Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2008 roku

Zarządzenie Nr 1/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

ZARZĄDZENIE NR 1/2008
BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 4 stycznia 2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury –
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w następującym składzie:
1. Pani Maria Górska – przewodnicząca komisji
2. Pani Małgorzta Stępień-Przygoda – zastępca przewodniczącej komisji
3. Pani Adriana Skajewska – sekretarz komisji
4. Pan Kazimierz Głowacki – członek komisji (przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej)
5. Pani Beata Bierońska-Lach – członek komisji (przedstawiciel MOK)
6. Pani Anna Dobrzyńska-Foss – członek komisji (przedstawiciel mieszkańców)
7. Pan Marek Englisz – członek komisji (przedstawiciel mieszkańców).

§ 2.

Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2008 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 4 stycznia 2008r.

Tryb pracy komisji konkursowej
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

1. Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja w składzie ustalonym w zarządzeniu.
2. Komisja może działać w składzie nie mniejszym niż 2/3 członków.
3. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
– ocena wstępna,
– ocena końcowa.
4. W pierwszym etapie, przebiegającym bez udziału kandydatów:
1) Komisja otwiera zamknięte koperty ze złożonymi ofertami i na podstawie dokumentów dokonuje oceny formalnej obejmującej sprawdzenie, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wymagane dokumenty oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
2) Jeśli oferta spełnia kryteria formalne, kandydat zostaje dopuszczony do drugiego etapu konkursu.
3) Z czynności wymienionych w pkt 1 i 2 Komisja sporządza protokół, który podpisują członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
4) O dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu Sekretarz Komisji zawiadamia kandydata, podając termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
5) O niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu, Przewodniczący Komisji zawiadamia pisemnie kandydata.
5. W drugim etapie konkursu Komisja:
1) Przeprowadza indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, biorąc pod uwagę w szczególności przedstawioną przez kandydata koncepcję organizacyjno – programową i finansową dotyczącą zarządzania Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
2) Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania,
3) Po rozmowie z kandydatami Komisja może odbywać dyskusje we własnym gronie.
6. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z wszystkimi kandydatami uczestniczącymi w drugim etapie konkursu, Komisja w głosowaniu jawnym wyłania jednego kandydata na stanowisko objęte konkursem lub stwierdza nieprzydatność wszystkich kandydatów.
7. Wybór kandydata na stanowisko objęte konkursem następuje zwykłą większością głosów członków Komisji obecnych w czasie obrad. Każdej osobie wchodzącej w skład Komisji przysługuje jeden głos. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli jeden z kandydatów otrzyma największą liczbę głosów.
8. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej samej liczby głosów o wyborze na stanowisko dyrektora decyduje Burmistrz.

9. Konkurs jest rozstrzygnięty również, jeżeli zgłosił się tylko jeden kandydat, który spełnił wszystkie wymogi formalne, a Komisja uznała, że spełnia również wymogi merytoryczne.
10. Z drugiego etapu konkursu Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w jej pracach.
11. Przed podpisaniem protokołu każdy z członków może wnieść swoje zastrzeżenia.
12. Przewodniczący Komisji przekazuje wyniki konkursu wraz z jego dokumentacją Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

Zarządzenie Nr 2/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej w roku 2008

Zarządzenie Nr 3/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r.

Zarządzenie Nr 4/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 53/XI/2007 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 11 października 2007 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs ofert na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie określa załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 3.

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 4.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury zostanie zamieszczone:
1) na oficjalnej stronie internetowej Miasta oraz na stronie BIP Miasta Podkowa Leśna,
2) w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym,
3) na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Podkowa Leśna,
4) na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 4/2008 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 stycznia 2008 r.

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA
ogłasza
KONKURS OFERT
na stanowisko

DYREKTORA CENTRUM KULTURY
I INICJATYW OBYWATELSKICH
W PODKOWIE LEŚNEJ
05-807 Podkowa Leśna, ul. Lilpopa 18

I

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – CENTRUM KULTURY I INICJATYW OBYWATELSKICH w Podkowie Leśnej może przystąpić osoba, która posiada:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełną zdolność do czynności prawnych,
3) wykształcenie wyższe,
4) co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
5) dobry stan zdrowia,
oraz korzysta z pełni praw publicznych.
2. Preferuje się kandydatów posiadających:
1) 2 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,
2) ukończone studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy z zakresu zarządzania kulturą,
3) biegłą znajomość co najmniej jednego języka obcego,
4) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
5) umiejętność obsługi komputera.
3. Kandydat zamierzający przystąpić do konkursu składa podpisany wniosek o przystąpienie do konkursu, zawierający imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
4. Do wniosku kandydat zobowiązany jest dołączyć:
1) pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno – programowej i finansowej Centrum Kultury w Podkowie Leśnej, uwzględniającej zobowiązania programowe zawarte we wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
2) życiorys (CV), zawierający informacje o wykształceniu, ukończonych kursach, szkoleniach i posiadanych kwalifikacjach, dokładny przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, ewentualnie działalności twórczej, społecznej lub publicystycznej ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o zakończeniu kursów, certyfikaty, itp.),
4) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia,
5) zaświadczenie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby postępowania konkursowego,
9) kopię dowodu osobistego.
II
1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem podjęcia niniejszego zarządzenia.
2. Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej w terminie do dnia 5 marca 2008r. – w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną do Urzędu do podanego terminu.
3. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora Centrum Kultury”. Kopertę z wnioskiem i załącznikami należy włożyć do drugiej koperty zaadresowanej „Urząd Miejski w Podkowie Leśnej, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41” i złożyć w kancelarii Urzędu. lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
4. Koperty złożone po terminie nie będą otwierane.
5. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się na dzień 31 marca 2008 r.

