Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2004 roku

Zarządzenie Nr 20/2004 Z DNIA 22.06.2004 r. BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA w sprawie powołania Komisji Przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 20/2004 Z DNIA 22.06.2004 r.
BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNAW sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum ul. 1-go Maja 20 w Podkowie Leśnej do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.)

§ 1.
-Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Zbigniew Schreyner – Przewodniczący,
2. Jaromir Chojecki – Sekretarz
3. Dorota Żurek – Członek Komisji

Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2.
Komisja będzie pracowała w oparciu o art. 20 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).

§ 3.

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy której
przedmiotem jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum ul. 1-go Maja 20 w Podkowie Leśnej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za treść informacji odpowiada Jaromir Chojecki, informacje wprowadziła Barbara Rotowska

Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji ds Strategii Rozwoju Miasta

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miasta Nr 36/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 i nr 70/XVIII/2004 z 20.02.2004 r. w sprawie założeń, zasad i trybu i trybu opracowania Wieloletniej Strategii Rozwoju Miasta Podkowa Leśna, Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

Powołuje się Komisję ds. Strategii Rozwoju Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna w składzie:
1. przewodniczący komisji – Andrzej Kościelny – Burmistrz Miasta
2. członek komisji – Tomasz Potkański – koordynator merytoryczny
3. członek komisji – Maria Górska – Sekretarz Miasta
4. członek komisji – Maria Ostrowska – Skarbnik Miasta
5. członek komisji – Zbigniew Schreyner – Kier. Ref. G.M. i J.
6. członek komisji – Alicja Mrozińska – Inspektor
7. członek komisji – Dorota Żurek – Podinspektor
8. członek komisji – Jaromir Chojecki – Podinspektor
9. członek komisji – Zbigniew Pitułej – Gł. Spec.
10. członek komisji – Marek Michaeli – Przewodniczący Rady Miasta
11. członek komisji – Michał Czaykowski – Radny
12. członek komisji – Aleksander Daszewski – Radny
13. członek komisji – Ewa Domaradzka – Radny
14. członek komisji – Jerzy Grużewski – Radny
15. członek komisji – Gerard Jaryczewski – Radny
16. członek komisji – Adam Leszczyński – Radny
17. członek komisji – Wojciech Skowron – Radny
18. członek komisji – Alina Stencka – Radny
19. członek komisji – Maria Wolska – Radny
20. członek komisji – Anna Kalinowska – ekolog
21. członek komisji – Krzysztof Sankiewicz – Radny Powiatu
22. członek komisji – Bożena Durska – Prezes LOP
23. członek komisji – Andrzej Tyszka – Związek Podkowian
24. członek komisji – Anna Foss – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu
25. członek komisji – Alicja Matracka-Kościelna – Stow. Ogród Sztuk i Nauk
26. członek komisji – Maria Radwan – „Caritas „ Podkowińska
27. członek komisji – Wiesława Klata – „Nasza Chata”
28. członek komisji – Lidia Ziębińska – Inicjatywy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
29. członek komisji – Oskar Koszutski – Dyrektor Muzeum Iwaszkiewiczów
30. członek komisji – Grzegorz Dąbrowski – Dyrektor Szkół KIK
31. członek komisji – Wojciech Łęcki – Liga Polska
32. członek komisji – Elżbieta Mieszkowska – z-ca dyr. Zespołu Szkół
33. członek komisji – Anna Łukasiewicz – Klub Rodzinny

§ 2

Ustala się koncepcję organizacji procesu planowania strategicznego (harmonogram prac), zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 19 lutego 2004 w sprawie powołania międzyszkolnej Komisji do przeprowadzenia etapu gminnego konkursu wiedzy historycznej na temat Bitwy pod Monte Cassino

Na podstawie art. 31, ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje międzyszkolną Komisję do przeprowadzenia etapu gminnego konkursu wiedzy historycznej na temat Bitwy pod Monte Cassino w składzie:

1. Alina Stencka – przewodnicząca
2. Lidia Łysoniewska
3. Adelina Starnawska
4. Jerzy Szczepański

§ 2

Do zadań Komisji będzie należało:
a) przeprowadzenie etapu gminnego konkursu
b) wyłonienie trzyosobowej reprezentacji gminy do finału

§ 3

Etap gminny odbędzie się dnia 1 marca 2004 roku o godz. 1200 w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1.

