Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2006 roku

Zarządzenie nr 1/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji do dokonania klasyfikacji dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych pozostałych po wyborach do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 roku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. Nr 90 poz. 1005
i z 2005 r. Nr 181, poz. 1509), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, zarządza co następuje,

§1

Powołuje się komisję w składzie:
– Maria Górska – Przewodnicząca Komisji
– Halina Sławecka – Członek Komisji
– Małgorzata Niewiadomska – Członek Komisji

§2

Zadaniem komisji będzie:
I. Posegregowanie na dwie grupy wszystkich dokumentów i materiałów tzn. na:
1. dokumenty przeznaczone do przekazania do Delegatury KBW
w Warszawie, tj. protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji wyborczych. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny kat. A,
2. dokumenty przeznaczone do zniszczenia, tj. dwa egzemplarze spisów wyborców, wnioski o dopisanie do spisu, kserokopie zaświadczeń, karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane), inne materiały.
II. Następnie komisja przystępuje do sporządzenia:
1. spisu zdawczo-odbiorczego akt (nr 1),
2. spisu dokumentacji archiwalnej (nr 2),
3. protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej (nr 3).

§3

Prace wymienione w § 2 należy wykonać do dnia 30.01.2006 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

Zarządzenie nr 2/2006 z dnia 9 stycznia 2006 roku w sprawie powołania komisji do dokonania klasyfikacji dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych pozostałych po wyborach Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 9 i 23 października 2005 roku

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 października 2000 r. w sprawie przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów Prezydenta RP (Dz. U. Nr 83 poz. 944 i z 2005 r. Nr 181, poz. 1508), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, zarządza co następuje,

§1

Powołuje się komisję w składzie:
– Maria Górska – Przewodnicząca Komisji
– Halina Sławecka – Członek Komisji
– Małgorzata Niewiadomska – Członek Komisji

§2

Zadaniem komisji będzie:
I. Posegregowanie na dwie grupy wszystkich dokumentów i materiałów tzn. na:
1. dokumenty przeznaczone do przekazania do Delegatury KBW
w Warszawie, tj. protokoły głosowania w obwodzie (z depozytu), protokoły posiedzeń, uchwały, urzędowe obwieszczenia i inne dokumenty komisji wyborczych. Dokumenty te stanowią zasób archiwalny kat. A,
2. dokumenty przeznaczone do zniszczenia, tj. dwa egzemplarze spisów wyborców, wnioski o dopisanie do spisu, kserokopie zaświadczeń, karty do głosowania (wykorzystane i niewykorzystane), inne materiały.
II. Następnie komisja przystępuje do sporządzenia:
1. spisu zdawczo-odbiorczego akt (nr 1),
2. spisu dokumentacji archiwalnej (nr 2),
3. protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej (nr 3).

§3

Prace wymienione w § 2 należy wykonać do dnia 30.01.2006 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

Zarządzenie nr 3/2006 z dnia 16 stycznia 2006 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania pracownikom Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej odzieży i obuwie roboczego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

Zmienia się zapisy §5 Regulaminu dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego stanowiącym załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 3 stycznia 2005r.:

„Ustala się następujące okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego:
– robotnik gospodarczy:
Kurtka zimowa – jedna na dwa lata
Buty zimowe – para na dwa lata
Spodnie drelichowe – dwie pary na rok
Buty letnie – para na rok
Podkoszulka – dwie na rok
Bluza drelichowa – jedna na rok
Koszula robocza – dwie na rok
Płaszcz przeciwdeszczowy – jeden na trzy lata
Buty gumowe – para na trzy lata
– woźna
fartuch roboczy – jeden na rok”

§2

Pozostałe zapisy regulaminu pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 4/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na modernizację ujęcia głębinowego, rurociągu przesyłowego i stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej wraz ze zwiększeniem wydajności z 50 m3/h do 60 m3/h, do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, przedstawienia propozycji dopuszczenia do składania ofert oraz oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r.)

