Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2005 roku

Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 03 stycznia 2005 roku w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 póz. zm.) ,
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, zarządza co następuje,§1

Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia wyższego pracowników Urzędu Miejskiego, które mogą być objęte dofinansowaniem:
1. studia z zakresu administracji, samorządu terytorialnego – podyplomowe magisterskie lub licencjackie,
2. studia z zakresu zgodnego ze specyfiką pracy w Urzędzie – podyplomowe, magisterskie lub licencjackie

§2

Decyzje o dofinansowaniu podejmuje pracodawca po przeanalizowaniu zasadności dokształcania się pracownika.

§3

1.Określa się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie
pracowników Urzędu Miejskiego w wysokości 60% pobieranych opłat przez szkoły wyższe, nie więcej jednak niż 1000 zł za semestr nauki.
2.Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest na pisemny wniosek pracownika.

§4

Dofinansowanie o którym mowa w §2 udzielane jest pracownikowi, który spełnia n/w warunki:
1. zatrudnienie w Urzędzie Miejskim minimum 1 rok,
2. dokształcenie nie spowoduje zakłóceń w pracy Urzędu,
3. dokształcenie nie będzie kolidowało z obowiązkami służbowymi pracownika.

§5

Burmistrz Miasta zawiera umowę cywilno-prawną z pracownikami korzystającymi z dofinansowania, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu. Przy określaniu w umowie warunków dokształcania pracowników Urzędu Miasta dodatkowo stosuje się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych ( Dz. U. Nr 103 poz. 472, z późn. zm.)

§6

Zwrot kosztów nastąpi po przedstawieniu przez pracownika imiennej faktury wystawionej przez szkołę wyższą na jego nazwisko.

§7

Nadzór na wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 roku.

Zarządzenie nr 2/2005 z dnia 03 stycznia 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania pracownikom Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej odzieży i obuwia roboczego

Zarządzenie Nr 2/2005
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 03 stycznia 2005 roku

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 póz. zm.),

§1

Mając na uwadze treść art. 2377, 2378, 2379 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity 2003r. Dz. U. Nr 213 poz. 2081), wprowadzam:
Regulamin dostarczania pracownikom Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej odzieży i obuwia roboczego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Miejskiej
i Inwestycji

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr1
Do Zarządzenia nr 2/2005
Burmistrza Miasta
Podkowa Leśna
z dnia 03.01.2005r.

Regulamin dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego

§1
Na stanowiskach: robotnika gospodarczego, strażnika szkolnego, woźnej – niezbędne jest używanie odzieży i obuwia roboczego.

§2
Za pranie odzieży roboczej pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) kwartalnie.

§3
Pracownicy wyposażeni w odzież i obuwie robocze zobowiązani są do ich używania podczas pracy.

§4
Odzież i obuwie robocze stanowią własność pracodawcy do czasu wydania nowego kompletu odzieży.

§5
Ustala się następujące okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego:
– robotnik gospodarczy:
Kurtka zimowa – jedna co dwa lata
Buty zimowe – para na dwa lata
Spodnie drelichowe – para na rok
Buty letnie- para na rok
Podkoszulka – dwie na rok
Bluza drelichowa – jedna na rok
Koszula robocza – dwie na rok
Płaszcz przeciwdeszczowy – jeden na dwa lata
– strażnik szkolny
Buty zimowe – para na dwa lata
kamizelka odblaskowa – jedna na dwa lata
Kurtka zimowa – jedna na dwa lata
-woźna
fartuch roboczy – jeden na rok

Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 03 stycznia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2002 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.), zarządzam, co następuje,

W zarządzeniu nr 3/2002 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie nadania regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego
w Podkowie Leśnej, wprowadza się następujące zmiany:

§1

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

” W skład Urzędu Miejskiego wchodzą następujące referaty:
– Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich (OSO),
– Referat Finansowy (Fn),
– Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (GMI),
oraz następujące samodzielne stanowiska:
– ds. zagospodarowania przestrzennego (ZP),
– ds. podziału, rozgraniczania nieruchomości i rolnictwa (GR),
– ds. obrony cywilnej i obronności (OC),
– Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC),
– Radca prawny (RP)
– Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. zarządzania strategicznego (ZS),
– Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. infrastruktury miejskiej i inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego (IM).
Ponadto w Urzędzie działa:
– Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych (GKRPA),
– Administrator bezpieczeństwa i informacji (ABI)
– Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (OIN)”

2. § 4 otrzymuje brzmienie:

” W Urzędzie Miejskim tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1. Burmistrz Miasta,
2. Zastępca Burmistrza Miasta,
3. Sekretarz Miasta, który jednocześnie pełni funkcję kierownika Referatu Organizacji i Spraw Obywatelskich,
4. Skarbnik Miasta, który pełni jednocześnie funkcję kierownika Referatu Finansowego,
5. Zastępca Głównego księgowego,
6. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
7. Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji,
W przypadku gdy kierownik referatu nie może pełnić swoich obowiązków zastępuje go pracownik wyznaczony przez Burmistrza Miasta.
8. Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. zarządzania strategicznego,
9. Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. infrastruktury miejskiej i inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego”.

3. Tytuł § 22 otrzymuje brzmienie:

” Do kompetencji Skarbnika Miasta należy w szczególności”.

4. Po § 22 dodaje się § 221 i § 222 w brzmieniu:

” § 221 Do kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. zarządzania strategicznego należy w szczególności:
1. Koordynacja wdrażania zadań zapisanych w strategii rozwoju miasta i w planach realizacyjnych do strategii przez jednostki miejskie
2. Utrzymanie bieżącej komunikacji z komisjami Rady Miasta w sprawach wchodzących w zakres realizacji strategii i planów realizacyjnych
3. Koordynacja prac związanych z identyfikacją procesów i przygotowaniem procedur zarządczych dla celów budowy systemu zarządzania jakością w urzędzie miasta
4. Przygotowania Planu Rozwoju Instytucjonalnego dla urzędu miasta
5. Koordynacja zadań wynikających z przystąpienia urzędu miasta do programu „Przejrzysta Polska”

” § 222 Do kompetencji Pełnomocnika Burmistrza ds. infrastruktury miejskiej i inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego należy w szczególności:
1. Uczestnictwo w spotkaniach i naradach poświeconych koordynacji dotyczących realizacji inwestycji
2. Współdziałanie z referatami, samodzielnymi stanowiskami w zakresie inwestycji i infrastruktury
3. Współdziałanie z ekspertami spoza Urzędu Miejskiego opracowującymi opinie
i dokumenty dotyczące inwestycji miejskich
4. Utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami sąsiednich jednostek samorządowych w sprawach gospodarki miejskiej i inwestycji
5. Udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowo-technicznej do realizacji zadania „rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku”.

5. Zmieniony Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej stanowi załącznik nr 1.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 5/2005 z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia dokumentu Plany realizacyjne do Strategii Miasta na lata 2005-2014

Zarządzenie nr 6/2005 z dnia 22 marca 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na odtwarzanie nawierzchni ulic asfaltowych po budowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna do dokonania oceny czy oferenci spełniaj ą wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 póz. 177 z 2004 r.)
§1. -Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Dorota Żurek – Sekretarz
3. Jaromir Chojecki – Członek Komisji
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.
§2.Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. l, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych^ Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177).
§3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której przedmiotem jest odtwarzanie nawierzchni ulic asfaltowych po budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Podkowa Leśna.
s 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 10/2005 z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1
Wprowadza się regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych miasta w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc:
Regulamin kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta w Podkowie Leśnej oraz jednostkach organizacyjnych miasta – wprowadzony Zarządzeniem Nr 4/2004 z dnia 31 stycznia 2004 r.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 12/2005 z dnia 04 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej oraz jednostkach organizacyjnych miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza co następuje:

§1

W związku z ogłoszoną żałobą narodową oraz dniem pogrzebu Papieża Jana Pawła II, ustala się dzień 8 kwietnia 2005 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej oraz w jednostkach organizacyjnych miasta Podkowy Leśnej

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu.

