Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2012 roku

Zarządzenie Nr 1/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. zmiany w składzie miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany w składzie miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Pana Janusza Radziejowskiego do składu Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 37/2003 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie powołania miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ( z późniejszymi zmianami).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 2/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. dotyczącego odpłatności za udział w pracach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 2/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 2 stycznia 2012

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. dotyczącego odpłatności za udział w pracach  Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Paragraf 1 Zarządzenia Nr 49/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z § 1ust.2 Zarządzenia wewnętrznego Nr 48/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w sprawie nadania Regulaminu Organizacji pracy i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej ustala się odpłatność za każdorazowy udział w posiedzeniach komisji członków komisji oraz zaproszonych ekspertów w kwocie 250 zł brutto, (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych brutto).”

§ 2

Pozostałe paragrafy w/w Zarządzenia Nr 49/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 3/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. na terenie gminy Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 3/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 stycznia 2012 r.

w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. na terenie gminy Podkowa Leśna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1005 i z 2005 Nr 181, poz. 1509), w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie znak DWW 0124-1/12 z dnia
19 stycznia 2012 r.

§1

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołuje komisję w składzie:
– Beata Krupa – przewodnicząca komisji,
– Małgorzata Niewiadomska – członek komisji,
– Halina Sławecka – członek komisji.

§2

1. Komisja zostaje powołana w celu:
a) posegregowania pozostałych w depozycie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w dniu
9 października 2011 r. oraz ujęcia ich spisem zdawczo-odbiorczym,
b) sporządzenia spisu zdawczo-odbiorczego akt,
c) sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy sporządzić w trzech egzemplarzach zgodnie z wymogami archiwalnymi.

§3

1. Do dnia 10 lutego 2012 r. komisja dokona podziału posiadanej dokumentacji na:
– dokumenty archiwalne – kat. A, podlegające przekazaniu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,
– dokumenty niearchiwalne – kat. B, przeznaczone do zniszczenia.
2. Dokumenty zostaną przekazane do Delegatury KBW w Warszawie w terminie wskazanym przez Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 7/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury

Zarządzenie Nr 10/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 10/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 8a, 8b i 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania świadczeń majątkowych, informowania dłużników o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań, a także wydawania

w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 11/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 11/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 12/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lutego 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń

rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 lipca 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 13/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 marca 2012 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012″
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku w następującym składzie:

• Przewodnicząca Komisji – Adriana Skajewska, główny specjalista, Referat Planowania
i Rozwoju Miasta Urząd Miejski w Podkowie Leśnej,

• Członek Komisji – Joanna Snarska-Pasternak – inspektor ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (koordynator),Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej,

• Członek Komisji – Jarosław Chrzanowski – radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Podkowy Leśnej, członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

• Członek Komisji – Alina Witkowska – dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej.

§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 13/2012 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 marca 2012 roku

Regulamin Komisji Konkursowej

§ 1

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

§2

1. Komisja składa się co najmniej z 4 członków, w tym Przewodniczącego Komisji.

2. W skład Komisji wchodzą:
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta
b) przedstawiciel Rady Miasta
c) przedstawiciel jednostki kultury
d) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
3. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określania wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Komisja działa na posiedzeniach.
5. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.
7. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
8. Decyzja Komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.
9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wyników konkursu.

§ 3

1. Przewodniczący Komisji oraz jej członkowie podpisują deklarację bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 4

1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia ofert pod względem merytorycznym. Pod względem formalnym poprawności złożonych ofert dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

1. Od momentu otwarcia oferty każdy członek Komisji ma prawo wglądu do jej pełnego brzmienia.

2. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria oceny merytorycznej:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
g) wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców,

h) walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,

i) cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich.

3. Oceniając oferty pod względem merytorycznym, Komisja proponuje wysokość dofinansowania oferty, biorąc pod uwagę zasadność kosztów oraz ich wysokość dla realizacji zadania.

§ 6

1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.

2. Protokół przekazywany jest Burmistrzowi Miasta celem podjęcia decyzji o przyznaniu wysokości dotacji.

§ 7

Wyniki konkursu ofert, zawierające:

a) nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
b) tytuł oferty,
c) przyznana decyzją Burmistrza wysokość wsparcia,
d) w przypadku ofert odrzuconych – przyczynę odrzucenia,
umieszcza się na stronach portalu internetowego miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej

§ 8

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia.

