Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2011 roku

Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE Nr 1/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 03 stycznia 2011

w spawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Podkowa Leśna w następującym składzie:
1. Magdalena Bijak-Perka
2. Katarzyna Bohdanowicz
3. Ewa Grabowska
4. Justyna Pieńkowska
5. Małgorzata Szram
6. Artur Duszyński.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 2/2004 z 21 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zarządzenie nr 9/2010 z 9 kwietnia 2010 w spawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie aktualizacji składu Komitetu Doradczo-Monitorującego ds. Strategii Rozwoju Miasta.

Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr 3/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 7 stycznia 2011 r.

w sprawie: Powołania Zespołu do spraw kontroli zarządczej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) w związku z postanowieniami Rozdziału 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W celu zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim Podkowy Leśnej, zwanego dalej „Urzędem”, powołuje się Zespół ds. kontroli zarządczej, zwany dalej „Zespołem”.
2. Podstawowym zadaniem Zespołu, o którym mowa w ust. 1, jest przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji usprawnień w zakresie kontroli zarządczej w Urzędzie, także wspieranie Burmistrza w sprawowaniu kontroli zarządczej.

§ 2

1. W skład Zespołu, o którym mowa w par. 1 wchodzą:
1) Pani Maria Górska – Sekretarz Miasta – Przewodnicząca Zespołu
2) Pani Adriana Skajewska – Główny Specjalista – Zastępca Przewodniczącej Zespołu
3) Pani Maria Ostrowska – Skarbnik Miasta
4) Pani Katarzyna Kowalewska – Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej
5) Pani Małgorzata Wdowiak-Wojtków – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta
6) Pan Grzegorz Lewandowski – Kierownik Referatu Inwestycji
7) Pani Halina Sławecka – Kierownik USC / ds. kadr
2. Przewodnicząca Zespołu może zapraszać do prac Zespołu, na prawach członka Zespołu, inne osoby, niż wymienione w ust. 1.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1. analiza procesu zarządzania ryzykiem,
2. analiza procesu samooceny kontroli zarządczej,
3. podsumowanie wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
4. analiza i przedstawianie Burmistrzowi Miasta propozycji zmian do procedur wewnętrznych,
5. przedstawianie Burmistrzowi Miasta propozycji rozwiązań systemowych usprawniających system kontroli zarządczej,
6. Na bieżąco informowanie Burmistrza Miasta o wynikach prowadzonych zadań.

§ 4

Zobowiązuje pracowników zatrudnionych w Urzędzie do:
1. udzielania Zespołowi wszelkiej pomocy w wykonywaniu zadań określonych niniejszym zarządzeniem,
2. opracowywania na prośbę Przewodniczącego Zespołu, stosowanej dokumentacji, niezbędnej do realizacji zadań Zespołu,
3. delegowania podległych pracowników, na wniosek Przewodniczącej Zespołu, do wzięcia udziału w posiedzeniach Zespołu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Zespołu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 6/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 1 marca 2011 roku

w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanawiam urzędnika wyborczego na terenie Miasta Podkowa Leśna w osobie
Pani Beaty Krupa – inspektora Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 2

Do zadań urzędnika wyborczego należy:
1. sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez urząd gminy oraz gminne jednostki organizacyjne;
2. realizacja obsługi administracyjnej komisji wyborczych;
3. zapewnienie i rozliczanie środków finansowych na realizację zadań związanych
z organizacją wyborów;
4. wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Powołanie zespołu ds. analizy instytucjonalnej metoda PRI

Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

ZARZĄDZENIE NR 12/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego dla prawidłowej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),Uchwały Nr 204/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Podkowie Leśnej i Uchwały Nr 205/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2010 – 2014 gminy Podkowa Leśna
postanawiam co następuje:

§ 1

Powołać zespół interdyscyplinarny w celu:
1) usprawnienia systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przejawy bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy domowej, demoralizacji nieletnich, zaniedbywania obowiązków rodzicielskich;
2) zintegrowania działań środowisk odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.

§ 2

Zadaniem zespołu jest:
1) podejmowanie działań skierowanych do rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych przemocą w rodzinie, niewydolnych wychowawczo aby zapobiec przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej;
2) uzgadnianie, koordynacja i podejmowanie działań dla prawidłowej realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 3

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – p. Danuta Orkowska, p. Małgorzata Szram i p. Maria Katarzyna Matuszewska
2) Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej – p. Iwona Żołek,
3) Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej – p. Ewa Iwanowska,
4) Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. – p. Agnieszka Jabłońska
5) Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – p. Małgorzata Niewiadomska,
6) Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej – p. Maria Dalewska
7) NZOZ MEDICUS – p. Barbara Grotek,
8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Maz. – Lidia Łuczyńska

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Małgorzata Stępień – Przygoda

Zarządzenie Nr 13/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR 13/2011

BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 1 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego:
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta,
w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 6 000 zł.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 1 kwietnia 2011 roku

