Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2006 roku

Zarządzenie nr 10/Fn/2006 z dnia 17 marca 2006 roku

Zarządzenie nr 14/Fn/2006 z dnia 27 marca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 188, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 181/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:
§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 594 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 594 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 594 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 stypendia dla uczniów 594 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 10.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 10.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.000.594 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 16.636.594 zł

Zarządzenie nr 16/Fn/2006 z dnia 9 maja 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 18/Fn/2006 z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 19/Fn/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 24/2006 z dnia 19 lipca 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 27/Fn/2006 z dnia 30 sierpnia 2006 roku
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2006 roku

Zarządzenie nr 32/Fn/2006 z dnia 30 października 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 43 /Fn/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 188, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 181/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 41.600 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 800 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 100 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.500 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł
§ 4260 zakup energii 1.700 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 18.100 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.900 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 3110 świadczenia społeczne 431 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 89 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.480 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 41.600 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4260 zakup energii 4.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 600 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.600 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6.600 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 800 zł
§ 4260 zakup energii 5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 16.099.847 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 17.010.531 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content