Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2009 roku

Zarządzenie nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie nr 4/2009 z dnia 16 lutego 2009 r.w sprawie trybu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 5/2009 z dnia 17 lutego 2009 r.w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 6/2009 z dnia 26 lutego 2009 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Zarządzenie nr 7/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zadanie 1 NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I - prace wiosenne) Zadanie 2 SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II - prace jesienne)

ZARZĄDZENIE NR 7 / 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.03.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zadanie 1
NASADZENIA KRZEWÓW I ROŚLIN W ULICY JANA PAWŁA II (OD UL. SIENKIEWICZA DO TORÓW WKD) W PODKOWIE LEŚNEJ (etap I – prace wiosenne)
Zadanie 2
SADZENIE ROŚLIN CEBULOWYCH W ULICY JANA PAWŁA II (etap II – prace jesienne)

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Beata Homontowska – Sekretarz Komisji
Barbara Bogusz – Członek komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Sekretarzem Komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 8/2009 z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 9/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie usytuowania miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Podkowy Leśnej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Zarządzenie nr 10/2009 z dnia 17 marca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 20 marca 2009 r.w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Mieskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 14/2009 z dnia 26 marca 2009 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

ZARZĄDZENIE NR 14/2009
BURMISTRZA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 26 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2009 Burmistrza Miasta z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Na podstawie art. 30 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873) zarządza się, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Komisji Konkursowej panią Adrianę Skajewską, specjalistę ds. planowania strategicznego i pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

§ 2

Powołuje się do składu Komisji Konkursowej panią Alinę Witkowską, dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

§ 3

Pozostałe zapisy zarządzenia nr 10/2009 w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku pozostają bez zmian.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: „PRZEBUDOWA UL. WSCHODNIEJ (NA ODCINKU OD UL. BUKOWEJ DO WKD) oraz UL. KRÓLICZEJ (OD WKD DO UL. SARNIEJ) W PODKOWIE LEŚNEJ”

Zarządzenie nr 16/2009 z dnia 6 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

Zarządzenie nr 17/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Remont łazienek w Przedszkolu Miejskim w Podkowie Leśnej przy ul. Miejskiej 7

Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 18 maja 2009 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 21/2009 z dnia 29 maja 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie nr 22/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r.w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE Nr 22/2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 2 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian składu osobowego obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm..) zarządza się,
co następuje.

§ 1

W Załączniku do Zarządzenia Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dokonuje się zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w następujący sposób:
1. Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Jarosława Chrzanowskiego wskutek zrzeczenia się członkowstwa.
2. Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Pana Andrzeja Stenckiego.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia Nr 20/2009 i Nr 21/2009 pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 24/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 25/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Przebudowa ulicy Kwiatowej na odcinku od ul. Lilpopa do ul. Parkowej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 26/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 27/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych miasta Podkowa Leśna

Zarządzenie nr 28/2009 z dnia 2 lipca 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostosowaniu instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej do obowiązujących przepisów i norm – ETAP I

Zarządzenie nr 31/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

ZARZĄDZENIE NR 31/ 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11.08.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Tomasz Gawin – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:

ZARZĄDZENIE NR 32/ 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 11.08.2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:Przebudowa ulicy Lilpopa na odcinku od ul. Jana Pawła II do parku w Podkowie LeśnejNa podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Tomasz Gawin – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji
…………………………… -…………………
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 34/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 34/2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zarządzam co następuje,

§ 1.

1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych szkół specjalnych i z powrotem.

2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2009/2010.

3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 25 września 2009 r.w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 roku.

Zarządzenie nr 39/2009 z dnia 1 października 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 40/2009 z dnia 12 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010

ZARZĄDZENIE NR 40 / 2009
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 12.10.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2009/2010

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Barbara Bogusz – Sekretarz Komisji
Grzegorz Lewandowski – Członek komisji
Tomasz Gawin – Członek komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§3
Komisja ma prawo wnioskować o wykluczenie, odrzucenie oraz wyborze najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie przetargu na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 42/2009 z dnia 22 października 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Wyposażenie stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej i pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej w agregaty prądotwórcze z automatycznym awaryjnym włączaniem, w obudowie chroniącej przed włamaniem i działaniem warunków atmosferycznych

Zarządzenie nr 48/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Dostawa agregatów prądotwórczych jako źródło awaryjnego zasilania dla stacji uzdatniania wody przy ul. Warszawskiej oraz pomp głębinowych w Parku Krajobrazowym w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie nr 49/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Budowa sali sportowej i rozbudowa budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 50/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 51/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 52/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 54/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 55/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany w składzie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie nr 57/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro pn.: Utrzymanie zieleni i sprzątanie miasta Podkowa Leśna w 2010 roku.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content