Zarządzenie nr 14/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie ogłoszenia oraz procedury przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej

w sprawie ogłoszenia oraz procedury przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr142 poz. 1591 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1, § 4 ust. 2, 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

§ 1.

Ogłaszam przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej, zgodnie z procedurą przetargową opisaną w dokumentacji przetargowej (załącznik nr 1) stanowiącej integralną część niniejszego zarządzenia, oraz zatwierdzam dokumentację, w skład której wchodzi:

1. Ogłoszenie
2. Specyfikacja szczegółowych warunków przetargu
3. Formularz ofertowy
4. Wzór umowy
5. Regulamin przetargu

§ 2.

Celem zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd Miejski, ustalam opłatę za specyfikację w kwocie 20 zł. brutto (słownie: dwadzieścia złotych, brutto).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 16/2005 z dnia 06 maja 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO na rewitalizację budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177 z 2004 r.)

§ 1.

Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Grażyna Kulikowska
2. Mirosław Michalak
3. Zbigniew Schreyner – przewodniczący
4. Wojciech Skowron
5. Dorota Żurek – sekretarz

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.

Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy, której
przedmiotem jest rewitalizacja i adaptacja budynku Pałacyku w Podkowie Leśnej
na Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 17/2005 z dnia 06 maja 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717), zarządza się co następuje:§1

W §1 Regulaminu Organizacji pracy i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 49/2003 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie odpłatności za udział w pracach Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna – kwotę 180 zł brutto zastępuje się na kwotę 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych).

§2

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 18/2005 z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje

§ 1

Ogłasza się konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola
w Podkowie Leśnej.
Treść ogłoszenia o konkursie stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w dzienniku o zasięgu wojewódzkim, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeniowych placówek oświatowych i zamieszczeniu na stronie internetowej urzędu.

Zarządzenie nr 19/2005 z dnia 16 maja 2005 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dostarczania pracownikom Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej odzieży i obuwia roboczego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1

W § 2 Regulaminiu dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia
3 stycznia 2005 r. dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
„Ekwiwalent ten jest proporcjonalnie pomniejszany w przypadku nieobecności w pracy
z tytułu zwolnienia lekarskiego i innych nieobecności powyżej 30 dni kalendarzowych”.

§2

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 20/2005 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108).

§ 1.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia czynności przetargowych w przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej, w następującym składzie:

1. Maria Górska – Przewodnicząca
2. Alicja Mrozińska – Sekretarz
3. Marek Michaeli
4. Jerzy Grużewski
5. Ewa Pabis Janus
6. Michał Czaykowski
7. Gerard Jaryczewski

§ 2.

Komisja przetargowa wykonuje czynności przetargowe na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzenia przetargu stanowiący załącznik nr 1. do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 22/2005 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 póz. 329
z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:§1

Powołuje się konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej.

§2

W skład komisji powołuję następujące osoby:
przedstawiciele organu prowadzącego szkolę
1. Maria Górska – przewodnicząca Komisji
2. Ewa Domaradzka – członek komisji
3. Marek Michaeli – członek komisji
przedstawiciele organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
4. Marzenna Zalewska – członek komisji
5. Małgorzata Riedel – członek komisji
6. Daria Bach – członek komisji
przedstawiciele rady pedagogicznej
7. Dorota Staszewska – członek komisji
8. Jadwiga Wesołowska – członek komisji
przedstawiciele rady rodziców
9. Monika Szajewska – członek komisji
10. Irmina Świetochowska – członek komisji

przedstawiciel ZNP
11. Krystyna Górnicka

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 23/2005 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

Na podstawie Art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, póz. 2572, ze zm.) oraz § 5 ust. 2 załącznika do uchwały Rady Miasta Nr 144/XXXVT/2005 z dnia 21 kwietnia 2005r. zarządza:
§1
1. Powołanie Gminnej Komisji Socjalnej, zwaną dalej Komisją, dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną dla uczniów i szkół i słuchaczy kolegiów w składzie:
1) Maria Górska – sekretarz Miasta jako przewodniczący
2) Anna Markowicz – dyrektor MZEA Szkół
3) Maria Matuszewska – kierownik OPS
4) Elżbieta Mieszkowska – wicedyrektor Zespłu Szkół
2. Komisja może korzystać z pomocy merytorycznej innych pracowników Urzędu.
3. Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego.
§2
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
2. Ustalenia Komisji są wiążące, w obecności, co najmniej 2 członków jej składu.
3. Przewodniczący ustala protokolanta.
§3
l. Do zadań Gminnej Komisji Socjalnej należy:
1) ocena formalna wniosku,
2) analiza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów i słuchaczy, których wnioski spełniają wymagania formalne,
3) ustalenie wysokości stypendium lub zasiłku wynikającej z dochodów uprawnionych oraz sytuacji rodzinnej wnioskujących,
4) ustalenie formy i zasad otrzymywania przez uczniów i słuchaczy stypendiów i zasiłków, 2. Stanowiska w sprawie wysokości, formy i zasad otrzymywania pomocy materialnej Komisja rozstrzyga drogą konsensu.
§4
1. Obrady Komisj i są poufne.
2. Z przebiegu prac Komisji sporządza się protokół, który podpisuj ą wszyscy członkowie Komisji.
3. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza Miasta o postanowieniach Komisji oraz przekazuje protokół.
§5 Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu Komisji.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Zarządzenie nr 24/2005 z dnia 06 czerwca 2005 roku w sprawie wstrzymania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. l-go Maja 3 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nrl42 póz. 1591 ze zm.), art. 38 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U Nr 261 póz. 2603 ze zm.), oraz § 3 ust. l, § 11 ust. 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, póz. 2108).

§1-

Wstrzymuję czynności związane z przeprowadzeniem przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. l-go Maja 3 w Podkowie Leśnej do dnia 14 czerwca 2005 r., z powodu wniesienia przez uczestników przetargu dwóch skarg związanych z odrzuceniem ofert w części jawnej przetargu.

§2.

Dopuszczam do przetargu dwie odrzucone oferty oraz zarządzam ponowne (od początku) przeprowadzenie wszelkich czynności części niejawnej przetargu, po upływie terminu wskazanego w § l niniejszego zarządzenia.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Beaty Sawickiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2
W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Danecka Krystyna – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Pachulniewicz Wanda – ekspert – członek komisji
§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 26/2005 z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Justyny Pieńkowskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2
W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty3. Danecka Krystyna – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Pachulniewicz Wanda – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 27/2005 z dnia 09 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z póżn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Pawła Kulpińskiego, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2
W skład Komisji wchodzą:
1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty3. Danecka Krystyna – Dyrektor szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Pachulniewicz Wanda – ekspert – członek komisji

§ 3

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 28/2005 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. Dz.U Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108), zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20/2005 Burmistrza Miasta z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 3 w Podkowie Leśnej, odwołuje się ze składu Komisji Pana Gerarda Jaryczewskiego.

§ 2.

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 29/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji zadań wynikających z udziału Podkowy Leśnej w programie „Przejrzysta Polska”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta zarządza:

§1

1. Przyjmuje się zestaw zadań do wykonania w ramach realizacji programu „Przejrzysta Polska”.
2. Szczegółowa lista zadań, wraz z terminami realizacji i wskazaniem osoby koordynującej wykonanie poszczególnych zadań stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Ostateczne sprawozdanie z wykonania zadań należy przekazać organizatorom Programu „Przejrzysta Polska” do dnia 31.12.2005.