III
1. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem.
2. Komisja dokona otwarcia kopert i odrzuci kandydatów niespełniających wymogów formalnych oraz kandydatów, którzy złożyli niekompletne wnioski.
3. O dopuszczeniu do konkursu, bądź odrzuceniu oferty oraz o terminie konkursu zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie przez komisję konkursową.
4. Z kandydatami dopuszczonymi do konkursu komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie przedstawiał koncepcję organizacyjno – programową i finansową Centrum Kultury w Podkowie Leśnej.
5. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej.
6. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora Centrum Kultury, który zostanie zaproponowany Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, który podejmie ostateczną decyzję.
7. O wynikach konkursu zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie przez komisję konkursową. Nadesłanych ofert nie zwracamy.
8. Wszelkie dodatkowe informacje, w tym o warunkach organizacyjno – finansowych instytucji można uzyskać u Sekretarza Miasta lub telefonicznie pod nr (022) 759-21-01.

Burmistrz Miasta
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 5/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji do przekazania administracji budynku położonego w Podkowie Leśnej przy ulicy Sosnowej 16.

Zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 7/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku

Zarządzenie Nr 8/2008 z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej w następującym składzie:

1. Pani Maria Górska – przewodnicząca komisji
2. Pani Małgorzta Stępień-Przygoda – zastępca przewodniczącej komisji
3. Pani Adriana Skajewska – sekretarz komisji
4. Pan Kazimierz Głowacki – członek komisji (przedstawiciel Rady Miasta Podkowy Leśnej)
5. Pani Beata Bierońska-Lach – członek komisji (przedstawiciel MOK)
6. Pani Anna Dobrzyńska-Foss – członek komisji (przedstawiciel mieszkańców)
7. Pan Andrzej Tyszka – członek komisji (przedstawiciel mieszkańców).

§ 2

Szczegółowy tryb pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącej komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 9/2008 z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, ul. Jana Pawła II 20

Zarządzenie Nr 10/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2008 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku

Zarządzenie Nr 12/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 13/2008 z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 póz. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje.

§ 1
Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia wyższego pracowników Urzędu Miejskiego, które mogą być objęte dofinansowaniem:
1. studia z zakresu administracji, samorządu terytorialnego – podyplomowe, magisterskie lub licencjackie,
2. studia z zakresu zgodnego ze specyfiką pracy w Urzędzie – podyplomowe, magisterskie lub licencjackie.

§ 2
Decyzje o dofinansowaniu podejmuje pracodawca po przeanalizowaniu zasadności dokształcania się pracownika.

§ 3
1. Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 80% pobieranych opłat przez szkoły wyższe, nie więcej jednak niż 1600 zł za semestr nauki.
2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na pisemny wniosek pracownika.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może określić maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości wyższej niż wskazana w ust. 1.

§ 4
Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 udzielane jest pracownikowi, który spełnia niżej wymienione warunki:

1. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim minimum 1 rok,
2. dokształcenie nie spowoduje zakłóceń w pracy Urzędu,
3. dokształcanie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi pracownika.

§ 5
Burmistrz Miasta zawiera umowę cywilno-prawną z pracownikami korzystającymi z dofinansowania, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu. Przy określeniu w umowie warunków dokształcania pracowników Urzędu Miasta dodatkowo stosuje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ( Dz. U. Nr 103 poz. 472, z późn. zm.).

§ 6
Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez pracownika imiennej faktury wystawionej przez szkołę wyższą na jego nazwisko.

§ 7
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 14/2008 z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 15/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 1 kwietnia 2008 r. p. Alinę Witkowską na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej.

§ 2

1. Zgodnie z § 5 pkt 7 Statutu Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich (Uchwała Nr 53/XI/2007 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2007 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 79 z dnia 6 kwietnia 2004 r. poz. 1990) p. Alina Witkowska dyrektor Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich upoważniona jest do składania oświadczeń woli i reprezentowania go na zewnątrz.
2. Zgodnie z § 7 pkt 1 przytoczonego Statutu dyrektor p. Alina Witkowska gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 16/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
W związku z powołaniem Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej traci moc zarządzenie Nr 6/2008 z dnia 01.02.2008 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 18/2008 z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 19/2008 z dnia 14 kwietnia 2008 r
w sprawie zwrotu części kosztów zakupu okularów korygujących pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych

Zarządzenie Nr 20/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 36a ust. 5 w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

