Załączniki do zarządzenia nr 1/Fn/2003 z dnia 28.03.2003

Opis do sprawozdania - Wykonanie budzętu miasta za 2002 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna
w 2002 roku

Plan budżetu miasta na 2002 r. ( po zmianach) wynosi:
– dochody budżetu – 10.703.085 zł.
– wydatki budżetu – 10.401.087 zł.

Z dochodów miasta, na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych
w ubiegłych latach, przeznaczono kwotę 1.231.873 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospdarki Wodnej umorzył część pożyczki zaciągniętej w 2000 r. na budowę sieci kanalizacyjnej w mieście w wysokości 99.875 zł., zostało więc do spłacenia w br. 1.131.998 zł. Kwotę tę spłacono w całości.
Na finansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia
w planowanych dochodach zaciągnięto nowe pożyczki w WFOŚiGW
w Warszawie: w kwocie 300.000 zł. na budowę sieci kanalizacyjnej i 530.000 zł. na budowę sieci wodociągowejw mieście.

Przychody i rozchody budżetu miasta ilustruje załącznik nr 1.

Dochody budżetu

Plan dochodów budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXXVIII/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. wynosił 11.333.400 zł.

W ciągu roku planowane dochody budżetu zostały

zwiększone o 792.485 zł.
a zmniejszone o 1.422.800 zł.

Plan dochodów budżetu miasta na 31.12.2002 r. wyniósł więc 10.703.085 zł..
Do budżetu miasta wpłynęło 10.427.868 zł. tj. 97 % planowanej kwoty.

Realizację dochodów wg źródeł przychodu ilustruje załącznik nr 2. Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 3.

I. Dochody z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat realizowanych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2002 r. wyniosły 914.803 zł. Składają się na nie:
– podatek od działalności gospodarczej osób fiz.
opłacanych w formie karty podatkowej – 32.462 zł.
– podatek od spadków i darowizn – 476.458 zł.
– opłata skarbowa – 1.667 zł.
– podatek od czynności cywilnoprawnych – 404.216 zł.

Podatki i opłaty wpłacane w Urzędzie Miasta wyniosły 1.255.540 zł.:
– podatek leśny – 6.430 zł.
– podatek od nieruchomości – 850.082 zł.
– opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 39.669 zł.
– opłata skarbowa – 25.743 zł.
– opłata administracyjna – 3.500 zł.
– podatek od środków transportowych – 118.711 zł.
– opłata za miejsca na cmentarzu – 31.100 zł.
– opłata adiacencka – 152.205 zł.
– opłata za wpis do ewidencji działalności gospod. – 8.750 zł.
– opłata za zezwolenie na podłączenie do urz.wod.-kan. – 19.350 zł.

Łączne wpływy wyniosły 2.170.343 zł., co stanowi 99 % planu.
Zaległości z tytułu niewpłaconych podatków i opłat na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 368.450 zł.

II. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala i przekazuje Minister Finansów. Na rachunek bankowy budżetu miasta wpłynęło z tego tytułu
4.378.798 zł., a więc mniej o 355.330 zł. niż wysokość zaplanowanych udziałów w piśmie Ministra Finansów z dnia 09.04.2002 r.
Urzędy Skarbowe tytułem udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazały kwotę 3.026 zł.
Dochody tego działu wyniosły więc 4.381.824 zł, tj. 95 % planu.

III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla miasta Podkowa Leśna na 2002 r. wyniosła 2.330.921 zł. Wpłynęło 100 % planowanej kwoty , w tym:
– część oświatowa subwencji ogólnej – 1.978.398 zł.
– część podstawowa subwencji ogólnej – 2.353 zł.
– część rekompensująca subwencji ogólnej – 350.170 zł.

IV. Dochody z majątku gminy

Dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek w 2002 r. wyniosły 48.169 zł. Zaległości w opłacie na dzień 31.12. wynoszą 18.634 zł.
Wpływy z dzierżawy i najmu majątku gminy wyniosły 187.712 zł. Zaległości na 31.12.2002 r. wynoszą 10.132 zł.
W 2002 r. zaplanowano sprzedaż majątku gminy na kwotę 344.000 zł.
Do 31.12.2002 r. wpłynęło 293.630 zł., w tym:
– 5.933 zł. raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego działek
w prawo własności,
– 287.697 zł. za wykup komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Słowiczej
i Jaworowej.