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) oraz uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 r.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.
Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2011 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 6 000 zł.
II. Zasady i warunki przyznawania dotacji
1. Do konkursu ofert mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. O dotację na realizację zadania mogą ubiegać się w/w oferenci, z zastrzeżeniem, że prowadzą działalność statutową w zakresie zadania, o którego dofinansowanie się ubiegają.
3. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
4. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie gwarantuje przyznania dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, o którą występuje Oferent.
5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku Oferent zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu oraz kosztorysu zadania lub może wycofać swoją ofertę.
6. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania. Dofinansowanie ze strony Miasta będzie wynosić nie więcej niż 80% całkowitych kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów, włączając w nie koszty pracy własnej.
7. Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.
8. Wszystkie zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków na zadanie, ujętych w kosztorysie wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy przed ich dokonaniem.

9. Wysokość kosztów pośrednich: finansowych, administracyjno – biurowych (w tym telefony i materiały biurowe) związanych z realizacją zadania nie może przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.
10. Wybrany Oferent zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
11. Szczegółowe warunki przyznania i rozliczania dotacji określać będzie umowa. Przekazanie środków finansowych na realizację zadania nastąpi w terminie określonym
w umowie.
III Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: do 31 grudnia 2011 rok.
Zadanie powinno być wykonane w 2011 roku, w terminie wskazanym w umowie, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2011r.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z należytą starannością, w sposób celowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową.
3. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne warunki i doświadczenie
w realizacji zadań o podobny charakterze.
4. Zadanie może być realizowane przy udziale partnera. Za partnera uważa się podmiot, który będzie współuczestniczył w realizacji zadania, w zakresie wsparcia rzeczowego, osobowego. Udział partnera powinien być określony w ofercie poprzez wskazanie elementów zadania, w których partner uczestniczy, z zaznaczeniem jego roli. Pomiędzy partnerami powinna być zawarta umowa lub inny dokument, wskazujący wzajemne prawa i obowiązki oraz określający ich rolę w realizowanym projekcie, w szczególności zakres odpowiedzialności za realizację odpowiednich jego elementów oraz rodzaj wsparcia udzielonego przez partnera.
5. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, przy czym podmiot z którym zawarto umowę może zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. podwykonawcom), niebędącymi stronami umowy. Za podwykonawstwo nie uważa się pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.
6. Partner i podwykonawca nie są podmiotami w rozumieniu oferty wspólnej.
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 26.04.2011r. do godz.12:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
2. Oferty w zaklejonych kopertach z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania, którego dotyczy oferta, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, przy ul. Akacjowej 39/41
w godzinach pracy urzędu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
3. Oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
d) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych własnych i pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest zaświadczenie o osobowości prawnej podmiotu oraz upoważnienie dla osoby lub osób do reprezentowania podmiotu
i zaciągania zobowiązań finansowych wydane przez właściwy organ,
b) statut podmiotu uprawnionego do złożenia oferty,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za rok ubiegły – w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.
Jeżeli podmiot nie ma obowiązku składania sprawozdania finansowego winien dołączyć stosowne oświadczenie z podaniem podstawy prawnej oraz przedstawić zestawienie przychodów i kosztów, obejmujące pozyskane w ostatnim roku środki publiczne, z pominięciem środków prywatnych.
d) upoważnienie lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Oferenta osoby podpisującej ofertę, zgodnie z danymi rejestrowymi, w przypadku gdy takie zostało wystawione.
e) oświadczenie, że zadanie proponowane do realizacji nie pokrywa się z prowadzoną działalnością gospodarczą – w przypadku, gdy podmiot składający ofertę prowadzi działalność gospodarczą,
f) umowę zawartą między podmiotami, w przypadku złożenia oferty wspólnej,
g) umowę partnerską, jeżeli taka została zawarta,
h) inne załączniki wynikające z warunków realizacji zadania.
5. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku dokumentów składanych w kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.
6. Oferty niezgodne ze wzorem lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
V. Zasady, tryb i kryteria wyboru oferty.
1. Rozpatrzenie prawidłowo złożonych ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty otwarcia ofert.
2. Oceny ofert pod względem poprawności formalnej i kompletności dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
3. W skład komisji konkursowej wejdą:
a) przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej,
b) osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie
c) przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Komunikat o możliwości zgłaszania do komisji konkursowej osób, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.
6. Zgłoszenia będzie można dokonywać pisemne w terminie 7 dni od dnia ukazania się komunikatu, o którym mowa w pkt. 5.
7. Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu KRS, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzający status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
8. W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej.
9. Przy ocenianiu ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
g) wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców,

h) walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,

i) cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich,
10. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w jej posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu. Z czynności dokonanych na posiedzeniu Komisji sporządza się protokół. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wyników konkursu. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
11. Komisja konkursowa jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie opiniowania wniosków o uzyskanie środków finansowych. Jej decyzja nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.
12. Od decyzji Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
13. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – Oferent dokona stosownej korekty kosztorysu projektu.
14. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.
15. Podpisanie umów z Oferentami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert, w terminie uzgodnionym przez strony.
16. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536).
VI. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku.

