Kadencja 2018 – 2023

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 3 grudnia 2020 o 09:17:21. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

Uchwała Nr 186/XXII/2020
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 186/XXII/2020

Wyniki głosowania

Uchwała Nr 185/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 184/XXII/2020
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 183/XXII/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 182/XXII/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 181/XXII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 180/XXII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

[/toggle]

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr 179/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 178/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 177/XXI/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 176/XXI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 175/XXI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 174/XIX/2020
w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Związku Miast Polskich

Uchwała Nr 173/XIX/2020
w sprawie wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich

Uchwała Nr 172/XIX/2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

Uchwała Nr 171/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 170/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 169/XIX/2020
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

Uchwała Nr 168/XIX/2020
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 167/XIX/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 166/XIX/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2040

Uchwała Nr 165/XIX/2020
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 164/XIX/2020
w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 163/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 161/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 160/XVIII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr 159/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XVIII/2020
w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które nie stanowią głównego źródła ciepła w lokalach

Uchwała Nr 157/XVIII/2020
w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr 156/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 155/XVIII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 154/XVIII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 153/XVIII/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 152/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Uchwała Nr 151/XVIII/2020
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 150/XVIII/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 149/XVIII/2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 148/XVII/2020
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji

Uchwała Nr 147/XVII/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkanki na bezczynność Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 146/XVII/2020
w sprawie przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Uchwała Nr 145/XVII/2020
w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 144/XVII/2020
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Uchwała Nr 143/XVII/2020
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 142/XVII/2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 141/XVII/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 140/XVII/2020
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 139/XVII/2020
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 138/XVII/2020
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 137/XVII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 136/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonych w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 135/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 134/XVII/2020
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego

Uchwała Nr 133/XVII/2020
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała Nr 132/XVII/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 131/XVII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 130/XVII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 129/XVI/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 129/XVI/2020

Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Kolegium RIO z dnia 12.05.2020 r. – uchwała Nr 12.211.2020 Kolegium RIO

Uchwała Nr 128/XVI/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr 127/XVI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 126/XVI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 125/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej

Uchwała Nr 124/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 123/XIV/2020
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 122/XIV/2020
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XIV/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 120/XIV/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr 119/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 117/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 116/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 115/XIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

Uchwała Nr 114/XIII/2019
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 113/XIII/2019
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112/XIII/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 111/XIII/2019
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 110/XIII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 109/XIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 108/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu

Uchwała Nr 107/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Uchwała Nr 106/XII/2019
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 105/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 104/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr 103/XII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 102/XII/2019
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 101/XII/2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 100/XII/2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 99/XII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 98/XII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 97/XII/2019
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 96/XI/2019
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 95/XI/2019
w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”

Uchwała Nr 94/XI/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 93/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 92/XI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 91/XI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 89/X/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 88/X/2019
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr 87/X/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 85/X/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 84/X/2019
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 83/X/2019
w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych

Uchwała Nr 82/IX/2019
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 81/IX/2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 80/VIII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 79/VIII/2019
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania

Uchwała Nr 79/VIII/2019
Uzasadnienie

Wyniki głosowania

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. – skan rozstrzygnięcia

Uchwała Nr 78/VIII/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 77/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 76/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 75/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat

Uchwała Nr 74/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 73/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 71/VIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 70/VIII/2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 69/VIII/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 68/VIII/2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 67/VII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/VII/2019
w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 65/VII/2019
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 64/VII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 63/VII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 62/VII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 61/VI/2019
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 60/VI/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 58/VI/2019
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/VI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 56/VI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 55/VI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 54/V/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 53/V/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
Uzasadnienie
Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. – Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 51/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 50/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 49/V/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 48/V/2019
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 47/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 46/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa

Uchwała Nr 45/V/2019
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 43/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 42/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Uchwała Nr 41/V/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 40/V/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
3 grudnia 2020 o 09:17:21Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano:

"Rejestr

 Dodano:

"Rejestr

Bez zmian: - w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu Bez zmian: - w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Rejestr-uchwal- 3.pdf">Rejestr uchwał</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Rejestr-uchwal- 23.pdf">Rejestr uchwał</a>
  Dodano:
  Dodano: <strong>Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)</strong>
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-skarga.pdf">Uchwała Nr 257/XXXI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 634321.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-program- ochr-sr.pdf">Uchwała Nr 256/XXXI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 32.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 634318.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-kredyt- 2.pdf">Uchwała Nr 255/XXXI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 634317.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-budzet- 254-31-2021.pdf">Uchwała Nr 254/XXXI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 634316.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-zmiany- w-WPF-253-31- 2021.pdf">Uchwała Nr 253/XXXI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 634315.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-252- 30-2021-staw.pdf">Uchwała Nr 252/XXX/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 614023.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-dzialki- 251-29-2021.pdf">Uchwała Nr 251/XXIX/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 613612.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 31.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-kredyt- 250-29-2021.pdf">Uchwała Nr 250/XXIX/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 613611.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.241.2021- Uchwala-Kolegium- RIO-w-Warszawie.pdf" >Unieważniona rostrzygnięciem RIO - uchwała Nr 27.241.2021</a>
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-budzet- 249-29-2021.pdf">Uchwała Nr 249/XXIX/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 613610.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-249.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-WPF- 248-29-2021.pdf">Uchwała Nr 248/XXIX/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 613608.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-247- skarga.pdf">Uchwała Nr 247/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605787.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchweala- 246-skarga.pdf">Uchwała Nr 246/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605786.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-245- cena-paliwa-1.pdf">Uchwała Nr 245/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 30.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605785-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-245.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-244- pppr.pdf">Uchwała Nr 244/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzaadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605784.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-243- strategia.pdf">Uchwała Nr 243/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- str-el.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605783.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-242- budzet.pdf">Uchwała Nr 242/XXVIII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605782.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-242.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-241- wpf.pdf">Uchwała Nr 241/XXVIII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605780.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-240- absolutorium.pdf">Uchwała Nr 240/XXVIII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- absolutorium- 2.pdf">Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605779.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-239.pdf">Uchwała Nr 239/XXVIII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- spr-fin.pdf"> Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605778.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-238- wotum.pdf">Uchwała Nr 238/XXVIII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- wotum-1.pdf"> Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 605776.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-237- zmiana-Deklaracji.pdf">Uchwała Nr 237/XXVII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ zmiana-deklaracji.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-236- wniosek.pdf">Uchwała Nr 236/XXVII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ wniosek-drzewa.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-235- LGBT.pdf">Uchwała Nr 235/XXVII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ petycja-LGBT.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-234- petycja.pdf">Uchwała Nr 234/XXVII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ petycja-TRSNP.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-233- skarga.pdf">Uchwała Nr 233/XXVII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ skarga-woda.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-232- 1.pdf">Uchwała Nr 232/XXVII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ SOR-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-231- Deklaracja.pdf">Uchwała Nr 231/XXVII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ PDPCz.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-230- wzory-drukow.pdf">Uchwała Nr 230/XXVII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 28.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ druki.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-230.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-229- zmiany-w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 229/XXVII/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ budzet.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-229.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-228- zmiany-w-WPF.pdf">Uchwała Nr 228/XXVII/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ wpf-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-227- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała Nr 227/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536410.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-226- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała Nr 226/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536409.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-225- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała Nr 225/XXVI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536408.pdf">Wynik głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-224- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała Nr 224/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536407.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-223- 26-2021-petycja.pdf">Uchwała Nr 223/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536406.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-222- 26-2021-skarga- do-WSA.pdf">Uchwała Nr 222/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Skarga-Wojewody.pdf">Skarga Wojewody</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 27.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536402.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-221- 26-2021-deklaracje.pdf">Uchwała Nr 221/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 26.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536399.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/DZ-Urz-221.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.140.2021- Uchwala-Kolegium- RIO-w-Warszawie.pdf">Uchwała Kolegium RIO </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-220- 26-2021-odpady- metoda-i-stawki.pdf">Uchwała Nr 220/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 25.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536398.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/DZ-Urz-220.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.139.2021- Uchwala-Kolegium- RIO-w-Warszawie.pdf">Uchwała Kolegium RIO</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-219- 26-2021-Program- opieki.pdf">Uchwała Nr 219/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 24.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536397.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-219.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-218- 26-2021-dzierzawa.pdf">Uchwała Nr 218/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- do-projektu-uchwaly.pdf"> Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536396.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-217- 26-2021-pomnik- przyrody.pdf">Uchwała Nr 217/XXVI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 23.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536392.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-urz-217.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-216- 26-2021-oplaty- alk.pdf">Uchwała Nr 216/XXVI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 22.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536390.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-216.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-215- 26-2021-dotacja.pdf">Uchwała Nr 215/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 21.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536389.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-214- 26-2021-porozumienie.pdf">Uchwała Nr 214/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 20.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536388.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-213- 26-2021-zmiany-w-budzecie- z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała Nr 213/XXVI/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536386.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-213.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-212- 26-2021-zmiany- w-WPF.pdf">Uchwała Nr 212/XXVI/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 536385.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-211- 25-2021-program- alk.pdf">Uchwała Nr 211/XXV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 19.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 509513.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-210- dotacja.pdf">Uchwała Nr 210/XXV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 18.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 509512.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-209- stanowisko.pdf">Uchwała Nr 209/XXV/2021 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 509511.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-208- dof-dosk-zaw.pdf">Uchwała Nr 208/XXIV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- dz.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494157.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-207- 24-2021-skarga- do-WSA.pdf">Uchwała Nr 207/XXIV/2021 </a>
  Dodano: Zał. do odpowiedzi na skargę: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Skarga-Prokuratora.pdf">skarga Prokuratora</a>,  <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-141- 17-2020-1.pdf">uchwała Nr 141/XVII/2020</a>, <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-178- 21-2020-1.pdf">uchwała Nr 178/XX/2020</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- WSA.pdf">Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494156.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-206- 2.pdf">Uchwała Nr 206/XXIV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494155-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-205- 1.pdf">Uchwała Nr 205/XXIV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494143.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-204- KSWiP-1.pdf">Uchwała Nr 204/XXIV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494141.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-203- KR-1.pdf">Uchwała Nr 203/XXIV/2021</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 494140.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-202- 23-2020-KR-1.pdf">Uchwała Nr 202/XXIII/2020</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469629.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 17.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-201- 23-2020-petycja- prawo-mi.pdf">Uchwała Nr 201/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469628.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-200- 23-2020-petycja- 719.pdf">Uchwała Nr 200/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469627.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-199- 23-2020-petycja- 5G.pdf">Uchwała Nr 199/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469625.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-198- 23-2020-wniosek- krajobr.pdf">Uchwała Nr 198/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469624.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-197- 23-2020-skarga.pdf">Uchwała Nr 197/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469621.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-196- 23-2020-skarga- D.pdf">Uchwała Nr 196/XXIII/2020</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469620.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-195- 23-2020-skarga- bonifikata.pdf">Uchwała Nr 195/XXIII/2020</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469619.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-194- 23-2020-katecheza.pdf">Uchwała Nr 194/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- porozumienie- kat..pdf">Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469615.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-193- 23-2020-najem.pdf">Uchwała Nr 193/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- najem-1.pdf"> Uzasadnienie </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469614.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-192- 23-2020-podatek- sr-tr.pdf">Uchwała Nr 192/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- podatek.pdf"> Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469610.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/DzUrz-192.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-RIO- podatek-transport.pdf" >Unieważnienie uchwały przez RIO</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-191- 23-2020-budzet- 2021-1.pdf">Uchwała Nr 191 /XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469608-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-191- budzet.pdf">Publiakcja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-190- 23-2020-WPF-2021.pdf">Uchwała Nr 190/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469607.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-189- 23-2020-niewygasy.pdf">Uchwała Nr 189/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469593.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-188- 23-2020-z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała 188/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469592.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-urz-188- zmiany-w-budzecie.pdf">Publiakcja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Uchwała

