Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2004 roku

Zarządzenie nr 9/Fn/2004 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej
za 2003 rok w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej za 2003 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Część opisowa sprawozdania oraz załączniki 1,2,3,4,5 (w sprawozdaniu za rok 2003)  Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 25/Fn/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )
oraz Uchwały Nr 71/XIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2004 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 960 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami 960 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 41.911 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4270 zakup usług remontowych 6.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§ 3110 świadczenia społeczne 960 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 4.900 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20.000 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 34.951 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
§ 4300 zakup usług pozostałych 51 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.900 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł

II. Zmniejsza się rezerwę budżetu 6.000 zł

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 6.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.733.188 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.888.188 zł

Zarządzenie Nr 26/Fn/2004 z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej
za I półrocze 2004 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2004 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2004r.
3. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej za I półrocze 2004 roku
w terminie do dnia 31 sierpnia 2004 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie Nr 31/Fn/2004 z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) oraz Uchwały Nr 71/XIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2004 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 10.795 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.195 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 4300 zakup usług pozostałych 100 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4300 zakup usług pozostałych 500 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 10.795 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 3.000 zł
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne 1.195 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 600 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92195 Pozostała działalność
§ 4410 podróże służbowe krajowe 5.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.676.188 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.831.188 zł

Zarządzenie Nr 34/Fn/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 71/XIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2004 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 57.270 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4430 różne opłaty i składki 1.500 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 4260 zakup energii 1.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 22.500 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 250 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 300 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 720 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 10.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 57.270 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.500 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4270 zakup usług remontowych 18.000 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.500 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON 4.500 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.050 zł
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 2.000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł

w dziale 851 Ochrona zdrowia
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
§ 4300 zakup usług pozostałych 720 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.676.188 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.831.188 zł

Zarządzenie Nr 39/Fn/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku

Na podstawie art. 128, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami )
oraz Uchwały Nr 71/XIX/2004 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2004 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 103.309 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki 2.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 10.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 100 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.400 zł
§ 4260 zakup energii 8.400 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.800 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 17.500 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.400 zł

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.640 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 240 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 35 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 2.720 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 390 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 533 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 27 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.124 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4270 zakup usług remontowych 7.000 zł

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł

rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 20.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 103.309 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4260 zakup energii 6.000 zł

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 13.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.200 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.455 zł
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 500 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.500 zł
§ 4410 podróże służbowe krajowe 300 zł

rozdz. 80104 Przedszkola
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2.700 zł
§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych 360 zł
§ 4260 zakup energii 14.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.500 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 800 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.720 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4300 zakup usług pozostałych 950 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 zł
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 650 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 150 zł
§ 4120 składki na fundusz pracy 24 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.000 zł

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 12.803.533 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 13.969.673 zł

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content