Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2005 roku

Zarządzenie nr 4/Fn/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku


w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/Fn Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych
Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153 póz. 1752) zarządzam co następuje:
§1.
Wprowadza się nowe konta w Zakładowym Planie Kont.
W załączniku Nr l do w/w zarządzenia, w pozycjach jak poniżej:
II. Plan kont jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych A. Wykaz kont
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
226 – Długoterminowe należności budżetowe
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 401 – Amortyzacja
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania 761 – Pokrycie amortyzacji
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
840 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konta pozabilansowe
900 – Konto techniczne
B. Zasady funkcjonowania kont
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, a w szczególności, należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych,
których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są księgowania.
Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Konto 401 – Amortyzacja służy do ewidencji kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania Konta zespołu 7 służą do ewidencji:
– pokrycia amortyzacji
Konto 761 – Pokrycie amortyzacji służy do ewidencji wartości amortyzacji
ujętej na koncie 401.
Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy Konta zespołu 8 służą do ewidencji:
– rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów Konto 840 – Rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe przychodów służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na koncie tym, mogą być księgowane tylko rezerwy tworzone z tytułów określonych w art. 3 5 d znowelizowanej ustawy o rachunkowości.
Konta pozabilansowe
Konto 900 – Konto techniczne służy jak konto przeciwstawne do konta
998 i 999.
W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia, w pozycjach jak poniżej:
II. Dla jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Podkowie Leśnej –
prowadzi się konta pomocnicze do niżej wymienionych kont
syntetycznych
Konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe – do konta prowadzona jest ewidencja analityczna.
§2.
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 1/Fn Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02 stycznia 2002 r. nie ulegają zmianie.
.§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2005 roku.

Zarządzenie nr 7/Fn/2005 z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej

za 2004 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok w terminie do dnia 31 marca 2005r.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za 2004 rok w terminie
do dnia 31 marca 2005 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 11/Fn/2005 z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 1.500 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.500 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 57.500 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 50.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 1.500 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 6.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 6.000 zł

III. Zmniejsza się rezerwę budżetu 50.000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 50.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.758.501 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.331.500 zł

Zarządzenie nr 15/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 1/Fn Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, póz. 694, z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153 póz. 1752) zarządzam co następuje:

§1.

Wprowadza się nowe konta w Zakładowym Planie Kont.
W załączniku Nr l do w/w zarządzenia, w pozycjach jak poniżej:
I. Plan kont dla budżetu gminy A. Wykaz kont Konta bilansowe
227 – Rozliczenie dochodów z funduszy pomocowych
228 – Rozliczenie wydatków z funduszy pomocowych 903 – Niewykonane wydatki
907 – Dochody z funduszy pomocowych
908 – Wydatki z funduszy pomocowych 967 – Fundusze pomocowe
B. Zasady funkcjonowania kont
Konto 227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych.
Konto 228 – Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych.
Konto 903 – Niewykonane wydatki służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.

Konto 907 – Dochody z funduszy pomocowych służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych.
Konto 908 – Wydatki z funduszy pomocowych służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.
Konto 967 – Fundusze pomocowe służy do ewidencji stanu i zmian funduszy pomocowych.
II. Plan kont jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych
A. Wykaz kont
Zespół l – Środki pieniężne i rachunki bankowe
137 – Rachunki środków funduszy pomocowych
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
227/1 – Rozl.. dochodów ze środków funduszy pomocowych – Pałacyk
228/1 – Rozl. wydatków ze środków funduszy pomocowych – Pałacyk
B. Zasady funkcjonowania kont
Zespół l – Środki pieniężne i rachunki bankowe
Konto 137 – Rachunki środków funduszy pomocowych służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia
Konto 227/1 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczenia dochodów z funduszy pomocowych dot. Pałacyku.
Konto 228/1 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych służy do ewidencji rozliczenia wydatków ze środków funduszy pomocowych dot. Pałacyku.
W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia, w pozycjach jak poniżej:
I. Dla budżetu gminy prowadzi się konta pomocnicze do niżej wymienionych kont syntetycznych
Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
223/3 – rozliczenie wydatków budżetowych dot. Pałacyku
Konto 227 – Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych -do konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa

Konto 228 – Rozliczenie wydatków z środków funduszy pomocowych -do konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa
Konto 902 – Wydatki budżetu
902/4 – wydatki budżetu – Pałacyk
Konto 907 – Dochody z funduszy pomocowych – do konta prowadzona jest ewidencja dochodów poszczególnych funduszy
Konto 908 – Wydatki z funduszy pomocowych – do konta prowadzona jest ewidencja wydatków poszczególnych funduszy
Konto 967 – Fundusze pomocowe – do konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa dla poszczególnych funduszy
II. Dla jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Podkowie Leśnej -prowadzi się konta pomocnicze do niżej wymienionych kont syntetycznych
Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
223/4 – rozliczenie wydatków budżetowych dot. Pałacyku
Konto 080 – Inwestycje
80/8 – rewitalizacja Pałacyku
80/9 – budowa Skate-Parku 80/10 – remont w budynku przychodni 80/11 – remonty dróg
80/12 – remont w budynku przedszkola 80/13 – budowa studni oligoceńskiej 80/14 – kolejka WKD – wkład do spółki 80/15 – budowa sali gimnastycznej

§2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 1/Fn Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 02 stycznia 2002 r. nie ulegaj ą zmianie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
01 stycznia 2005 roku.