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-187- 23-2020-zm-WPF- 2020.pdf">Uchwała Nr 187/XXIII/2020 </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 469591.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano:
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-186- stanowisko.pdf">Uchwała Nr 186/XXII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-186- stanowisko.pdf">Uchwała Nr 186/XXII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447577.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447577.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-185- dzierzawa.pdf">Uchwała Nr 185/XXII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-185- dzierzawa.pdf">Uchwała Nr 185/XXII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447554.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447554.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-184- NGO.pdf">Uchwała Nr 184/XXII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-184- NGO.pdf">Uchwała Nr 184/XXII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447539.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447539.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-183- deklaracje.pdf">Uchwała 183/XXII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-183- deklaracje.pdf">Uchwała 183/XXII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- ws-wzoru-deklaracji.pdf"> Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- ws-wzoru-deklaracji.pdf"> Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447534.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447534.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-urz-183.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.408.2020- Uchwala-Kolegium- RIO-w-Warszawie- dot.-183.pdf" >Unieważnienie uchwały przez RIO </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-182- metoda.pdf">Uchwała Nr 182/XXII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-182- metoda.pdf">Uchwała Nr 182/XXII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447527.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447527.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-182.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.407.2020- Uchwala-Kolegium- RIO-w-Warszawie- dot-182.pdf"> Unieważnienie uchwały przez RIO </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-181- budzet.pdf">Uchwała Nr 181/XXII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-181- budzet.pdf">Uchwała Nr 181/XXII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447513.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 447513.pdf">Wyniki głosowania</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-181.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-180- WPF.pdf">Uchwała Nr 180/XXII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-180- WPF.pdf">Uchwała Nr 180/XXII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ WPF.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ WPF.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano: [/toggle]  
Skasowano: <strong>Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)</strong>  
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-179- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 179/XXI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-179- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 179/XXI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- szczegolowy.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- szczegolowy.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413616.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413616.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-179- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-179- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-178- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 178/XXI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-178- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 178/XXI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413615.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413615.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-178- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-178- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-177- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 177/XXI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-177- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 177/XXI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- podatki.pdf"> Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- podatki.pdf"> Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413614.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413614.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-177- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-177- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-176- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 176/XXI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-176- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 176/XXI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413613.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413613.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-176- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-176- 21-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-175- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 175/XXI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-175- 21-2020.pdf">Uchwała Nr 175/XXI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413612.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 413612.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Związku Miast Polskich" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-174- 19-2020-ZMP.pdf">Uchwała Nr 174/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-174- 19-2020-ZMP.pdf">Uchwała Nr 174/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- przystapienie-do-ZMP.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- przystapienie-do-ZMP.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ zmp.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ zmp.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-173- 19-2020-UMP.pdf">Uchwała Nr 173/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-173- 19-2020-UMP.pdf">Uchwała Nr 173/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ ump.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ ump.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-172- 19-2020-aglomeracja.pdf">Uchwała Nr 172/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-172- 19-2020-aglomeracja.pdf">Uchwała Nr 172/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- aglomeracja.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- aglomeracja.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ aglomeracja.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ aglomeracja.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-171- 19-2020-zwierzeta.pdf">Uchwała Nr 171/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-171- 19-2020-zwierzeta.pdf">Uchwała Nr 171/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- zw-bezdomne.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- zw-bezdomne.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ zwierzeta.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ zwierzeta.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-171- 19-2020-zwierzeta.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-171- 19-2020-zwierzeta.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-170- 19-2020-lokale.pdf">Uchwała Nr 170/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-170- 19-2020-lokale.pdf">Uchwała Nr 170/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- najem.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- najem.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ lokale-najem.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ lokale-najem.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-170- 19-2020-lokale.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-170- 19-2020-lokale.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-169- 19-2020-nagrody.pdf">Uchwała Nr 169/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-169- 19-2020-nagrody.pdf">Uchwała Nr 169/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- nagrody-dla-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- nagrody-dla-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ nagrody-nauczyciele.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ nagrody-nauczyciele.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-169- 19-2020-nagrody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-169- 19-2020-nagrody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-168- 19-2020-regulamin- wyn.pdf">Uchwała Nr 168/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-168- 19-2020-regulamin- wyn.pdf">Uchwała Nr 168/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnhienie- regulamin-wynagradzania.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnhienie- regulamin-wynagradzania.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ regulamin-nauczycieli.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ regulamin-nauczycieli.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-168- 19-2020-regulamin- wyn.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-168- 19-2020-regulamin- wyn.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-167- 19-2020-z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała Nr 167/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-167- 19-2020-z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała Nr 167/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bud¿et.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bud¿et.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-166- 19-2020-wpf.pdf">Uchwała Nr 166/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-166- 19-2020-wpf.pdf">Uchwała Nr 166/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ wpf.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ wpf.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-165- 19-2020-lawnik.pdf">Uchwała Nr 165/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-165- 19-2020-lawnik.pdf">Uchwała Nr 165/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zalacznik- do-uchwaly-Protokol-wyboru- lawnikow.pdf" >Załącznik do uchwały - Protokół </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Zalacznik- do-uchwaly-Protokol-wyboru- lawnikow.pdf" >Załącznik do uchwały - Protokół </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- wybor-lawnika_ 2020.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- wybor-lawnika_ 2020.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ lawnicy.pdf">Wyniki głosowania ławnicy</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ lawnicy.pdf">Wyniki głosowania ławnicy</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-164- 19-2020-woz.pdf">Uchwała Nr 164/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-164- 19-2020-woz.pdf">Uchwała Nr 164/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnie- woz.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnie- woz.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ poparcie-dec- bm.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ poparcie-dec- bm.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-163- 19-2020-zb.pdf">Uchwała Nr 163/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-163- 19-2020-zb.pdf">Uchwała Nr 163/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- Z.-Bujak.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- Z.-Bujak.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bujak.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bujak.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-162- 19-2020-rb.pdf">Uchwała Nr 162/XIX/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-162- 19-2020-rb.pdf">Uchwała Nr 162/XIX/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- R.-Bugaj.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- R.-Bugaj.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bugaj.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ bugaj.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-161- 19-2020-js.pdf">Uchwała Nr 161/XIX/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwala-161- 19-2020-js.pdf">Uchwała Nr 161/XIX/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- J.-Staniszkis.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- J.-Staniszkis.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ staniszkis.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ staniszkis.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 160.pdf">Uchwała Nr 160/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 160.pdf">Uchwała Nr 160/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374237.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374237.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-160- 18-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-160- 18-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 159.pdf">Uchwała Nr 159/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 159.pdf">Uchwała Nr 159/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- najem-Weranda.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- najem-Weranda.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374235.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374235.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które nie stanowią głównego źródła ciepła w lokalach" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 158.pdf">Uchwała Nr 158/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 158.pdf">Uchwała Nr 158/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- biomasa.pdf"> Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- biomasa.pdf"> Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374234.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374234.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 157.pdf">Uchwała Nr 157/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 157.pdf">Uchwała Nr 157/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- paliwa-stałe.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- paliwa-stałe.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374233.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374233.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 156.pdf">Uchwała Nr 156/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 156.pdf">Uchwała Nr 156/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- hipoteka.