§ 2

W skład komisji konkursowej powołuje się:

1) Maria Górska – przedstawiciel Burmistrza
2) Anna Lorens – przedstawiciel Burmistrza,
3) Anna Łukasiewicz – przedstawiciel Burmistrza,
4) Katarzyna Stencel – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Warszawie,
5) Jolanta Sulborska – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Warszawie,
6) Joanna Wrona – przedstawiciel Kuratora Oświaty w Warszawie,
7) Bożena Soda – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
8) Katarzyna Kawecka-Sikora – przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
9) Dorota Obzejda-Żbikowska – przedstawiciel Rady Rodziców,
10) Renata Potyrała – przedstawiciel Rady Rodziców,
11) Alicja Otręba-Ozimkiewicz – przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”,
12) Krystyna Górnicka – przedstawiciel Związku Zawodowego ZNP.

§ 3

Wyznacza się Marię Górską na Przewodniczącą komisji konkursowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 21/2008 z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna wyborów do Sejmu i Senatu RP w dniu 21 października 2007 r.

Zarządzenie Nr 22/2008 z 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w procedurze przygotowania odpowiedzi na pytania mieszkańców zgłaszane drogą internetową do Burmistrza Miasta wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 11/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku

Zarządzenie Nr 24/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto danego rodzaju w roku rozrachunkowym

Zarządzenie Nr 26/2008 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na termomodernizacje przychodni zdrowia polegającej na ociepleniu budynku przy ulicy Błońskiej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 28/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej Komisji ds. Strategii Rozwoju Miasta w Komitet Doradczo-Monitorujący ds. Strategii Rozwoju Miasta

Zarządzenie Nr 30/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania kadencji Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 31/2008 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 32/2008 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na termomodernizację przychodni zdrowia polegająca na ociepleniu budynku położonego przy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej.

Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 36/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw przygotowania i realizacji projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Zarządzenie Nr 37/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na „Ulepszenie nawierzchni gruntowej dróg w Podkowie Leśnej: destruktem asfaltowym na podbudowie z kruszywa betonowego oraz nawierzchnią z kruszywa granitowego”.

Zarządzenie Nr 38/2008 z dnia 11 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego dla zadania pn.: „Budowa sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.”

Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 17 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 20 października 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wykonanie projektu przebudowy dróg w Podkowie Leśnej.

ZARZĄDZENIE NR 43 / 2008
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA
z dnia 20.10.2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wykonanie projektu przebudowy dróg w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr. 142 poz. 1591) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr. 164 poz. 1163) zarządza się co następuje:

§1
Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:
Katarzyna Kowalewska – Przewodnicząca Komisji
Hanna Stefankiewicz – Sekretarz Komisji
Jaromir Chojecki – Członek komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie. Sekretarzem Komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§2
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§3
Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych.

§4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy z Wykonawcą
wyłonionym w przetargu.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 44/2008 z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”

ZARZĄDZENIE NR 44/08
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Z DNIA 20.10.2008

w sprawie przyjęcia dokumentu pn. „Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014”
Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

1. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję dokumentu pod nazwą „Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014” jako podstawę działań samorządu Podkowy Leśnej w zakresie realizacji Strategii.
2. Treść dokumentu stanowi zał. nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Koordynację poszczególnych zadań powierza się pracownikom samorządowym zgodnie z tabelą nr 1 znajdującą się w załączonym dokumencie.

§ 2

Wykonanie zadania powierza się koordynatorowi ds. realizacji Strategii Rozwoju .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, traci moc Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 r.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LEŚNA NA LATA 2005-2014

Zarządzenie Nr 46/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na wykonanie projektu architektoniczno- budowlanego dla zadania pn.: „Budowa sali sportowej wraz z rozbudową i modernizacją budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.”

Zarządzenie Nr 47/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Podkowa Leśna w sezonie 2008/2009.

Zarządzenie Nr 50/2008 z dnia 15 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru i oceny ofert w zakresie robót drogowych

Na podstawie art. 33 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

§1

Powołuję Komisję do wyboru i oceny ofert w zakresie robót drogowych w składzie:

1. Grzegorz Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2. Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
3. Tomasz Gawin – Członek Komisji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 51/2008 z dnia 15 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót drogowych

Na podstawie art. 33 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

§1

Powołuję Komisję do wyboru robót drogowych w składzie:

1. Grzegorz Lewandowski – Przewodniczący Komisji
2. Hanna Stefankiewicz – Członek Komisji
3. Tomasz Gawin – Członek Komisji

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Andrzej Kościelny

Zarządzenie Nr 53/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr 54/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na WYKONYWANIE USŁUGI KONSERWATORA SIECI WODOCIĄGOWEJ I STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Zarządzenie Nr 55/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro na WYKONYWANIE USŁUGI KONSERWATORA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Zarządzenie Nr 56/2008 z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro NA UTRZYMANIE ZIELNI I SPRZĄTANIE MIASTA PODKOWA LEŚNA W SEZONIE 2009

Zarządzenie Nr 59/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro netto danego rodzaju w roku rozrachunkowym

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content