§2

1. W celu zorganizowania prac służących wykonaniu niniejszego zarządzenia powołuję zespół zadaniowy ds. realizacji Programu „Przejrzysta Polska” w składzie:
– Tomasz Potkanski;
– Maria Górska;
– Jolanta Tarasiuk;
– Małgorzata Przygoda.
2. W celu prawidłowej realizacji zadań zespół będzie współpracował z pozostałymi pracownikami samorządowymi i radnymi.
3. Koordynację prac zespołu powierza się pełnomocnikowi ds. zarządzania strategicznego – p. Tomaszowi Potkańskiemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 29/2005 z dnia 27. 06.2005

Lista zadań do realizacji w ramach programu „Przejrzysta Polska” w roku 2005 wraz wykazem osób odpowiedzialnych za ich koordynację.
Numer zadania Nazwa zadania Typ zadania Koordynacja Termin zakończenia
1.1 Opracowanie opisu usług świadczonych przez Urząd Miasta Zadanie obligatoryjne Tomasz Potkański 25.08.2005
1.3 Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie Zadanie fakultatywne Maria Górska 15.09.2005
1.8 Opracowanie gminnego katalogu firm świadczących takie usługi, których efekty mogą być wykorzystywane w postępowaniu administracyjnym w urzędach Zadanie fakultatywne Maria Górska –współpraca
Tomasz Potkański 25.08.2005
2.1 Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego Zadanie obligatoryjne Tomasz Potkański –współpraca Maria Górska 25.08.2005
2.2 Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego Zadanie fakultatywne Marek Michaeli 15.10.2005
2.3 Opracowanie kodeksu postępowania (dotyczy realizacji kodeksu etycznego pracownika samorządowego) Zadanie fakultatywne Tomasz Potkanski, współpraca:
Maria Górska i Jolanta Tarasiuk 15.09.2005
2.5 Opracowanie planu i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym Zadanie fakultatywne Tomasz Potkański 25.08.2005
2.6 Opracowanie procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu etycznego pracownika samorządowego. Zadanie fakultatywne Tomasz Potkanski, współpraca:
Maria Górska i Jolanta Tarasiuk 15.09.2005
3.1 Opracowanie i wdrożenie programu (karty) współpracy z organizacjami pozarządowymi Zadanie obligatoryjne Małgorzata Przygoda – współpraca Tomasz Potkański 15.12.2005
3.2 Stworzenie „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności Zadanie fakultatywne Małgorzata Przygoda 30.09.2005
3.4 Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla dzieci z zakresu etyki społecznej Zadanie fakultatywne Elżbieta Mieszkowska 20.12.2005
4.1 Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie aktualny strategiczny dokument rozwojowy Zadanie obligatoryjne Tomasz Potkański 25.08.2005
5.1 Wprowadzenie procedury zatrudniania pracowników w Urzędzie Miasta. Procedura musi zawierać wymóg konkursów na stanowiska kierownicze Zadanie obligatoryjne Maria Górska 25.08.2005
5.3 Wprowadzenie systemu oceny pracy urzędników Zadanie fakultatywne Maria Górska 15.10.2005
5.4 Wprowadzenie systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenie i samokształcenie Zadanie fakultatywne Maria Górska, współpraca Tomasz Potkański 15.10.2005
5.5 Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenie dla rady przynajmniej raz w roku Zadanie fakultatywne Marek Michaeli 15.12.2005
6.1 Urząd przygotuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy) pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?” Zadanie obligatoryjne Tomasz Potkanski, współpraca Maria Ostrowska 15.10.2005
6.2 Identyfikacja w urzędzie kluczowych procesów i przygotowanie ich procedur Zadanie fakultatywne Maria Górska, współpraca Tomasz Potkański 15.11.2005
6.4 Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania Rady Miasta głosowani imiennego Zadanie fakultatywne Marek Michaeli 15.10.2005W realizację ww. zadań włączeni będą wszyscy pracownicy samorządowi, odpowiednio do swojego stanowiska pracy – pod kierunkiem osób koordynujących poszczególne zadania.

Do koordynacji prac w ramach Rady Miasta zobowiązał się jej Przewodniczący, p. Marek Michaeli.

Zarządzenie nr 31/2005 z dnia 06 lipca 2005 roku w sprawie ogłoszenia zakazu palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna – określone w załączniku nr 1 – Rozdział II § 8 pkt 2.

§1.

Zarządzam do odwołania ze względu na warunki pogodowe oraz zagrożenie pożarowe całkowity zakaz palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 33/2005 z dnia 11 lipca 2005 roku w sprawie zmiany w składzie miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:§1

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta Nr 37/2003 z dnia 6 października 2003 r.
w sprawie powołania miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wprowadza się następujące zmiany:
1. Odwołuje się ze składu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pana Marka Budzyńskiego.
2. Powołuje się do składu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej panią Marię Ryczer.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarządzenie nr 34/2005 z dnia 22 lipca 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na remont i modernizację kotłowni gazowej w Miejskim Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej ul. Miejska 7 do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz
3. Dorota Żurek – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest remont i modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej ul. Miejska 7.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 35/2005 z dnia 19 sierpnia 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na Modernizację boiska i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jana Pawła II nr 20 w Podkowie Leśnej do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz,
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest Modernizacja boiska i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół im. Bohaterów Warszawy przy ul. Jana Pawła II nr 20 w Podkowie Leśnej

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:§1

1. Wprowadza się regulamin konkursu na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wprowadza się regulamin naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2005

REGULAMIN KONKURSU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna na stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§1

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Miasta, w oparciu o wnioski przekazane przez kierownika referatu lub sekretarza miasta (zwanych dalej kierownikiem jednostki organizacyjnej) o wakującym stanowisku.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Przykład wniosku stanowi załącznik Nr 1.
3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Sekretarza Miasta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera:
a. dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku,
b. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności
i predyspozycji wobec osób, które je zajmują,
c. określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
d. określenie zakresu odpowiedzialności,
e. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez Sekretarza Miasta oraz zgoda Burmistrza Miasta pozwalają na rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Rozdział II
Powołanie komisji rekrutacyjnej

§2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Miasta.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a. Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona,
b. kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
c. pracownik komórki personalnej (dział kadr), będący jednocześnie sekretarzem Komisji,
d. inna osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta.
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru

§3

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów – rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyniku naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.:
a. prasie,
b. akademickich biurach karier,
c. biurach pośrednictwa pracy,
d. urzędach pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska urzędniczego,
c. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
d. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e. wskazanie wymaganych dokumentów,
f. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.
5. Przykład ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§5

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a. list motywacyjny,
b. życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f. referencje,
g. oryginał kwestionariusza osobowego,
3. Dokumenty wymienione w pkt. c, d, e winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział IV
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§6

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów

§7

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Przykład listy stanowi załącznik Nr 3.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§8

1. Na selekcję końcową składa się rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna

§9

1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest weryfikacja i pogłębienie informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
b. posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się
o stanowisko,
c. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d. cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

Test kwalifikacyjny

§10

1. W przypadkach szczególnie uzasadnionych możliwe jest przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.
2. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
3. Każde pytanie w tekście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową określoną odrębnie.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników

§11

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Rozdział X

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§12

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a. określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu
o naborze,
b. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3. Przykład protokołu stanowi załącznik Nr 4.

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru

§13

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska urzędniczego,
c. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§14

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/2005

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI W URZĘDZIE MIASTA PODKOWA LEŚNA

Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska pomocnicze i obsługi
w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudnienia pracowników w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna na stanowiska pomocnicze i obsługi.

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi

§1

1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Miasta,
w oparciu o wnioski przekazane przez kierownika referatu lub sekretarza miasta (zwanych dalej kierownikiem jednostki organizacyjnej) o wakującym stanowisku.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien być przekazany z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej. Przykład wniosku stanowi załącznik Nr 1.
3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Sekretarza Miasta projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3, zawiera określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,
5. Akceptacja projektu opisu stanowiska pracy przez Sekretarza Miasta oraz zgoda Burmistrza Miasta pozwalają na rozpoczęcie procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi.