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- hipoteka.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374232.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374232.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 155-z-uz.pdf">Uchwała Nr 155/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 155-z-uz.pdf">Uchwała Nr 155/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374231.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374231.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-155- 18-2020.pdf">Pulikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-155- 18-2020.pdf">Pulikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 154.pdf">Uchwała Nr 154/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 154.pdf">Uchwała Nr 154/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374230.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374230.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 153.pdf">Uchwała Nr 153/XVIII/2020 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 153.pdf">Uchwała Nr 153/XVIII/2020 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374229.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374229.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową sygnalizacji świetlnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 152.pdf">Uchwała Nr 152/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 152.pdf">Uchwała Nr 152/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasdanienie- porozumienie- Brwinów-719.pdf" >Uzasdanienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasdanienie- porozumienie- Brwinów-719.pdf" >Uzasdanienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374228.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374228.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 151.pdf">Uchwała Nr 151/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 151.pdf">Uchwała Nr 151/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- absolutorium.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- absolutorium.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374227.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374227.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 150.pdf">Uchwała Nr 150/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 150.pdf">Uchwała Nr 150/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- sprawozdnie.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- sprawozdnie.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374226.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374226.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia wotum zaufania" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwała- 149.pdf">Uchwała Nr 149/XVIII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwała- 149.pdf">Uchwała Nr 149/XVIII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- wotum.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- wotum.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374225.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 374225.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki  o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 148-17-2020-tereny- bezp-rekreacji.pdf">Uchwała Nr 148/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 148-17-2020-tereny- bezp-rekreacji.pdf">Uchwała Nr 148/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353561.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353561.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkanki na bezczynność Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 147-17-2020-WSA- anon.pdf">Uchwała Nr 147/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 147-17-2020-WSA- anon.pdf">Uchwała Nr 147/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353559.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353559.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 146-17-2020-SKO- anon.pdf">Uchwała Nr 146/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 146-17-2020-SKO- anon.pdf">Uchwała Nr 146/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353558.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353558.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Rozstrzygnięcie- nadzorcze-MUW-dot-skargi- do-SKO-uch-146.pdf">Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 23.06.2020 r.</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Rozstrzygnięcie- nadzorcze-MUW-dot-skargi- do-SKO-uch-146.pdf">Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 23.06.2020 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 145-17-2020-intencyjna.pdf">Uchwała Nr 145/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 145-17-2020-intencyjna.pdf">Uchwała Nr 145/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353557.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353557.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 144-17-2020-SPP.pdf">Uchwała Nr 144/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 144-17-2020-SPP.pdf">Uchwała Nr 144/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- SPP.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- SPP.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353554.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353554.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-144.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-144.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 143-17-2020-dotacja- piece.pdf">Uchwała Nr 143/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 143-17-2020-dotacja- piece.pdf">Uchwała Nr 143/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353539.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353539.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-urz-143.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-urz-143.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 142-17-2020-szcz-sposób- odbioru-odpadów.pdf">Uchwała Nr 142/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 142-17-2020-szcz-sposób- odbioru-odpadów.pdf">Uchwała Nr 142/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353538.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353538.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-142.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-142.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 141-17-2020-regulamin-utrzymania- czystości.pdf">Uchwała Nr 141/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 141-17-2020-regulamin-utrzymania- czystości.pdf">Uchwała Nr 141/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- regulamin-utrz.- czystości.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- regulamin-utrz.- czystości.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353537.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353537.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-141- 17-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-141- 17-2020.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 140-17-2020.pdf">Uchwała Nr 140/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 140-17-2020.pdf">Uchwała Nr 140/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353536.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353536.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-140.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-140.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 139-17-2020-najem.pdf">Uchwała Nr 139/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 139-17-2020-najem.pdf">Uchwała Nr 139/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- zasady-najmu.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- zasady-najmu.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353535.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353535.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-139.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-139.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: przyznawane w 2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 138-17-2020-dofinansowanie- doskonalenia- zawodowego.pdf">Uchwała Nr 138/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 138-17-2020-dofinansowanie- doskonalenia- zawodowego.pdf">Uchwała Nr 138/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353534.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353534.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2019/2020" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 137-17-2020-paliwo.pdf">Uchwała Nr 137/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 137-17-2020-paliwo.pdf">Uchwała Nr 137/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353532.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353532.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-137.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-137.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonych w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 136-17-2020-dzierżawa.pdf">Uchwała Nr 136/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 136-17-2020-dzierżawa.pdf">Uchwała Nr 136/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353531.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353531.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 135-17-2020-dzierżawa.pdf">Uchwała Nr 135/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 135-17-2020-dzierżawa.pdf">Uchwała Nr 135/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353530.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353530.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 134-17-2020-regulamin-wyboru- lawników.pdf">Uchwała Nr 134/XVII/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 134-17-2020-regulamin-wyboru- lawników.pdf">Uchwała Nr 134/XVII/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353529.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353529.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwała- 133-17-2020-ławnicy- policja.pdf">Uchwała Nr 133/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwała- 133-17-2020-ławnicy- policja.pdf">Uchwała Nr 133/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353526.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353526.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 132-17-2020-pożyczka.pdf">Uchwała Nr 132/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 132-17-2020-pożyczka.pdf">Uchwała Nr 132/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353525.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353525.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 131-17-2020-zmiany- w-budżecie.pdf">Uchwała Nr 131/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 131-17-2020-zmiany- w-budżecie.pdf">Uchwała Nr 131/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353524.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353524.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-131.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-131.pdf">Publikacja uchwały w Dziennku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 130-17-2020-zmiany- w-WPF.pdf">Uchwała Nr 130/XVII/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 130-17-2020-zmiany- w-WPF.pdf">Uchwała Nr 130/XVII/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353523.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 353523.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 129-pożyczka- l.pdf">Uchwała Nr 129/XVI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 129-pożyczka- l.pdf">Uchwała Nr 129/XVI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 3.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 3.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <em>Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Kolegium RIO z dnia 12.05.2020 r. - </em><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.211.2020- Kolegium-RIO- w-Warszawie.pdf">uchwała Nr 12.211.2020 Kolegium RIO</a> Bez zmian: <em>Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Kolegium RIO z dnia 12.05.2020 r. - </em><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/KI.0011.211.2020- Kolegium-RIO- w-Warszawie.pdf">uchwała Nr 12.211.2020 Kolegium RIO</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 128-16-2020-dotacja- powiat.pdf">Uchwała Nr 128/XVI/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 128-16-2020-dotacja- powiat.pdf">Uchwała Nr 128/XVI/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 2.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 2.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 127-16-2020-zmiany- w-budżecie.pdf">Uchwała Nr 127/XVI/2020 </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 127-16-2020-zmiany- w-budżecie.pdf">Uchwała Nr 127/XVI/2020 </a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 1.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania- 1.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-127- 16-2020-zmiany- budżet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Dz-Urz-127- 16-2020-zmiany- budżet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 126-16-2020-zmiany- w-WPF.pdf">Uchwała Nr 126/XVI/2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Uchwała- 126-16-2020-zmiany- w-WPF.pdf">Uchwała Nr 126/XVI/2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/Wyniki-głosowania.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-125.pdf">Uchwała Nr 125/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-125.pdf">Uchwała Nr 125/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296364.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296364.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-124.pdf">Uchwała Nr 124/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-124.pdf">Uchwała Nr 124/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296363.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296363.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-123.pdf">Uchwała Nr 123/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-123.pdf">Uchwała Nr 123/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnenie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnenie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296361.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296361.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-122.pdf">Uchwała Nr 122/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-122.pdf">Uchwała Nr 122/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 42.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 42.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296352.