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Heliodor Orłowski – Członek komisji
2. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący
3. Hanna Stefankiewicz –Sekretarz
4. Dorota Żurek – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz
art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy, której przedmiotem jest modernizacja ujęcia głębinowego, rurociągu przesyłowego i stacji uzdatniania wody w Podkowie Leśnej wraz ze zwiększeniem wydajności z 50 m3/h do 60 m3/h.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 5/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na Modernizację boiska i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jana Pawła II nr 20 w Podkowie Leśnej do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz,
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której przedmiotem jest Modernizacja boiska i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jana Pawła II nr 20 w Podkowie Leśnej

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 6/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury w 2006 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 5ust. 4, art. 11 ust.2 i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury w 2006 roku.
2. Zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury nastąpi w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
3. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujące statutowe zadania w zakresie kultury.
4. treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta;
3. na stronie internetowej Urzędu Miasta.
4. w gazecie „Życie Warszawy”

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 lutego 2006 r.

Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2006r. w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873 ze zm.) oraz Uchwały nr 184/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Podkowie Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r.

Konkurs obejmuje realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zadanie – Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci i młodzieży
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi: 50.000 zł.

Wspieranie realizacji zadania ze strony Miasta będzie polegać na udzieleniu organizacjom wsparcia finansowego (dotacji) w celu realizacji zgłoszonych projektów, do łącznej kwoty 50 000 zł na wszystkie zaakceptowane wnioski,

I. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 10 kwietnia 2006 r. do 20 grudnia 2006 r.
2. W konkursie mogą brać udział podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące swoją działalność na terenie miasta na rzecz jego mieszkańców, bez względu na ich siedzibę oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
3. Warunkiem dofinansowania realizacji zadania jest adresowanie go do mieszkańców miasta, co nie wyklucza udziału osób spoza miasta.
4. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wspierania wykonania zadania. Dofinansowanie ze strony Miasta będzie wynosić nie więcej niż 80% całkowitych kosztów związanych z realizacją poszczególnych projektów, włączając w nie koszty pracy własnej.
5. Dopuszcza się możliwość złożenia przez ten sam podmiot oferty na realizację więcej niż jednego projektu, przy czym każda z takich ofert musi być złożona w odrębnej, zamkniętej kopercie z jednym, wspólnym kompletem załączników.
6. Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego projektu przez kilka podmiotów ze wskazaniem w umowie między partnerami podmiotu wiodącego, który podpisze umowę z Burmistrzem Miasta.
7. Do konkursu należy zgłaszać oferty dotyczące:
– projektów o wysokiej wartości artystycznej lub społecznej
– projektów, które mogą stać się narzędziem promocji miasta
– projekty, których celem jest integracja mieszkańców

II. Termin i warunki składania ofert:
1. Pisemne oferty konkursowe, wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Należy je składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs ofert – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2006” w Sekretariacie Burmistrza Miasta, ul. Akacjowa 39/41 05-807 Podkowa Leśna w terminie do 27 marca 2006 r. do godz. 13.00.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
– szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji projektu,
– termin i miejsce realizacji projektu
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji projektu uwzględniając udział rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych,
– informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
– informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów i instytucji,
– deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania
– aktualny (tj. wydany nie dalej niż 3 miesiące przed data złożenia wniosku) wypis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy – podmiotu uprawnionego do złożenia oferty, wraz z upoważnieniem do reprezentowania podmiotu przez osoby, które podpisały ofertę.

III. Tryb, termin i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Wnioski będą rozpatrywane przez czteroosobową Komisję Konkursową, w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Urzędu Miasta oraz jeden przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta. Po zakończeniu oceny komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.
2. Komisja rozpatrzy wnioski w ciągu 10 dni od daty otwarcia ofert.
3. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:
– spełnienie wymogów formalnoprawnych oferty;
– wartość merytoryczną projektu dla miasta i mieszkańców;
– walory promocyjne projektu z punktu widzenia promocji miasta;
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę – zgodnie z przedstawionym harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz wcześniejszymi doświadczeniami oferenta w zakresie tego typu działań, w tym na terenie miasta;
– przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; (realistyczna ocena kosztów, rzetelność w oszacowaniu kosztów własnych, w tym kosztów wolontariatu, oszczędność, pozyskanie środków zewnętrznych)
– wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
4. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków
przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość
proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków.
5. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, nie będą oni związani złożonymi ofertami.
6. Formularze ofert oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej oraz na stronie internetowej www.podkowalesna.pl – zakładka „organizacje pozarządowe” oraz w „aktualnościach” na stronie głównej.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 7/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie powołania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.19 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, złożony z przedstawicieli działających na terenie miasta organizacji pozarządowych.
2. Celem działania Forum będzie monitorowanie realizacji rocznego programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych.