Rozdział II
Powołanie komisji rekrutacyjnej

§2

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Burmistrz Miasta.
2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
a. Burmistrz Miasta lub osoba przez niego upoważniona,
b. kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
c. pracownik komórki personalnej (dział kadr), będący jednocześnie sekretarzem Komisji,
d. inna osoba wyznaczona przez Burmistrza Miasta.
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

Rozdział III
Etapy naboru

§3

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów – analiza CV lub rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyniku naboru.

Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

§4

1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.
2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in. urzędach pracy.
3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska pomocniczego i obsługi,
c. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pomocniczym i obsługi zgodnie
z opisem danego stanowiska,
d. wskazanie wymaganych dokumentów,
e. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 14 dni kalendarzowych.
5. Przykład ogłoszenia stanowi załącznik Nr 2.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§5

1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku pomocniczym i obsługi w Urzędzie.
2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a. list motywacyjny,
b. życiorys – curriculum vitae podpisany przez kandydata,
c. kserokopie świadectw pracy,
d. kserokopia świadectwa szkolnego,
e. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
f. oryginał kwestionariusza osobowego.
3. Dokumenty wymienione w pkt. c, d, e winny być poświadczone za zgodność
z oryginałem.
4. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi i tylko w formie pisemnej.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział IV
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych

§6

1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji
z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku pomocniczym i obsługi.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów

§7

1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze
i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w pkt. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Przykład listy stanowi załącznik Nr 3.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§8

1. Na selekcję końcową składa się:
a. analiza CV,
b. rozmowa kwalifikacyjna.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników

§9

1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć badania lekarskie.
Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§10

1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a. określenie stanowiska pomocniczego i obsługi, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze,
b. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3. Przykład protokołu stanowi załącznik Nr 4.

Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru

§11

1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
a. nazwę i adres jednostki,
b. określenie stanowiska pomocniczego i obsługi,
c. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§12

1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Pozostałe Załączniki

Zarządzenie nr 39/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie opracowania procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez miasto Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:

§1

Ustala się procedurę tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez miasto Podkowa Leśna. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 39/2005

Procedura tworzenia i aktualizacji kart usług

§1

W celu ułatwienia dostępu obywateli do usług świadczonych przez miasto Podkowa Leśna opracowuje się karty usług.

§2

Katalog usług składający się z min. 50 kart dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Podkowa Leśna oraz w Kancelarii Urzędu (w formie papierowej).

§3

1. Karty usług stanowią opis usług należących do kompetencji miasta, świadczonych
na rzecz obywateli.
2. Karta usługi zawiera następujące informacje:
– nazwa usługi,
– podstawa prawna,
– wymagane dokumenty,
– miejsce załatwienia sprawy,
– termin składania dokumentów,
– termin rozpatrzenia sprawy,
– tryb odwoławczy,
– uwagi i dodatkowe informacje,
– formularze wniosków i druki do pobierania,
– godziny otwarcia kasy urzędu.

§4

Karty powinny być opracowane w sposób jasny i przejrzysty, wg. wzoru karty usług stanowiącej załącznik Nr 1(krój pisma Arial, wysokość pisma Nr 12, tytuł karty usługi – wysokość pisma Nr 14, drukowane, pogrubione litery).

§5

Opisu usługi w formie karty dokonuje pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wykonywanie danej usługi.

§6

Na oryginałach kart znajduje się metryczka z adnotacją zawierającą imię i nazwisko osoby sporządzającej, sprawdzającej i zatwierdzającej kartę oraz data ostatniej aktualizacji. Sprawdzenia dokonuje pracownik zastępujący w/w w czasie nieobecności, zatwierdzenia – Kierownik referatu lub Sekretarz.

§7

Karty oraz wzory formularzy do wypełnienia dostępne są w formie elektronicznej
w Biuletynie Informacji Publicznej, a w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu (pełny zestaw) oraz wycinkowo na każdym stanowisku (w zakresie świadczonych usług).

§8

W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji zawartych w karcie, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za wykonywanie danej usługi przygotowuje niezwłocznie nową, aktualną wersję karty – jak w §5.

§9

Zatwierdzoną kartę pracownik merytoryczny przekazuje do Kancelarii Urzędu oraz w formie elektronicznej pracownikowi odpowiedzialnemu za BIP.

§10

Nie rzadziej niż raz do roku każdy pracownik merytoryczny odpowiedzialny za wykonanie danej usługi jest zobowiązany do kontroli aktualności zawartości danych na karcie.

Zarządzenie nr 40/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie przygotowania przez Urząd Miasta Podkowa Leśna informatora budżetowego dla mieszkańców

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska” zarządza się co następuje:
§1
W celu ułatwienia mieszkańcom miasta dostępu do informacji na temat budżetu miasta wprowadza się procedurę corocznego przygotowania informatora budżetowego dla mieszkańców pod roboczą nazwą „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”. Niniejsze zarządzenie określa standard wykonania zadania.
§2
1. Informator będzie przygotowywany nie później niż do końca czerwca danego roku z tym, że w pierwszym roku obowiązywania niniejszej procedury, tj. w roku 2005, będzie to do końca sierpnia. Informator będzie bezpłatnie dystrybuowany do wszystkich mieszkańców.
2. Informator będzie zawierał informacje o sposobie tworzenia budżetu miasta, terminie i miejscu składania wniosków do budżetu, oraz miejscu gdzie mieszkańcy mogą uzyskać bardziej szczegółowe informacje nt. budżetu. Informacje mają być przedstawione językiem zrozumiałym, bez użycia terminów specjalistycznych, lub z ich wyjaśnieniem.
3. Informator będzie zawierał informacje na temat dochodów i wydatków miasta, z uwzględnieniem danych z trzech ostatnich lat, będzie obejmował rozliczenie poprzedniego roku i plan na kolejny rok, a także będzie prezentował dane w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
4. Prowadzona będzie analiza opinii mieszkańców na temat budżetu.
5. Informator będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Zarządzania Strategicznego, we współpracy ze Skarbnikiem Miasta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 41/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na Montaż instalacji CO oraz modernizację i remont kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Podkowie Leśnej ul. Błońska 46/48 do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz,
3. Andrzej Kfoczyński – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 43/2005 z dnia 1 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

I. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1
w następującym składzie:
1. Magdalena Choroś
2. Agnieszka Mizielińska
3. Roman Zdunek
4. Piotr Łukasiewicz
5. Jakub Skowron
6. Janusz Stawarski
7. Anna Rymuza
8. Wojciech Łęcki
9. Dorota Żurek

II. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2
z siedzibą w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20
w następującym składzie:
1. Dominik Sposób
2. Joanna Miller
3. Wiktor Kaźmierczak
4. Anna Łukasiewicz
5. Paweł Ciołek
6. Krzysztof Sankiewicz
7. Liliana Stodolska-Piotrowska
8. Jacek Namięta
9. Grzegorz Bolek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Zarządzenie nr 44/2005 z dnia 9 września 2005 roku w sprawie zmian składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

W związku ze zrzeczeniem się przez Panią Magdalenę Choroś członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1 powołuję na jej miejsce Panią Joannę Pytel zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej (SDPL).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/ Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 45/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

I. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1
z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Świerkowej 1
w następującym składzie:
1. Iwona Duran
2. Jakub Skowron
3. Ewa Derpińska
4. Joanna Pytel
5. Anna Rymuza
6. Janusz Stawarski
7. Wojciech Łęcki
8. Dorota Żurek

II. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2
z siedzibą w Zespole Szkół przy ul. Jana Pawła II 20
w następującym składzie:
1. Mirosław Pawlikowski
2. Paweł Ciołek
3. Andrzej Stencki
4. Dominik Sposób
5. Liliana Stodolska-Piotrowska
6. Krzysztof Cholewicki
7. Jacek Namięta
8. Grzegorz Bolek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej
/-/ Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 47/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 Pana Krzysztofa Sankiewicza wskutek zrzeczenia się członkowstwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 48/2005 z dnia 21 września 2005 roku w sprawie refundowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego

Zarządzenie 49/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie ustalenia wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym podatnika

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 122, art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się wzór formularza „oświadczenia o stanie majątkowym podatnika” stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Formularz oświadczenia o stanie majątkowym podatnika będzie stanowić dowód w postępowaniu podatkowym.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 50/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury informowania i konsultacji Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „ Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:
§1
Ustala się procedurę informowania i konsultacji Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Podkowa Leśna. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu specjaliście ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2005 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 września 2005 r.