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296352.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-121- 1.pdf">Uchwała Nr 121/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-121- 1.pdf">Uchwała Nr 121/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 41.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 41.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296350-1.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296350-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-120.pdf">Uchwała Nr 120/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-120.pdf">Uchwała Nr 120/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 39.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 39.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296349.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296349.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-120- 14-2020-drogi.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-120- 14-2020-drogi.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-119- 1.pdf">Uchwała Nr 119/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-119- 1.pdf">Uchwała Nr 119/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296348.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296348.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-118- 2.pdf">Uchwała Nr 118/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-118- 2.pdf">Uchwała Nr 118/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296347-1.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296347-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-117.pdf">Uchwała Nr 117/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-117.pdf">Uchwała Nr 117/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296346-1.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296346-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-116.pdf">Uchwała Nr 116/XIV/2020</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-116.pdf">Uchwała Nr 116/XIV/2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296345-1.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 296345-1.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-115- 13-2019-pk.pdf">Uchwała Nr 115/XIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-115- 13-2019-pk.pdf">Uchwała Nr 115/XIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 38.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 38.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274140.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274140.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-114- 13-2019-kr.pdf">Uchwała Nr 114/XIII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-114- 13-2019-kr.pdf">Uchwała Nr 114/XIII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 37.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 37.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274139.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274139.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-113- budzet-2020-z- uz.pdf">Uchwała Nr 113/XIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-113- budzet-2020-z- uz.pdf">Uchwała Nr 113/XIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274138.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274138.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-113- 13-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-113- 13-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-112- 13-2019.pdf">Uchwała Nr 112/XIII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-112- 13-2019.pdf">Uchwała Nr 112/XIII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274137.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274137.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-111- 13-2019-niewygasajace.pdf">Uchwała Nr 111/XIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-111- 13-2019-niewygasajace.pdf">Uchwała Nr 111/XIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274127.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274127.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-110- 13-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-110- 13-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-110- 13-2019-zm-budzet- z-uz.pdf">Uchwała Nr 110/XIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-110- 13-2019-zm-budzet- z-uz.pdf">Uchwała Nr 110/XIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274125.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274125.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-109- 13-2019-zmiany- wpf.pdf">Uchwała Nr 109/XIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-109- 13-2019-zmiany- wpf.pdf">Uchwała Nr 109/XIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274124.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 274124.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-108- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 108/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-108- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 108/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263645.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263645.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-107- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 107/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-107- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 107/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263644.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263644.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-106- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 106/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-106- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 106/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263643.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263643.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-105- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 105/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-105- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 105/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263642.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263642.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-104- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 104/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-104- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 104/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263641.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263641.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-103- 12-2019-1.pdf">Uchwała Nr 103/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-103- 12-2019-1.pdf">Uchwała Nr 103/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263638.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263638.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-102- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 102/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-102- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 102/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 36.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 36.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263636.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263636.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-102- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-102- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-101- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 101/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-101- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 101/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 35.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 35.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263635.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263635.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne" state="close"]
Bez zmian: Uchwała unieważniona <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uniewaznienie- uchwaly-100-12- 2019.pdf">uchwałą Nr 27.398.2019 Kolegium RIO z dnia 19 grudnia 2019 r.</a> Bez zmian: Uchwała unieważniona <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uniewaznienie- uchwaly-100-12- 2019.pdf">uchwałą Nr 27.398.2019 Kolegium RIO z dnia 19 grudnia 2019 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-100- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 100/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-100- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 100/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- smog.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- smog.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263634.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263634.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-100- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-100- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-99- 12-2019-z-uz.pdf">Uchwała Nr 99/XII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-99- 12-2019-z-uz.pdf">Uchwała Nr 99/XII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263629.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263629.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-99- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-99- 12-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-98- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 98/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-98- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 98/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263628.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263628.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-97- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 97/XII/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-97- 12-2019.pdf">Uchwała Nr 97/XII/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 34.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 34.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- do-uzasadnienia- wniosek.pdf" >Załącznik do uzasadnienia - Wniosek</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- do-uzasadnienia- wniosek.pdf" >Załącznik do uzasadnienia - Wniosek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263627.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 263627.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-stanowisko- staw.pdf">Uchwała Nr 96/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-stanowisko- staw.pdf">Uchwała Nr 96/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243572.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243572.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zdanie-odrebne- radnej-dsmolny.pdf">Zdanie odrębne radnej Dąbrówki Smolny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zdanie-odrebne- radnej-dsmolny.pdf">Zdanie odrębne radnej Dąbrówki Smolny</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-adaptacja.pdf">Uchwała Nr 95/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-adaptacja.pdf">Uchwała Nr 95/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 33.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 33.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243569.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243569.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „<em>Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej</em>”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-up-retencja.pdf">Uchwała Nr 94/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-up-retencja.pdf">Uchwała Nr 94/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 32.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 32.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243568.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243568.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-nieruchomosc.pdf">Uchwała Nr 93/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-nieruchomosc.pdf">Uchwała Nr 93/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 31.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 31.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243561.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243561.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-statut- cuw.pdf">Uchwała Nr 92/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-statut- cuw.pdf">Uchwała Nr 92/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- statut-cuw.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- statut-cuw.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243553.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243553.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-92- 11-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-92- 11-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-budzet- z-uz.pdf">Uchwała Nr 91/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-budzet- z-uz.pdf">Uchwała Nr 91/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243552.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243552.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-91- 11-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-91- 11-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-wpf.pdf">Uchwała Nr 90/XI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/pdf-wpf.pdf">Uchwała Nr 90/XI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243551.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 243551.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-89- 10-2019-przystanki- autobusowe.pdf">Uchwała Nr 89/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-89- 10-2019-przystanki- autobusowe.pdf">Uchwała Nr 89/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- przystanki.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- przystanki.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 1.pdf">Zał. 1 rys. 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 1.pdf">Zał. 1 rys. 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 2.pdf">Zał. 1 rys. 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 2.pdf">Zał. 1 rys. 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 3.pdf">Zał. 1 rys. 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-rys.- 3.pdf">Zał. 1 rys. 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232746.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232746.