Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/Fn/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2012 rok

Zarządzenie Nr 8/Fn/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 15/Fn/2013 z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 19/Fn/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 19 / Fn / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami ), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w Podkowie Leśnej za 2012 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 20/Fn/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 20 / Fn / 2013
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami ), Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury

i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej za 2012 rok.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz z informacji dodatkowej i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Zarządzenie Nr 25/Fn/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 33/Fn/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie nr 33/Fn/2013
Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 266 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o RIO (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze
2013 roku, stanowiącą Załącznik nr I do niniejszego zarządzenia.
2. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
stanowiącą Załącznik nr II do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazać Radzie Miasta Podkowy Leśnej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji
kultury za I półrocze 2013 roku, stanowiącą Załącznik nr III do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Małgorzata Stępień-Przygoda

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz informacji o przebiegu wykonania  planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku

Zarządzenie Nr 46/Fn/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025

Zarządzenie Nr 47/Fn/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 49/Fn/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.

Zarządzenie Nr 52/Fn/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 59/Fn/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 60/Fn/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 62/Fn/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013 – 2025

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content