Załączniki do załączników nr 1 i 2 do zarządzenia nr 36/2005

Załącznik nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 1

……………………………. Podkowa Leśna, dn…………………..
Referat

WNIOSEK
O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

Zwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko……………………………………………………
W Referacie………………………………………………………………
Wakat powstał w przypadku, m.in.:
a) urlopu macierzyńskiego pracownika,
b) urlopu wychowawczego pracownika,
c) urlopu bezpłatnego pracownika,
d) przejścia pracownika na emeryturę, rentę,
e) powstania nowej komórki,
f) zmiany przepisów prawnych, wprowadzenia nowych zadań do realizacji,
g) innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
h) innej sytuacji.

Uzasadnienie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………….
(data, podpis i pieczęć kierownika
referatu lub osoby upoważnionej)

Załączniki:
1. Opis stanowiska pracy

Załącznik nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

OGLASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

…………………………………………………………………………………………………………
(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:
a) …………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………
d) …………………………………………………………………………………
2. Wymagania dodatkowe:
a) ……………………………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) …………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………
c) …………………………………………………………………………………
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV)
b) list motywacyjny
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
d) kwestionariusz osobowy
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko…………………………………………………… w terminie do dnia……….. ( nie mniej nie 14 dni od dnia opublikowania w BIP)
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.podkowalesna.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz… 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Załącznik nr 3

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
nazwa stanowiska pracy

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. ……………………. ……………………………
2. ……………………. ……………………………
3. ……………………. …………………………….
4. ……………………. …………………………….
5. ……………………. …………………………….

……………………………………………
( data, podpis osoby upoważnionej)

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content