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-88- 10-2019-porozumienie- aglomeracja.pdf">Uchwała Nr 88/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-88- 10-2019-porozumienie- aglomeracja.pdf">Uchwała Nr 88/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- porozumienie- miedzygminne.pdf" >Załącznik - Porozumienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- porozumienie- miedzygminne.pdf" >Załącznik - Porozumienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- porozumienie- aglomeracja.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- porozumienie- aglomeracja.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232744.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232744.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-87- 10-2019-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2020-r.pdf">Uchwała Nr 87/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-87- 10-2019-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2020-r.pdf">Uchwała Nr 87/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 30.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 30.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232742.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232742.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-87- 10-2019-podatki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-87- 10-2019-podatki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-86- 10-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 86/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-86- 10-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 86/X/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody- 4.pdf">Zał.1 - dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody- 4.pdf">Zał.1 - dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 4.pdf">Zał. 2 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 4.pdf">Zał. 2 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-inwestycje- 2.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-inwestycje- 2.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-ue- 2.pdf">Zał. 4 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-ue- 2.pdf">Zał. 4 - UE</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.5-dotacje- 2.pdf">Zał. 5 - dotacje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.5-dotacje- 2.pdf">Zał. 5 - dotacje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.6-dochody- zlecone.pdf">Zał. 6 - dochody -zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.6-dochody- zlecone.pdf">Zał. 6 - dochody -zlecone</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.7-wydatki- zlecone.pdf">Zał.7 - wydatki zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.7-wydatki- zlecone.pdf">Zał.7 - wydatki zlecone</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232741.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232741.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-86- 10-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-86- 10-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-85- 10-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 85/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-85- 10-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 85/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf- 3.pdf">Zał. 1 - WPF </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf- 3.pdf">Zał. 1 - WPF </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232740.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232740.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-84- 10-2019-wybor- lawnikow.pdf">Uchwała Nr 84/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-84- 10-2019-wybor- lawnikow.pdf">Uchwała Nr 84/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/skany-protokolow- komisji-skrutacyjnej.pdf" >Załączniki - Protokoły Komisji Skrutacyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/skany-protokolow- komisji-skrutacyjnej.pdf" >Załączniki - Protokoły Komisji Skrutacyjnej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- lawnicy.pdf"> Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- lawnicy.pdf"> Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232739.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232739.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-83- 10-2019-apel.pdf">Uchwała Nr 83/X/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-83- 10-2019-apel.pdf">Uchwała Nr 83/X/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232734.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 232734.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-82- 9-2019-regulamin-glosowania- lawnicy-ap.pdf">Uchwała Nr 82/IX/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-82- 9-2019-regulamin-glosowania- lawnicy-ap.pdf">Uchwała Nr 82/IX/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 29.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 29.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 210215.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 210215.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji  informacji o kandydatach na ławników" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-81- 9-2019-informacja-z-policji- o-lawnikach.pdf">Uchwała Nr 81/IX/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-81- 9-2019-informacja-z-policji- o-lawnikach.pdf">Uchwała Nr 81/IX/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 28.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 28.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 210214.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 210214.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca  na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-80- 8-2019-przekazanie-skargi- mieszkanca-do- wsa-anon.pdf">Uchwała Nr 80/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-80- 8-2019-przekazanie-skargi- mieszkanca-do- wsa-anon.pdf">Uchwała Nr 80/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- odpowiedz-na- skarge-mieszkanca- anon.pdf">Załącznik - odpowiedź na skargę</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- odpowiedz-na- skarge-mieszkanca- anon.pdf">Załącznik - odpowiedź na skargę</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-1-uchwala- rm-pl-53-5-2019- stawki-opdady.pdf">Dowód 1 Uchwała Nr 53/V/2019 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-1-uchwala- rm-pl-53-5-2019- stawki-opdady.pdf">Dowód 1 Uchwała Nr 53/V/2019 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-2-uchwala- rio-9.161.2019- dot-53.pdf">Dowód 2 Uchwała RIO Nr 9.161.2019 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-2-uchwala- rio-9.161.2019- dot-53.pdf">Dowód 2 Uchwała RIO Nr 9.161.2019 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-3-wyliczenia.pdf">Dowód 3 Wyliczenia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-3-wyliczenia.pdf">Dowód 3 Wyliczenia</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-4-ogloszenie- o-konsultacjach.pdf">Dowód 4 Ogłoszenie o konsultacjach</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-4-ogloszenie- o-konsultacjach.pdf">Dowód 4 Ogłoszenie o konsultacjach</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-5-informacja- o-wynikach-konsultacji.pdf">Dowód 5 Informacja o wynikach konsultacji</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-5-informacja- o-wynikach-konsultacji.pdf">Dowód 5 Informacja o wynikach konsultacji</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-6-uwagi- fundacji.pdf">Dowód 6 Uwagi Fundacji</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-6-uwagi- fundacji.pdf">Dowód 6 Uwagi Fundacji</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-7-uwagi- osoby-prywatnej- an.pdf">Dowód 7 Uwagi osoby prywatnej </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dowod-7-uwagi- osoby-prywatnej- an.pdf">Dowód 7 Uwagi osoby prywatnej </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 27.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 27.pdf">Uzasadnienie</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206440.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-79- 8-2019-diety- radnych.pdf">Uchwała Nr 79/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-79- 8-2019-diety- radnych.pdf">Uchwała Nr 79/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- diety.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- diety.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206439.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206439.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-79- 8-2019-diety.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-79- 8-2019-diety.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/rozstrzygniecie- nadzorcze-muw-uchwala-79- 8-2019.pdf">skan rozstrzygnięcia</a> Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/rozstrzygniecie- nadzorcze-muw-uchwala-79- 8-2019.pdf">skan rozstrzygnięcia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-78- 8-2019-zespol- opinia-lawnicy.pdf">Uchwała Nr 78/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-78- 8-2019-zespol- opinia-lawnicy.pdf">Uchwała Nr 78/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 26.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 26.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206436.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206436.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-77- 8-2019-pensum.pdf">Uchwała Nr 77/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-77- 8-2019-pensum.pdf">Uchwała Nr 77/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- pensum.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- pensum.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206435.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206435.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-77- 8-2019-pensum.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-77- 8-2019-pensum.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-76- 8-2019-dzierzawa- irysowa.pdf">Uchwała Nr 76/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-76- 8-2019-dzierzawa- irysowa.pdf">Uchwała Nr 76/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 25.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 25.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206434.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206434.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-75- 8-2019-dzierzawa- glogow.pdf">Uchwała Nr 75/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-75- 8-2019-dzierzawa- glogow.pdf">Uchwała Nr 75/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 24.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 24.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206433.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206433.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-74- 8-2019-dzierzawa- weranda.pdf">Uchwała Nr 74/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-74- 8-2019-dzierzawa- weranda.pdf">Uchwała Nr 74/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- weranda.pdf"> Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- weranda.pdf"> Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206425.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206425.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-73- 8-2019-zmiana- deklaracji.pdf">Uchwała Nr 73/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-73- 8-2019-zmiana- deklaracji.pdf">Uchwała Nr 73/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-deklaracja- odpady-1.pdf" >Załącznik 1 - Deklaracja </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-deklaracja- odpady-1.pdf" >Załącznik 1 - Deklaracja </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-deklaracja- xml.pdf">Załącznik 2 - Deklaracja w XML</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-deklaracja- xml.pdf">Załącznik 2 - Deklaracja w XML</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- deklaracja.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- deklaracja.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206408.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206408.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-73- 8-2019-deklaracja.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-73- 8-2019-deklaracja.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-72- 8-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 72/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-72- 8-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 72/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody- 2.pdf">Zał. 1 - dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody- 2.pdf">Zał. 1 - dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- m.pdf">Zał. 2 - wydatki </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- m.pdf">Zał. 2 - wydatki </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- 2.pdf">Zał. 2 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- 2.pdf">Zał. 2 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-3-inwestycje- 1.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-3-inwestycje- 1.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-5-dotacje- 1.pdf">Zał. 5 - dotacje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-5-dotacje- 1.pdf">Zał. 5 - dotacje</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206407.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206407.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-72- 8-2019-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-72- 8-2019-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-71- 8-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 71/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-71- 8-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 71/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 5.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 5.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 5.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 5.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206406.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206406.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-70- 8-2019-absolutorium-za-2018- rok.pdf">Uchwała Nr 70/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-70- 8-2019-absolutorium-za-2018- rok.pdf">Uchwała Nr 70/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 23.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 23.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206405.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206405.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-69- 8-2019-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2018-rok.pdf">Uchwała Nr 69/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-69- 8-2019-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2018-rok.pdf">Uchwała Nr 69/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 22.