Dochody z czynszu i opłat eksploatacyjnych płaconych przez lokatorów
w budynkach komunalnych wyniosły 44.731 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2002 r. wynoszą 83.045 zł.

Łączne dochody w tym dziale wyniosły 574.242 zł. tj. 94 % planu.

V. Dotacje celowe

Na realizację zadań zleconych gminie i zadań własnych przyznano miastu dotację z budżetu państwa w wysokości 282.917 zł. Wykorzystano 278.261 zł,
z tego na:
– na zadania z zakresu pomocy społecznej – 130.651 zł.
– na administrację – 43.848 zł.
– na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.008 zł.
– na spis powszechny – 10.600 zł.
– na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 21.408 zł.
– na III etap nowego systemu wynagradzania
nauczycieli – 20.307 zł.
– na oświetlenie dróg publicznych nie będących
w zarządzie komunalnym – 40.000 zł.
– na wybory samorządowe – 10.216 zł.
– na wyprawkę szkolną na I klasistów – 223 zł.

Realizacja dochodów z tytułu dotacji w 2002 r. wyniosła 98 % planowanych kwot.

VI. Pozostałe dochody

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wyniosła 15.975 zł., za nieterminowo wpłacane podatki i opłaty wpłynęło 47.826 zł. odsetek. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 6.011 zł.,
za korzystanie z miejskiego przedszkola 206.345 zł., a za korzystanie
z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście – 372.533 zł. Do budżetu miasta wpłynęły także opłaty za specyfikacje do przetargów, za książeczki czynszowe oraz prowizje za terminowo odprowadzane składki ZUS i podatki do Urzędu Skarbowego, razem 20.698 zł. Gmina Brwinów wpłaciła 22.889 zł. tytułem udziału w kosztach budowy zaworu zwrotnego z obejściem awaryjnym na spince sieci wodociągowej w ulicy Jaskółczej i udziału w kosztach budowy części wodociągu spinającego sieć ze wsią Owczarnia.

Łączna kwota wpływów wyniosła 692.277 zł. tj. 101 % planu.

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu wg uchwały budżetowej Rady Miasta Podkowa Leśna nr 213/XXXVIII/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. wynosił 10.401.527 zł.

W ciągu roku planowane wydatki budżetu zostały

zwiększone o 1.424.993 zł.
a zmniejszone o 1.425.433 zł.

Plan wydatków budżetu na 31.12.2002 r. wyniósł więc 10.401.087 zł.
Wydano 10.120.646 zł., tj. 97 % planowanej kwoty.

Realizację wydatków wg działów przedstawia załącznik nr 4, a wg działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 5.

Poniższe zestawienie przedstawia wielkość wydatków bieżących
i inwestycyjnych w mieście

plan wykonanie %

Wydatki ogółem 10.401.087 10.120.646 97
w tym:

wydatki inwestycyjne 1.560.000 1.540.015 99
– budowa szatni w szkole 95.000 91.015 96
– budowa sieci kanalizacyjnej 780.000 773.458 99
– budowa SUW 300.000 292.707 98
– budowa sieci wodociągowej 380.000 379.914 100
– zakup komputerów 5.000 2.921 58
wydatki bieżące 8.841.087 8.580.631 97
– wynagrodzenia 3.105.198 3.084.245 99
– pochodne od wynagrodzeń 663.592 643.578 97
– dotacje 962.936 962.936 100
– pozostałe wydatki 4.109.361 3.889.872 95

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę – 785.000 zł

W dziale tym znajdują się wydatki związane z budową, administrowaniem, eksploatacją, obsługą i konserwacją sieci wodociągowej, a także stacji uzdatniania wody.
W 2002 r. wydano 771.811 zł., w tym na:
– konserwację sieci wodociągowej – 44.940 zł.
– energię elektryczną – SUW – 30.210 zł.
– analizy wody (Sanepid) i dozór techn. SUW – 773 zł.
– analizę wód podziemnych i monitoring – 10.460 zł.
– budowę SUW (rachunki z 2001 roku) – 292.707 zł.
– budowę sieci wodociągowej – 351.085 zł.
– odsetki od pożyczek zaciągniętych
na budowę sieci wodociągowej – 28.829 zł.
– opłaty do Urz.Marszałkowskiego za korzystanie
z wód podziemnych, ubezpieczenie SUW – 8.939 zł.
– zakup materiałów i remont pompy przy Urzędzie – 3.868 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 249.000 zł.