———

Załącznik nr 1
do Regulaminu Komisji Konkursowej

Deklaracja bezstronności

Na podstawie Regulaminu Komisji Konkursowej § 3 pkt 1

Ja (imię i nazwisko)
deklaruję zachowanie bezstronności w Pracach Komisji Konkursowej w sprawie opinii oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

………………………………… …………………………………
data czytelny podpis

Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 16/2012
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego
Gminy Podkowa Leśna

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112, z późn. zm.) oraz Porozumienia z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustanawiam Panią Beatę Krupa, inspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, pełnomocnikiem do spraw wyborów
– urzędnikiem wyborczym Gminy Podkowa Leśna.

§ 2

Upoważniam pełnomocnika do spraw wyborów do wykonywania zadań wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz referendach krajowych i lokalnych na obszarze Gminy Podkowa Leśna.

§ 3

Zakres działania pełnomocnika do spraw wyborów określa Porozumienie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad współdziałania urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym.

§ 4

Zarządzenie sporządza się w dwóch egzemplarzach, z którego jeden przekazuje się do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie.

§ 5

Zmiany Zarządzenia wymagają formy pisemnej.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Kościelnej 3 w Podkowie Leśnej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2004 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE Nr 19/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 18 maja 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2004 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 czerwca 2004r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz . 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 18/2004 z dnia 11 czerwca 2004r. Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej oraz w Zarządzeniu Nr 43/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 grudnia 2007r. wprowadzam następujące zmiany:

1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej wykonują pracę w równoważnym systemie czasu pracy wynoszącym 40 godzin tygodniowo

2. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„W Urzędzie obowiązują następujące godziny rozpoczynania i zakończenia pracy:
poniedziałek: 8.00 – 18.00
wtorek: 8.00 – 16.00
środa: 8.00 – 16.00 dzień wewnętrzny
czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 14.00

§2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 18/2004 nie ulegają zmianie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012r.

Burmistrz Miasta
/-/
M. Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 22 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury.

Zarządzenie Nr 25/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Przebudowa fragmentu ulicy Bluszczowej oraz placu u zbiegu ulicy Bluszczowej i ulicy Parkowej w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 25 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 04.06.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Przebudowa fragmentu ulicy Bluszczowej oraz placu u zbiegu ulicy Bluszczowej i ulicy Parkowej w Podkowie Leśnej
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/
M. Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 28/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Kontynuację budowy sali sportowej i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej ”.

Zarządzenie Nr 28/2012
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Kontynuację budowy sali sportowej i rozbudowy budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej ”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Grzegorz Lewandowski – Przewodniczący Komisji
Jaromir Chojecki – Sekretarz Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonanie gruntownej konserwacji rowu Rs 11/18 na terenie miasta Podkowa Leśna - II część realizacji etapu I, z wyłączeniem robót wykonanych w roku 2011

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29.06.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonanie gruntownej konserwacji rowu Rs 11/18 na terenie miasta
Podkowa Leśna – II część realizacji etapu I,
z wyłączeniem robót wykonanych w roku 2011
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 36/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 36/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Małgorzaty Dzięcielskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Urbański Dariusz – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 (Sala Ślubów).

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 37/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 37/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Magdaleny Laskowskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Urbański Dariusz – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 (Sala Ślubów).

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 38/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 38/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Roberta Jarząbka, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Urbański Dariusz – ekspert – członek komisji

§ 3.

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 (Sala Ślubów).

§ 4.

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5.

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 39/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 3 sierpnia 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Grzegorza Turka, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Urbański Dariusz – ekspert – członek komisji

§ 3.

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 (Sala Ślubów).

§ 4.

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5.

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 41/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 41/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 sierpnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 8a, 8b i 8c ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, odbierania świadczeń majątkowych, informowania dłużników o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań, a także wydawania

w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 42/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 sierpnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 43/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

ZARZĄDZENIE NR 43/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 sierpnia 2012 roku

w sprawie upoważnienia Pani Anny Wrzosek

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.):

§ 1

Upoważniam Panią Annę Wrzosek do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
rodzinnych, a także wydawania w tych sprawach decyzji pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2

Upoważnienia udzielam na czas określony do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 46/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa napowietrznej linii oświetleniowej kolidującej z projektowanym skrzyżowaniem ulic: Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej w Podkowie Leśnej na linię kablową. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego. Budowa kablowej linii nN w związku z przebudową ulic: Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 46 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 30.08.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Przebudowa napowietrznej linii oświetleniowej kolidującej z projektowanym skrzyżowaniem ulic: Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej w Podkowie Leśnej na linię kablową.
Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego.
Budowa kablowej linii nN w związku z przebudową ulic: Bluszczowej, Parkowej i Kwiatowej w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Grzegorz Lewandowski – Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kowalewska – Członek Komisji
Jaromir Chojecki – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 47/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Przebudowę ulicy 11-go Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej ”.