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 22.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206401.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206401.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia wotum zaufania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-68- 8-2019-wotum- zaufania.pdf">Uchwała Nr 68/VIII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-68- 8-2019-wotum- zaufania.pdf">Uchwała Nr 68/VIII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 21.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 21.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206399.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 206399.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-67- 7-2019-przekazanie-skargi- do-wsa.pdf">Uchwała Nr 67/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-67- 7-2019-przekazanie-skargi- do-wsa.pdf">Uchwała Nr 67/VII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- odpowiedz-na- skarge-wojewody- mazowieckiego.pdf" >Załącznik - odpowiedź na skargę </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- odpowiedz-na- skarge-wojewody- mazowieckiego.pdf" >Załącznik - odpowiedź na skargę </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-skarga-wojewody- z-19.04.2019.pdf">Skarga Wojewody </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-skarga-wojewody- z-19.04.2019.pdf">Skarga Wojewody </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 20.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 20.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190889.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190889.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-66- 7-2019-prom.pdf">Uchwała Nr 66/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-66- 7-2019-prom.pdf">Uchwała Nr 66/VII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 19.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 19.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190887.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190887.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-66- prom.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-66- prom.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-65- 7-2019-zasady- obywatelskiej- inicjatywy-uchwalodawczej- 1.pdf">Uchwała Nr 65/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-65- 7-2019-zasady- obywatelskiej- inicjatywy-uchwalodawczej- 1.pdf">Uchwała Nr 65/VII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 18.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 18.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190886.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190886.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-65- io.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-65- io.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-64- 7-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 64/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-64- 7-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 64/VII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody- 3.pdf">ZAŁ.1 - DOCHODY</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody- 3.pdf">ZAŁ.1 - DOCHODY</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 3.pdf">ZAŁ.2 - WYDATKI</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 3.pdf">ZAŁ.2 - WYDATKI</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-ue.pdf">ZAŁ.3 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-ue.pdf">ZAŁ.3 - UE</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-dotacje.pdf">ZAŁ.4 - DOTACJE </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-dotacje.pdf">ZAŁ.4 - DOTACJE </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190885.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190885.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-64- zm-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-64- zm-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-63- 7-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 63/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-63- 7-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 63/VII/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 4.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 4.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190883.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190883.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-62- 7-2019-zmiana-skladu-kss- 1.pdf">Uchwała Nr 62/VII/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-62- 7-2019-zmiana-skladu-kss- 1.pdf">Uchwała Nr 62/VII/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 17.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 17.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190881.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 190881.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-61- 6-2019-zespol- interdyscyplinarny.pdf">Uchwała Nr 61/VI/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-61- 6-2019-zespol- interdyscyplinarny.pdf">Uchwała Nr 61/VI/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 16.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 16.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178219.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178219.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-61- 6-2019-zi.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-61- 6-2019-zi.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-60- 6-2019-plan-sieci- szkol.pdf">Uchwała Nr 60/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-60- 6-2019-plan-sieci- szkol.pdf">Uchwała Nr 60/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178218.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178218.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-60- 6-2019-siec-szkol.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-60- 6-2019-siec-szkol.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-59- 6-2019-intencyjna.pdf">Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-59- 6-2019-intencyjna.pdf">Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178217.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178217.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-58- 6-2019-program-opieki-nad- zwierzetami-bezdomnymi.pdf">Uchwała Nr 58/VI/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-58- 6-2019-program-opieki-nad- zwierzetami-bezdomnymi.pdf">Uchwała Nr 58/VI/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178216.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178216.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-58- 6-2019-zw-bezd.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-58- 6-2019-zw-bezd.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-57- 6-2019-zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 57/VI/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-57- 6-2019-zmiana-regulaminu- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 57/VI/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178212.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178212.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-57- 6-2019-zw-reg- wody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-57- 6-2019-zw-reg- wody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-56- 6-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 56/VI/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-56- 6-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 56/VI/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody- 1.pdf">Zał. 1 - Dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody- 1.pdf">Zał. 1 - Dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- 1.pdf">Zał. 2 - Wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki- 1.pdf">Zał. 2 - Wydatki</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178211.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178211.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-56- zm-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-56- zm-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-55- 6-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 55/VI/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-55- 6-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 55/VI/2019 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 3.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 3.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 3.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 3.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178210.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 178210.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-54- 5-2019-deklaracja-odpady- 1.pdf">Uchwała Nr 54/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik 1 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik 1 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik 2  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-deklaracja- odpady.pdf">Załącznik 2  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 3-deklaracja- 1.pdf">Załącznik 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 3-deklaracja- 1.pdf">Załącznik 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 4-deklaracja- domki-letniskowe- 1.pdf">Załącznik 4 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 4-deklaracja- domki-letniskowe- 1.pdf">Załącznik 4 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- odpady-deklaracja.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- odpady-deklaracja.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154066.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154066.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-54- 5-2019-deklaracje- odpady.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-54- 5-2019-deklaracje- odpady.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 9.162.2019-dot- 54.pdf">Uchwała Kolegium RIO Nr 9.162.2019 dot. unieważnienia części zapisów uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 9.162.2019-dot- 54.pdf">Uchwała Kolegium RIO Nr 9.162.2019 dot. unieważnienia części zapisów uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz  ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-53- 5-2019-metoda- i-stawka-odpady.pdf">Uchwała Nr 53/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- odpady-metoda- i-stawki.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- odpady-metoda- i-stawki.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154065.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154065.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-53- 5-2019-stawki- opdady.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-53- 5-2019-stawki- opdady.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 9.161.2019-dot- 53.pdf">Uchwała Kolegium RIO Nr 9.161.2019 dot. unieważnienia części zapisów uchwały </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 9.161.2019-dot- 53.pdf">Uchwała Kolegium RIO Nr 9.161.2019 dot. unieważnienia części zapisów uchwały </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-52- 5-2019-diety- radnych.pdf">Uchwała Nr 52/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-52- 5-2019-diety- radnych.pdf">Uchwała Nr 52/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154064.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154064.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/rozstrzygniecie- nadzrocze-muw-diety.pdf"> Rozstrzygnięcie nadzorcze </a> Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/rozstrzygniecie- nadzrocze-muw-diety.pdf"> Rozstrzygnięcie nadzorcze </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019  Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-51- 5-2019-zmiana-uchwaly-36- 4-2019.pdf">Uchwała Nr 51/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-51- 5-2019-zmiana-uchwaly-36- 4-2019.pdf">Uchwała Nr 51/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154063.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154063.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr  35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna  z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-50- 5-2019-zmiana-uchwaly-35- 4-2019.pdf">Uchwała Nr 50/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-50- 5-2019-zmiana-uchwaly-35- 4-2019.pdf">Uchwała Nr 50/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154062.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154062.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-50- 5-2019-dozywianie.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-50- 5-2019-dozywianie.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-49- 5-2019-rekrutacja- do-przedszkola.pdf">Uchwała Nr 49/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-49- 5-2019-rekrutacja- do-przedszkola.pdf">Uchwała Nr 49/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- rekrutacja-przedszkole.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- rekrutacja-przedszkole.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154061.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154061.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-49- 5-2019-rekrutacja- przedszkole.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-49- 5-2019-rekrutacja- przedszkole.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-48- 5-2019-doskonalenie-zawodowe- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 48/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-48- 5-2019-doskonalenie-zawodowe- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 48/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- doskonalenie- zawodowe-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- doskonalenie- zawodowe-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154060.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154060.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-47- 5-2019-zarzadzanie- droga.pdf">Uchwała Nr 47/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-47- 5-2019-zarzadzanie- droga.pdf">Uchwała Nr 47/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- graficzny.pdf" >Załącznik graficzny</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- graficzny.pdf" >Załącznik graficzny</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zarzadzanie-droga.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zarzadzanie-droga.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154059.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154059.