Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2010 roku

Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Zarządzenie Nr 1/2010
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
50 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych Ogrodów w 2010 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
10 000 zł.

Zadanie 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,

4. w gazecie codziennej „Gazeta Wyborcza”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej  z dnia 19 stycznia 2010 r.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 ze zm.) oraz Uchwałę nr 146/ XXXIV/ 2009 Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Konkurs obejmuje realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zadanie 1.
Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
50 000 zł.

Zadanie 2.
Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych Ogrodów w 2010 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
10 000 zł.

Zadanie 3.
Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 30 000 zł.

Wspieranie realizacji zadań ze strony Miasta będzie polegać na udzieleniu organizacjom wsparcia finansowego (dotacji) w celu realizacji zgłoszonych projektów.

I. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 9 marca 2010 r. do 20 grudnia 2010 r.

2. W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie miasta na rzecz jego mieszkańców, bez względu na ich siedzibę.

3. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców miasta, co nie wyklucza udziału osób spoza miasta.

4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania. Dofinansowanie ze strony Miasta będzie wynosić nie więcej niż 80% całkowitych kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów, włączając w nie koszty pracy własnej.

5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż jednego projektu, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z jednym, wspólnym kompletem załączników.

6. Do konkursu należy zgłaszać oferty dotyczące:

– projektów o wysokiej wartości artystycznej lub społecznej oraz edukacyjnej,
– projektów, które mogą stać się narzędziem promocji miasta,
– projektów, których celem jest integracja mieszkańców.

7. Wszystkie zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy pozycjami wydatków na zadanie, ujętych w kosztorysie wymagają pisemnej zgody Zleceniodawcy przed ich dokonaniem.

8. Wysokość kosztów pośrednich: finansowych, administracyjno – biurowych (w tym telefony i materiały biurowe) związanych z realizacją zadania nie może przekraczać 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

II. Termin i warunki składania ofert:

1. Pisemne oferty konkursowe, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Konkurs ofert – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2010 i odpowiednim numerem zadania” w sekretariacie Burmistrza Miasta, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna w terminie do 22 lutego 2010 r. do godz. 18.00. W przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do sekretariatu.

2. Oferta powinna zawierać w szczególności:

– szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji projektu,
– termin i miejsce realizacji projektu,
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
– informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji,
– deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania,
– aktualny (tj. wydany nie dalej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku) wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy – podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, wraz z upoważnieniem do reprezentowania podmiotu przez osoby, które podpisały ofertę.

III. Tryb, termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Wnioski będą rozpatrywane przez pięcioosobową Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Miasta. Po zakończeniu oceny komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Przewidywany czas ogłoszenia wyników – 14 dni od daty otwarcia ofert.

3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

– spełnienie wymogów formalnoprawnych oferty,
– wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców;
– walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę – zgodnie
z przedstawionym harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz wcześniejszymi doświadczeniami oferenta w zakresie tego typu działań, w tym na terenie miasta,
– przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (realistyczna ocena kosztów, rzetelność w oszacowaniu kosztów własnych, w tym kosztów wolontariatu, oszczędność, pozyskanie środków zewnętrznych),
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na realizację projektu,
– terminowość i poprawność merytoryczna i finansowa złożenia sprawozdań z realizacji zadań publicznych,
– cykliczność projektu w stosunku do lat poprzednich,
– nawiązanie projektu do obchodów 85’-lcia Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej w 2010 r.

4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.

6. Jeżeli oferenci wyrażą chęć realizacji zadania pomimo niższej kwoty dotacji niż wnioskowana, zobowiązani są przedłożyć w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu zmodyfikowanych harmonogramów rzeczowych i finansowych do realizacji zadania.

7. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta
w Podkowie Leśnej oraz na stronie internetowej www.podkowalesna.pl – zakładka Samorząd-Organizacje pozarządowe-Konkurs na realizację zadań publicznych oraz w „aktualnościach” na stronie głównej.

IV. Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Suma dotacji przyznanych na realizację zadań przez podmioty uprawnione w roku 2009 wyniosła łącznie 84 500 zł, w tym na:

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
47 000 zł.

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię
i dziedzictwo kulturowe w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w 2009 r.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi:
9 500 zł.

Zadanie 3. Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005 – 2014): „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosi: 28 000 zł.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w Mieście Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w Mieście Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz instytucjom będącym organizatorami działań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych o charakterze refundacji

Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w spawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na usługę bankową polegającą nadzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.

ZARZĄDZENIE NR 11 / 2010 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 12.04.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na usługę bankową polegającą nadzieleniu przez bank długoterminowego kredytu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Heliodor Orłowski – Przewodniczący Komisji
Maria Ostrowska – Członek Komisji
Radosław Milczak – Członek Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.)).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie: Powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. realizacji zadań

Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont ul. Słowiczej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Warszawskiej) i ul. Helenowskiej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej) oraz ul. Miejskiej (na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Słowiczej) w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót

ZARZĄDZENIE NR 15 / 2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 17.05.2010 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 14/2010
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 17 maja 2010 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1040 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminne Biuro Spisowe do wykonania prac w związku z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 r. w skład, którego wchodzą:

1. Maria Górska – zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;
2. Magdalena Markowska – lider Gminnego Biura Spisowego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 18 / 2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 07.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wymiana stolarki okiennej w budynku Przedszkola przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
Jacek Jakóbik – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont ul. Wiewiórek na odcinku od torów WKD do ul. Zamkowej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót.

ZARZĄDZENIE NR 19 / 2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont ul. Wiewiórek na odcinku od torów WKD do ul. Zamkowej w Podkowie Leśnej wraz z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 22 / 2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Paweł Jakubiak – Członek Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek Komisji
Tomasz Gawin – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych połączonych klatką schodową przy ul. Jaskółczej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 31/2010 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian zarządzenia Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. realizacji zadań

Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 19 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej i jednostkach organizacyjnych oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie Nr 41/2010 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2010/2011 .

Zarządzenie Nr 43/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w składzie miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 46/2010 z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2011 roku.

Zarządzenie Nr 48/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie Nr 49/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia dokumentu n.: Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014

Zarządzenie Nr 52/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

Zarządzenie Nr 53-59/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 60/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE NR 60/2010
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 grudnia 2010 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Gminne Biuro Spisowe w Podkowie Leśnej do wykonania prac w związku
z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011, w skład którego wchodzą:
– p. Beata Krupa – Lider Gminnego Biura Spisowego,
– p. Małgorzata Niewiadomska – członek,
– p. Ilona Skawińska – członek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 61/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/2010 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content