Zarządzenie nr 21/2005 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 2.500 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.500 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 2.500 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 2.500 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.001 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.000 zł

Zarządzenie nr 30/Fn/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 102.150 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 6.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 150 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37.000 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 12.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki 102.150 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 20.000 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4300 zakup usług pozostałych 7.150 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 37.000 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.391 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.390 zł

Zarządzenie Nr 37/Fn/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2005 roku

Zarządzenie Nr 38/Fn/2005 z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 32.000 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki 32.000 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71035 Cmentarze
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 22.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.761.833 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.334.832 zł

Zarządzenie Nr 42/Fn/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 2.660 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2.660 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki 2.660 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.650 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.010 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.764.493 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.337.492 zł

Zarządzenie Nr 46/Fn/2005 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 4.832 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2.312 zł

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2.520 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki 4.832 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.450 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 862 zł

rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.520 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane dochody 200.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 200.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki 200.000 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 200.000 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki 24.200 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 9.200 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki 24.200 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.700 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.500 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 3.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.569.325 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.142.324 zł

Zarządzenie nr 53/Fn/2005 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 2.250 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 2.250 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 2.250 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.250 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 28.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4410 podróże służbowe krajowe 500 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4.500 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 28.000 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 500 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.500 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 35.000 zł

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 13.000 zł

II. Zmniejsza się rezerwę budżetu 35.000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 35.000 zł

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.571.575 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.144.574 zł

Zarządzenie Nr 58/Fn/2005 z dnia 19 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 26.751 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 3.683 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 23.068 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 26.751 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.250 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 900 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 533 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 stypendia dla uczniów 23.068 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 156.200 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 156.200 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 156.200 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 120.000 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 400 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.300 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 30.500 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4270 zakup usług remontowych 1.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4300 zakup usług pozostałych 18.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 30.500 zł

w dziale 600 Transport i łączność
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.500 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4001 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 18.000 zł

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.442.126 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.015.125 zł

Zarządzenie nr 60/Fn/2005 z dnia 09 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 168 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin 168 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 168 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
§ 3240 stypendia dla uczniów 168 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 31.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4260 zakup energii 10.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 31.000 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4270 zakup usług remontowych 6.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 zł
§ 4260 zakup energii 1.500 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90095 Pozostała działalność
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.477.294 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.050.293 zł

Zarządzenie Nr 61/Fn/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku

Zarządzenie nr 62/Fn/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych miasta
Podkowy Leśnej przez komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Halina Sławecka – przewodniczący komisji
Beata Bała – członek komisji
Ilona Skawińska – członek komisji

w terminie od dnia 16 listopada 2005 r. do dnia 15 stycznia 2006 r. według stanu
na dzień 31 grudnia 2005 r.

§ 2

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki trwałe,
2) pozostałe środki trwałe (wyposażenie),
3) środki pieniężne,
4) należności i zobowiązania,
5) środki trwałe w budowie,
6) druki ścisłego zarachowania.

§ 3

1. Inwentaryzację rzeczowego majątku trwałego i wyposażenia znajdującego się w budynku
Urzędu Miejskiego i magazynie Obrony Cywilnej, a także znaków skarbowych i druków
ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu należy przeprowadzić w drodze
spisu z natury.
2. Inwentaryzację środków trwałych i środków trwałych w budowie należy przeprowadzić
w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach rachunkowych.
3. Inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych należy
przeprowadzić w drodze porównania zapisów w księgach rachunkowych z saldami
potwierdzonymi przez banki.
4. Inwentaryzację należności i zobowiązań należy przeprowadzić w drodze uzyskania
potwierdzenia sald od kontrahentów.

§ 4

1. Komisja jest uprawniona do likwidacji zużytych rzeczowych środków trwałych
i wyposażenia znajdującego się w budynku Urzędu Miejskiego.
2. Po przeprowadzeniu spisu z natury należy sporządzić zestawienie rozliczenia.
3. Na zakończenie inwentaryzacji należy sporządzić protokół z jej przebiegu.

§ 5

1. Komisja jest zobowiązana do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów
o inwentaryzacji.
2. Odpowiedzialność za wykonanie zarządzenia ponosi przewodniczący komisji.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 65/Fn/2005 z dnia 16 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 262 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie 262 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 262 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 262 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 79.100 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 Obrona cywilna
§ 4300 zakup usług pozostałych 100 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 79.100 zł

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75414 Obrona cywilna
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4140 wpłaty na PFRON 7.000 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 7.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4270 zakup usług remontowych 20.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.477.556 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.050.555 zł

Zarządzenie nr 72/Fn/2005 z dnia 09 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 300 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie 300 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 300 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 300 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 7.691 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie 7.691 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 7.691 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 3.450 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.930 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 811 zł

§ 3

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 57.300 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25.000 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 10.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 300 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 57.300 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 8.000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 25.000 zł

rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
§ 4300 zakup usług pozostałych 3.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport
rozdz. 92695 Pozostała działalność
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

§ 4

I. Zwiększa się wydatki budżetu

w dziale 710 Działalność usługowa
rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

II. Zmniejsza się rezerwę budżetu

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 10.000 zł

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.470.165 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 15.043.164 zł

Zarządzenie nr 79/Fn/2005 z dnia 23 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 135/XXXIII/2005 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 17 marca 2005 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 288 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie 288 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 288 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 288 zł

§ 2

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 67.280 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29.600 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.500 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 400 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 17.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.000 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 80 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 5.000 zł
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.497 zł

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.203 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 67.280 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.600 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.600 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 500 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON 720 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 100 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 1.700 zł
rozdz. 80104 Przedszkola
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 850 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.850 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 400 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.400 zł
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 500 zł
§ 4260 zakup energii 13.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 180 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.900 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7.800 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 1.000 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 3.700 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 13.470.453 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 14.464.952 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content