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań przez podmioty uprawnione w roku 2009 wyniosła łącznie 90 000 zł, w tym na:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 50 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych Ogrodów w 2010 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 10 000 zł.

Zadanie 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 30 000 zł.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 21 listopada i 5 grudnia 2010 r. na terenie gminy Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 14/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 21 listopada
i 5 grudnia 2010 r. na terenie gminy Podkowa Leśna

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 209 poz. 1781 i z 2005 Nr 25 poz. 210), w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie znak DWW 0124-4/11 z dnia 17 marca 2011 r.

§1
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna powołuje komisję w składzie:
– Beata Krupa – przewodnicząca komisji,
– Halina Sławecka – członek komisji,
– Małgorzata Niewiadomska – członek komisji.

§2
1. Komisja zostaje powołana w celu:
a) posegregowania pozostałych w depozycie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada
i 5 grudnia 2010 r. oraz ujęcia ich spisem zdawczo-odbiorczym,
b) sporządzenia spisu dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Delegatury KBW w Warszawie,
c) sporządzenia spisu dokumentacji niearchiwalnej i protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia .
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy sporządzić w trzech egzemplarzach zgodnie z wymogami archiwalnymi.

§3
1. Komisja dokona podziału posiadanej dokumentacji na materiały archiwalne – kategoria A i dokumentację niearchiwalną Bc do dnia 30 kwietnia 2011 r.
2. Dokumenty zostaną przekazane do Delegatury KBW w Warszawie w terminie wskazanym przez Dyrektora Delegatury KBW w Warszawie.

§4
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
zarządza się, co następuje:

§ 1

Pkt. IV. 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 13/2011 z dn. 1 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku otrzymuje brzmienie:
IV. Termin i warunki składania ofert
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 4 maja 2011r. do godz.12:00 prawidłowo wypełnionej oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25). Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) i uchwałą nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia
8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2011 roku w następującym składzie:

• Przewodnicząca Komisji – Maria Górska – Sekretarz Miasta,

• Członek Komisji – Adriana Skajewska – specjalista ds. planowania strategicznego
i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,

• Członek Komisji – Joanna Snarska-Pasternak – inspektor ds. komunikacji społecznej, promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

• Członek Komisji – Maciej Foks – radny, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

• Członek Komisji – Alina Witkowska – dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

• Członek Komisji – Dorota Skotnicka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 kwietnia 2011 roku.

Regulamin Komisji Konkursowej

§ 1

Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją, działa na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2

1. Komisja składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego Komisji.
2. W skład Komisji wchodzą:
a) trzech przedstawicieli Urzędu Miasta
b) przedstawiciel Rady Miasta
c) przedstawiciele jednostek kultury.
3. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określania wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Komisja działa na posiedzeniach.
5. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu.
6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.
7. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.
8. Decyzja Komisji nie jest wiążąca dla organu ogłaszającego konkurs. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania publicznego dokonuje Burmistrz Podkowy Leśnej.
9. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej wyników konkursu.

§ 3

1. Przewodniczący Komisji oraz jej członkowie podpisują deklarację bezstronności, której wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 4

1. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Ocena pod względem formalnym i merytorycznym dokonywana jest poprzez wypełnienie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Oferty, które nie uzyskały pozytywnej oceny formalnej są odrzucane.

§ 5

1. Od momentu otwarcia oferty każdy członek Komisji ma prawo wglądu do jej pełnego brzmienia.
2. Komisja rozpatruje każdą ofertę indywidualnie w oparciu o niżej wymienione kryteria oceny merytorycznej:
a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
d) planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
f) analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
g) wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców,
h) walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,
i) cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich.

3. W trakcie oceny merytorycznej Komisja proponuje wysokość dofinansowania oferty, biorąc pod uwagę zasadność kosztów oraz ich wysokość dla realizacji zadania.

§ 6

1. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji.
2. Protokół przekazywany jest Burmistrzowi Miasta celem podjęcia decyzji o przyznaniu wysokości dotacji.

§ 7

Wyniki konkursu ofert, zawierające:
a) nazwę podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,
b) tytuł oferty,
c) przyznana decyzją Burmistrza wysokość wsparcia,
d) w przypadku ofert odrzuconych – przyczynę odrzucenia,
umieszcza się na stronach portalu internetowego miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Podkowie Leśnej

§ 8

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i zatwierdzenia.

Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 4 maja 2011 roku

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. Zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II w Podkowie Leśnej w następującym składzie:

• Przewodnicząca Komisji – Małgorzata Wdowiak – Wojtków – kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta,
• Członek Komisji – Maria Górska – sekretarz miasta,
• Członek Komisji – Katarzyna Kowalewska – kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej ,
• Członek Komisji – Adriana Skajewska – specjalista ds. strategii oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
• Członek Komisji – Maria Konopka – Wichrowska – radna,
• Członek Komisji – Helena Skowron – radna,

§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

/-/ Małgorzata Stępień-Przygoda

Urząd Miejski w Podkowie Leśnej
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALU PRZY UL. JANA PAWŁA II 5 W PODKOWIE LEŚNEJ

REGULAMIN
PRZEPROWADZENIA PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO
Regulamin określa zasady przeprowadzenia czynności w przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego położonego przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej o powierzchni 74,6 m2 wraz z działką o pow. 100 m2 .
I. ZASADY OGÓLNE Komisja
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
2. Komisja składa się z przewodniczącego oraz członków w liczbie od 3-7 osób.
3. Osoby wybrane do komisji muszą dawać rękojmię rzetelnego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.
4. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
Protokół-dokumentowanie czynności przetargowych.
Wszelkie czynności przetargowe są opisywane w protokóle przetargu.
1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
2. Przewodniczący komisji sporządza protokół przetargu zgodnie z załączonym wzorem, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu a jeden dla osoby wygrywającej przetarg.
3. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako najemca.
4. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu.
Uczestnicy
1. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełnią łącznie warunki określone w ustępie V pkt l specyfikacji przetargowej.
2. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki przetargu.

II. CZYNNOŚCI PRZETARGOWE
Przetarg przeprowadza się w dwóch etapach składających się z części jawnej i części niejawnej.
1. Część jawna.
Odbywa się w obecności oferentów.
1) Otwarcie przetargu przez przewodniczącego;
2) Przekazanie oferentom informacji zawartych w ogłoszeniu o przetargu;
3) Czynności komisji:
– podanie liczby otrzymanych ofert;
– sprawdzenie dowodów wpłaty wadium;
– otwarcie kopert z ofertami i sprawdzenie kompletności
– ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty;
– przyjęcie wyjaśnień lub oświadczeń zgłoszonych przez
– oferentów;
– weryfikacja ofert i ogłoszenie, które z ofert zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
– zawiadomienie oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
zawiadomienie oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu
4) Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu w przypadku opisanym w punkcie l ustępu VII specyfikacji przetargowej tj.:
– nie odpowiadają warunkom przetargu;
– zostały złożone po wyznaczonym terminie;
– nie zawierają danych określonych w pkt. VI ust. l specyfikacji lub dane te są niekompletne;
– do oferty nie dołączono dokumentów określonych w pkt. VI ust 3 pkt. 2) specyfikacji
– są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
2. Część niejawna.
Wybór oferty
1) Komisja przetargowa przeprowadza szczegółową analizę ofert biorąc pod uwagę kryteria określone w specyfikacji przetargowej.
2) Każdy z członków komisji dokonuje oceny punktowej poszczególnych ofert na „karcie oceny oferty” według kryteriów oceny i przyjętej punktacji.
3) Ostateczną punktację dla oferty przyjmuje się jako średnia arytmetyczną z liczby punktów przyznanych odrębnie przez każdego z członków komisji a następnie zaokrągla do dwóch miejsc.
4) Komisja przetargowa na podstawie uzyskanej punktacji dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty tj: oferty która uzyska największą liczbę punktów lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
5) W przypadku równorzędnych ofert organizowany będzie dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym ceną wywoławczą jest najwyższa cena zamieszczona w równorzędnych ofertach.
Wynik przetargu
1) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta, żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej lub komisja przetargowa stwierdzi, że żadna z ofert nie spełnia warunków przetargu.
Zaniknięcie przetargu
1) Przewodniczący przygotowuje protokół przetargu. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
2) Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do prowadzenia spraw należących do kompetencji Burmistrza w czasie nieobecności.

Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZADZENIE NR 23/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Onyszko, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Wrotkowska Danuta – ekspert – członek komisji

§ 3.

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w 16 sierpnia 2011 r. od godz. 15.00
w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej, ul. Akacjowa 39/41.

§ 4.

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5.

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia l grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz.. 2593 z późn. zm.).

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 24/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie §1 ust.3, §2, § 39 oraz §42 instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1

Podstawowym sposobem wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim
w Podkowie Leśnej jest system tradycyjny, w którym dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw wykonuje się w postaci papierowej, z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych w celach określonych w § 39 ust. 2 instrukcji kancelaryjnej.

§ 2

1. Wyznacza się koordynatora czynności kancelaryjnych, w celu zapewnienia bieżącego nadzoru nad prawidłowością ich wykonywania, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw oraz właściwego i terminowego przekazywania teczek aktowych do Archiwum Zakładowego.
2. Funkcję, określoną w ust. 1, powierza się archiwiście zakładowemu – p. Magdalenie Markowskiej.