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-46- 5-2019-partnerstwo.pdf">Uchwała Nr 46/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-46- 5-2019-partnerstwo.pdf">Uchwała Nr 46/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154058.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154058.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-45- 5-2019-pomnik- przyrody.pdf">Uchwała Nr 45/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-45- 5-2019-pomnik- przyrody.pdf">Uchwała Nr 45/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- ekspertyza-dendrologiczna.pdf" >Załącznik - Ekspertyza dendrologiczna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- ekspertyza-dendrologiczna.pdf" >Załącznik - Ekspertyza dendrologiczna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154057.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154057.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-45- 5-2019-pomnik- przyrody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-45- 5-2019-pomnik- przyrody.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna” " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 44/V/2019  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 44/V/2019  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik - Regulamin</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik - Regulamin</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154056.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154056.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna” " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 44/V/2019  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-44- 5-2019-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 44/V/2019  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik - Regulamin</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik - Regulamin</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- regulamin.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154056.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154056.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-43- 5-2019-kandydat- do-rady-szpitala.pdf">Uchwała Nr 43/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-43- 5-2019-kandydat- do-rady-szpitala.pdf">Uchwała Nr 43/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154055.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154055.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-42- 5-2019-rada-muzeum.pdf">Uchwała Nr 42/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-42- 5-2019-rada-muzeum.pdf">Uchwała Nr 42/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154054.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154054.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-41- 5-2019-zmiany- budzetu.pdf">Uchwała Nr 41/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-41- 5-2019-zmiany- budzetu.pdf">Uchwała Nr 41/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wydatki.pdf">Zał. 1 - Wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wydatki.pdf">Zał. 1 - Wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przychody.pdf">Zał. 2 - Przychody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przychody.pdf">Zał. 2 - Przychody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154053.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154053.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-41- 5-2019-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-41- 5-2019-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-40- 5-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 40/V/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-40- 5-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 40/V/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 2.pdf">Zał. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 2.pdf">Zał. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 2.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 2.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154052.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 154052.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-39- 4-2019-ws-skargi- biblioteka.pdf">Uchwała Nr 39/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-39- 4-2019-ws-skargi- biblioteka.pdf">Uchwała Nr 39/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134762.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134762.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-38- 4-2019-ws-skargi- niegospodarnosc.pdf">Uchwała Nr 38/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-38- 4-2019-ws-skargi- niegospodarnosc.pdf">Uchwała Nr 38/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- stanowisko-kr- 2018.pdf">Załącznik - Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta VII kadencji</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- stanowisko-kr- 2018.pdf">Załącznik - Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta VII kadencji</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134761.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134761.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej  na lata 2019 –2021" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-37- 4-2019-wspieranie- rodziny.pdf">Uchwała Nr 37/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-37- 4-2019-wspieranie- rodziny.pdf">Uchwała Nr 37/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- program-wspierania-rodziny- na-lata-2019- 2021.pdf">Załącznik - Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- program-wspierania-rodziny- na-lata-2019- 2021.pdf">Załącznik - Gminny program wspierania rodziny na lata 2019-2021</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134760.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134760.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 w mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-36- 4-2019-program- oslonowy.pdf">Uchwała Nr 36/IV/2019  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-36- 4-2019-program- oslonowy.pdf">Uchwała Nr 36/IV/2019  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134759.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134759.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-35- 4-2019-dozywianie.pdf">Uchwała Nr 35/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-35- 4-2019-dozywianie.pdf">Uchwała Nr 35/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134758.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134758.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-35- 4-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-35- 4-2019.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-34- 4-2019-program-alkoholowy- 2019.pdf">Uchwała Nr 34/IV/2019  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-34- 4-2019-program-alkoholowy- 2019.pdf">Uchwała Nr 34/IV/2019  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134757.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134757.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „<em>Opracowanie</em> <em>strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna</em>”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-33- 4-2019-upowaznienie- dla-burmistrza.pdf">Uchwała Nr 33/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-33- 4-2019-upowaznienie- dla-burmistrza.pdf">Uchwała Nr 33/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134756.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134756.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-32- 4-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 32/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-32- 4-2019-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 32/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-dochody.pdf" >Załącznik 1 - dochody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-dochody.pdf" >Załącznik 1 - dochody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-wydatki.pdf" >Załącznik 2 - wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-wydatki.pdf" >Załącznik 2 - wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 3-inwestycje.pdf" >Załącznik 3 - inwestycje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 3-inwestycje.pdf" >Załącznik 3 - inwestycje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 4-dotacje.pdf" >Załącznik 4 - dotacje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 4-dotacje.pdf" >Załącznik 4 - dotacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134755.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134755.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-32- 4-2019-zm-b.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-32- 4-2019-zm-b.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-31- 4-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 31/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-31- 4-2019-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 31/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 1.pdf">Zał. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf- 1.pdf">Zał. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 1.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia- 1.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134754.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134754.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-30- 4-2019-plan-pracy- kss-1.pdf">Uchwała Nr 30/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-30- 4-2019-plan-pracy- kss-1.pdf">Uchwała Nr 30/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134753.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134753.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Skasowano:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-29- 4-2019-plan-pracy- kgir-1.pdf">Uchwała Nr 29/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-29- 4-2019-plan-pracy- kgir-1.pdf">Uchwała Nr 29/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134752.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134752.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-28- 4-2019-plan-pracy- kswip-1.pdf">Uchwała Nr 28/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-28- 4-2019-plan-pracy- kswip-1.pdf">Uchwała Nr 28/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134751.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134751.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-27- 4-2019-plan-pracy- kr-1.pdf">Uchwała Nr 27/IV/2019 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-27- 4-2019-plan-pracy- kr-1.pdf">Uchwała Nr 27/IV/2019 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134750.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 134750.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-26- 3-2018-karta- mieszkanca.pdf">Uchwała Nr 26/III/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-26- 3-2018-karta- mieszkanca.pdf">Uchwała Nr 26/III/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- do-uchwaly-karta- mieszkanca.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- do-uchwaly-karta- mieszkanca.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 26.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 26.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-26- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-26- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-25- 3-2018-budzet- 2019.pdf">Uchwała Nr 25/III/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-25- 3-2018-budzet- 2019.pdf">Uchwała Nr 25/III/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/objasnienia- do-budzetu-2019.pdf" >Objaśnienia do budżetu </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/objasnienia- do-budzetu-2019.pdf" >Objaśnienia do budżetu </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_1- dochody-1.pdf">Tabela 1 - dochody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_1- dochody-1.pdf">Tabela 1 - dochody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_2- dochody_zlecone.pdf">Tabela 2 - dochody zlecone</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_2- dochody_zlecone.pdf">Tabela 2 - dochody zlecone</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_3- dochody_wg_zrodel.pdf">Tabela 3 - dochody wg źródeł</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_3- dochody_wg_zrodel.pdf">Tabela 3 - dochody wg źródeł</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_4- wydatki-1.pdf">Tabela 4 - wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_4- wydatki-1.pdf">Tabela 4 - wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_5- wyd.zlecone.pdf">Tabela 5 - wyd. zlecone</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_5- wyd.zlecone.pdf">Tabela 5 - wyd. zlecone</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_6- inwestycje-1.pdf">Tabela 6 - inwestycje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_6- inwestycje-1.pdf">Tabela 6 - inwestycje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_7- przychody_rozchody- 1.pdf">Tabela 7 - przychody rozchody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_7- przychody_rozchody- 1.pdf">Tabela 7 - przychody rozchody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_8- ue.pdf">Tabela 8 - UE</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/tabela_8- ue.pdf">Tabela 8 - UE</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik_ 1-dotacje-1.pdf" >Załącznik 1 - dotacje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik_ 1-dotacje-1.pdf" >Załącznik 1 - dotacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik_ 2-dotacje_na_ fundusze-celowe.pdf" >Załącznik 2 - dotacje na fundusze celowe</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik_ 2-dotacje_na_ fundusze-celowe.pdf" >Załącznik 2 - dotacje na fundusze celowe</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 25.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 25.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-25- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-25- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-24- 3-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 24/III/2018  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-24- 3-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 24/III/2018  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf- 2.pdf">Zał. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf- 2.pdf">Zał. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 3.pdf">Zał. 2-  Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 3.pdf">Zał. 2-  Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 24.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 24.