Zarządzenie Nr 47/2012
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Przebudowę ulicy 11-go Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. Leśnej w Podkowie Leśnej ”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Grzegorz Lewandowski – Przewodniczący Komisji
Jaromir Chojecki – Sekretarz Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 48/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Remont ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej ”.

Zarządzenie Nr 48/2012
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 14 września 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na „Remont ul. Akacjowej w Podkowie Leśnej ”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Grzegorz Lewandowski – Przewodniczący Komisji
Jaromir Chojecki – Sekretarz Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3

Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 51/2012 z dnia 4 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE Nr 51/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 4 października 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników samorządowych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 242, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Kodeks Etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuje się kierowników referatów do zapoznania podległych pracowników z Kodeksem Etyki.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 74/2005 i Nr 75/2005 z dnia 22 grudnia 2005r. oraz Zarządzenie Nr 80/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  do Zarządzenia Nr 51/2012  Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

KODEKS ETYKI PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

PREAMBUŁA

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie oczekiwanych standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci niniejszego katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Niniejszy Kodeks nawiązuje i doprecyzowuje „Kodeks Etyki Pracownika Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej”, który był przygotowany i zatwierdzony przez samych pracowników w listopadzie 2005 roku.

ROZDZIAŁ 1
Zasady ogólne

§ 1

1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników samorządowych
w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznych.
2. Zasady określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
3. Pracownicy samorządowi powinni traktować pracę jako służbę publiczną,
na zajmowanych stanowiskach służyć państwu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać norm prawnych i etycznych oraz wykonywać powierzone zadania.
4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy samorządowi, którzy wskutek postępowania zarówno w miejscu pracy jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.

ROZDZIAŁ 2
Zasady postępowania

§ 2

1. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.
2. W szczególności pracownicy samorządowi powinni przestrzegać i działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności,
2) bezstronności i bezinteresowności,
3) obiektywności,
4) uczciwości i rzetelności,
5) odpowiedzialności,
6) jawności,
7) dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
8) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, radnymi, podwładnymi i współpracownikami.

ROZDZIAŁ 3
Wykonywanie zadań

§ 3

1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników samorządowych poszanowania Konstytucji i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.
2. Pracownicy samorządowi wykonują swoje zadania i kompetencje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem kierując się obiektywnymi przesłankami merytorycznymi, przy zaangażowaniu całej swojej wiedzy oraz z należytą starannością.

§ 4

1. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.
2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.
4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowym.
5. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od promowania jakichkolwiek grup interesów.
6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych, lub sprzecznych z interesem publicznym.
7. Wypełniając swoje obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią dodatkowych korzyści materialnych, ani osobistych (w trakcie zatrudnienia, ani po jego ustaniu) z tytułu sprawowanego urzędu, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

§ 5

1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym; w sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
2. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.
3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu obowiązków służbowych, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych decyzji.
4. Pracownicy samorządowi w ramach swojej działalności w serwisach społecznościowych nie naruszają dobrego imienia pracodawcy oraz nie ujawniają informacji, które mogą bezpośrednio narazić pracodawcę na szkodę.

§ 6

1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.
2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
3. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć.
4. Pracownicy samorządowi zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
5. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośrednim przełożonym lub Burmistrzowi.
6. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności decyzji podejmowanych w urzędzie swemu bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji Burmistrzowi.

§ 7

1. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2. Pracownicy samorządowi zachowują w tajemnicy informacje niejawne oraz dane osobowe podległe ochronie, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa i nie wykorzystują ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jaki i po zakończeniu zatrudnienia.

§ 8

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, w tym w szczególności kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz rodzaj wykonywanej pracy.
2. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania służbowych poleceń.
3. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kompetencje i wiedzę zawodową, potrzebne do wykonywania swoich obowiązków, a urząd stwarza im po temu możliwości.
4. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii zwierzchnikom, wyłącznie z oceną legalności i celowości ich działań.

§ 9

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, w miejscu pracy i poza nim.

ROZDZIAŁ 4
Postępowanie w przypadku naruszenia zasad etycznego postępowania

§ 10

1. Klienci Urzędu mają prawo zgłosić przypadki łamania zasad etycznego postępowania przez pracowników samorządowych:

– kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu w rozmowie osobistej lub w formie pisemnej;
– bezpośrednio Burmistrzowi Miasta w osobistej rozmowie lub w formie pisemnej.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu sprawują nadzór nad podległymi im pracownikami, a wszelkie uzasadnione podejrzenia naruszenia zasad etyki zgłaszają niezwłocznie Burmistrzowi Miasta. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa obejmuje m. in. przeciwdziałanie podejmowaniu przez pracowników samorządowych czynności, które noszą znamiona korupcji, w szczególności:
1) art. 228 – 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
2) art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
3) art. 24m ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
4) art. 2 pkt 6 w związku z art. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.);
5) Kodeksu Pracy.