§ 3

Na podstawie § 2 ust. 1 załącznika do ww. rozporządzenia w celu sprawnego i jednolitego wykonywania czynności kancelaryjnych zostaną wprowadzone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu szczegółowe procedury wewnętrzne w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie, w tym lista przesyłek wpływających, które nie będą otwierane przez punkt kancelaryjny Urzędu.

§ 4

Przepis §1 ma zastosowanie do dokumentacji powstającej i wpływającej do Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej od dnia 1 stycznia 2011 roku.

§ 5

Traci moc:
1. Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 września 2003 r. w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej,
2. Zarządzenie Nr 13/2003 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru „protokołu przyjęcia wniosku/skargi wniesionego(nej) ustnie.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania i zwrotu kosztów za sporządzanie kopii dokumentów i przetwarzania informacji, w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek zainteresowanego

ZARZĄDZENIE Nr 26/2011
Burmistrza Miasta Podkowa Leśna
z dnia 1 sierpnia 2011 roku

w sprawie zasad ustalania i zwrotu kosztów za sporządzanie kopii dokumentów i przetwarzania informacji, w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek zainteresowanego
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz § 26 statutu miasta Podkowa Leśna w brzemieniu ustalonym uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku z póź. zm. Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania:
1. 0,50 zł za stronę kopii czarno-białej jednostronnej formatu A4
2. 1,00 zł za stronę kopii czarno-białej dwustronnej formatu A4
3. 1,00 zł za stronę kopii kolorowej jednostronnej formatu A4
4. 2,00 zł za stronę kopii kolorowej dwustronnej formatu A4
5. 1,00 zł za stronę kopii czarno-białej jednostronnej formatu A3
6. 0,50 zł za wydruk w czarno-białym formacie A4
7. 0,80 zł za wydruk w czarno-białym formacie A3
8. 0,10 zł za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów
9. 1,50 zł zapis danych na płycie CD

§ 2

Opłaty, o których mowa w § 1 pobiera się:
1. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej ( Nr konta 61929100010090496220000010 ) – w przypadku gdy informacja jest przekazywana za pośrednictwem poczty,
2. do kasy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej – w przypadku gdy informacja jest odbierana osobiście przez wnioskodawcę.

§ 3

Nadzór nas wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 15/2003 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie zasad ustalania i zwrotu kosztów za sporządzanie kopii dokumentów i przetwarzania informacji, w związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 27/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w ramach kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się,
co następuje:

§ 1.

1. Procedura określa zasady i tryb zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim
w Podkowie Leśnej.

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Urzędzie — należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Podkowie Leśnej;
2) Kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierownika referatu, samodzielne stanowisko pracy funkcjonujące w strukturze Urzędu;
3) Zespole ds. kontroli zarządczej – należy rozumieć Zespół ds. kontroli zarządczej powołany odrębnym Zarządzeniem Burmistrza Miasta;
4) ryzyku – należy przez to rozumieć możliwość wystąpienia zdarzenia mającego negatywny wpływ na osiągnięcie celów i zadań Urzędu, na kształtowanie jego wizerunku lub uszczuplenie majątku;
5) czynniku ryzyka – należy przez to rozumieć zdarzenie, działanie lub zaniechanie, które może spowodować wystąpienie ryzyka (przykładowe czynniki ryzyka zamieszczono w Załączniku nr 4 do niniejszej procedury);
6) zarządzaniu ryzykiem – należy przez to rozumieć proces ograniczenia ryzyka poprzez jego identyfikację, ocenę potencjalnego wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia oraz racjonalny dobór środków przeciwdziałających skutkom ryzyka; proces mający na celu optymalizację funkcjonowania Urzędu;
7) identyfikacji ryzyka – należy przez to rozumieć przypisanie poszczególnych rodzajów czynników ryzyka do realizowanych celów i zadań;
8) analizie ryzyka – należy przez to rozumieć przypisanie dla każdego zidentyfikowanego ryzyka prawdopodobieństwa jego wystąpienia i dokonanie oceny jego wpływu na działanie Urzędu;
9) akceptowanym poziomie ryzyka – należy przez to rozumieć ustalony w zarządzeniu poziom istotności ryzyka, przy którym nie jest wymagane podejmowanie działań przeciwdziałających ryzyku;
10) reakcji na ryzyko – należy przez to rozumieć podjęcie adekwatnych, zasadnych, efektywnych i skutecznych działań (decyzji) zmierzających do ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka;
11) mechanizmach kontroli zarządczej – należy przez to rozumieć wszystkie działania i procedury podejmowane lub ustanawiane, których celem jest powstrzymanie lub minimalizacja negatywnych skutków ryzyka, w tym zwłaszcza:
• dokumentację systemu kontroli zarządczej (procedury, instrukcje, wytyczne, standardy itp.),
• dokumentowanie poszczególnych zdarzeń,
• zatwierdzanie operacji,
• podział obowiązków – zakresy czynności,
• nadzór,
• rejestrowanie istotnych odstępstw od zasad zapisanych w procedurach, instrukcjach czy wytycznych,
• ograniczenie dostępu do zasobów materialnych, finansowych i informacyjnych,
12) nadzorze i monitorowaniu – należy przez to rozumieć ciągłą ocenę skuteczności wprowadzonych działań, w tym badanie odstępstw i niezwłoczne reagowanie na nie.