§ 2

Władze statutowe każdej organizacji wchodzącej w skład Forum delegują przedstawiciela na spotkania Forum.

§ 3

Każda nowa organizacja pozarządowa ma prawo zgłosić przedstawiciela do składu Forum.

§ 4

Zespół będzie się spotykał nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 9/2006 z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Działając na podstawie art. 30 w zw. z art.7 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
– Przewodnicząca Komisji- Maria Górska- Sekretarz Miasta
– Członek Komisji – Tomasz Potkański- Pełnomocnik Burmistrza ds. zarządzania strategicznego
– Członek Komisji – Alina Stencka- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
– Członek Komisji – Małgorzata Stępień-Przygoda- Główny Specjalista ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi

§ 2

Regulamin prac Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 9/2006 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 marca 2006 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1

1. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją działa na podstawie niniejszego zarządzenia.
2. Komisja jest organem opiniodawczym w zakresie oceny oraz określenia wysokości dofinansowania ofert zgłoszonych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .
3. Komisja działa na posiedzeniach.
4. Komisja może realizować swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy minimum 3/4 składu osobowego Komisji.
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności osoba pisemnie przez niego upoważniona.
6. Po otwarciu ofert każda z osób wchodzących w skład Komisji oświadcza, że nie jest związana z podmiotami wnioskującymi o dotację.

§ 2

1. Komisja podczas obrad sprawdza i ustala czy oferty odpowiadają wymogom formalnym.
2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej.
3. Opinie Komisji są formułowane na zasadzie konsensusu.
4. W przypadku nie osiągnięcia konsensusu Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.
5. Po zakończeniu oceny Komisja przedstawia swoje stanowisko Burmistrzowi Miasta do akceptacji, w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

§ 3

Protokół z obrad Komisji podpisują wszyscy członkowie Komisji.

Zarządzenie nr 11/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§1
1. Wprowadza się regulamin konkursu na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta.

2. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska urzędnicze w oparciu
o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

3. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna na stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§2
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Miasta,
w oparciu o wnioski przekazane przez kierownika referatu lub sekretarza miasta (zwanych dalej kierownikiem jednostki organizacyjnej) o wakującym stanowisku.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Przykład wniosku stanowi załącznik Nr 1.
3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Sekretarza Miasta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:
a. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku,
b. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d. określenie zakresu odpowiedzialności,
e. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez Sekretarza Miasta oraz zgoda Burmistrza Miasta pozwalają na rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II
Powołanie komisji rekrutacyjnej

§3
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Miasta.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a. Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona,
b. kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
c. pracownik komórki personalnej (dział kadr), będący jednocześnie sekretarzem Komisji,
d. inna osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta.
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru

§4

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyniku naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§5
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.:
a. prasie,
b. akademickich biurach karier,
c. biurach pośrednictwa pracy,
d. urzędach pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska urzędniczego,
c. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e. wskazanie wymaganych dokumentów,
f. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.
5. Przykład ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§6
1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a. list motywacyjny,
b. życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f. referencje,
g. oryginał kwestionariusza osobowego,
3. Dokumenty wymienione w pkt. c, d, e winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział IV
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§7
1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów

§8
1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Przykład listy stanowi załącznik Nr 3.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§9
1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna
§10
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja i pogłębienie informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b. posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się
o stanowisko,
c. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d. cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Test kwalifikacyjny
§11
1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych możliwe jest przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Każde pytanie w tekście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową określoną odrębnie.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników

§12
1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§13

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a. określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze,
b. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3. Przykład protokołu stanowi załącznik Nr 4.

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru

§14
1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska urzędniczego,
c. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§15
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

§16
1. Z wybranym kandydatem burmistrz zawiera umowę o pracę na okres próbny lub na czas określony, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
2. Po upływie okresu, na który została zawarta umowa (na okres próbny lub na czas określony), po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy na zajmowanym stanowisku, burmistrz podejmuje decyzję o zawarciu umowy o pracę na czas nieokreślony, bez konieczności wszczynania ponownie procedury naboru.
3. W przypadku przeprowadzenia zmian organizacyjnych, przesunięcia dotychczasowych pracowników na nowe stanowiska nie wymagają wszczęcia procedury naboru.
§17
Traci moc zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.
§18
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§19
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Zarządzenie nr 12/2006 z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie powołania Komitetu Doradczo-Monitorującego ds. Strategii Rozwoju Miasta