Na remont dróg w mieście w 2002 r. wydano 87.362 zł. Na zimowe utrzymanie dróg – 134.281 zł. Na znaki drogowe – 10.482 zł., na zakup pojemników na piasek – 3.806 zł. i na inne zakupy (krawężniki, przepusty, włazy, kręgi, cement) – 4.504 zł. Wykonanie ogrodzenia przy ul. Wilczej – 3.500 zł. Łącznie w tym dziale wydano 243.935 zł., tj. 98 % planowanej kwoty.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 200.000 zł.

Na wydatki w tym dziale przeznaczono 200.000 zł., wydano 183.142 zł.,
tj. 92% planu.

Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (energia elektryczna, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy kominiarskie, ubezpieczenie budynków, analizy wody ) wydano 52.155 zł., tj. 87 % planu.

Na energię elektryczną w Pałacyku wydano 8.011 zł, na jego ochronę 84.904 zł. Wykonanie instalacji wodnej w budynku wyniosło 1.964 zł., za ocenę stanu technicznego Pałacyku zapłacono 6.710 zł ., drobne zakupy, opłata za telefon
i ubezpieczenie budynku wyniosły – 2.997 zł.

Na ogłoszenia, przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie przetargów dotyczących sprzedaży działek wydano 13.983 zł.

Naprawa dachu na budynku przy ul. 1-go Maja 5 wyniosła 2.658 zł.

Rozbiórka dawnego „Zajazdu” – 9.760 zł.

Łączna kwota to 130.987 zł., tj. 94 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa – 20.000 zł.

Na plan przestrzennego zagospodarowania miasta zaplanowano kwotę
10.000 zł. Firmie „Gader” zapłacono 2.440 zł., firmie „Park” – 3.904 zł., za odbitki map – 51 zł. Łącznie – 6.395 zł.

Na bieżące utrzymanie cmentarza przeznaczono w 2002 r. kwotę 10.000 zł., wydano 5.511 zł.

Łączne wydatki działu to 11.906 zł., tj. 60 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna – 1.778.952 zł.

Na wydatki tego działu przeznaczono 1.778.952 zł., wydano 1.720.424 zł., tj.97% planowanej kwoty.

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy z budżetu państwa 43.848 zł., wydano 100 % otrzymanej kwoty.

Na funkcjonowanie Rady Miasta wydano 97.610 zł., tj. 96% planu,
w tym na:
– diety radnych – 84.440 zł.
– drobne zakupy (kasety magnetofonowe,
kwiaty na uroczystości miejskie, wydawnictwa) – 2.079 zł.
– koszty związane z wizytą delegacji z Włoch – 5.981 zł.
– nagłośnienie sali w MOK, usługi introligatorskie,
zdjęcia, obsługa uroczystości miejskich – 5.110 zł.

Na wydatki Urzędu Miejskiego w 2002 r. przeznaczono 1.617.504 zł.,
wydano 1.565.866 zł., tj. 97 % planu,
w tym na:
– diety członków Zarządu Miasta – 32.339 zł.
– wynagrodzenia i nagrody z ZFN – 995.569 zł.
– pochodne od wynagrodzeń
i składki ZUS od umów zleceń – 184.537 zł.
– składki na PFRON – 8.311 zł.
– prenumeratę wydawnictw i dzienników urzędowych,
zakup materiałów biurowych , programów komput.,
środków czystości – 84.158 zł.
– energię elektryczną – 23.797 zł.
– naprawę i konserwację sprzętu – 5.368 zł.
– opłaty bankowe i pocztowe, szkolenia pracowników,
usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia,
umowy serwisowe oprogramowania, – 194.065 zł.
– podróże służbowe – 16.356 zł.
– ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 4.493 zł.
– fundusz socjalny – 13.952 zł.
– zakup komputera – 2.921 zł.

Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydano z dotacji 10.600 zł.

W pozostałej działalności zapłacono składki członkowskie w Unii Miasteczek Polskich – 2.500 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 13.810 zł.

Na prowadzenie stałego rejestru wyborców wydano z dotacji – 1.008 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 10.216 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa – 26.500 zł.

W dziale tym zaplanowano 26.500 zł. na:

– dotację dla Komisariatu Policji w Podkowie Leśnej – 20.000 zł.
– dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Grodzisku Maz. – 5.000 zł.
– obronę cywilną – 1.500 zł.
Dotacje przekazano w 100%. Kwota przeznaczona na wydatki związane
z obroną cywilną nie została wykorzystana.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 30.000 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 30.000 zł. na spłatę odsetek od pożyczki wykorzystanej na budowę SUW. W 2002 r. wyniosły one 28.495 zł., tj. 95% planowanej kwoty.

Dział 758 Różne rozliczenia – 737.061 zł.

W 2002 r. na zwrot do budżetu państwa, tytułem zwiększenia subwencji ogólnej, musieliśmy przeznaczyć 557.061 zł., przekazano 100 % zaplanowanej kwoty.
W rozdziale rozliczeń między j.s.t. do Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Maz., tytułem udziału w modernizacji oczyszczalni ścieków, przekazaliśmy 96.107 zł.
a do Urzędu w Milanówku za udział w modernizacji przepompowni ścieków – 59.259 zł.
Rezerwa ogólna zaplanowana została w wysokości 20.000 zł. i nie została wykorzystana.

Łączne wydatki tego działu to 712.427 zł., tj. 97 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2.518.348 zł.

W 2002 r. wydano 2.462.274 zł., tj. 98 % planowanej kwoty.

Z subwencji oświatowej, dla szkoły niepublicznej KIK przeznaczono dotację
w wysokości 406.689 zł.: dla szkoły podstawowej KIK – 259.914 zł., dla gimnazjum KIK – 146.775 zł., a ze środków własnych gminy – 22.900 zł.: dla klasy „0” – 18.900 zł., dla szkoły podstawowej na zakup komputera – 4.000 zł. Łącznie 429.589 zł., tj. 100% planu.

Dla Podkowiańskiego Gimnazjum Nr 3 przekazano dotację z subwencji oświatowej w wysokości 18.347 zł., tj. 100% planu.

Wydatki bieżące szkoły samorządowej i pozostałych gminnych placówek
oświatowo-wychowawczych realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół. W 2002 r. w dziele „Oświata i wychowanie” wyniosły one 2.014.338 zł., tj. 97 % planu.

Z kwoty tej przypada na:

– szkołę podstawową – 1.329.594 zł.
w tym na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 994.821
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny – 104.499
zakup pomocy dydaktycznych – 13.208
energię elektryczną, gaz, wodę – 103.607
odpr.ścieki, telefony, opłaty bankowe i inne usługi – 40.987
delegacje pracowników – 1.430
zakup leków i materiałów medycznych – 4.453
zakup materiałów i wyposażenia – 66.589

– gimnazjum – 426.057 zł.
w tym na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 371.859
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny – 52.381
zakup pomocy dydaktycznych – 1.817

– zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – 140.862 zł.
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi
i f.socjalnym prac. administr. szkoły)

– przebudowę szatni w szkole – 91.015 zł.
(rachunki z 2001 roku)

– dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.085 zł.

– fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
i rencistów – 16.725 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 39.000 zł.

W tym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych – w 2002 r. wyniosły one 13.398 zł. Między innymi -dofinansowano półkolonie letnie organizowane wspólnie z PKPS, opłacono 2 wychowawczynie na półkoloniach, sfinansowano wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci uczestniczących w półkoloniach.

Dział 853 Opieka społeczna – 418.298 zł.

