Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2003 roku

Zarządzenie nr 3/2003 z dnia 14.04.2003 r. Dotyczące powołania komisji do wydawania zgody na pobudowanie przyłączy w pasie drogi gminnej

Na podstawie art. 33 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku ( test jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam
co następuje:

§ 1

Niniejszym powołuję komisję w celu rozpatrywania wniosków i wydawania
w imieniu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna zgody na pobudowanie w pasie drogi gminnej przyłączy: wodociągowych, przykanalika sanitarnego, energetycznych, gazowych, telefonicznych.

§ 2

W skład komisji powołuję nastepujące osoby:
1. Ewa Galińska-Waszczak
2. Tadeusz Jastrzębski
3. Hanna Stefankiewicz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 4/2003 z dnia 09.05.2003 r. Dotyczące określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36 a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz. 126 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje

§ 1

Określa się regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
w Podkowie Leśnej zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Regulamin Konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

REGULAMIN KONKURSU
NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W PODKOWIE LEŚNEJ

§ 1

1. Postępowanie konkursowe prowadzone przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna obejmuje:
– ogłoszenie konkursu
– powołanie komisji konkursowej
– rozpatrzenie przez komisję konkursową zgłoszonych kandydatur
– ustalenie wyniku konkursu.

§ 2

1. Konkurs ogłasza Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.
2. Ogłoszenie konkursu powinno określać:
– nazwę i adres szkoły
– wymagane kwalifikacje kandydatów
– wykaz niezbędnych dokumentów
– termin i miejsce zgłoszenia wniosku o przystąpienie do konkursu i złożenia
– wymaganych dokumentów
– informację o możliwości zapoznania się z regulaminem konkursu
– termin i miejsce posiedzenia komisji konkursowej.
3. Ogłoszenie o konkursie należy zamieścić w prasie, umieścić na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim, w zespole szkół oraz przesłać do Kuratorium Oświaty.
4. Ogłoszenie o konkursie powinno być podane do publicznej wiadomości co najmniej na
14 dni przed ustalonym terminem składania ofert.
5. Przystępujący do konkursu ma prawa wglądu w podstawowe dokumenty zespołu szkół.

§ 3

1. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze
w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 14, poz. 126 z późniejszymi zmianami).
2. Konkurs przeprowadza się również w przypadku zgłoszenia się jednego kandydata.

§ 4

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta powołuje komisję w składzie:
– trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkolę, z których jeden pełni funkcję
przewodniczącego komisji.
– trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
– dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wybranych w drodze uchwały podjętej zgodnie z regulaminem jej funkcjonowania ( po jednym z każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół).
– dwóch przedstawicieli rodziców wyłonionych przez reprezentację rodziców działającą w szkole (po jednym z każdej ze szkół wchodzących w skład zespołu szkół),
– jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole, której konkurs dotyczy.

2 Podstawę do desygnowania do składu komisji przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego i związków zawodowych stanowią imienne upoważnienia wydane przez desygnującego, przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców odpowiednio wyciągi z protokołu zebrania rady pedagogicznej uwierzytelnione przez przewodniczącego rady pedagogicznej, a z zebrania reprezentacji rodziców uwierzytelnione przez przewodniczącego reprezentacji rodziców.

3. Członkiem komisji nie może być współmałżonek lub krewny I stopnia w linii prostej osoby kandydującej w konkursie, powinien on na wniosek przewodniczącego komisji zostać wyłączony z udziału w pracach komisji.

§ 5

1. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien przedstawić:
a) kwestionariusz zawodowy,
b) życiorys z opisem pracy zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem pracy pedagogicznej,
c) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, studia podyplomowe z zarządzania lub kursy kwalifikacyjne z zarządzania oświatą, akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
d) ocenę co najmniej dobrą uzyskaną w okresie pięciu lat pracy w szkole ( placówce oświatowej) lub pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat w szkole wyższej, bezpośrednio przed ogłoszeniem konkursu,
e) pozytywną opinię o pracy uzyskaną w okresie pięciu lat bezpośrednio przed ogłoszeniem konkursu osobom zatrudnionym na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty oraz w specjalistycznej jednostce nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczycielom urlopowanym lub zwolnionym
z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych ( Dz. U. Nr 55, poz. 234 z późniejszymi zmianami),
f) dokumenty stwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
g) aktualne świadectwo zdrowia niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w zespole szkół,
h) dane osobowe niezbędne do wystąpienia z zapytaniem, czy kandydat był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi tj.: nazwisko, imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym i określeniem powiatu, gminy i dzielnicy,
i) zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) o ochronie danych osobowych.
2. Kandydat nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych składa dokumenty określone w § 5 ust. 1, za wyjątkiem dokumentu dotyczącego oceny pracy pedagogicznej.