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-23- 3-2018-wydatki- niewygasajace- 2018.pdf">Uchwała Nr 23/III/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-23- 3-2018-wydatki- niewygasajace- 2018.pdf">Uchwała Nr 23/III/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-wykaz.pdf">Załącznik 1 - wykaz</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 1-wykaz.pdf">Załącznik 1 - wykaz</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-plan.pdf">Załącznik 2 - plan</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- 2-plan.pdf">Załącznik 2 - plan</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 23.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 23.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-22- 3-2018-zmiany-w-budzecie- 1.pdf">Uchwała nr 22/III/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-22- 3-2018-zmiany-w-budzecie- 1.pdf">Uchwała nr 22/III/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody-2.pdf">Zał . 1 - dochody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-dochody-2.pdf">Zał . 1 - dochody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 2.pdf">Zał. 2 - wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-wydatki- 2.pdf">Zał. 2 - wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-inwestycje- 1.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.3-inwestycje- 1.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.5-dotacje- 1.pdf">Zał. 5 - dotacje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.5-dotacje- 1.pdf">Zał. 5 - dotacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.6-przychody- rozchody-1.pdf">Zał. 6 - przychody-rozchody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.6-przychody- rozchody-1.pdf">Zał. 6 - przychody-rozchody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 22-1.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 22-1.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-22- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-22- 3-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 2-37-2019.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze - Uchwała RIO Nr 2.37.2019 z 22 stycznia 2019 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-rio- 2-37-2019.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze - Uchwała RIO Nr 2.37.2019 z 22 stycznia 2019 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-21- 3-2018-zmiany- w-wpf-1.pdf">Uchwała Nr 21/III/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-21- 3-2018-zmiany- w-wpf-1.pdf">Uchwała Nr 21/III/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf-1.pdf">Zal. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.1-wpf-1.pdf">Zal. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 2.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.2-przedsiewziecia- 2.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 21-1.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 21-1.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-20- 3-2018-regulamin- kss-2.pdf">Uchwała Nr 20/III/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-20- 3-2018-regulamin- kss-2.pdf">Uchwała Nr 20/III/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kss-1.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kss-1.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 20-1.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 20-1.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-19- 3-2018-regulamin- kgir-3.pdf">Uchwała Nr 19/III/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-19- 3-2018-regulamin- kgir-3.pdf">Uchwała Nr 19/III/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kgir-2.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kgir-2.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 19-2.pdf">Wyniki głosowania </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki-glosowania- 19-2.pdf">Wyniki głosowania </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-18- 2-2018-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 18/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-18- 2-2018-regulamin- woda-scieki.pdf">Uchwała Nr 18/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin.pdf" >Załącznik - Projekt Regulaminu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- regulamin.pdf" >Załącznik - Projekt Regulaminu</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- projekt-regulaminu- woda-scieki.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- projekt-regulaminu- woda-scieki.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 18.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 18.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-17- 2-2018-zgoda- na-nabycie-prawa- wl.-nieruchomosci.pdf">Uchwała Nr 17/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-17- 2-2018-zgoda- na-nabycie-prawa- wl.-nieruchomosci.pdf">Uchwała Nr 17/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zgoda-na-nabycie-prawa-wl.- nieruchomosci.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zgoda-na-nabycie-prawa-wl.- nieruchomosci.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 17.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 17.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-16- 2-2018-zmiana- wymairu-godzin- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 16/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-16- 2-2018-zmiana- wymairu-godzin- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 16/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zmiana-wymairu- godzin-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- zmiana-wymairu- godzin-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 16.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 16.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-16.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-16.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-15- 2-2018-zmiana-regulaminu- wyn.-nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 15/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-15- 2-2018-zmiana-regulaminu- wyn.-nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 15/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasdnienie- zmiana-regulaminu- wyn.-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasdnienie- zmiana-regulaminu- wyn.-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 15.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 15.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-15.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-15.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-14- 2-2018-zezwolenia- alkoholowe.pdf">Uchwała Nr 14/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-14- 2-2018-zezwolenia- alkoholowe.pdf">Uchwała Nr 14/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasdnienia- zezwolenia-alkoholowe.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasdnienia- zezwolenia-alkoholowe.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 14.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 14.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-14.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-14.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-13- 2-2018-zmiany-w-budzecie- 2018.pdf">Uchwała Nr 13/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-13- 2-2018-zmiany-w-budzecie- 2018.pdf">Uchwała Nr 13/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody.pdf">Zał. 1 - dochody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-dochody.pdf">Zał. 1 - dochody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki.pdf">Zał. 2 - wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-wydatki.pdf">Zał. 2 - wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-3-inwestycje.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-3-inwestycje.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-4-ue.pdf">Zał. 4 - UE</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-4-ue.pdf">Zał. 4 - UE</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-5-dotacje.pdf">Zał. 5 - dotacje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-5-dotacje.pdf">Zał. 5 - dotacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 13.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 13.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-13.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-13.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-12- 2-2018-zmiany- wpf-2018.pdf">Uchwała Nr 12/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-12- 2-2018-zmiany- wpf-2018.pdf">Uchwała Nr 12/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf.pdf">Zał. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-1-wpf.pdf">Zał. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zal.-2-przedsiewziecia.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 12.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 12.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Uchwała Nr 11/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-11- 2-2018-stawki-podatku-od- nieruchomosci- na-2019-r.pdf">Uchwała Nr 11/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- wys.-podatkow- od-nieruchomosci- na-2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- wys.-podatkow- od-nieruchomosci- na-2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 11.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 11.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-11.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-11.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Uchwała Nr 10/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-10- 2-2018-podatek-od-srodkow- transportowych- na-2019-r..pdf">Uchwała Nr 10/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- podatkek-od-srodkow- transportowych- na-2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- podatkek-od-srodkow- transportowych- na-2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 10.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 10.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-10.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/dz-urz-10.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-9- 2-2018-program- ngo-na-2019- rok.pdf">Uchwała Nr 9/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-9- 2-2018-program- ngo-na-2019- rok.pdf">Uchwała Nr 9/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- program-wspolpracy-ngo-2019- uwagi-radca.pdf" >Załącznik - Program współpracy z NGO </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- program-wspolpracy-ngo-2019- uwagi-radca.pdf" >Załącznik - Program współpracy z NGO </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- program-ngo-na- 2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- program-ngo-na- 2019-rok.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 9.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 9.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-8- 2-2018-wynagrodzenie- burmistrza.pdf">Uchwała Nr 8/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-8- 2-2018-wynagrodzenie- burmistrza.pdf">Uchwała Nr 8/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- wynagrodzenie- burmistrza.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- wynagrodzenie- burmistrza.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 8.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 8.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-7- 2-2018-kss-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 7/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-7- 2-2018-kss-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 7/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kss-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kss-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 7.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 7.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-6- 2-2018-kgr-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 6/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-6- 2-2018-kgr-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 6/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kgr-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kgr-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 6.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 6.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-5- 2-2018-kswp-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 5/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-5- 2-2018-kswp-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 5/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kswp-sklad-i- przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kswp-sklad-i- przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 5.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 5.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-4- 2-2018-kr-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 4/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-4- 2-2018-kr-sklad- i-przewodniczacy.pdf">Uchwała Nr 4/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kr-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- kr-sklad-i-przewodniczacy.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 4.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 4.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-3- 2-2018-cztery- komisje.pdf">Uchwała Nr 3/II/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-3- 2-2018-cztery- komisje.pdf">Uchwała Nr 3/II/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- cztery-komisje.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uzasadnienie- cztery-komisje.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 3.pdf">Wyniki głosowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/wyniki_glosowania_ 3.pdf">Wyniki głosowania</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-2- 1-2018.pdf">Uchwała Nr 2/I/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-2- 1-2018.pdf">Uchwała Nr 2/I/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/protokol- wprm.pdf">Załącznik - Protokół Komisji Skrutacyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/protokol- wprm.pdf">Załącznik - Protokół Komisji Skrutacyjnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-1- 1-2018.pdf">Uchwała Nr 1/I/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-1- 1-2018.pdf">Uchwała Nr 1/I/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/protokol- prm.pdf">Załącznik - Protokół Komisji Skrutacyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/protokol- prm.pdf">Załącznik - Protokół Komisji Skrutacyjnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content