Załączniki do zarządzenia Nr 42/Fn/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r.

Objaśnienia do budżetu miasta Podkowa Leśna na 2004 r.

Budżet miasta na 2004r. wynosi:

– dochody budżetu – 12.580.000 zł
– wydatki budżetu – 12.405.000 zł

. Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach, przeznacza się kwotę 1.175.000 zł. Niedobór budżetu w wyskosci 1.000.000 zł pokryją pożyczki i kredyty zaciągnięte w 2004 r.

Dochody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2004 r.

Dochody budżetu na 2004 r. zostały zaplanowane w oparciu o:
– wykonanie dochodów w 2003 r.,
– informacji Ministerstwa Finansów o planowanej na 2004 r. kwocie dochodów miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
– informacji Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla miasta Podkowa Leśna na 2004 r.,
– informacji Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych miastu Podkowa Leśna na 2004 r.

I. Wpływy z podatków i opłat

Do budżetu miasta wpływają podatki i opłaty realizowane przez Urząd Miejski
i Urzędy Skarbowe.
Do podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miejski należą:
1. podatek leśny
2. podatek od nieruchomości
3. opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
4. opłata administracyjna
5. podatek od środków transportowych
6. opłata za miejsce na cmentarzu
7. opłata adiacencka
8. opłata za wydanie pozwolenia na podłączenie do urządzeń wod-kan
9. opłata skarbowa
10. opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Planuje się wpływy z tego tytułu w wysokości 1.458.000 zł.

Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej
osób fizycznych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane są przez Urzędy Skarbowe
i przekazywane do budżetu miasta. Planuje się, że wpłynie z tego tytułu
kwota w wysokości 730.000 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Projektowane dochody miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-81/2003 mają wynieść 7.789.145 zł. Wobec tego, że dochody z tego tytułu sa co roku mniejsze niż projektowane, do budżetu na 2004 r.przyjęto kwotę 7.200.000 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych działających na terenie miasta zaplanowano w kwocie 10.000 zł.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Minister Finansów przekazał informację o planowanej subwencji ogólnej
dla miasta Podkowa Leśna na 2004 r. Ma ona wynieść 2.027.410 zł.
W 2004 r.będzie to tylko subwencji oświatowa.

IV. Dochody z majątku gminy

Wpływy z tytułu dzierżawy i najmu oraz wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosą 200.000 zł.

Wpływy z najmu lokali w budynkach komunalnych mają wynieść 50.000 zł.

V. Dotacje celowe

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotacje
w kwocie 138.670 zł., w tym na:
– realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 90.000 zł.
– realizację zadań zleconych 46.970 zł.
– prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.200 zł.
– obronę cywilną 500 zł.

VI. Pozostałe dochody

Wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych zaplanowano
w wysokości 10.000 zł., a wpływ odsetek od podatków i opłat wniesionych po terminie płatności w wysokości 25.000 zł.

Z budżetu gminy opłacane są usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK.
Od osób korzystających z usług pobierana jest odpłatność – zaplanowano ją
w wysokości 5.000 zł.

Za korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych wpłynie od mieszkańców Podkowy Leśnej 500.000 zł.

Odpłatność za korzystanie z Miejskiego Przedszkola w 2004 r. wyniesie 220.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 5.920 zł., są to prowzje od terminowo zapłaconych składek ZUS i przekazanych podatków do urzędów skarbowych.

Wydatki budżetu miasta Podkowa Leśna w 2004 r.

Planowane wydatki budżetu na 2004 rok wynoszą 12.405.000 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym znajdują się wydatki związane z administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody (rozdz. 40002) i wynoszą 90.000 zł.
Na budowę sieci wodociągowej przeznaczono 500.000 zł. (w tym: 420.000 zł na budowę sieci wodociągowej, 80.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągnietych na budowę sieci w latach ubiegłych).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale drogi publiczne powiatowe (60014) na realizację porozumienia
w sprawie remontu ul. 1 Maja zaplanowano kwotę 50.000 zł.
W rozdziale drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) zaplanowano 216.000 zł:
na zimowe utrzymanie ulic – 110.000 zł., na odtwarzanie nawierzchni po robotach wod-kan 70.000 zł, na budowę ścieżki rowerowej – 24.000 zł, na zakup
znaków drogowych 12.000 zł.
Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano 110.000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 876.000 zł.
Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (rozdz. 70004) – 50.000 zł.
W ramach tej kwoty pokrywane będą wydatki na wywóz nieczystości stałych
i płynnych, czyszczenie kominów i rynien, bieżące naprawy i drobne prace remontowe. Do budynku przy ul. Jaworowej będzie wykonane przyłacze kanalizacyjne.
Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano 60.000 zł