§ 2.

1. Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest:
1) usprawnienie procesu planowania;
2) zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągania celów;
3) zapewnienie odpowiednich mechanizmów kontroli zarządczej;
4) zapewnienie kierownictwu Urzędu wczesnej informacji o zagrożeniach dla realizacji wyznaczonych celów i zadań.
2. Zarządzanie ryzykiem odbywa się według zasad:
1) integracji z procesem zarządzania;
2) powiązania z celami i zadaniami Urzędu;
3) przypisania odpowiedzialności;
4) proporcjonalności działań przeciwdziałających ryzyku do jego istotności.

§ 3.

1. Identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenia metody przeciwdziałania ryzyku dokonują kierownicy komórek organizacyjnych.
2. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych w procesie zarządzania ryzykiem należy:
1) określenie celów przez podległe im komórki organizacyjne,
2) zidentyfikowanie ryzyk, jakie mogą zagrozić osiągnięciu poszczególnych celów,
3) analiza zidentyfikowanych ryzyk w celu określenia prawdopodobieństwa i możliwych skutków (efektów lub rezultatów) wystąpienia danego ryzyka,
4) podjęcie działań w celu zmniejszenia wpływy i prawdopodobieństwa wystąpienia zidentyfikowanych ryzyk, tj. zastosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli,
5) dokumentowanie procesu analizy i oceny ryzyka poprzez wypełnienie Kwestionariusza zarządzania ryzykiem zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury,
6) przekazanie Zespołowi ds. kontroli zarządczej Kwestionariusza zarządzania ryzykiem w terminie do końca lutego każdego roku kalendarzowego,
7) zgłaszanie Zespołowi postrzeganych zagrożeń nie związanych bezpośrednio z wykonywaną pracą, a dotyczących Urzędu.

§ 4.

Do zadań Zespołu ds. kontroli zarządczej należy:
1. weryfikacja otrzymanych od kierowników komórek organizacyjnych Kwestionariuszy zarządzania ryzykiem, tj.:
1) analiza zidentyfikowanych ryzyk i reakcji na ryzyko,
2) ocena adekwatności i efektywności zaproponowanych mechanizmów kontrolnych mających na celu ograniczenie ryzyka,
3) ocena adekwatności i efektywności sposobu monitorowania ryzyka;
2. sporządzenie Rejestru ryzyk, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 2 do niniejszej procedury,
3. sporządzenie Matrycy punktowej analizy ryzyka zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do niniejszej procedury,
4. przekazanie Burmistrzowi Miasta sprawozdania dotyczącego zarządzania ryzykiem do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego,
5. monitorowanie ryzyk o największym wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia oraz inicjowanie działań zmierzających do ich ograniczenia,
6. informowanie Burmistrza Miasta o najważniejszych ryzykach i działaniach podejmowanych w celu ich minimalizacji,
7. okresowe przeglądy i aktualizacja Rejestru ryzyk i Matrycy punktowej analizy ryzyka.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Lista załączników do Procedury zarządzania ryzykiem:
Załącznik nr 1 – Kwestionariusz zarządzania ryzykiem
Załącznik nr 2 – Rejestr ryzyk
Załącznik nr 3 – Matryca punktowej analizy ryzyka
Załącznik nr 4 – Przykładowe czynniki ryzyka

Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 29 / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 22.08.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Maria Ostrowska – Przewodniczący Komisji
Radosław Milczak – Członek Komisji
Katarzyna Kowalewska – Członek Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie upoważnienia pani Danuty Orkowskiej

Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 34/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.), zarządzam co następuje,

§ 1.

1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych szkół specjalnych i z powrotem.

2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2011/2012.

3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
/-/
M. Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na utrzymanie cennych zasobów przyrodniczych Miasta-ogrodu Podkowa Leśna poprzez kompleksowe prace pielęgnacyjne drzew - pomników przyrody oraz zakup i montaż płotków z ogrodzeniem jednego pomnika przyrody.

Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej do sporządzania i podpisywania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego do podpisywania spisu wyborców.

Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 42/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze
w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 września 2011 r.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1

z siedzibą w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1

1. Hieronima Kosk, Podkowa Leśna
2. Magdalena Markowska, Grodzisk Maz.
3. Agnieszka Mizielińska, Podkowa Leśna
4. Maja Płoszyńska, Podkowa Leśna
5. Piotr Skalski, Podkowa Leśna
6. Zofia Skowron, Podkowa Leśna
7. Maciej Sławiński, Podkowa Leśna

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
z siedzibą w Zespole Szkół, Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 20

1. Janina Derencz, Podkowa Leśna
2. Przemysław Grabowski, Podkowa Leśna
3. Magdalena Laskowska, Pruszków
4. Agnieszka Rebzda, Podkowa Leśna
5. Martyna Skalska, Podkowa Leśna
6. Andrzej Stencki, Podkowa Leśna
7. Anna Żukowska-Maziarska, Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VI kadencji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 43/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 września 2011 r.

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VI kadencji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w celu opiniowania wniosków o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowy Leśnej, w następującym składzie:

1. Alina Stencka
2. Maciej Foks
3. Zbigniew Jachimski
4. Maria Katarzyna Matuszewska
5. Małgorzata Szram
6. Elżbieta Skalska
7. Marek Potkański

§2

Tracą moc Zarządzenia:
Nr 30/2008 z dnia 1lipca 2008 r.
Nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
M.Stepień-Przygoda

Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany w składzie gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 46/2011 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika jednostki organizacyjnej miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 49/2011 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 53/Fn/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2011/2012 .

Zarządzenie Nr 55/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej na czas trwania VI kadencji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 55/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji Odwoławczej na czas trwania VI kadencji Rady Miasta w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Odwoławczą w celu rozpatrzenia odwołań o najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowy Leśnej, w następującym składzie:

1. Jarosław Chrzanowski
2. Helena Skowron
3. Elżbieta Siedlecka

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 57/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta/

ZARZĄDZENIE Nr 57/2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 12 grudnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta/

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zmianami) w związku z art. 27 i 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. .U nr 223, poz. 1458),zarządza się co następuje.

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej, regulamin okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta, w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta oraz bezpośrednim przełożonym pracowników.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18.06.2007r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r..

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2011 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 grudnia 2011 r.

Regulamin okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych miasta.

§ 1

1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.
2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż sześć miesięcy.

§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

§ 3

1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz w roku, z zastrzeżeniem § 4.

2. Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu styczniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego.
3. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Burmistrza.
4. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:
1) usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny;
2) istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.
5. W przypadkach, o których mowa:
1) w ustępie 4 pkt 1) – ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy;
2) w ustępie 4 pkt 2) – ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.
6. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 4

1. W razie negatywnej oceny pracownik poddawany jest ponownej ocenie, nie później niż przed upływem sześciu miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 5

1. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz czterech kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez Ocenianego stanowisko.
2. Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

Kryterium
Opis kryterium

1. Sumienność
Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie
i solidnie

2. Sprawność
Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

3. Bezstronność
Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

4. Umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów
Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

5. Planowanie i
organizowanie pracy
Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

6. Postawa etyczna
Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

3. Kategorie stanowisk oraz przypisane im kryteria i ich opis określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 6

1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:
1) określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:
– stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów;
– stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień te Oceniany otrzymuje cztery punkty;
– stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty;
– stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje dwa punkty;
2) przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:
– ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 46 do 50 punktów;
– ocena dobra – w przypadku uzyskania od 40 do 45 punktów;
– ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów;
– ocena negatywna – w przypadku uzyskania poniżej 30 punktów;
3) uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

§ 7

1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3, Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.
2. Podczas rozmowy Oceniający:
1) omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez Ocenianego ustalonych kryteriów oceny;
2) określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia;
3) omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

§ 6

1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Burmistrza, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania oceny – załącznik nr 3 do regulaminu.
2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Arkusze oceny włączane się do akt osobowych pracownika.

§ 8

1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.
2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

Załącznik nr 1 do regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek  organizacyjnych miasta

KATEGORIE STANOWISK ORAZ PRZYPISANE IM KRYTERIA
Lp. Stanowisko Kryterium
1. – młodszy referent
– referent
– referent prawny
– samodzielny
referent
– podinspektor
– specjalista
– informatyk
– kasjer
– aplikant
– młodszy strażnik
– strażnik
– starszy strażnik
– młodszy inspektor 1) umiejętność pracy w zespole
2) komunikacja
3) nastawienie na własny rozwój, podnoszenie i kwalifikacji
4) umiejętność obsługi urządzeń technicznych
2. – inspektor
– starszy inspektor
– główny specjalista
– starszy specjalista
– starszy informatyk 1) umiejętność pracy w zespole
2) komunikacja
3)umiejętność obsługi urządzeń technicznych
4) nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji
5) samodzielność
6) umiejętności analityczne, inicjatywa
7) myślenie strategiczne
8) podejmowanie decyzji
3. – radca prawny
– kierownik
– zastępca kierownika
– naczelnik
– zastępca naczelnika
– komendant straży
– zastępca komendanta straży
– kierownik jednostki organizacyjnej
– sekretarz
– audytor wewnętrzny
– pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych 1) wiedza specjalistyczna
2) umiejętność negocjowania
3) zarządzanie informacją / dzielenie się informacjami
4) zarządzanie personelem
5) zarządzanie jakością
7) zorientowanie na rezultaty pracy
8) podejmowanie decyzji
9) radzenie sobie w sytuacjach
kryzysowych