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Nr 134/XXXII/2005z dnia 24 lutego 2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, Burmistrz Miasta zarządza:

§1

Powołuje się Komitet Doradczo-Monitorujący ds. Strategii Rozwoju Miasta w składzie:

1. przewodniczący komisji – Andrzej Kościelny – Burmistrz Miasta
2. członek komisji – Tomasz Potkański – koordynator merytoryczny
3. członek komisji – Maria Górska – Sekretarz Miasta
4. członek komisji – Zbigniew Schreyner – Kierownik ref. GMiI
5. członek komisji – Dorota Żurek – Podinspektor
6. członek komisji – Jaromir Chojecki – Podinspektor
7. członek komisji – Zbigniew Pitułej – główny specjalista
8. członek komisji – Małgorzata Przygoda – główny specjalista
9. członek komisji – Jerzy Lach – dyrektor MOK
10. członek komisji – Hanna Piechowska – dyrektor Biblioteki
11. członek komisji – Krystyna Danecka – dyrektor Zespołu Szkół
12. członek komisji – Elżbieta Mieszkowska – z-ca dyr. Zespołu Szkół
13. członek komisji – Anna Markowicz – dyrektor MZEAS
14. członek komisji – Maria Matuszewska – kierownik OPS
15. członek komisji – Michał Czaykowski
16. członek komisji – Aleksander Daszewski
17. członek komisji – Ewa Domaradzka
18. członek komisji – Jerzy Grużewski
19. członek komisji – Magdalena Kicka
20. członek komisji – Agata Kościelna
21. członek komisji – Adam Leszczyński
22. członek komisji – Marek Michaeli
23. członek komisji – Małgorzata Pabis-Janus
24. członek komisji – Wojciech Skowron
25. członek komisji – Włodzimierz Sobociński
26. członek komisji – Alina Stencka
27. członek komisji – Aleksander Szymański
28. członek komisji – Maria Wolska
29. członek komisji – Anna Kalinowska – ekolog
30. członek komisji – Andrzej Tyszka – Związek Podkowian
31. członek komisji – Jacek Wojnarowski – Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ogrodu Podkowa Leśna
32. członek komisji – Alicja Matracka-Kościelny – Stowarzyszenie Ogród Sztuk
i Nauk
33. członek komisji – Jadwiga Koszutska – „Caritas” Podkowiańska
34. członek komisji – Wiesław Klata – Fundacja Alternatywa
35. członek komisji – Lidia Ziębińska – Inicjatywy na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych
36. członek komisji – Oskar Koszutski – Dyr. Muzeum Iwaszkiewicza
37. członek komisji – Grzegorz Dąbrowski – Dyr. Szkół KIK
38. członek komisji – Wojciech Łęcki – Liga Polska
39. członek komisji – Anna Łukasiewicz – Fabryka Sztuki
40. członek komisji – Bernard Koziróg – rektor WSTH
41. członek komisji – Wojciech Kutrzeba – dyr. adm. WSTH
42. członek komisji – Anna Foss – Uniwersytet Otwartego „Pokolenia”
43. członek komisji – Beata Tarłowska – Uniwersytet Otwartego „Pokolenia”
44. członek komisji – ks. Jurczuk – Katolickie Stow. Osób Niepełnosprawnych
45. członek komisji – Karola Gąsiorowska – Katolickie Stow. Osób
Niepełnosprawnych
46. członek komisji – Bożenna Biskupska – Fundacja InSitu
47. członek komisji – Maria Dalewska – PKPS
48. członek komisji – Anna Zadzieszyńska – f-ma Kalkstein – przedsiębiorca
49. członek komisji – dr Sławomir Pycko – ekonomista GPW
50. członek komisji – Dariusz Murawski – ekonomista
51. członek komisji – Milena Łakomska – przedsiębiorca (Milimoi)
52. członek komisji – Maria Domańska – przedsiębiorca (Weranda&Cafe)

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 13/2006 z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2002 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej (z późn. zm.), wprowadzam następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
1) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OSO),
2) Referat Finansowy (Fn),
3) Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (GMiI),
4) Referat Planowania i Rozwoju Miasta (PRM),

oraz samodzielne stanowiska:

– Radca prawny (RP),
– Pełnomocnik Burmistrza ds. Zarządzania Strategicznego (ZS).
– Samodzielne stanowisko ds. obronności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, pełnomocnik ds. informacji niejawnych (OC), bezpośrednio wchodzące w strukturę organizacyjną Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich;

– Pełnomocnik Burmistrza ds. inwestycji i budownictwa,
bezpośrednio włączony w strukturę organizacyjną Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji;

– Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego (ZP),
– Samodzielne stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN),
– Samodzielne stanowisko ds. podziału, rozgraniczania nieruchomości i rolnictwa (GR), bezpośrednio wchodzące w strukturę organizacyjną Referatu Planowania i Rozwoju Miasta.

