Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2003 roku

Zarządzenie nr 1/Fn/2003 z dnia 28.03.2003r. W sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2002

§ 1.

1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna
za 2002 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić Radzie Miasta Podkowa Leśna roczne sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2002 rok.
3. Informację o wykonaniu budżetu Miasta Podkowa Leśna za 2002 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Załączniki

Zarządzenie nr 2/Fn/2003 z dnia 03.04.2003 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2003 r.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) oraz Uchwały Rady Miasta Nr 20/VI/2003 z dnia 14 marca 2003 r. Burmistrz Miasta zatwierdza układ wykonawczy budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2003 rok

§ 1.

Załączone szczegółowe plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetu na 2003 rok stanowią integralną część zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje
w roku budżetowym 2003.

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Załącznik nr 1 – Plan jednostkowy dochowów  Załącznik Nr 2 – Plan jednostkowy wydatków

Zarządzenie nr 9/Fn/2003 z dnia 09.06.2003 r. Dotyczące dopuszczenia do stosowania w Urzędzie programów komputerowych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 r. (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 113, poz. 1186 z 18 grudnia 2000 r. ze zmianami), zarządzam:

§ 1

Dopuszcza się do stosowania w Referacie Finansowo-Księgowym dotychczas używane programy komputerowe, zgodnie z załączonym wykazem programów komputerowych z dnia 28 stycznia 2003 roku stosowanych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2003 roku.

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Wykaz programów komputerowych stosowanych w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej.

W skład systemu „Pakiet dla Administracji” używanego w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej wchodzą następujące programy finansowo księgowe:

1. Podatk – system wymiaru podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego z obsługą księgową,

2. JGU – system wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych z obsługą księgową,

3. AUTA – system wymiaru podatku od środków transportowych z obsługą księgową,

4. Budżet – system księgowości budżetowej,

5. Płace – system kadrowo-płacowy,

6. Przelewy – drukowanie przelewów,

7. Opłaty – system opłat za korzystanie z wody i kanalizacji z obsługą księgową,
Powyższe programy autorstwa firmy Usługi Informatyczne „Info-System” z siedzibą w Legionowie.

8. Opłaty – system opłat adiacenckich z obsługą księgową,
Program autorstwa firmy „Ichtios” Magdaleny Adamiec z siedzibą w Warszawie.

9. Płatnik – systemrozliczania składek ZUS – powiązany z płacami.
Program autorstwa ZUS.

10.Budżet ST II – system sprawozdawczości budżetowej.
Program z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Ochronę danych stanowi hasłowe zabezpieczenie dostępu do komputerów i okresowe archiwizowanie danych na dyskietkach.

Zarządzenie nr 10/Fn/2003 z dnia 09.06.2003 r. Dotyczące zmian w budżecie miasta

Zarządzenie nr 17/Fn/2003 z dnia 30.06.2003 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta

Na podstawie art.128, ust. l pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 ) oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 4.287 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§201 4.054 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§203 233 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 4.287 zł
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików woj.
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
§ 3030 3.060 zł
§4210 232 zł
§ 4300 715 zł
§4410 47 zł
w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe §3110 233 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi -11.551.336 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi -11.141.336 zł

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Zarządzenie nr 24/Fn/2003 z dnia 30.07.2003 r. Dotyczące zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.128, ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 ) oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300 40.000 zł.

II. Zmniejsza się rezerwę budżetową
w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy – 40.000 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi -11.551.999 zł.
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi -12.141.999 zł

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Zarządzenie nr 26/Fn/2003 z dnia 29.08.2003 r. Dotyczące przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2003 r.

Zarządzenie Nr 35/Fn/2003 z dnia 30.09.2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.128, ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1.

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 7.151 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.410 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.350 złC

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85495 Pozostała działalność
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.382 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 40.817 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23.596 zł
(odprawa emerytalna i ekwiwalent za niewykorzystany
urlop – sam.stanowisko d/s. zagospod.przestrzennego)

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 79 zł
§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych 10.000 zł

rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4440 odpisy na ZFŚS 4.410 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 1.350 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85495 Pozostała działalność
§ 4440 odpisy na ZFŚS 1.382 zł

§ 2.

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 10.070 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 10.000 zł
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
i książek 70 zł

II. Zmniejsza się rezerwę budżetu

w dziale 758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 rezerwy 23.596 zł

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.559.150 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 12.149.150 zł

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Zarządzenie Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2004 r.

Na podstawie art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148) Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt budżetu miasta na 2004 r.:

– dochody budżetu w wysokości 12.580.000 zł
– wydatki budżetu w wysokości 12.405.000 zł
w tym:
rezerwa budżetowa 100.000 zł

§ 2

Przygotowany projekt uchwały budżetowej,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przedstawić
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Miasta Podkowy Leśnej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Załączniki do zarządzenia Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003r.

Zarządzenie Nr 50 /Fn/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art. 128, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ) oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r.,
Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 76.040 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
§ 4260 zakup energii 2.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 20.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3.600 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON 3.930 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5.000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 2.300 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4.160 zł

rozdz. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.921 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 526 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 75 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 5.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 813 zł

rozdz. 85404 Przedszkola
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 715 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych 6.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4260 zakup energii 7.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł
§ 4270 zakup usług remontowych 2.000 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 76.040 zł

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
rozdz. 40002 Dostarczanie wody
§ 4260 zakup energii 2.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna
rozdz. 75022 Rady gmin (miast)
§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast)
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27.000 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15.030 zł
§ 4260 zakup energii 1.382 zł

rozdz. 80110 Gimnazja
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeń 1.100 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5.000 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000 zł

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz. 85401 Świetlice szkolne
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 813 zł

rozdz. 85404 Przedszkola
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 715 zł
§ 4260 zakup energii 6.000 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
§ 4270 zakup usług remontowych 7.000 zł

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 zakup energii 4.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.426.753 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 11.870.599 zł

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Zarządzenie Nr 40 /Fn/2003 z dnia 07 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Na podstawie art.128, ust.1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )
oraz Uchwały Nr 20/VI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2003 r., Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

I. Zwiększa się planowane dochody budżetu 16.689 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 202 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na zadania bieżące realizowane przez gminę
na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej 15.270 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 22 zł

rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.112 zł

rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 285 zł

II. Zwiększa się planowane wydatki budżetu 17.426 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie
rozdz. 80195 Pozostała działalność
§ 4300 zakup usług pozostałych 15.270 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 zł
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 737 zł

rozdz. 85315 Dodatki mieszkaniowe
§ 3110 świadczenia społeczne 1.112 zł

rozdz. 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
§ 3110 świadczenia społeczne 285 zł

§ 2

I. Zmniejsza się planowane dochody budżetu 8.000 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8.000 zł

II. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu 8.737 zł

w dziale 853 Opieka społeczna
rozdz. 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne
§ 3110 świadczenia społeczne 8.000 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 737 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi – 11.567.839 zł
Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi – 12.157.839 zł

Za treść informacji odpowiada Maria Ostrowska
Informację wprowadziła Małgorzata Niewiadomska

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content