Procedura informowania i konsultacji Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi na terenie miasta Podkowa Leśna

Celem ustalenia procedury jest wypracowanie praktyki konsultacji Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi ważnych spraw społecznych.

§ 1

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi będą odbywały się w dwóch formach :
1. bezpośrednich spotkań w ramach Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych / 2x w roku/
2. pisemnych opinii / list lub e-mail / przesłanych na adres Urzędu Miasta.

§ 2

Informacja o spotkaniach Forum powinna dotrzeć do adresata z 5 dniowym wyprzedzeniem.

§ 3

Konsultacje pisemne powinny pozostawiać adresatowi co najmniej 5 dni na przedstawienie uwag i udzielenie odpowiedzi.

Zarządzenie nr 51/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw grup obywateli na terenie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „ Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:

§1

Ustala się procedurę aktualizacji „mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw obywateli na terenie miasta Podkowa Leśna. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu specjaliście ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 51/200 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 27 września 2005

Procedura aktualizacji „ mapy aktywności”

Stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują. Jednym z efektów wysokiej aktywności społecznej w Podkowie Leśnej jest istnienie wielu inicjatyw grup obywateli, które również będą włączone do listy, jeśli wyrażą taką wolę.

§ 1

Aktualizacja bazy danych będzie przeprowadzana raz w roku, poprzez wydruk informacji ze strony www urzędu przesłany pocztą do organizacji pozarządowych z prośbą o sprawdzenie i wniesienie zmian.

§ 2

W sytuacji nieodesłania uaktualnionej informacji, na stronie umieszczona będzie tylko nazwa organizacji oraz informacja o braku aktualnych danych.

Zarządzenie nr 52/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544
z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 Pana Mirosława Pawlikowskiego wskutek zrzeczenia się członkowstwa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 56/2005 z dnia 5 października 2005 roku w sprawie zmian składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544
z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 Pana Ireneusza Kendrę wskutek uzupełnienia składu Komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 57/2005 z dnia 10 października 2005 roku w sprawie odwołania zakazu palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie Uchwały Nr 217/XXXVIII/2002 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie przyjęcia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Podkowa Leśna – określone w załączniku nr 1 – Rozdział II § 8 pkt 2, 3 zarządzam co następuje:

§1.

Odwołuję od dnia 10.11.2005r. całkowity zakaz palenia ognisk na terenie Miasta Podkowa Leśna.

§2.

Zabrania się palenia w ognisku liści oraz wszelkich odpadów a szczególnie plastików, wyrobów gumowych, chemikaliów i opakowań, odpadów budowlanych oraz materiałów niebezpiecznych.

Burmistrz Miasta

Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 59/2005 z dnia 24 października 2005r.
w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko pomocnicze w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna.

Na podstawie §2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna wprowadzonego Zarządzeniem Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 sierpnia 2005r. zarządzam co następuje.

§1

Powołuję komisję dokonującą wyboru kandydata na wolne stanowisko pomocnicze – sekretarki w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w następującym składzie:

1. Pani Maria Górska – Przewodnicząca komisji
2. Pani Grażyna Kulikowska – Członek komisji
3. Pani Halina Sławecka – Sekretarz komisji

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 63/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na sprzątanie Miasta Podkowa Leśna w sezonie 2006r.do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz
3. Dorota Żurek – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której przedmiotem jest sprzątanie Miasta Podkowa Leśna w sezonie 2006r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 64/2005 z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie obowiązku posługiwania się Katalogiem Firm oraz procedury aktualizacji Katalogu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „ Przejrzysta Polska” zarządza się co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się Katalog Firm świadczących usługi, których produkty mogą być wykorzystywane w postępowaniach administracyjnych w Urzędzie Miasta.
2. Celem wprowadzenia Katalogu jest umożliwienie mieszkańcom możliwości wyboru wykonawcy takiej usługi.
3. Katalog Firm prowadzony jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.podkowalesna.pl

§ 2

Wprowadza się procedury obowiązkowego posługiwania się przez pracowników Urzędu, Katalogiem Firm.
1. Pracownicy merytoryczni Urzędu w sytuacjach gdy klienci Urzędu zwracają się o wskazanie firm świadczących usługi, których produkty są konieczne w postępowaniu administracyjnym lub mogą być pomocne, mają obowiązek przedkładać osobie pytającej wydruk z Katalogu Firm.
2. Wydruk z Katalogu Firm jest również dostępny w sekretariacie Urzędu oraz biurze Rady Miasta.

§ 3

Wprowadza się procedury aktualizacji Katalogu Firm:
1. Celem procedury jest zagwarantowanie równego dostępu do Katalogu Firm firmom świadczącym usługi na obszarze Miasta Podkowa Leśna.
2. Aktualizacja wpisów do Katalogu Firm następuje na wniosek firmy ( dopisywanie nowych firm, zmiana danych itp.)
3. Formularz zgłoszeniowy do Katalogu Firm stanowi załącznik do zarządzenia. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu www.podkowalesna.pl oraz sekretariacie Urzędu i na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej.
4. Podpisany Formularz zgłoszenia ostemplowany pieczęcią firmową, wraz z kopią wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wypisem z Rejestru Handlowego należy przesyłać do Urzędu faxem lub pocztą, ponadto sam formularz drogą elektroniczną na e:mail: radamiasta@podkowalesna.pl
5. Usunięcie wpisu do Katalogu Firm może nastąpić po uzyskaniu przez Urząd informacji o nierzetelności danej firmy lub jej likwidacji.
6. Za aktualizację zawartości Katalogu odpowiedzialny jest pracownik prowadzący merytorycznie stronę internetową Urzędu. Aktualizacja dokonywana jest w ciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia.
7. Pracownik odpowiedzialny za aktualizację Katalogu archiwizacje dokumenty związane z Katalogiem.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

Formularz zgłoszeniowy do Katalogu Firm na stronie internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl):

KATEGORIA USŁUG

NAZWA FIRMY

ADRES

TELEFON
FAX
E-MAIL

OPIS DZIAŁALNOSCI, w tym ew. posiadane uprawnienia, itp.
(do 10-15 słów)

Proszę o umieszczenie danych teleadresowych mojej firmy w Katalogu Firm na stronie internetowej Urzędu Miasta Podkowa Leśna (www.podkowalesna.pl)

Załączam: kserokopię wypisu z Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, lub Rejestru Handlowego, ew. wymaganą prawem koncesję dla danego typu działalności.