Na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) zaplanowano kwotę 766.000 zł., w tym:
– 30.000 zł. – koszt remontu dachu i odwodnienie gminnego budynku przy
ul. Jeleniej,
– 30.000 zł. – koszt remontu dachu gminnego budynku przy ul. Wiewiórek,
– 11.000 zł. – energia i drobne zakupy w Pałacyku,
– 90.000 zł. – ochrona Pałacyku – Kasyna ,
– 380.000 zł. – remont Pałacyku – Kasyna,
– 50.000 zł. – remont budynku przychodni,
– 35.000 zł. – koszty przejęcia budynku przychodni i budynku przy
ul. Warszawskiej,
– 50.000 zł. – koszty opracowania dokumentacji w sprawie komunalizacji dróg,
– 40.000 zł. – operaty szacunkowe do naliczania opłaty adiacenckiej,
– 30.000 zł. – wyceny, ogłoszenia, przetargi, audyty,
– 20.000 zł. – aktualizacja dzierżawy wieczystej.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta (rozdz. 71004) przeznaczono kwotę 100.000 zł.
Na bieżące utrzymanie cmentarza (rozdz. 71035) – 10.000 zł., a na wydatki inwestycyjne 50.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę 1.955.284 zł.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznacza się kwotę 46.970 zł. (rozdz. 75011).

Na wydatki Rady Miasta (rozdz. 75022) – kwotę 117.000 zł. , w tym na:
– diety radnych – 96.000 zł,
– delegacje – 5.000 zł,
– zakup wiązanek okolicznościowych, organizacja spotkań, zakup dyktafonu,
taśm magnetofonowych, obsługa akustyczna sesji – 16.000 zł.

Na wydatki Urzędu Miejskiego (rozdz. 75023) planuje się 1.778.818 zł., w tym:
– na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 1.281.615 zł.,
– na wpłatę na państwowy fundusz rehabilitacji niepełnosprawnych
i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.000 zł,
– na zakup materiałów, czasopism, książek, dzienników urzędowych,
uzupełnienie wyposażenia i aktualizację programów komputerowych – 107.203 zł.,
– na energię elektryczną – 25.000 zł,
– na naprawę sprzętu biurowego i wymianę instalacji elektrycznej
na parterze budynku urzędu – 30.000 zł,
– na opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, serwisowe,
badania okresowe , prowadzenie strony www, czas antenowy w Radiu Bogoria, druk i kolportarz Biuletynu Miasta- 210.000 zł,
– na szkolenia pracowników – 30.000 zł,
– delegacje – 20.000 zł,
– na ubezpieczenie sprzętu – 7.000 zł
– na zakup, unowocześnienie sprzętu komputerowego oraz zakup
kserografu – 40.000 zł.
Na składki w organizacjach samorządowych (rozdz. 75095) kwotę 5.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) przeznaczona jest kwota 1.200 zł. z dotacji na zadania zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano 10.500 zł. dla:
– Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej – 5.000 zł,
– Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 5.000 zł.
– obronę cywilną – 500 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od pożyczki z WFOŚiGW uzyskanej na budowę stacji SUW – przeznacza się kwotę 20.000 zł. (rozdz. 75702).
Dział 758 Różne rozliczenia

Na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie subwencji ogólnej w 2004 r. musimy zarezerwować kwotę 778.189 zł. (rozdz. 75802).
Na modernizację oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim zaplanowano kwotę 180.000 zł. (rozdz. 75809).
Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (rozdz. 75818) zaplanowano
w wysokości 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na prowadzenie szkoły samorządowej oraz szkół niepublicznych Ministerstwo Finansów ustala wysokość subwencji oświatowej. Na 2004 r. wynosi ona 2.027.410 zł.
Na prowadzenie Samorządowej Szkoły Podstawowej i Samorządowego Gimnazjum, Przedszkola Miejskiego i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół przeznacza się subwencję oświatową w kwocie 1.516.327 zł. oraz środki własne gminy w wysokości 1.325.857 zł. Wydatki wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu .

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Klubu Inteligencji Katolickiej otrzymają dotację
– z subwencji oświatowej w wysokości 423.082 zł.,
– ze środków gminy – 20.000 zł. na prowadzenie oddziału „0”.

Podkowiańskie Gimnazjum Nr 3 przy ul. Wiewióek 2/4 otrzyma dotację
z subwencji oświatowej w kwocie 88.001 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) zaplanowano
kwotę 10.669 zł.
Na dowóz niepełnosprawnego dziecka z Podkowy Leśnej do szkoły
(rozdz. 80113) – 2.000 zł.
Na inwestycje w budynku szkoły samorządowej (rozdz. 80101) – 150.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na wydatki dotyczące rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) w mieście przeznaczono 55.000 zł. W ramach tej kwoty będzie realizowany Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
35.000 zł to dochody 2004 r.
20.000 zł to w przybliżeniu dochody niewydatkowane w 2003 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wydatki tego działu przeznacza się dotacje celowe z budżetu państwa
w kwocie 90.000 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 335.500 zł.

W rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan wydatków wynosi 2.000 zł. w rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 191.000 zł., w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe – 17.000 zł. , w rozdz. 85216 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 7.000 zł., w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 148.500 zł., w rozdz. 85228 – zasiłki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 60.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na prowadzenie świetlicy szkolnej (rozdz. 85401) wg paragrafów załącznika Nr 2 do projektu budżetu wyniosą 227.515 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446) – 752 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną przenaczono 2.500.620 zł.

Na administrowanie, eksploatację, obsługę i konserwację sieci kanalizacyjnej (rozdz. 90001) przeznaczono 120.000 zł., na energię elektryczną do zasilania UZT – 30.000 zł., na opłaty za odebrane ścieki w oczyszczalni w Grodzisku Maz. – 470.000 zł.
Na budowę sieci kanalizacyjnej w mieście zaplanowano 880.000 zł. (w tym 200.000 zł. na odsetki od pożyczek zaciągniętych na budowę sieci w latach ubiegłych).
Na renowację rowów melioracyjnych (rozdz. 90001) przeznaczono 60.000 zł.

Wydatki na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) wyniosą 321.000 zł. (segregacja odpadów i sprzątanie miasta).

Wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) wyniosą 30.000 zł.
(pielęgnacja zagajników, obsadzenia kwietników miejskich). 40.000 zł przeznacza się na zbiórkę liści od mieszkańców miasta.

Na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów, odłowionych
i przekazanych do schroniska przeznacza się 15.000 zł. (rozdz. 90013).

Wydatki na oświetlenie ulic (rozdz. 90015) wyniosą 225.000 zł. (koszty energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia). 20.000 zł przeznacza się na zamontowanie 4 nowych punktów świetlnych

W dziale gospodarka komunalna (rozdz. 90095) na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przeznaczono 257.500 zł., na zakup odzieży ochronnej i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.120 zł, a na zakup usług materialnych 20.000 zł (w tym wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela gminy
w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodziskiego) Razem – 293.620 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instytucje upowszechniania kultury otrzymują z budżetu miasta dotacje.
Dla Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdz. 92109) przeznaczono 350.000 zł.
Dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) – 160.000 zł.
Na pozostałą działalność kulturalną w mieście (rozdz. 92195) przeznaczono kwotę 80.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na sport w mieście (rozdz. 92695) przeznaczono 30.000 zł.

Załącznik nr 1 - Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1 a - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik nr 1 b - Plan dochodów budżetu miasta według źródeł dochodów

Załącznik nr 2 - Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 2 a - Plan wydatków na realizację zadań z zakrseu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu miasta

Załącznik nr 4 - Prognaza długu miasta na następne lata

Załącznik nr 5 - Plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2004 roku

Załącznik nr 6 - Dotacje z budżetu dla instytucji upowszechniania kultury

Załączni nr 7 - Dotacje z budżetu dla niepublicznych szkół i poacówek oświatowo-wychowawczych

Załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Załącznik nr 9 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykaz nr I - nieruchomości stanowiących własność gminy Podkowa Leśna bez ustalonych ograniczonych praw rzeczowych

Wykaz nr II - działek stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna oddanych w użytkowanie wieczyste

Wykaz nr III nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna w 40/100 częśći, Skarbu Państwa 60/100 części

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content