3. Dokumenty określone w ust. 1 kandydat składa w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

§ 6

1. Dokumenty kandydaci składają w dwóch odrębnych kopertach, oznaczonych Literą „A”
i „B”.
2. Dokumenty określone w § 5 ust. 1 kandydaci składają w kopercie oznaczonej literą „A”, na której należy podać nazwę i adres placówki oraz nazwisko i imię, adres i ewentualnie numer telefonu kandydata.
3. W kopercie oznaczonej literą „B” kandydaci powinni przedłożyć pisemną ofertę wraz
z koncepcją i programem rozwoju placówki, w której ubiegają się o stanowisko dyrektora.
4. Koperty oznaczone literą „A” i „B” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta
w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.

 

§ 7

Tryb pracy komisji

1. Werdykt komisji jest ważny jeżeli w posiedzeniu uczestniczy 2/3 jego składu. W przypadku zgłoszenia się na posiedzenie komisji mniejszej niż wymagane 2/3 liczby jej członków, przewodniczący komisji w porozumieniu z Burmistrzem Miasta ustala nowy termin komisji konkursowej.
2. Posiedzenia komisji są protokołowane. Protokół sporządzany jest przez wyznaczonego przez Burmistrza Miasta pracownika Urzędu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie komisji. Każdy z nich może wnieść uwagi do protokołu.
3. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a) etap pierwszy polega na sprawdzeniu zawartości koperty „A” pod względem formalno-prawnym i komisja ocenia kandydaturę pod względem spełnienia wymagań określonych
w § 3 Regulaminu Konkursu. W przypadku gdy kandydat nie spełnia wymogów określonych w § 3 Regulaminu, nie zostaje dopuszczony do dalszej części postępowania konkursowego.
b) etap drugi polega na przedstawieniu przez kandydatów koncepcji rozwoju placówki oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na temat:
– przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,
– koncepcji działania i rozwoju placówki, o kierowanie którą się ubiega,
– znajomość prawa oświatowego i prawa pracy, z zakresu ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy.
c) etap trzeci obejmuje wyłonienie kandydata w drodze tajnego głosowania zarządzonego przez przewodniczącego komisji, głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opieczętowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos:
– przy nazwisku wybranego przez siebie kandydata stawia się znak „+”, jeżeli żaden
z kandydatów nie odpowiada głosującemu – nie stawia znaku „+”. Karta, na której głosujący wpisał więcej niż jeden znak „+” – jest nieważna.
4. Zwycięzcą konkursu jest kandydat, który uzyskał więcej niż połowę wszystkich ważnych głosów.
5. Łączna liczba głosów jest równa liczbie członków komisji, biorących udział w posiedzeniu.
6. W przypadku, gdy w pierwszej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyskał liczby głosów określonej w pkt 3, przewodniczący komisji zarządza drugą turę głosowania, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli
w drugiej turze głosowania kandydaci uzyskali taką samą liczbę głosów, konkurs uznaje się za nie rozstrzygnięty.
7. Po zakończeniu pracy komisja przekazuje Burmistrzowi Miasta protokół z odbytego posiedzenia wraz z dokumentacją oraz opieczętowane koperty z kartami do głosowania, wskazując, który kandydat został zwycięzcą konkursu, bądź informując, że konkurs nie został rozstrzygnięty.

§ 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

Zarządzenie nr 5/2003 z dnia 09.05.2003 r. Dotyczące ogłoszenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36 a ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 29/VIII/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłosić regulamin konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega opublikowaniu w prasie lokalnej.

Zarządzenie nr 6/2003 z dnia 21.05.2003 r. Dotyczące powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. 57 poz. 507) oraz § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U. Nr 74 poz. 671) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza co następuje:

§1

I. Powołuje się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 1 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Miejskim Ośrodku Kultury w Podkowie Leśnej ul. Świerkowa 1, w następującym składzie:
1. Marianna Flis
2. Maria Kołakowska
3. Wojciech Łęcki
4. Joanna Miller
5. Radosław Sikora
6. Robert Skotnicki
7. Helena Skowron
8. Andrzej Stencki
9. Joanna Szafrańska-Sałajczyk
10. Karol Wittels
11. Dorota Żurek
II. Powołuje się Obwodową Komisję ds. Referendum Nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej ul. 1 Maja 20, w następującym składzie:
1. Michał Czaykowski
2. Piotr Dalewski
3. Bożena Durska
4. Wiesława Koln
5. Anna Kwapisz
6. Justyna Nowakowska
7. Wacław Pietrzak
8. Katarzyna Sałajczyk
9. Janusz Stawarski
10. Adelina Starnawska
11. Piotr Turkowski

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/ Andrzej Kościelny

Zarządzenie nr 7/2003 z dnia 01.06.2003 r. Dotyczące powołania Zastępcy Burmistrza Miasta - p. Halinę Wolską

Na podstawie art. 26 a ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591
z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Ustalam jedno stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta podkowa Leśna.