Data: ______

Podpis osoby
upoważnionej:______________ Pieczęć firmy:__________________________

Zarządzenie nr 66/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonywanie obowiązków konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2006 - do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Hanna Stefankiewicz – Sekretarz
3. Dorota Żurek – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora sieci wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2006.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 67/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wykonywanie obowiązków konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2006 - do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Hanna Stefankiewicz – Sekretarz
3. Dorota Żurek – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków konserwatora sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Podkowa Leśna w roku 2006.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 68/2005 z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2005 z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami, w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:

§ 1

W procedurze tworzenia i aktualizacji kart usług, stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 39/2005 z dnia 23 sierpnia 2005r. Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie procedury tworzenia i aktualizacji kart usług świadczonych przez Urząd Miasta wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie: „Karty powinny być opracowane w sposób jasny i przejrzysty, wg. wzoru karty usług stanowiącej załącznik Nr 1 (podstawowy krój pisma Arial, wysokość pisma Nr 10 lub 12, tytuł karty usługi – wysokość pisma Nr 14, drukowanie, pogrubione litery).
2. w § 8 dotychczasowy tekst staje się punktem 1 i dodaje się punkt 2 w brzmieniu: „Zbiór kart wyjściowych oraz wersje aktualizowane są przekazywane do i przechowywane przez Sekretarza Miasta”
3. w § 10 dotychczasowy tekst staje się punktem 1 i dodaje się punkt 2 w brzmieniu: ”Kontroli dokonania aktualizacji kart oraz oceny ich funkcjonowania dokonuje Sekretarz Miasta corocznie do końca IV kwartału.”
4. dodaje się § 11 w brzmieniu: „Klienci urzędu mogą dokonywać oceny kart usług poprzez ankietę (załącznik nr 1) dostępną w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu oraz w wersji elektronicznej na stronie urzędu: www.podkowalesna.pl w zakładce „Katalog Usług świadczonych przez Urząd Miasta”. Opinie te są wykorzystywane przy dokonywaniu corocznej oceny kart usług.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 – Ankieta dotycząca opisu Kart Usług świadczonych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna

Karty Usług zostały opracowane, aby ułatwić Państwu sprawne załatwianie spraw w Urzędzie Miasta. Chcąc poznać Państwa opinię na temat użyteczności i sposobu przygotowania kart, będziemy wdzięczni za udział w anonimowej ankiecie i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie TAK / NIE
1. Czy karty usług są przydatne dla Klienta urzędu?

2. Czy karty usług są łatwo dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej?

3. Czy informacje zawarte w kartach są zrozumiałe?

4. Z której wersji kart (papierowej czy elektronicznej) częściej Pani/Pan korzysta / będzie korzystać? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
-……papierowej?
-……elektronicznej?

5. Jakich informacji na konkretnej karcie Pani/Panu brakuje?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dziękujemy za pomoc w dopracowaniu tego narzędzia

Zarządzenie nr 69/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Marii Dobrogowskiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Z-ca Dyrektora szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Gańko Teresa – ekspert – członek komisji

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,
poz. 2593).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 70/2005 z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Katarzyny Wiązeckiej, nauczyciela kontraktowego, ubiegającej się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1. Górska Maria – Sekretarz Miasta – przewodnicząca komisji
2. Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – wskazany przez Kuratora Oświaty
3. Mieszkowska Elżbieta – Z-ca Dyrektora szkoły – członek komisji
4. Perkowska Teresa – ekspert – członek komisji
5. Gańko Teresa – ekspert – członek komisji

Posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej odbędzie się w dniu 19 grudnia 2005 r. o godz. 14:00
w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 4

Obsługę administracyjno-biurową Komisji Egzaminacyjnej zapewnia Urząd Miejski
w Podkowie Leśnej

§ 5

Komisja egzaminacyjna pracuje w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260,
poz. 2593).

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 71/2005 z dnia 2 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. Procedura stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  Do Zarządzenia nr 71 Burmistrza Miasta  Podkowa Leśna z dnia 2 grudnia 2005 r.

Procedura wdrażania systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Celem procedury jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej posiadali kwalifikacje niezbędne do wypełniania w sposób efektywny powierzanych im obowiązków. Procedura obejmuje następujące elementy składowe systemu podnoszenia kwalifikacji, połączonego z systemem ocen pracowniczych: kierowanie pracownika na szkolenia, ocenę szkoleń, aktualizację kart szkoleń prowadzonych dla każdego
z pracowników, aktualizację listy firm szkoleniowych, a także zapewnia mechanizm przekazywania wiedzy pozostałym pracownikom urzędu.

§ 1

Pozyskiwanie ofert i kierowanie na szkolenia

1. Kierownicy referatów lub samodzielni pracownicy występują do Burmistrza Miasta z wnioskiem o skierowanie danego pracownika na określone szkolenie. Przy formułowaniu wniosku bierze się pod uwagę (a) aktualne bądź długoterminowe potrzeby urzędu, a także (b) wnioski z ostatniej oceny okresowej pracownika, które odnoszą się do potrzeb szkoleniowych.
2. Oferty szkoleniowe pozyskiwane są (a) przez zainteresowanych pracowników samodzielnie w oparciu o ich wiedzę zawodową, albo (b) przesyłane są przez firmy szkolące z zewnątrz do sekretariatu urzędu a następnie przekazywane do Sekretarza Miasta.
3. W tym ostatnim przypadku (patrz 2b) Sekretarz Miasta po ich analizie, przekazuje ofertę do właściwych kierowników referatów lub bezpośrednio do pracowników piastujących samodzielne stanowiska.
4. Po akceptacji wniosku przez Burmistrza Miasta formularz szkoleniowy przekazywany jest do pracownika ds. kadr, który wypełnia formularz zgłoszeniowy, a po podpisaniu przez Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta przesyła instytucji organizującej dane szkolenie oraz przekazuje do księgowości urzędu wniosek o dokonanie zapłaty za szkolenie.
5. Procedura ta powiązana jest w § 1 pkt 1 z procedurą oceny pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Wypełnianie kart oceny szkoleń i aktualizacja rejestru szkoleń pracownika
1. Pracownik ds. kadr prowadzi indywidualne karty szkoleń dla wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w postaci rejestru.

2. Rejestr szkoleń dla danego pracownika prowadzony jest w formie tabelarycznej zawierającej w szczególności:
– imię i nazwisko pracownika
– stanowisko pracy,
– temat szkolenia,
– datę szkolenia,
– dane firmy / instytucji szkolącej,
– cenę szkolenia,
– ogólną ocenę szkolenia.

3. Wpisu do rejestru dokonuje się w momencie skierowania pracownika na szkolenie. Ogólna cena szkolenia uzupełniana jest po złożeniu przez pracownika karty oceny szkolenia.

4. Wzór rejestru zawarty jest w załączniku nr 1.

5. Karta oceny szkolenia zawiera w szczególności ocenę wartości merytorycznej szkolenia, sposobu prowadzenia, jakości materiałów dydaktycznych, organizacji i jego przydatności w pracy zawodowej w Urzędzie Miejskim w krótkiej i średniej perspektywie czasu.

6. Wzór karty oceny szkolenia stanowi załącznik nr 2.

7. Kartę oceny wypełnia pracownik w ciągu 5 dni roboczych po powrocie ze szkolenia. Wraz z wypełnioną kartą przekazane zostaje pracownikowi ds. kadr zaświadczenie o odbytym szkoleniu, lub ewentualnie pisemne oświadczenie, iż firma szkoląca nie wydawała takich zaświadczeń.

8. Pracownik ds. kadr zobowiązany jest na bieżąco aktualizować rejestr szkoleń oraz prowadzić zbiór odebranych wypełnionych kart oceny szkolenia. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu jest wpisywane do akt osobowych danego pracownika.

§ 3

Przekazywanie wiedzy nabytej w trakcie szkoleń innym pracownikom.

1. Pracownicy, którzy odbyli szkolenia zobowiązani są do zaprezentowania na forum swojego referatu lub w grupie zainteresowanych pracowników najważniejszych tematów poruszanych na szkoleniu. Może to być zrobione w krótkiej formie pisemnej (główne wnioski), poprzez udostępnienie materiałów szkoleniowych z ustnym komentarzem
lub wyłącznie ustnie.

§ 4

Baza firm szkoleniowych i stała jej aktualizacja

1. Na podstawie kart oceny szkoleń, o których mowa w § 2 Sekretarz Miasta wraz
z pracownikiem ds. kadr dokonuje raz na kwartał oceny firm szkoleniowych.
2. Bazę danych firm szkoleniowych, sporządzoną na tej podstawie prowadzi pracownik
ds. Kadr.
3. Baza jest aktualizowana na bieżąco poprzez dokonywanie każdorazowych wpisów.
4. Baza ta jest między innymi podstawą do weryfikowania ofert szkoleniowych przez Sekretarza Miasta, o której mowa w § 1 pkt 2.