2. Ponadto w Urzędzie działa:

– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC),
– Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA)”.

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

„W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

1. Burmistrz,
2. Sekretarz, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich,
3. Skarbnik, który pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansowego,
4. Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta,
5. Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji,
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 3/2002 z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006r.

Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej oraz jednostkach organizacyjnych miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza co następuje:

§1

W związku z ogłoszonym przez premiera Kazimierza Marcinkiewicza apelem o ustaleniu 26 maja dniem wolnym od pracy w administracji rządowej i samorządowej, umożliwiając wszystkim pracownikom godne przeżywanie pielgrzymki Ojca Świętego, Benedykta XVI w Polsce, ustala się dzień 26 maja 2006 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej oraz w jednostkach organizacyjnych miasta Podkowy Leśnej

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu.

Zarządzenie nr 20/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.).

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Regulamin Organizacyjny, o którym mowa w § 1 w świetle przepisów o finansach publicznych pełni funkcję statutu Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej Nr 3/2002 z dnia 31 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spis treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego – załącznik do zarządzenia nr 20/2006  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2006

Zarządzenie nr 21/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie ogłoszenia zakazu palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna – określone w załączniku nr 1 – Rozdział II § 8 pkt 2.

§1.

Zarządzam do odwołania ze względu na warunki pogodowe oraz zagrożenie pożarowe całkowity zakaz palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Burmistrz Miasta

/-/ Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 22/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 23/2006 z dnia 07 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 25/2006 z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 134/XXXII/2005 w sprawie przyjęcia programu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
na lata 2005-2014″, Burmistrz Miasta zarządza:

§1

1. Przyjmuje się zaktualizowaną wersję dokumentu pod nazwą „Plany realizacyjne do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
na lata 2005-2014” – jako podstawę działań samorządu Podkowy Leśnej w zakresie realizacji Strategii.
2. Tekst dokumentu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Koordynację poszczególnych zadań powierza się pracownikom samorządowym zgodnie z tabelą znajdującą się w zał. nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikowi ds. zarządzania strategicznego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i niniejszym traci moc Zarządzenie Nr 5/2005 z 22 marca 2005.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2006

Zarządzenie nr 28/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie refundowania kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zarządzam co następuje,

§1

1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej do właściwych Szkół Specjalnych i z powrotem.

2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2006/2007.

3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

4. Szczegółowy zakres refundacji zostanie określony w porozumieniu zawartym z rodzicami dziecka.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 4 września 2006 r.

Zarządzenie nr 29/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie odwołania zakazu palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna – określone w załączniku nr 1 – Rozdział II § 8 pkt 2, 3 zarządzam co następuje:

§1.

Odwołuję od dnia 31.08.2006r. całkowity zakaz palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

§2.

Zabrania się palenia w ognisku liści oraz wszelkich odpadów a szczególnie plastików, wyrobów gumowych, chemikaliów i opakowań, odpadów budowlanych oraz materiałów niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 30/2006 z dnia 26 września 2006 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu znatury) sprzętu obrony cywilnej w następującym składzie osobowym

1. Tadeusz Jastrzębski – przewodniczący
2. Halina Sławecka – członek
3. Dorota Żurek – członek

§2

Inwentaryzacją należy objąć całość wojskowego sprzętu technicznego znajdującego się w magazynie obrony cywilnej w Podkowie Leśnej, sprzęt specjalistyczny (m. in. syreny, centrale alarmowe itp.) oraz inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej.

§3

Inwentaryzacją należy przeprowadzić w terminie 01.10.-30.10.2004 r według stanu na dzień 30.10.2004 r.

§4

Inwentaryzacja winna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

Zarządzenie nr 35/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej poniżej 60.000 EURO na przeprowadzenie cyklu szkoleń z języka angielskiego w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz 177 z późn, zm.)