§ 4

Podstawą działania Komisji jest Regulamin powiatowego konkursu wiedzy historycznej na temat Bitwy pod Monte Cassino.

Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie refundowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust. 3a ustwy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,
zarządzam co następuje:

§ 1

1. Obejmuje się refundacją koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego, Bogumiły Siedleckiej, z miejsca zamieszkania w Podkowie Leśnej ul. Jeża 9 do Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20
i z powrotem.

2. Refundacja dotyczy dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2003/2004, przy czym limit przejazdów dziennych wynosi 6 kilometrów.

3. Do rozliczenia refundacji przyjmuje się stawkę ryczałtu samochodowego za 1 km przebiegu prywatnych pojazdów samochodowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 m3 , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. z 2001 r. Ne 151, poz. 1720 ze zm.).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ust.1 i art. 34 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działalności archiwum zakładowego Urzędu Miasta w Podkowie Leśnej stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza
do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 48 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 46 poz. 499 i Nr 74, poz. 786), oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 921, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 38, poz. 352),
Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza co następuje:

§ 1

I. Powołuje się Obwodowa Komisję Wyborczą Nr 1 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej przy ul. Świerkowej 1, w następującym składzie:

1. Joanna Jarco
2. Sławomir Klec Pilewski
3. Wiesława Koln
4. Janusz Stawarski
5. Andrzej Stencki
6. Piotr Turkowski
7. Dorota Żurek

II. Powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 z siedzibą w Podkowie Leśnej w samorządowej szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20, w następującym składzie:

1. Michał Czaykowski
2. Iwona Duran
3. Bożena Durska
4. Michał Jarco
5. Elzbieta Klec Pilewska
6. Elżbieta Koblak
7. Zofia Kucharska

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej

Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 30 lipca 2004 r.
w prawie powołania pełnomocnika burmistrza miasta Podkowy Leśnej do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Panią Małgorzatę Niewiadomską do pełnienia funkcji Pełnomocnika Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 24 wrzesnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

§1

Niniejszym powołuję komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) sprzętu obrony cywilnej w następującym składzie osobowym
1. Tadeusz Jastrzębski- przewodniczący
2. Halina Sławecka – członek
3. Dorota Żurek – członek

§2

Inwentaryzacją należy objąć całość wojskowego sprzętu technicznego znajdującego się w magazynie obrony cywilnej w Podkowie Leśnej, sprzęt specjalistyczny (m.in. syreny, centrale alarmowe i.t.p.) oraz inny sprzęt stanowiący majątek obrony cywilnej.

§3

Inwentaryzacją należy przeprowadzić w terminie 01.10.-30.10.2004 r według stanu na dzień 30.10.2004 r.

§4

Inwentaryzacja winna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcie Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. nr 142, póz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty ((Dz. U. z 1996 r. nr 67 póz. 329 ze zmianami), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych ( tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§1

Nadaje się Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Podkowie Leśnej statut w brzmieniu załącznika nr l do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc statut MZE-AS będący załącznikiem do zarządzenia nr Z/03/91 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2.04.1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Podkowie Leśnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 37/2004 z dnia 06 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2004 roku wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 129 i 138 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późn. zm), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza co następuje:

§1

Ustala się dzień 24 grudnia 2004 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu.

Zarządzenie Nr 38/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2005 roku wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 129 i 138 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998 roku, poz. 94 z późn. zm), Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza co następuje:

§1

Ustala się dzień 7 stycznia 2005 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§2

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

§3

Zarządzenie podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content