3. Pracownicy Urzędu mają obowiązek zgłaszać swoim bezpośrednim przełożonym wszelkie podejrzenia naruszenia zasad etyki, a gdy nie odniesie to skutku to Burmistrzowi Miasta.

§ 11

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad etyki Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Obejmuje ono m. in. rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem, którego dotyczy sprawa oraz jego przełożonymi. Wyniki postępowania znajdują odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracownika w jego aktach osobowych, a w zakresie uregulowanym prawem – zgodnie z przepisami tego prawa.

ROZDZIAŁ 5
Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa

§ 12

1. Pracownicy samorządowi są oceniani za przestrzeganie Kodeksu przez bezpośrednich przełożonych w ramach corocznej oceny pracy.

2. Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu mogą ponosić odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.
3. W sytuacjach gdy naruszenie przepisów Kodeksu stanowi równoczesne naruszenie przepisów ustaw, pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.

ROZDZIAŁ 5
Postanowienia końcowe

§ 13

1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko.

2. Pracodawca zapoznaje z treścią Kodeksu każdego przyjmowanego do pracy pracownika, a pracownik potwierdza podpisem pod odpowiednim oświadczeniem, które zostaje załączone do jego akt osobowych.
3. Kierownictwo urzędu zobowiązane jest do upowszechniania zasad zawartych w Kodeksie wśród podległych im pracowników.
4. Kodeks w formie elektronicznej publikowany jest na stronie WWW, stronie BIP oraz jest udostępniony wszystkim pracownikom urzędu w Elektronicznym Rejestrze Procedur Kontroli Zarządczej.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 52/2012 z dnia 22 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

ZARZĄDZENIE NR 52 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22.10.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Dostawa i montaż mebli do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy
ul. Jana Pawła II
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Elżbieta Mieszkowska – Członek komisji
Katarzyna Sikora – Członek komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 54/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 54/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ

z dnia 2 listopada 2012r.

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/

§ 1

Upoważniam Panią Małgorzatę Niewiadomską-Głównego Specjalistę do podpisywania w moim imieniu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

§ 2

Niniejsze upoważnienie obejmuje sprawy :
1. Formularze do wystawiania dowodów osobistych,
2. Zaświadczenia z danymi osobowymi z ewidencji ludności.

§ 3

Upoważnienia, o których mowa w § 1, udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia lub rozwiązania stosunku pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 55/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Zespole Szkół, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 56/2012 z dnia 2 listopada 2012 r. w spawie udzielenia pełnomocnictwa

Zarządzenie Nr 59/2012 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 59/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyznaczam dzień 24 grudnia 2012 r. dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
2. Dzień ten będzie podlegał odpracowaniu w sobotę 8 grudnia 2012 r. w godzinach 8.00-16.00.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 60/2012 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 60/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 listopada 2012 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marzeny Kuc, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Sienkiewicz Elżbieta – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 22 listopada 2012 r. o godz. 8.3+0 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, ul. Akacjowa 39/41 (Sala Ślubów).

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 62/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem sieciowym dla uruchomienia pracowni komputerowej oraz węzła sieci w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

ZARZĄDZENIE NR 62 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22.11.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z osprzętem sieciowym dla uruchomienia pracowni komputerowej oraz węzła sieci w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Waldemar Truszkowski – Członek Komisji
Elżbieta Mieszkowska – Członek Komisji

W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 63/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 64 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29.11.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 64/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 64 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 29.11.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 65/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 65 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 66/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu w Podkowie Leśnej przy ul. Brwinowskiej 30 oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 67/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2013 .

ZARZĄDZENIE NR 67 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w roku 2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 68/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 68 / 2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2013 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Beata Piotrowska – Członek Komisji
Jacek Jakubik – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 72/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta

Zarządzenie Nr 73/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego powołanego dla prawidłowej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 74/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 74/2012
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład zespołu, o którym mowa w par. 1 wchodzą:
1) Pani Maria Górska – Sekretarz Miasta – Przewodnicząca Zespołu
2) Pani Adriana Skajewska – Główny Specjalista – Zastępca Przewodniczącej Zespołu
3) Pani Maria Ostrowska – Skarbnik Miasta
4) Pani Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
5) Pani Małgorzata Wdowiak-Wojtków – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
6) Pan Jaromir Chojecki – p.o. Kierownika Referatu Inwestycji
7) Pani Halina Sławecka – Kierownik USC / ds. kadr.”

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia7 stycznia 2011 r. pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content