekazuje się bezpłatnie Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej wyposażenie rozbudowanej bazy dydaktycznej o wartości 374561,33 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 33/100
2. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
§ 2
Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół do objęcia przekazanego wyposażenia bazy dydaktycznej odpowiednią ewidencją finansowo-księgową oraz analityczną zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostce.
§ 3
Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2013 r.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 13 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 16.04.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 21/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 36a ust. 1,13 i 14 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej
Pani Elżbiecie Mieszkowskiej na okres kolejnych 5 lat szkolnych tj. od dnia
1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont i przebudowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 17 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 08.05.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Remont i przebudowa Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kowalewska – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 24 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 25.06.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wymiana pokrycia dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Kowalewska – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Cichej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 26 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 17.07.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Przebudowa ulicy Cichej na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przekazania do użytkowania Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 części rozbudowanego budynku szkoły

Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Sarniej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Króliczej w Podkowie Leśnej – Etap I.

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26.07.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Przebudowa ulicy Sarniej na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Króliczej w Podkowie Leśnej – Etap I.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 29/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, po. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Izy Janczewskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Rudzińska Zofia – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Sienkiewicz Elżbieta – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 30/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, po. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
dla Anny Kępińskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Rudzińska Zofia – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Sienkiewicz Elżbieta – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 Euro, pn.:Przebudowa ulicy Bluszczowej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” dla Zespołu Szkół - Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 36 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 05.09.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” dla Zespołu Szkół – Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego Rs11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie Leśnej – I etap realizacji - odcinek od ulicy Głównej do cmentarza o długości 109m(hm 6+ 60-7+69)

ZARZĄDZENIE NR 37 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11.09.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego Rs11/19 na odcinku od ulicy Brwinowskiej do ulicy Głównej w Podkowie Leśnej – I etap realizacji – odcinek od ulicy Głównej do cmentarza o długości 109m(hm 6+ 60-7+69)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Beata Piotrowska – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 38/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 39/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Podkowie Leśnej – etap I przebudowa chodnika

ZARZĄDZENIE NR 40 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 23.09.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Podkowie Leśnej – etap I przebudowa chodnika

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Jaromir Chojecki – Przewodniczący Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 42/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 42/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do dokonania wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej
w następującym składzie:

1) Maria Górska – Przewodnicząca komisji,
2) Halina Sławecka – Członek komisji,
3) Jaromir Chojecki – Członek komisji,
4) Zbigniew Bojanowicz –ekspert,
5) Krzysztof Domaradzki – ekspert.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 43/2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeńw Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące stawki opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej:

1. za wynajem sali lekcyjnej na zajęcia dodatkowe dla dzieci uczęszczających do
Przedszkola Miejskiego – 10,00 zł za 30 minut.
2. Do stawek wymienionych w pkt 1 dolicza się należny podatek VAT.
3. Wprowadza się 20% zniżki w opłatach w przypadku korzystania z pomieszczeń powyżej 10 godzin miesięcznie.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola Miejskiego
(dalej Dyrektor) może zastosować upust lub odstąpić od pobierania opłaty za korzystanie z pomieszczeń, po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta.

§ 2

1. Podmioty zainteresowane najmem lub dzierżawą pomieszczeń wymienionych w § 1 pkt 1 składają stosowny wniosek do Dyrektora.

2. Dyrektor na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza, po analizie możliwości, udostępnia pomieszczenia.
3. Pomieszczenia wymienione w § 1 pkt 1 są wynajmowane na podstawie pisemnej umowy najmu lub dzierżawy zawartej z Dyrektorem.
4. Umowę dzierżawy, użyczenia lub najmu pomieszczeń wymienionych w § 1 pkt 1 podpisuje Dyrektor na podstawie i w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa.

§ 3

Pomieszczenia wymienione w § 1 pkt 1 mogą być wynajęte lub wydzierżawione na czas oznaczony, nie dłuższy niż 1 rok, łącznie na okres nie dłuższy niż 3 lata.

§ 4

1. Dyrektor ma obowiązek w terminie 7 dni od zawarcia umowy zawiadomić Burmistrza o jej zawarciu.

2. Fakturę VAT wystawia Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 44/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 50/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 51 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 18.11.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji i sekretarz
Jacek Jakóbik – Członek komisji
Beata Piotrowska – Członek komisji
Barbara Bogusz. – Członek komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 53/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 53 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 21.11.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji i sekretarz
Jacek Jakóbik – Członek komisji
Beata Piotrowska – Członek komisji
Barbara Bogusz – Członek komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 54/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - Dostawa i montaż mebli oraz sprzętów do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

Zarządzenie Nr 55/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 55 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26.11.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji i sekretarz
Jacek Jakóbik – Członek komisji
Paweł Jakubiak – Członek komisji
Barbara Bogusz – Członek komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 56/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

ZARZĄDZENIE NR 56 / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 26.11.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w roku 2014

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca komisji i sekretarz
Jacek Jakóbik – Członek komisji
Beata Piotrowska – Członek komisji
Barbara Bogusz – Członek komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 57/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej - najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content