§ 2

Na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna powołuję Panią Halinę Wolską.

§ 3

1. Zakres kompetencji Pani Haliny Wolskiej Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna obejmuje całokształt zadań i spraw określonych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
2. Na czas mojej nieobecności w pracy powierzam Pani Halinie Wolskiej Zastępcy Burmistrza Miasta podkowa Leśna prowadzenie w moim imieniu wszystkich spraw należących do kompetencji burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 8/2003 z dnia 09.06.2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkól w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 36a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 1996 r. Nr 67 póz. 329 z późniejszymi zmianami) , Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§1

Powołuję komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej.

§2

W skład komisji powołuję następujące osoby:
przedstawiciele organu prowadzącego szkolę
1. Alina Stencka – przewodnicząca Komisji
2. Halina Wolska – członek komisji
3. Wojciech Skowron – członek komisji
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny
4. Teresa Perkowska – członek komisji
5. Elżbieta Zgórzak – członek komisji
6. Jacek Banaszek – członek komisji
przedstawiciele rady pedagogicznej
7.ZofiaPadee – członek komisji
8. Danuta Bajurska – członek komisji
przedstawiciele rady rodziców
9. Piotr Skalski – członek komisji
10. Przemysław Maliszewski – członek komis

przedstawiciel ZNP
11. Eugenia Janasik
przedstawiciel NSZZ Solidarność
12. Alicja Otręba – Ozimkiewicz

§3

Wyznaczam panią Małgorzatę Niewiadomską – pracownika Urzędu Miejskiego na prokólanta konkursu ( bez prawa głosu).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 11/2003 z dnia 11.06.2003 r. W sprawie powołania zespołu konsultacyjnego przy Burmistrzu Miasta

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół konsultacyjny przy Burmistrzu Miasta w składzie:

1. Zastępca Burmistrza Miasta – Halina Wolska
2. Skarbnik Gminy – Maria Ostrowska
3. Sekretarz Miasta – Maria Górska

§ 2

Zespół konsultacyjny będzie współuczestniczył i doradzał Burmistrzowi Miasta przy rozpatrywaniu wniosków zgłoszonych przez komórki organizacyjne urzędu / samodzielne stanowiska w podjęciu decyzji przez Burmistrza Miasta.

§ 3

Zebrania zespołu będą odbywały się raz w tygodniu w czwartki o godz. 1000
w gabinecie Burmistrza Miasta.

§ 4

Z zebrań zespołu będzie sporządzany protokół przez wyznaczonego pracownika urzędu.

§ 5

W zebraniach zespołu mogą uczestniczyć zaproszeni pracownicy urzędu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 12/2003 z dnia 11.06.2003 r. Dotyczące wprowadzenia procedur przygotowywania wniosków przez komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska przed podjęciem decyzji przez Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „wniosek do zespołu konsultacyjnego przy Burmistrzu Miasta o podjęcie decyzji”. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

§ 2

Przygotowany wniosek wraz z opinią Skarbnika i Radcy Prawnego należy zgłosić do porządku posiedzenia zespołu konsultacyjnego przy Burmistrzu Miasta.

§ 3

1. Posiedzenia zespołu będą odbywały się raz w tygodniu w czwartki o godz. 10.00 .
2. Wnioski należy zgłaszać w kancelarii Urzędu do środy każdego tygodnia do godz. 12.00.

§ 4

Zgłoszone wnioski rejestrowane będą w dzienniku korespondencji wewnętrznej w kancelarii Urzędu.

§ 5

Posiedzenia zespołu konsultacyjnego będą protokołowane.
Komórki organizacyjne/samodzielne stanowiska otrzymają wyciąg z protokołu posiedzenia wraz z rozstrzygnięciem merytorycznym sprawy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 – Wniosek do Zespołu Konsultacyjnego przy Burmistrzu Miasta

WNIOSEK DO ZESPOŁU KONSULTACYJNEGO PRZY BURMISTRZU MIASTA O PODJĘCIE DECYZJI

DOTYCZY SPRAWY ………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU ……………………………………….. DATA POSIEDZENIA ZESPOŁU………………………………………
__________________________________________________________________________________

ZGŁASZAJĄCY
…………………………………….. …………………………………………………….
symbol komórki organizacyjnej podpis zgłaszającego
__________________________________________________________________________________

OPIS SPRAWY ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROPONOWANE STANOWISKO…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SZACUNKOWA WARTOŚĆ POSTĘPOWANIA: ……………………………………………………..NETTO

CA. ………………….EURO (WG KURSU Z DNIA ) …………………………………………….BRUTTO

KWOTA ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA: ……………………………………………NETTO

FINANSOWANIE: KWOTA…………..DZIAŁ……………….ROZDZIAŁ………………………..§………….