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie :
1. Maria Górska – Przewodniczący
2. Adriana Skajewska – Sekretarz
3. Zbigniew Szreyner – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem Komisji jest jej członek marytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz 177 z późn. zm.)

§ 3

1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy, której przedmiotem jest przeprowadzenie cyklu szkoleń z j. angielskiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2006 z dnia 29 listopada 2006r.
W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonywanie obowiązków konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2007 - do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.

-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Hanna Stefankiewicz – Sekretarz
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2007.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonywanie obowiązków konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2007 - do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.

-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Hanna Stefankiewicz – Sekretarz
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2007.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 38/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na sprzątanie Miasta Podkowa Leśna w sezonie 2007r.do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest sprzątanie Miasta Podkowa Leśna w sezonie 2007r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 42/2006 z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Zespołu Projektowego w ramach projektu szkoleniowego pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z realizacją projektu pt.„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców Miasta Podkowy Leśnej i okolic dla potrzeb regionalnego rynku pracy” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego programu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy numer Z/2.14/II/2.1/373/06/U/153/06 zawartej w dniu 03.10.2006 r. , zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Projektowy w skład , którego wchodzą następujące osoby:

Lp. Imię i nazwisko Rola osoby w projekcie
1. Adriana Skajewska Kierownik projektu szkoleniowego, prowadzi działania informacyjne dot. Projektu, przygotowuje wytyczne do formularzy zgłoszeniowych, prowadzi dokumentację zasadniczą projektu, sporządza sprawozdania z realizacji projektu do WUP, przygotowuje przetargi i nadzoruje procedurę wyłaniania podwykonawców, kontroluje przebieg szkoleń, nadzoruje sprawozdania i rozliczenia finansowe projektu, formułuje plany usprawnień, przekazuje faktury do Wydziału Finansowego.
2. Karolina Tondera Asystent Kierownika Projektu, przygotowuje formularze zgłoszeniowe, prowadzi działania informacyjne dot. Projektu ( plakaty, Biuletyn, strona internetowa), przyjmuje i rejestruje dane uczestników szkoleń.
3. Maria Górska – sekretarz miasta
Kontrola merytoryczna wydatków dot. Projektu.
4. Maria Ostrowska – skarbnik miasta
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem finansowym projektu. Świadczy wsparcie merytoryczne, prowadzi księgowość i rozliczenia finansowe.
5. Grażyna Kulikowska – z-ca skarbnika miasta Rejestracja umów cywilnoprawnych w ZUS, przyjmuje rachunki z umów cywilnoprawnych i sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym i realizuje płatność, prowadzi dokumentację związaną z wynagrodzeniem pracowników projektu (lista płac), przedkłada dokumenty Kierownikowi Projektu.
6. Urszula Matuszewska Księgowanie dokumentów związanych z realizacją projektu.
7. Apoloniusz Ponder Przyjmuje faktury dot. wydatków projektu i sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym, realizuje płatności faktur, przedkłada dokumenty Kierownikowi Projektu związane z realizacja płatności.
8. Krystyna Danecka – Dyr. Zespołu Szkół Samorządowych Nadzoruje pracą szkoły w zakresie udostępniania sal wykładowych oraz personelu administracyjnego na czas trwania szkoleń.
9. Jerzy Lach – Dyr. Miejskiego Ośrodka Kultury Koordynuje pracą MOK w zakresie promocji projektu, przyjmowania formularzy zgłoszeń na kursy od mieszkańców.
10. Piotr Skajewski EICS Wykonuje usługi w zakresie monitorowania, ewaluacji, sprawozdawczości i weryfikacji wniosków o płatność, sporządza formularze ewaluacyjne dla uczestników oraz formularze raportów dla trenerów, analizuje ich wyniki, sporządza raport po zakończeniu każdego szkolenia oraz na zakończenie projektu, jak również przekazuje raport Kierownikowi wraz z materiałami do sprawozdań.
11. Podwykonawcy szkoleń językowych, informatycznych i miękkich Prowadzą szkolenia w odpowiednim dla siebie zakresie zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
12. Koordynatorzy szkoleń Wyznaczeni przez firmy szkoleniowe spełniają rolę łącznika pomiędzy zespołem trenerów a Kierownikiem projektu.

§ 2

Celem powołania Zespołu Projektowego jest skuteczne zarządzanie i efektywna realizacja projektu szkoleniowego zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o dofinansowanie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content