Na wydatki tego działu wykorzystano dotacje celowe z budżetu państwa
w kwocie 130.651 zł. oraz środki własne gminy w kwocie 277.414 zł. Łącznie 408.065 zł., tj. 98 % planu.
W 2002 r. ze świadczeń społecznych, niezaleznie od ich rodzaju, skorzystało 143 rodziny, tj. 317 osób co stanowi 8,38 % ogółu ludności Podkowy Leśnej;
i tak z zasiłku stałego skorzystała 1 osoba, z zasiłków stałych wyrównawczych 9 osób, z renty socjalnej 9 osób, z zasiłku okresowego gwarantowanego 2 osoby oraz z zasiłków okresowych 7 osób; są to zadania zlecone, na które wydatkowano kwotę 72.000 zł. Ośrodek wypłacał zasiłki rodzinne
i pielęgnacyjne, z których skorzystało 9 rodzin na łaczną kwotę 4.870 zł. Opłacane były składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4.976 zł. i składki emerytalno-rentowe na kwotę 3.507 zł.
Z pomocy społecznej finansowanej ze środków własnych gminy skorzystało 88 rodzin. Wypłacane były zasiłki celowe na pokrycie kosztów opału, energii elektrycznej, gazu, leków, na wydatki bieżące i losowe. Wydana kwota na ten cel to 127.177 zł.
Dla 14 dzieci opłacono obiady w szkole na kwotę 4.823 zł.
Osoby chore, wymagające opieki, miały zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób. Wydano na ten cel kwotę 46.495 zł.
Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin. Wypłacono dodatki w wysokości 11.320 zł. Koszt wypłaty dodatków – 354 zł.
Koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 132.543 zł; w tym z zadań zleconych – 43.000 zł., ze środków własnych – 89.543 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 873.767 zł.

W dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zrealizował wydatki w wysokości 867.501 zł.
Z kwoty tej przypada na:

– swietlicę szkolną – 199.669 zł.
(wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
dodatki mieszkaniowe, f.socjalny)

– miejskie przedszkole – 663.149 zł.
w tym na:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 471.004
dodatki mieszkaniowe i f.socjalny – 40.977
zakup pomocy dydaktycznych, książek, zabawek,
środków czystości – 32.463
energię elektryczną, gaz, wodę – 41.223
odpr.ścieki, telefon i inne usługi – 12.302
delegacje pracowników – 1.874
zakup środków żywności – 63.306
– fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów
i rencistów – 4.683 zł.

Wydatki w tym dziale wyniosły 99 % planowanej kwoty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.112.000 zł.

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” znajdują się wydatki na administrowanie, eksploatację, konserwację i budowę sieci kanalizacyjnej.

W 2002 r. wyniosły one 1.254.441 zł. (99% planu), w tym na:
– konserwację sieci kanalizacyjnej – 81.748 zł.
– opłaty w oczyszczalni ścieków w Grodzisku Maz.
odebrane ścieki – 231.941 zł.
przekroczenie dopuszczalnych stężeń – 140.727 zł.
analizy ścieków – 7.853 zł.
– energię elektryczną – 18.714 zł.
– budowę sieci kanalizacyjnej – 423.509 zł.
– utrwalenie nawierzchni po wykopach – 190.636 zł.
– odsetki od kredytów zaciągniętych
na budowę sieci kanalizac. w mieście – 159.313 zł.

Na oczyszczanie miasta i wywóz posegregowanych odpadów od mieszkańców wydano 284.331 zł., tj. 98 % zaplanowanej kwoty.

Na utrzymanie zieleni w mieście wydano 24.709 zł., tj. 92 % planu.

Na schronisko dla zwierząt przeznaczono 4.000 zł., wydano 2.708 zł. (68%).

Na konserwację oświetlenia ulicznego wydano 44.728 zł., na zakup energii
do oświetlenia miasta – 160.157 zł., na montaż nowych lamp – 2.624 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 207.509 zł., tj. 99 % planowanej kwoty.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, pracowników zajmujących się pobieraniem opłat za użytkowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przez mieszkańców miasta, wynagrodzenie za pełnienie funkcji przedstawiciela gminy Podkowa Leśna
w Zespole Uzgodnień Dokumentacji przy Starostwie Powiatu Grodziskiego,
a także zakupy narzędzi i odzieży ochronnej wyniosło 299.554 zł., tj. 95% planowanej kwoty.

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.073.252 zł., tj. 98 % planu.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 568.500 zł.