………………………………………………………………
podpis pracownika komórki organizacyjnej
__________________________________________________________________________________

OPINIA SKARBNIKA…………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………..
podpis głównego księgowego
__________________________________________________________________________________

OPINIA PRAWNA………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
podpis radcy prawnego
__________________________________________________________________________________
DECYZJA BURMISTRZA……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
……………………………………………. podpis członka zespołu

Zarządzenie nr 13/2003 z dnia 11.06.2003 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu przyjęcia wniosku, skargi wniesionego ustnie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2003

PROTOKÓŁ
przyjęcia wniosku/skargi wniesionego (nej) ustnie

W dniu ………………………………………….. 20…….. r. w Urzędzie Miejskim
w Podkowie Leśnej ……………………………………………………………………………………………
(nazwa komórki organizacyjnej)

Pan/Pani …………………………………………………………………………………………………………….
Zamieszkały/a w ……………………………………… ul. ……………………………….. Nr …………….
Wnosi ustnie do protokółu następujący/ą wniosek/skargę:
………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

Wnoszący dołącza do protokółu następujące załączniki:
1. …………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Wnoszący wskazuje na następujące dowody
1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Protokół niniejszy został wnoszącemu odczytany.
Protokół sporządził/a:

………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

………………………………………………………………..
(podpis wnoszącego – osoby przez niego uprawnionej*)

* – niepotrzebne skreślić

Zarządzenie nr 14/2003 z dnia 12.06.2003 r. Dotyczy powołania zespołu do spraw budowania raportu o stanie miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się zespół do spraw budowania raportu o stanie Miasta Podkowa Leśna
w składzie:
1. Andrzej Kościelny Burmistrz Miasta -przewodniczący,
2. Halina Wolska Zastępca Burmistrza,
3. Maria Ostrowska Skarbnik Miasta
4. Maria Górska Sekretarz Miasta
5. Krystyna Danecka dyrektor Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
6. Anna Markowicz dyrektor MZEAS
7. Bożena Tomaszek dyrektor Przedszkola Miejskiego
8. Hanna Piechowska dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
9. Maria Matuszewska kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Jerzy Lach dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
11. Alicja Mrozińska Ref. Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
12. Ewa Galińska-Waszczak sam. Sta. ds. zagospodarowania przestrzennego
13. Hanna Stefankiewicz Ref. Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
14. Dorota Żurek Ref. Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
15. Tadeusz K. Jastrzębski sam. Stan. ds. podziału, rozgraniczenia nieruchomości i rolnictwa
16. Stanisław Rożniatowski Ref. Organizacji i Spraw Obywatelskich
17. Małgorzata Niewiadomska Ref. Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 2

Przedmiot i zakres raportu o stanie Miasta Podkowa Leśna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

Zarządzenie nr 15 w sprawie opłat

Zarządzenie nr 16/2003 z dnia 26.06.2003 r. Dotyczy zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja Wyborcza, do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw (Dz U. Nr 95 póz 602 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Zarządu Miasta Podkowa Leśna nr 18/2002 z dnia 04 października 2002 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza co następuje:

§ 1

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Podkowie Leśną z siedzibą w Samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie Leśnej ul. l Maja 20 Pana Pawła Błońskiego na własny wniosek (załącznik – wniosek zainteresowanego).

§ 2

Powołuje się do składu Obwodową Komisji Wyborczą nr 2 w Podkowie Leśnej z siedzibą w Samorządowej Szkole Podstawowej w Podkowie Leśną ul. l Maja 20 Pana Jacka Namiętę.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dnie podpisania

Zarządzenie nr 18/2003 z dnia 30.06.2003 r. Dotyczy powołania komisji przetargowej na odtworzenie nawierzchni asfaltowych po robotach wodno-kanalizacyjnych

Zarządzenie nr 20/2003 z dnia 30.06.2003 r. Dotyczące utworzenia urzędowego publikatora teleinformatycznego BIP

Zarządzenie nr 21/2003 z dnia 07.07.2003 r. Dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego p. M. Uszyńskiej

Zarządzenie nr 22/2003 z dnia 07.07.2003 r. Dotyczące powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego p. G. Bolka

Zarządzenie nr 23/2003 z dnia 14.07.2003 r. Dotyczące ustalenia godzin pracy Urzędu Miasta

Zarządzenie nr 25/2003 z dnia 30.07.2003 r. Dotyczące powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw infrastruktury miejskiej i inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się pana Zbigniewa Pitułeja na Pełnomocnika Burmistrza Miasta do spraw infrastruktury miejskiej i inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego.

