Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2007 roku

Zarządzenie Nr 1/2007 z dnia 02 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005 r. w sprawie dofinansowania opłat za dokształcanie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza co następuje:

§1

W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może określić maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości wyższej niż wskazana w ust. 1”

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia nie ulegają zmianie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2007 r.

Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 07 lutego 2007r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich”

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

§ 1.

Powołuje się Komisję Odbiorową w następującym składzie:

1. Heliodor Jerzy Orłowski – Przewodniczący
2. Zbigniew Leleciński- zakres budowlany
3. Bożena Owczaruk- zakres instalacji sanitarnych
4. Zbigniew Pitułej – Przedstawiciel Urzędu.

§ 2.

Komisja Odbiorowa rozpocznie pracę z dniem 14.02.2007r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 07 marca 2007r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO na odtwarzanie nawierzchni ulic asfaltowych po budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej w roku 2007 - do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). oraz art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową w następującym składzie:

1. Maria Górska – Przewodniczący
2. Hanna Stefankiewicz – Sekretarz
3. Jaromir Chojecki -Członek Komisji

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. ( Dz. U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm. )

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy, której przedmiotem jest odtwarzanie nawierzchni ulic asfaltowych po budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Podkowie Leśnej w 2007r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
– Zdanie 1 –
Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
– Zadanie 2 –
Realizacja zadania publicznego 3.3.2 ujętego w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowa Leśna (2005-2014) – „Oferta edukacji ustawicznej dla osób starszych – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Podkowie Leśnej”.
2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 2
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta,
4. w gazecie codziennej „Życie Warszawy”.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 9 / 2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Działając na podstawie art. 30 w zw. z art.7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 roku, Nr 96, poz. 873 ), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
• Przewodnicząca Komisji – Maria Górska – Sekretarz Miasta
• Członek Komisji – Małgorzta Stępień-Przygoda – Kierownik Referatu Planowanie i Rozwój Miasta
• Członek Komisji – Anna Lorens – podinspektor – Biuro Rady Miasta
• Członek Komisji – Joanna Trzeciak-Walc- radna -Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
• Członek Komisji – Jolanta Mironiuk – radna – Członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2007 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 18 maja 2007 roku

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
§ 1

1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją działa na podstawie niniejszego zarządzenia.
2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
3. Komisja działa na posiedzeniach.
4. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 4/5 składu osobowego Komisji.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.
6. Po otwarciu ofert każda z osób wchodzących w skład Komisji oświadcza, że nie jest związana z podmiotami wnioskującymi o dotację.

§ 2

1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala, czy oferty odpowiadają wymogom formalnym.
2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej.
3. Opinie Komisji są formułowane na zasadzie konsensusu.
4. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
5. Po zakończeniu oceny Komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

§ 3

Protokół z obrad Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Zarządzenie Nr 10 / 2007 z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

Działając na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572, ze zm.) oraz § 5 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miasta Nr 144/XXXVT/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zarządza się:

§1

1. Powołanie Gminnej Komisji Socjalnej, zwaną dalej Komisją, dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów, szkół i słuchaczy kolegiów w składzie:
1) Maria Górska – sekretarz Miasta jako przewodniczący
2) Maria Matuszewska – kierownik OPS
3) Anna Lorens – podinspektor – Biuro Rady Miasta
2. Komisja może korzystać z pomocy merytorycznej innych pracowników Urzędu.
3. Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego.

§2

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Ustalenia Komisji są wiążące, w obecności, co najmniej 2 członków jej składu.
3. Przewodniczący ustala protokolanta.

§3

1. Do zadań Gminnej Komisji Socjalnej należy:
1) ocena formalna wniosku,
2) analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i słuchaczy, których wnioski spełniają wymagania formalne,
3) ustalenie wysokości stypendium lub zasiłku wynikającej z dochodów uprawnionych oraz sytuacji rodzinnej wnioskujących,
4) ustalenie formy i zasad otrzymywania przez uczniów i słuchaczy stypendiów i zasiłków,
2. Stanowiska w sprawie wysokości, formy i zasad otrzymywania pomocy materialnej Komisja rozstrzyga drogą konsensu.