§ 5

Samokształcenie pracowników

1. System podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmuje również samokształcenie
pracowników poprzez zapewnienie pracownikom dostępu do:
– internetowego systemu prawnego LEX OMEGA
– zakupionych przez Urząd Miejski książek, których rejestr znajduje się w sekretariacie urzędu wraz ze wskazaniem gdzie dana książka się znajduje.
2. W sprawach dotyczących uzupełniania wykształcenia przez pracowników Urzędu Miejskiego w szkołach wyższych ma zastosowanie Zarządzenie nr 1/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 73/2005 z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i przyjęcia procedury aktualizacji.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej Przejrzysta Polska”,

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się system oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna i przyjmuje się procedury aktualizacji informacji jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia nr 73/2005

System oznakowania wewnętrznego w Urzędu Miasta Podkowa Leśna oraz procedura aktualizacji informacji

Celem ustalenia systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Podkowa Leśna oraz procedury aktualizacji informacji jest ułatwienie interesantowi poruszania się po urzędzie oraz identyfikacji pracowników urzędu.

I.
Oznakowanie wewnętrzne

1. W urzędzie istnieją tablice informacyjne z nazwami komórek organizacyjnych i numerami pokoi, w których są zlokalizowane.
Wzór tablicy przedstawia załącznik Nr 1.
2. Przy drzwiach do poszczególnych pokoi umieszczone są informacje o nazwie komórki, osobach, które w tym pokoju pracują i ich stanowisku służbowym oraz zakresie wykonywanych czynności. Wzór informacji przedstawia zał. Nr 2.
3. Aktualizacji informacji określonych w § 1 pkt. 1 i 2 dokonuje pracownik sekretariatu na polecenie Sekretarza Miasta.
4. W urzędzie umieszczonych jest siedem tematycznych tablic ogłoszeniowych.
– Informacje Urzędu Miasta
– Informacje Biura Rady
– Informacje dot. Spraw Obywatelskich
– Informacje dot. Spraw Społecznych
– Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
– Informacje dot. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
– Informacje dot. Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
5. Aktualizacji informacji na w/w tablicach dokonują właściwi pracownicy merytoryczni danej komórki organizacyjnej, niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do jej zmiany.
6. Przed budynkiem urzędu istnieje główna tablica ogłoszeniowa Za aktualizację informacji umieszczanych na niej odpowiedzialny jest pracownik biura rady i pracownik sekretariatu.

II.
Identyfikacja pracowników.

1. Pracownicy urzędu przy wykonywaniu czynności służbowych na terenie Urzędu Miasta obowiązani są nosić identyfikatory.
2. Identyfikator określa imię, nazwisko i stanowisko służbowe pracownika.
3. Identyfikatory zamawia pracownik sekretariatu z polecenia Sekretarza Miasta.
4. Pracownik sekretariatu prowadzi rejestr wydanych identyfikatorów.
5. W przypadku utraty lub zniszczenia identyfikatora lub zmiany danych pracownik występuje z pisemnym wnioskiem do Sekretarza Miasta o wydanie nowego identyfikatora.
6. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownik zobowiązany jest do zwrotu identyfikatora.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Zarządzenie nr 74/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”
oraz
w nawiązaniu do Kodeksu Etyki Pracownika Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej przygotowanego i zatwierdzonego przez samych pracowników, zarządza się co następuje:

§1

Niniejsze zarządzenie wydaję się celem sprecyzowania oczekiwanych standardów zachowania pracowników samorządowych, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków, zebranie ich w postaci niniejszego katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych w Podkowie Leśnej.

§2

Przyjmuje się następujące zasady etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, określone w załączniku nr 1.

§3

Stały monitoring wykonywania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 74/2005

ZASADY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

ZASADY OGÓLNE
§ 1
1. Niniejszy dokument precyzuje zasady etycznego postępowania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.

2. Pracownicy samorządowi wykonując swe obowiązki służbowe służą państwu i mieszkańcom Podkowy Leśnej.

ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 2
Lista zasad

1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są należycie wykonywać powierzone im zadania, dbać o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, Miasta Podkowy Leśnej oraz indywidualnego interesu obywateli.

2. W szczególności pracownicy samorządowi powinni działać zgodnie z zasadami:
– praworządności,
– bezstronności,
– bezinteresowności,
– niedopuszczania do sytuacji konfliktu interesów,
– obiektywizmu,
– rzetelności
– odpowiedzialności,
– uczciwości,
– jawności,
– fachowości i dbałości o dobre imię Urzędu,
– uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, radnymi i współpracownikami.

WYKONYWANIE ZADAŃ

§ 3
Praworządność

1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do poszanowania prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.

2. Pracownicy samorządowi pełnią swe obowiązki w ramach prawa.

§ 4
Bezstronność, bezinteresowność i obiektywizm

1. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, które dotyczą ich interesu faktycznego lub prawnego, z wyłączeniem sytuacji, które dotyczą pracowników jako mieszkańców Miasta.

3. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

4. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac, ani zajęć gdyby miało to skutkować powstaniem konfliktu interesów w stosunku do wykonywanych obowiązków służbowych.

5. Pracownicy samorządowi przy podejmowaniu decyzji powstrzymują się od faworyzowania konkretnych osób lub podmiotów.

6. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania o charakterze politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

7. Wypełniając swoje obowiązki pracownicy samorządowi kierują się interesem wspólnoty samorządowej Podkowy Leśnej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji innych niż te, które przysługują im na mocy umowy o pracę, oraz wynikających z nabywania doświadczenia zawodowego.

§ 5
Konflikt interesów

1. Pracownicy samorządowi nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a swoim prywatnym. W sytuacji powstania takiego konfliktu dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.

2. Pracownicy samorządowi korzystają z posiadanych uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

3. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.

§ 6
Rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność

1. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie i sumiennie.

2. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich uczestników, nie ulegają żadnym naciskom, nie zaciągają żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

3. Pracownicy samorządowi ponoszą w granicach prawa odpowiedzialność za swe decyzje i działania.

§ 7
Jawność

Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądane przez nich informacje w ramach obowiązujących przepisów.

§ 8
Fachowość i dbałość o dobre imię Urzędu

1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przesłanki merytoryczne, w tym kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz wyniki dotychczasowej pracy.

2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoją wiedzę zawodową, a Urząd stwarza im po temu możliwości.

3. Pracownicy samorządowi udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad oraz opinii swoim zwierzchnikom.

§ 9
Uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich

1. W kontaktach z obywatelami pracownicy samorządowi zachowują się uprzejmie, są pomocni i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

2. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej, zarówno w miejscu pracy i poza nim.

Zarządzenie nr 75/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia procedury postępowania w wypadku naruszenia zasad etycznego postępowania przez pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”
oraz
w nawiązaniu do Zarządzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna nr 74/2005 z dnia 22.12.2005 w sprawie Zasad etycznego postępowania pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej, zarządza się co następuje:

§1

Przyjmuje się procedurę postępowania w wypadku naruszenia zasad określonych w powołanym zarządzeniu nr 74/2005 z dnia 22.12.2005.

§2

Celem ustalenia niniejszej procedury jest stworzenie mechanizmów pozwalających na podejmowanie działań w przypadku łamania zapisów zasad postępowania. Procedura systematyzuje działania naprawcze podejmowane w stosunku wobec pracowników Urzędu, w stosunku do których zachodzi podejrzenie łamania zapisów ww. zasad.