§ 2

Pracownicy referatu i samodzielnych stanowisk w zakresie inwestycji i infrastruktury miejskiej oraz zagospodarowani przestrzennego zobowiązani są do wszechstronnego współdziałania z panem Zbigniewem Pitułejem,
a w szczególności udostępniania dokumentów oraz współpracy przy ich tworzeniu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 27/2003 z dnia 02 września 2003 r. dotyczy obowiązywania formularza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1998
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ) oraz uchwały Rady Miasta Nr 37/X/2003 z dnia 01 lipca 2003 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna, Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

Przyjmuje się jednolity formularz „Wniosku inwestycyjnego” służący do przedkładania inicjatyw inwestycyjnych do Wieloletnich Programów Inwestycyjnych, zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, który obowiązuje wszystkie osoby i podmioty składające wniosek o podjęcie zadania inwestycyjnego.

§ 2

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Miasta oraz Urzędu do przestrzegania i stosowania formularza, o którym mowa w § 1 oraz założeń, zasad i trybu opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na kolejne lata 2003 do 2007 zapisanych w uchwale Rady Miasta Nr 37/X/2003
z dnia lipca 2003 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna i niniejszym zarządzeniu.

§ 3

Ustala się harmonogram opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2003-2007 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2

Zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Nr 37/X/2003 z dnia 01 lipca 2003 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna, Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

Powołuje się Zespół Koordynacyjny Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
W składzie:
1) przewodniczący zespołu – Andrzej Kościelny,
2) członek zespołu – Maria Górska
3) członek zespołu – Jerzy Grużewski
4) członek zespołu – Adam Leszczyński
5) członek zespołu – Marek Michaeli
6) członek zespołu – Alicja Mrozińska
7) członek zespołu – Maria Ostrowska
8) członek zespołu – Zbigniew Pitułej
9) członek zespołu – Tomasz Potkański
10) członek zespołu – Wojciech Skowron
11) członek zespołu – Zygmunt Świrski
12) członek zespołu – Dorota Żurek

§ 2

Ustala się regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 1, stanowiącym integralną część zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2003

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego WPI

1. Zespół Koordynacyjny Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zespołem roboczym zwanym dalej Zespołem, powołanym zarządzeniem Burmistrza Miasta 28/2003 z dnia 05 września 2003 r. w celu:
– Weryfikacji „Wniosków inwestycyjnych” pod względem ich kompletności oraz realności technicznej i prawnej.
– Uzupełnienia danych we „Wniosku inwestycyjnym”
o brakujące informacje i wielkości liczbowe. Właściwych informacji niezbędnych do dokonania wyżej wymienionych uzupełnień udzielają wchodzący w skład Zespołu przedstawiciele służb inwestycyjno – technicznych
i finansowych.
– Priorytetyzacji zaakceptowanych zadań inwestycyjnych według przyjętej listy kryteriów ich oceny, poprzez obliczenie liczby punktów dla każdego zadania i ułożenia ich według liczby uzyskanych punktów
z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
– Grupowania zadań do Programu według przyjętych kategorii (drogowe, kanalizacyjne itd.) i przypisania zadań w ramach kategorii
do poszczególnych lat Programu na podstawie kryteriów technicznych, oceny pilności i stopnia gotowości realizacyjnej zadania.
– Przyjęcia ostatecznej listy zadań do Programu i ostatecznego rozdzielenia zadań na poszczególne lata Programu na podstawie oceny ich pilności, możliwości finansowych Miasta i stopnia znaczenia dla całej społeczności Miasta.
– Realizacja tak sporządzonego Programu zakładać będzie korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania oraz środków dłużnych, lecz wyłącznie dla tych inwestycji, które przynieść mogą dochody Gminie.
– Przygotowania ostatecznego, kompletnego projektu WPI wraz z uzasadnieniem do przedstawienia Burmistrzowi, a następnie Radzie Miasta.

2. Zespół pracuje w składzie wyznaczonym zarządzeniem Burmistrza i podejmuje decyzje w drodze uchwały. W skład Zespołu wchodzi Przewodniczący, Sekretarz Zespołu i członkowie Zespołu.

3. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy składu Zespołu wyznaczonego zarządzeniem Burmistrza, jednak w składzie nie mniejszym niż trzy osoby, w tym Przewodniczący Zespołu.

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez Sekretarza Zespołu
w zakresie decyzji Zespołu.

5. Przyjmuje się następujące zasady priorytetyzacji zadań inwestycyjnych:
– Każdy z członków składu Zespołu dokonuje indywidualnie, na posiedzeniu Zespołu lub poza nim, obliczenia punktów dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, według listy kryteriów oceny zadania i przyjętej punktacji oraz zgodnie z harmonogramem prac Zespołu.
– Oceny zadania i przyznanie punktów dokonywane są przede wszystkim na podstawie informacji zawartych we „Wniosku inwestycyjnym” dla każdego zadania.
– Ostateczną punktację dla zadania przyjmuje się jako średnią
z liczby punktów obliczoną dla tego zadania odrębnie przez każdego z członków Zespołu, po uprzednim wyłączeniu z obliczeń punktacji najwyższej i najniższej. Punktację tak obliczoną zaokrągla się do liczb całkowitych.

5. Zespół po uchwaleniu przez Radę Miasta WPI na lata 2003 – 2007 nie później niż do końca czerwca roku poprzedzającego następną edycję WPI opracowuje nowy projekt WPI na kolejne lata. Projekt powstaje w oparciu
o nową, wieloletnią analizę finansową, zgromadzone kolejne ‘Wnioski” oraz niniejszy Regulamin.

6. Zmiany w składzie Zespołu oraz rozwiązanie Zespołu dokonywane są w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta.

Zarządzenie nr 29/2003 z dnia 12 września 2003 r. w sprawie obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

W sprawach prowadzenia dokumentów stosuje się instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków komunalnych (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. – Dz. U. Nr 112, poz. 1319, Dz. U. z 2003 r. Nr 69, poz. 636).
Ponadto:
1. Korespondencja wpływająca do Urzędu jest niezwłocznie rejestrowana, oznacza to:
– nadanie korespondencji pieczęci i daty wpływu na piśmie lub kopercie
(w przypadku koperty nie podlegającej otwarciu),
– wpisanie do rejestru pism pod kolejnym numerem i naniesienie tego numeru do pieczęci wpływu korespondencji.
2. Korespondencja, zostaje skierowana (dekretacja) do właściwego merytorycznie stanowiska pracy. Pracownik odbierający korespondencję kwituje jej odbiór w dzienniku korespondencyjnym (data i podpis).
Sekretariat jest odpowiedzialny za odbiór korespondencji od Burmistrza Miasta.
3. Korespondencja do Rady Miasta przyjmowana jest do rejestru w sekretariacie (rejestr ogólny) i niezwłocznie przekazywana do stanowiska pracy odpowiedzialnego za obsługę Rady Miasta.
4. Korespondencja zawierająca jedynie imię i nazwisko adresata bez opatrzenia jej pieczęcią nadawcy winna być traktowana jako prywatna i nie podlega rejestracji. Jeśli okaże się, że korespondencja ta nie miała charakteru prywatnego, adresat niezwłocznie przedkłada ją do zarejestrowania i opatrzenia właściwą pieczęcią oraz numerem rejestru.

§ 2

1. Pracownik merytoryczny po otrzymaniu pisma do załatwienia rejestruje sprawę, następnie przygotowuje projekt pisma załatwiającego sprawę.
2. Kopia pisma powinna zawierać podpis referenta sprawy wraz z pieczęcią i datą sporządzenia pisma (z lewej strony pod treścią pisma).
3. Terminy załatwiania spraw określa k.p.a. Na zapytania i wnioski radnych Rady Miasta Podkowa Leśna odpowiedzi należy udzielić w ciągu 14 dni.
4. Korespondencję podpisuje Burmistrz Miasta lub osoba upoważniona.

§ 3

1. Korespondencję przygotowaną do wysyłki wraz z kopią pisma pracownik merytoryczny przekazuje do sekretariatu.
2. Sekretariat wpisuje do dziennika korespondencji numer i datę odpowiedzi, a kopię pisma zwraca pracownikowi z odpowiednią adnotacją.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 30/2003 z dnia 18 września 2003 r. na zimowe utrzymanie dróg

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30.000 EURO na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2003/2004 na terenie miasta Podkowa Leśna w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny złożonych ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 20 a ust. 1ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 72 poz.664)

§ 1

Powołuje się Komisję przetargową w następującym składzie:
1. Alicja Mrozińska- Przewodnicząca,
2. Dorota Żurek – Sekretarz
3. Hanna Stefankiewicz – Członek,
4. Barbara Rotowska- Członek,
Komisja pracuje w minimum 3 osobowym składzie, Sekretarzem komisji jest jej członek merytorycznie odpowiedzialny za dany zakres zamówienia publicznego.