Załącznik nr 2 do regulaminu okresowej oceny pracowników i kierowników jednostek  organizacyjnych miasta

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
I. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

Nazwa ………………………………………………….

Adres ………………………………………………….

II. Dane dotyczące ocenianego pracownika

Imię: ……………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………..

Komórka organizacyjna: …………………………………….

Stanowisko: ………………………………………………

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym: ………………..

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku: ……………….

Imię, nazwisko i stanowisko bezpośredniego przełożonego: …………………………………………………….

III. Dane dotyczące poprzedniej oceny

Data sporządzenia ………………………………………………………………………
Ocena/poziom ……………………………………………………………………………………………………………………

IV. Informacja dotycząca rozmowy oceniającej

Rozmowa oceniająca przeprowadzona została z pracownikiem w dniu ………………………………

Rozmowę przeprowadził …………………………………………………………………………………………

……………………………………
(podpis pracownika)

V. Określenie stopnia spełnienia przez pracownika zadanych kryteriów

W poniższej tabeli należy wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu, stosownie do stopnia
spełniania przez Ocenianego poszczególnych kryteriów.

Lp.
Kryteria oceny Niezadowalający
(2 pkt) Zadowalający
(3 pkt) Dobry
(4 pkt) Bardzo dobry (5pkt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Suma punktów za wszystkie kryteria: …………………………………………………………………….

Tabela rozpiętości punktów:

Lp. Liczba punktów dla pracowników Ocena
1. 50 – 46 pkt Bardzo dobra
2. 45 – 40 pkt Dobra
3. 39 – 30 pkt Zadowalająca
4. Poniżej 30 pkt Negatywna

VI. Przyznanie oceny okresowej

Dane dotyczące Oceniającego:

Imię: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………

Stanowisko: ………………………………………………………………………………………………………………….

Przyznaję Ocenianemu następującą okresową ocenę:
Bardzo dobrą

Dobrą

Zadowalającą

Negatywną

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………….. …………………………… ……………………………
(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

VI. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny. Zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia. Proponowany plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

VII. Potwierdzenie przez pracownika otrzymania oceny na piśmie

Potwierdzam, iż w dniu ………………. otrzymałem arkusz oceny z oceną okresową oraz zostałem pouczony o prawie odwołania się od przyznanej oceny do …………….. w terminie siedmiu dni od dnia jej otrzymania.

……………………………… ……………………………..
(miejscowość, data) (podpis pracownika)
………………………………
(miejscowość, data)

………………………………
(imię i nazwisko pracownika)

……………………………..
(stanowisko pracownika)

……………………………..
(adres pracownika)
załącznik nr 3
do regulaminu
okresowej oceny pracowników
i kierowników jednostek
organizacyjnych miasta

Podkowa Leśna , dnia …………

Do
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

ODWOŁANIE OD OCENY OKRESOWEJ
z dnia …………….

Niniejszym odwołuję się od oceny okresowej z dnia ……………………………, doręczonej mi w dniu ………………………….
Wnoszę o jej zmianę i przyznanie mi oceny ……………………………….

UZASADNIENIE
W dniu ………… doręczono mi arkusz oceny okresowej, zawierający ocenę mojej pracy za okres od dnia …………… do dnia ………. Przyznana mi ocena jest ……………….. Z oceną tą się nie zgadzam z następujących powodów: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………..
(podpis)

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 58/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 58 / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.12.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody na terenie miasta Podkowa Leśna
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 60/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale socjalne w Mieście Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 60/2011
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale socjalne w Mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 23 ust 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 57/XIII/2011 z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014 zarządzam, co następuje:
§ 1.

Ustalam stawkę czynszu powierzchni użytkowej lokalu socjalnego w wysokości 2,36 zł za 1 m2 .
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 59/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

ZARZĄDZENIE NR 59 / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.12.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
W przypadku, gdy jeden z członków komisji nie będzie mógł uczestniczyć w pracach komisji, będzie ona pracowała w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 61/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2012 roku.

ZARZĄDZENIE NR 61 / 2011
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 16.12.2011 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2012 roku.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Beata Homontowska – Członek Komisji
Jacek Jakubik – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 63/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2008 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto danego rodzaju w roku rozrachunkowym.

Zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika jednostki organizacyjnej miasta do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content