W 2002 r. dla jednostek kultury przeznaczono dotację w kwocie 490.000 zł.
Przekazano 100 % planowanych kwot:
– dla biblioteki – 160.000 zł.
– dla Ośrodka Kultury – 330.000 zł.

Na wydatki kulturalne w mieście przeznaczono 78.500 zł., wydatkowano kwotę 73.893 zł., z czego m.in. na: przedstawienia i nagrody w konkursach organizowanych przez MOK i Muzeum A. i J. Iwaszkiewiczów, koncerty muzyki kameralnej dla mieszkańców miasta – „Letnie wieczory muzyczne
w Kościele-ogrodzie” zorganizowane przez parafię św. Krzysztofa oraz IV Festiwal „Muzyczne konfrontacje” – „Muzyka źródeł” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Ogród Sztuk i Nauk”. Miasto współfinansowało również wydanie książki związanej z festiwalem pt. „Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej”, a także wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna – „Wspomnienia Podkowian” oraz druk Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego. W ramach współpracy z włoskim miastem Piedimonte San Germano sfinansowano pobyt w Polsce grupy młodzieży włoskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 30.851 zł.

Wydatki w tym dziale wyniosły 23.899 zł. (77%). Zakupiono m.in. nagrody
i zabawki: na Dzień Dziecka, na Rowerosacrum (rowery); sfinansowano udział drużyny z Podkowy Leśnej w turnieju brydża sportowego, dofinansowano udział młodzieży szkół samorządowych w „Białej Szkole”, a także udzielono pomocy drużynie ZHR z Podkowy Leśnej w organizowaniu obozu letniego.
Ze środków tych pokryto także część kosztów związanych z pobytem grupy młodzieży włoskiej z Piedimonte San Germano w Polsce.

Informacja o przebiegu inwestycji w Podkowie Leśnej w 2002 r.

W końcu 2001 roku przekazaliśmy do eksploatacji Automatyczną Stację Uzdatniania Wody w Podkowie Leśnej. Z zapisów umowy na wykonanie ASUW wynika, że ostatnia faktura o wartości 30 % całości zadania zostanie zapłacona po trzech miesiącach od odbioru końcowego. Wobec tego na początku 2002 roku uregulowano należności wobec firmy „Wodropol” na sumę 292.707 zł.

Na ostanie płatności za wykonanie i oddanie do użytku w 2001 r. szatni
w Gimnazjum, przeznaczono w 2002 r. kwotę 91.015 zł.

W 2002 roku wykonano:

1. 2.722 mb sieci wodociągowej
w ulicach:
Parkowa 480,05 m
Jodłowa 24,80 m
Wiewiórek 99,40 m
Krokusowa 61,45 m
Klonowa 280,10 m
Kasztanowa 328,50 m
Jałowcowa 313,60 m
Storczyków 230,75 m
Ejsmonda 374,35 m
Słowackiego 444,90 m
Sokola 84,10 m

Ogólny koszt realizacji VI etapu budowy sieci wodociągowej wyniósł 555.995 zł. W 2002 r. wydano 379.914 zł., za faktury na kwotę 176.081 zł. będziemy musieli zapłacić w 2003

2. 1.385,23 mb sieci kanalizacji sanitarnej
w ulicach:
Wiewiórek 762,10 m
Parkowa 486,25 m
Jaskółcza 54,63 m
Orzechowa 20,35 m
Krokusowa 61,90 m

Ogólny koszt realizacji VI etapu budowy sieci kanalizacyjnej wraz
z urządzeniami wyniósł 773.458 zł. W br. zapłacono za wszystkie faktury.

Realizacja planów finansowych gospodarki pozabudżetowej - Jednostki upowszechniania kultury

Załącznik nr 1 - Przychody i rozchody budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 roku

Załącznik nr 2 - Realizacja dochodów budżetu miasta Podkowa Leśna w 2003 r. wg źródeł przychodu

Załącznik nr 3 - Sprawozdanie o dochodach budżetowych za 2002 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4 - Realizacja wydatków budżetu miasta Podkowa Leśna w 2002 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 5 - Sprawozdanie o wydatkach budżetowych za 2002 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content