§ 2

Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o szczegółowy Regulamin pracy Komisji Przetargowej, przyjęty w Zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 19/2003 z dnia 30.06.2003 r.

§ 3

Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na podstawie art. 19, 22 ust.7 i 24 ust.4 oraz art.27 a i 27 b Ustawy o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz.664)

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy, której przedmiotem jest zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2003/2004 na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 31 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania klasyfikacji dokumentów archiwalnych i niearchiwalnych pozostałych po referendum ogólnokrajowym z dnia 07-08 czerwca 2003 roku

Na podstawie §3.1. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 03 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego (Dz.U. Nr 102 z 2003 roku poz. 951) zarządzam:
§ 1

Dokonanie klasyfikacji dokumentów pozostałych po referendum ogólnokrajowym przeprowadzonym w dnia 07 i 08 czerwca 2003 roku oraz przygotowanie ich do zarchiwizowania lub zniszczenia – w zależności od klasyfikacji.
§ 2
Do dokonania w/w czynności powołuję Komisje w składzie:
– Maria Górska – Przewodnicząca Komisji
– Halina Sławecka – Członek Komisji
– Stanisław Rożniatowski – Członek Komisji
§ 3
Prace wymienione w §1 należy wykonać do dnia 01 października 2003 r.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 32/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 26 a ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Odwołuję Panią Halinę Wolską ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z prośbą o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z dniem 30 września 2003 roku.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 7/2003 z dnia 01 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta Podkowa Leśna.

Zarządzenie nr 33/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedur przekazywania przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska informacji do Biuletynu Informacji Publicznej

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury przekazywania przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
1. Pracownik merytoryczny prowadzący postępowanie o zamówienie publiczne niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta przekazuje do stanowiska prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej:
– ogłoszenie o przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne,
– informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne,
– wyniki – zakończenie postępowania o zamówienie publiczne.
2. Pracownik merytoryczny przygotowujący projekt zarządzenia Burmistrza Miasta niezwłocznie po uzgodnieniu akceptacji Burmistrza Miasta przekazuje do stanowiska prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej.
3. Uchwały Rady Miasta niezwłocznie po ich podjęciu wprowadza pracownik odpowiedzialny za zawartość merytoryczną Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

1. Informacje wymienione w § 1 pkt 1 i 2 są przekazywane do stanowiska prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej w formie dokumentu wraz
z dyskietką zawierającą elektroniczny zapis informacji.
2. Pracownik stanowiska prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej po umieszczeniu na dokumencie adnotacji o zamieszczeniu informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zwraca pracownikowi merytorycznemu.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 34/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedur rozpatrywania wniosków komisji Rady Miasta Podkowa Leśna oraz interpelacji radnych

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury rozpatrywania przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska wniosków komisji Rady Miasta Podkowa Leśna lub interpelacji radnych:
1. Wniosek lub interpelacja wpływa do kancelarii Urzędu Miejskiego celem rejestracji w dzienniku korespondencji przychodzącej.
2. Wniosek lub interpelacja zostaje po dekretacji przekazany do stanowiska
do spraw obsługi Rady Miasta, gdzie jest rejestrowany.
3. Wniosek lub interpelacja zostaje przekazany do właściwej komórki organizacyjnej urzędu lub samodzielnego stanowiska, która przygotowuje projekt odpowiedzi.
4. Projekt odpowiedzi na wniosek lub interpelację zostaje przekazany do zaakceptowania przez zespół konsultacyjny.
5. Burmistrz miasta przekazuje ostateczne stanowisko w sprawie wniosku lub interpelacji do właściwej komórki organizacyjnej urzędu lub samodzielnego stanowiska, która przygotowuje odpowiedź.
6. Przygotowaną odpowiedź właściwa komórka organizacyjna urzędu lub samodzielne stanowisko przekazuje do stanowiska do spraw obsługi Rady Miasta w celu rejestracji odpowiedzi.
7. Pracownik stanowiska do spraw obsługi Rady Miasta przekazuje stanowisko burmistrza komisji będącej autorem wniosku lub radnemu będącemu autorem interpelacji.