§4

1. Obrady Komisji są poufne.
2. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.
3. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta o postanowieniach Komisji oraz przekazuje protokół.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 2 czerwca 2005 roku.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 11/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku

Zarządzenie nr 12/2007 z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie powołania komisji ds. archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z przeprowadzonych w mieście Podkowa Leśna wyborów samorządowych w dniu 12 i 26 listopada 2006 r.

Zarządzenie nr 13/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku

w sprawie sposobu i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami: art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55 poz. 361) zarządza się, co następuje:

§ 1

Kierowników referatów Urzędu Miasta zobowiązuję do:
1. omówienia z ocenianym pracownikiem sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym środowisku pracy oraz obowiązków określonych w art.15 i art.16 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych,
2. wstępnego ustalenia od 3 do 5 kryteriów najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez pracownika referatu, spośród „kryteriów do wyboru” wymienionych w załączniku nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia,
3. wyznaczenia terminu sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok,
4. przygotowania arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika,
5. przekazania arkusza, o którym mowa w pkt.4 Burmistrzowi Miasta w celu zatwierdzenia wybranych kryteriów oceny,
6. przekazania ocenianemu pracownikowi kopii arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

§ 2

Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych zobowiązuje do realizacji obowiązków określonych w § 1 wobec podległych pracowników samorządowych.

§ 3

Termin realizacji zadań wynikających z niniejszego Zarządzenia ustala się na 6 lipca br.

§ 4

Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w § 1-3 powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 14/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. organizacji Europejskich Dni Dziedzictwa w Podkowie Leśnej w 2007 roku

Zarządzenie nr 15/2007 z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie powołania pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję z dniem 1 lipca 2007 r. p. Beatę Bierońską-Lach na stanowisko pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej.

§ 2

1. Zgodnie z § 12 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej (przyjęty Uchwałą Nr 149/XXVI/2000 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 grudnia 2000 r.) pełniąc obowiązki dyrektora Ośrodka Kultury p. Beata Bierońska-Lach upoważniona jest – łącznie z głównym księgowym – do składania oświadczeń w sprawach finansowych Ośrodka Kultury.
2. Zgodnie z § 9 przytoczonego Statutu jako pełniąca obowiązki dyrektora gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 20/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 21/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

Zarządzenie nr 23/2007 z dnia 1 października 2007 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) zarządza się,
co następuje.

§ 1

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2007 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 1 października 2007 r.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1
( siedziba: Miejski Ośrodek Kultury, Podkowa Leśna, ul. Świerkowa 1)

1. Izabela Zając
2. Jerzy Borucki
3. Bożena Durska
4. Janusz Stawarski
5. Agnieszka Wąsowska
6. Elżbieta Skalska
7. Agnieszka Bujak

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2
( siedziba: Zespół Szkół, Podkowa Leśna, ul. Jana Pawła II 20)

1. Anna Rymuza
2. Paweł Ciołek
3. Andrzej Stencki
4. Piotr Okurowski
5. Magdalena Kochanowska
6. Piotr Skalski
7. Ewelina Kosk

Zarządzenie nr 24/2007 z dnia 5 października 2007 roku

Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 9 października 2007 roku w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Podkowie Leśnej powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r

Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 50 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) zarządza się,
co następuje:

§ 1

1. Odwołuje się panią Bożenę Durską ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
w Podkowie Leśnej.
2. Powołuje się pana Piotra Łukasiewicza w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej.

§ 2

1. Odwołuje się pana Piotra Okurowskiego ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej.
2. Powołuje się panią Annę Łukasiewicz w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 28/2007 z dnia 9 października 2007 roku

Zarządzenie nr 29/2007 z dnia 18 października 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie nr 32/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 33/2007 z dnia 7 listopada 2007 roku

Zarządzenie Nr 36/2007 z dnia 20 listopada 2007 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 38/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie wyższej niż 211.000 EURO na wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2008

Zarządzenie Nr 39/2007 z dnia 4 grudnia 2007 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie wyższej niż 211.000 EURO na wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2008

Zarządzenie Nr 40/2007 z dnia 6 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 42/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 43/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content