§3

Treść procedury znajduje się w załączniku nr 1

§4

Stały monitoring wykonywania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 75/2005

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASAD ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA przez pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

§ 1

1. Klienci Urzędu mają prawo zgłosić przypadki łamania zasad etycznego postępowania przez pracowników samorządowych:
– kierownikowi komórki organizacyjnej Urzędu w rozmowie osobistej lub w formie pisemnej;
– bezpośrednio Burmistrzowi Miasta w osobistej rozmowie lub w formie pisemnej;

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu sprawują nadzór nad podległymi im pracownikami, a wszelkie uzasadnione podejrzenia naruszenia zasad etyki zgłaszają niezwłocznie Burmistrzowi Miasta. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa obejmuje m. in. przeciwdziałanie podejmowaniu przez pracowników samorządowych czynności, które noszą znamiona korupcji, w szczególności:
a) art. 228 – 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.);
b) art. 18 – 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
c) art. 24m ustawy z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
d) art. 2 pkt 6 w związku z art. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 z późn. zm.);
e) Kodeksu Pracy.

3. Pracownicy Urzędu mają obowiązek zgłaszać swoim bezpośrednim przełożonym wszelkie podejrzenia naruszenia zasad etyki, a gdy nie odniesie to skutku to Burmistrzowi Miasta.

§ 2

W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zasad etyki Burmistrz Miasta podejmuje decyzję o przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Obejmuje ono m. in. rozmowę wyjaśniającą z pracownikiem, którego dotyczy sprawa oraz jego przełożonymi. Wyniki postępowania znajdują odzwierciedlenie w okresowej ocenie pracownika w jego aktach osobowych, a w zakresie uregulowanym prawem – zgodnie z przepisami tego prawa.

Zarządzenie nr 76/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia zestawu procedur dotyczących usług świadczonych mieszkańcom miasta w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, związanych z podejmowaniem decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 29/2005 z dnia 27 czerwca 2005 w sprawie realizacji zadań wynikających z przystąpienia Podkowy Leśnej do programu Przejrzysta Polska,

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się następujące procedury dotyczące usług świadczonych mieszkańcom miasta w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, wynikających z obowiązujących przepisów. Lista i treść procedur znajduje się w załącznikach nr 1-11

§ 2

Procedury dotyczące tych usług podlegają okresowemu przeglądowi w celu ich racjonalizacji lub dostosowania do aktualnego stanu prawnego.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załacznik nr 1  załącznik nr 2  załącznik nr 3  załącznik nr 4  załącznik nr 5  załącznik nr 6  załącznik nr 7  załącznik nr 8  załącznik nr 9  załącznik nr 10  załącznik nr 11

Zarządzenie nr 77/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przygotowania odpowiedzi na pytania mieszkańców zgłaszane drogą internetową do Burmistrza Miasta

Zarządzenie nr 78/2005 z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury aktualizacji kalendarza imprez kulturalnych i społecznych na stronie internetowej Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 80/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie opracowania procedury szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z przystąpieniem do akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, zarządza się co następuje:
§1
Ustala się procedurę szkolenia z zakresu etyki w życiu publicznym dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna.
1. Celem procedury jest wdrożenie do praktyki funkcjonowania urzędu szkoleń
z zakresu etyki
2. Procedura obejmuje:
1) Szkolenia z zakresu etyki przeprowadzane są corocznie w terminie do 15 listopada
2) Szkolenie trwa od 3 do 5 godzin
3) Szkolenie przeprowadzane jest na terenie Urzędu lub jednostek organizacyjnych
4) W szkoleniu winni uczestniczyć wszyscy pracownicy Urzędu Miasta
(poza pracownikami na stanowiska obsługi) i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz chętni radni Rady Miasta
5) Wykonawcą szkolenia jest pracownik Urzędu legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami lub wyłoniony trener zewnętrzny
3. Ocena szkoleń
1) Szkolenia z zakresu etyki podlegają ocenie w szczególności pod względem ich wartości merytorycznej, sposobu prowadzenia oraz propozycji pracowników na następne szkolenia
2) Ocena szkolenia odbywa się poprzez wypełnienie karty oceny szkolenia stanowiącej załącznik nr 1 przez wszystkich uczestników szkolenia
3) Sekretarz Miasta dokonuje analizy wypełnionych kart oceny szkolenia i na ich podstawie oraz w oparciu o wiedzę własną i istniejące problemy planuje szkolenia w roku następnym, uwzględniając oczekiwania pracowników, realizację zapisów kodeksu postępowania i wyniki oceny pracowników.

§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

1. ……………………………
Imię i nazwisko
2. ……………………………
Stanowisko

KARTA OCENY SZKOLENIA
z zakresu etyki

Ogólna ocena szkolenia (syntetyczna ocena wartości merytorycznej i sposobu przeprowadzenia szkolenia):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Oczekiwania pracownika (proponowane tematy z zakresu etyki) na następne szkolenie:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie nr 81/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie określania zasad dokonywania okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Określa się zasady dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna, zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 1, z wykorzystaniem wzorów dokumentów określonych jako załączniki Nr 1, 2 a i 2b do ww. procedury.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 81/2005  załącznik nr 1 do procedur  załącznik nr 2a do procedur  załącznik nr 2b do procedur

Zarządzenie nr 82/2005 z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2002 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2002 z dnia 31 grudnia 2002 r. Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej
(z późniejszymi zmianami), wprowadzam następujące zmiany:
1. W §3 po ostatnim tiret w brzmieniu „Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych (OIN)„ dodaje się kolejne tiret „ – ds. gospodarki nieruchomościami (GN)”
2. W §10 skreśla się punkty: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
3. Po §18 dodaje się §18¹ w brzmieniu:
„§18¹ Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:
1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie uregulowanym ustawą o gospodarce nieruchomościami:
a. sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych;
b. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców;
c. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy oraz wygaszanie trwałego zarządu i podejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu;
d. organizowanie przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości gminnych;
e. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz nabywaniem gruntów na rzecz Gminy w celu realizacji celów publicznych
f. ustalanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu;
g. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz trwałego zarządu;
h. prowadzenie spraw z zakresu wykonywania przez Burmistrza miasta prawa pierwokupu;
2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Gminy (komunalizacja, zasiedzenie, zrzeczenia, spadkobranie) w tym występowanie do Starosty o nabycie na rzecz Gminy prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
3. Przygotowywanie dokumentacji terenowo-prawnej dla planowanych zadań inwestycyjnych Gminy.
4. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości gminnych w tym regulacja stanu prawnego dróg oraz prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za zajęte nieruchomości.
5. Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
6. Przygotowywanie wykazów nieruchomości gminnych będących w zasobie gminnym, oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użytkowanie, mienia opuszczonego, oraz aktualizacja tych wykazów.
7. Zlecenie wykonania operatów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji terenowo – prawnej.
8. Zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości.
9. Terminowe sporządzenie sprawozdań dla Ministra Skarbu w/s przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego
10. Zarządzanie nieruchomościami gminnymi w zakresie sporządzania planów zarządzania nieruchomościami gminnymi oraz koordynowania działań operacyjnych.
11. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmin.
a. Przygotowywanie umów najmu komunalnych lokali mieszkalnych.
b. Prowadzenie postępowań w sprawie wypowiedzenia, eksmisji, sporów cywilno-prawnych.
c. Prowadzenie rejestru osób ubiegających się o lokal mieszkalny (socjalny, zastępczy).
d. Przygotowywanie projektów pozyskiwania lokali komunalnych (socjalne), zapobieganie bezdomności oraz wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.
e. Prowadzenie spraw związanych z dawnymi lokalami kwaterunkowymi w domach prywatnych.
12. Opracowywanie projektu dochodów i wydatków do budżetu miasta w zakresie realizowanych zadań w tym wykazu mienia.
13. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie realizowanych zadań.
14. Współudział w przygotowywaniu projektów wniosku na pozyskanie środków finansowych z UE i innych na realizację zadań wynikających z zakresu obowiązków

§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr 3/2002 nie ulegają zmianie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content