§ 2

Na wniosek lub interpelację kierowane na piśmie do Burmistrza Miasta w sprawach prostych pisemna odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 14 dni, a na zagadnienia wymagające głębszych analiz i przygotowania obszernego materiału – w ciągu miesiąca.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 36/2003 z dnia 1 października 2003 r. w sprawie wprowadzenia procedur przygotowywania przez komórki organizacyjne urzędu, samodzielne stanowiska sprawozdań z wykonanych prac oraz materiałów do publikacji

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się procedury przygotowywania przez komórki organizacyjne urzędu oraz samodzielne stanowiska sprawozdań z wykonywanych prac oraz materiałów do publikacji w Biuletynie Burmistrza Miasta oraz na stronie urzędowej www.

1. Pracownicy merytoryczni przygotowują co miesiąc pisemne sprawozdanie
z wykonywanych na swoim stanowisku prac. Sprawozdanie winno zawierać informację o:
– stanie przyjmowanych spraw,
– kolejności ich załatwiania lub rozstrzygnięcia,
– stanie spraw nie załatwionych w terminie.
2. Powyższa informacja przekazywana jest do dnia 5-tego każdego miesiąca do godz. 12.00 do sekretariatu urzędu (wraz z dyskietką zawierającą elektroniczny zapis przekazywanej informacji).
3. Sekretariat zebrane materiały przekazuje do stanowiska zajmującego się sprawami promocji.
4. Pracownik zajmujący się sprawami promocji z zebranego materiału przygotowuje w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca do godz. 12.00:
a) zbiorcze sprawozdanie z prac,
b) wybrany materiał proponowany do publikacji,
c) następnie przekazuje burmistrzowi miasta do akceptacji.
5. Po uzyskaniu akceptacji burmistrza miasta pracownik zajmujący się sprawami promocji przekazuje materiał do Biuletynu Burmistrza Miasta oraz na stronę urzędową www.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 37/2003 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie powołania miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w składzie:
1) Marek Budzyński
2) Krzysztof Domaradzki
3) Jerzy Illasiewicz
4) Jerzy Radziejowski
5) Piotr Sudra

§ 2

Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna jest organem doradczym Burmistrza Miasta do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Zarządzenie Nr 39/2003 dnia 05 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia kryteriów oceny do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Zarządzenie Nr 48/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacji pracy i trybu działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
W związku z powołaniem Zarządzeniem Nr 37 z dnia 6.10.2003 przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej nadaje się jej regulamin dotyczący organizacji pracy i trybu działania w poniższym brzmieniu:

§ 1

1. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna, zwana dalej „Komisją”, jest organem doradczym Burmistrza Miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
2. Udział w posiedzeniach Komisji członków Komisji i ekspertów jest odpłatny.

§ 2

1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Pracownik Urzędu Miejskiego sporządza protokół i odpowiada za obsługę techniczną posiedzeń.
3. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrza Miasta oraz członków Komisji.
4. Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący Komisji formułują ustalenia z posiedzeń i reprezentują ją na zewnątrz.

§ 3

1. W posiedzeniach Komisji biorą udział członkowie Komisji, przedstawiciele Urzędu oraz osoby zaproszone.
2. Tematykę i terminy posiedzeń uwzględniając zgłoszone problemy, w szczególności tematy wynikające z bieżącej pracy Urzędu – oraz listę osób zaproszonych do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji ustala przewodniczący Komisji, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta.

§ 4

1. Przewodniczący Komisji proponuje ekspertów do wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.
2. Przewodniczący Komisji może wybrać do opracowania opinii lub ekspertyzy specjalistów spośród członków Komisji jak i spoza Komisji.
3. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy z ekspertem zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji zawiera Burmistrz Miasta.

§ 5

1. Przewidziane do rozpatrzenia przez Komisję opracowanie wraz z opiniami i ekspertyzami powinno być udostępnione do wglądu członkom Komisji co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia
2. Termin i miejsce udostępnienia powyższych materiałów powinny być podane w zawiadomieniu

§ 6

1. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności
2. Quorum Komisji stanowi większość jej składu osobowego (nie mniej niż 3 osoby)

§ 7

1. W przypadku gdy członek Komisji jest członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu
2. Protokół z posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. W przypadku gdy Komisja na posiedzeniu rozpatruje więcej niż jedno zagadnienie, opinię Komisja sporządza dla każdego zagadnienia oddzielnie

§ 8

Burmistrz Miasta informuje Komisję o sposobie wykorzystania opinii przygotowanej przez Komisję

§ 9

Posiedzenia Komisji zwoływane są co najmniej raz w miesiącu

§ 10

Komisja stanowi organ doradczy Burmistrza Miasta w sprawach zagospodarowania przestrzennego aż do odwołania

§ 11

Regulamin obowiązuje od dnia 19 grudnia 2003 r.

Za treść informacji odpowiada Maria Górska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content