Kadencja 2018 – 2023

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr 257/XXXI/2021
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 256/XXXI/2021
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2021- 2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028

Uchwała Nr 255/XXXI/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 254/XXXI/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 253/XXXI/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Uchwała Nr 252/XXX/2021
w sprawie stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 251/XXIX/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 250/XXIX/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku długoterminowego kredytu na finansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 249/XXIX/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 248/XXIX/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 247/XXVIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 246/XXVIII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 245/XXVIII/2021
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna na rok szkolny 2021/2022

Uchwała Nr 244/XXVIII/2021
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Podkowie Leśnej na lata 2021 – 2025

Uchwała Nr 243/XXVIII/2021
w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2036

Uchwała Nr 242/XXVIII/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 241/XXVIII/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 240/XXVIII/2021
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 239/XXVIII/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Uchwała Nr 238/XXVIII/2021
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 237/XXVII/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw Człowieka

Uchwała Nr 236/XXVII/2021
w sprawie wniosku Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis z dnia 25 marca 2021 r.

Uchwała Nr 235/XXVII/2021
w sprawie petycji dotyczącej „Deklaracji solidarności z osobami LGBT+”

Uchwała Nr 234/XXVII/2021
w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia warunkowego poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Uchwała Nr 233/XXVII/2021
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 232/XXVII/2021
w sprawie apelu o podjęcie działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe

Uchwała Nr 231/XXVII/2021
w sprawie Podkowiańskiej Deklaracji Poszanowania Praw Człowieka

Uchwała Nr 230/XXVII/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Uchwała Nr 229/XXVII/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 228/XXVII/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 227/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego

Uchwała Nr 226/XXVI/2021
w sprawie petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE

Uchwała Nr 225/XXVI/2021
w sprawie petycji „W obronie prawdy, godności i wolności człowieka”

Uchwała Nr 224/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 223/XXVI/2021
w sprawie petycji dotyczącej szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Uchwała Nr 222/XXVI/2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2021 r.

Uchwała Nr 221/XXVI/2021
w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 220/XXVI/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Uchwała Nr 219/XXVI/2021
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”

Uchwała Nr 218/XXVI/2021
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 217/XXVI/2021
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 216/XXVI/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Uchwała Nr 215/XXVI/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwała Nr 214/XXVI/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nadarzyn i Gminą Brwinów w sprawie współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od km 14+490 do km 18+742 - koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 na odc. od skrzyżowania z ul. Piaseckiego w Otrębusach do skrzyżowania z ul. Plantową w Nadarzynie wraz z przebudową skrzyżowania z drogami gminnymi ul. Jeżynową w Strzeniówce oraz ul. Anny Marii i ul. Nadarzyńską w Otrębusach

Uchwała Nr 213/XXVI/2021
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 212/XXVI/2021
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 211/XXV/2021
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 210/XXV/2021
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 209/XXV/2021
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego utrzymania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej dla regionu NUTS 2 - warszawskiego stołecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2027 i zgłoszenia uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce

Uchwała Nr 208/XXIV/2021
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2021 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 207/XXIV/2021
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 141/XVII/2020 Rady Miasta
Podkowa Leśna z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 206/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 205/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 204/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 203/XXIV/2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok

Uchwała Nr 202/XXIII/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 201/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 200/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy drodze publicznej nr 719

Uchwała Nr 199/XXIII/2020
w sprawie petycji „Stop zagrożeniu życia i zdrowia”

Uchwała Nr 198/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego podjęcia uchwały krajobrazowej

Uchwała Nr 197/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 196/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 195/XXIII/2020
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 194/XXIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktukatechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezja Wschodnia oraz udziału w kosztach nauczania religii

Uchwała Nr 193/XXIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 4 lat, lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 3 w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 192/XXIII/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 191/XXIII/2020
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2021 rok

Uchwała Nr 190/XXIII/2020
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2040

Uchwała Nr 189/XXIII/2020
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała Nr 188/XXIII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 187/XXIII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 186/XXII/2020
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego

Uchwała Nr 185/XXII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 25 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 184/XXII/2020
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 183/XXII/2020
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 182/XXII/2020
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 181/XXII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 180/XXII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 179/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 178/XXI/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 177/XXI/2020
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.

Uchwała Nr 176/XXI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 175/XXI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 174/XIX/2020
w sprawie przystąpienia Miasta Podkowa Leśna do Związku Miast Polskich

Uchwała Nr 173/XIX/2020
w sprawie wystąpienia Miasta Podkowa Leśna ze stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich

Uchwała Nr 172/XIX/2020
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin
w celu wyznaczenia aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

Uchwała Nr 171/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 170/XIX/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 169/XIX/2020
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli

Uchwała Nr 168/XIX/2020
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 167/XIX/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 166/XIX/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2040

Uchwała Nr 165/XIX/2020
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 164/XIX/2020
w sprawie poparcia decyzji Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 163/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 161/XIX/2020
w sprawie honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 160/XVIII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr 159/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XVIII/2020
w sprawie postulatu wprowadzenia do Planu działań krótkoterminowych, w Programie ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, działania krótkoterminowego polegającego na czasowym zakazie spalania biomasy w niektórych rodzajach instalacji, które nie stanowią głównego źródła ciepła w lokalach

Uchwała Nr 157/XVIII/2020
w sprawie postulatu zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr 156/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 155/XVIII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 154/XVIII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 153/XVIII/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Brwinów

Uchwała Nr 152/XVIII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy przygotowaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Królewskiej z ul. Brwinowską w Milanówku wraz z budową sygnalizacji świetlnej

Uchwała Nr 151/XVIII/2020
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 150/XVIII/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr 149/XVIII/2020
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 148/XVII/2020
w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki o wyznaczenie w Podkowie Leśnej terenów bezpiecznej rekreacji

Uchwała Nr 147/XVII/2020
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkanki na bezczynność Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 146/XVII/2020
w sprawie przekazania ponaglenia mieszkanki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie

Uchwała Nr 145/XVII/2020
w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Jana Pawła II i ul. Brwinowskiej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 144/XVII/2020
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

Uchwała Nr 143/XVII/2020
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 142/XVII/2020
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 141/XVII/2020
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 140/XVII/2020
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku”

Uchwała Nr 139/XVII/2020
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 138/XVII/2020
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w 2020 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 137/XVII/2020
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Podkowa Leśna na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr 136/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonych w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 135/XVII/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 5 lat nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 134/XVII/2020
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądu powszechnego

Uchwała Nr 133/XVII/2020
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatce na ławnika

Uchwała Nr 132/XVII/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 131/XVII/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 130/XVII/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 129/XVI/2020
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki energetycznej finansowanej ze środków funduszu powierniczego województwa mazowieckiego

Uchwała Nr 129/XVI/2020

Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Kolegium RIO z dnia 12.05.2020 r. – uchwała Nr 12.211.2020 Kolegium RIO

Uchwała Nr 128/XVI/2020
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu

Uchwała Nr 127/XVI/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 126/XVI/2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 125/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej

Uchwała Nr 124/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 123/XIV/2020
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 122/XIV/2020
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XIV/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 120/XIV/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr 119/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 117/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 116/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 115/XIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

Uchwała Nr 114/XIII/2019
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 113/XIII/2019
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112/XIII/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 111/XIII/2019
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 110/XIII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 109/XIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 108/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu

Uchwała Nr 107/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Uchwała Nr 106/XII/2019
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 105/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 104/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr 103/XII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 102/XII/2019
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 101/XII/2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 100/XII/2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 99/XII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 98/XII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 97/XII/2019
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 96/XI/2019
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 95/XI/2019
w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”

Uchwała Nr 94/XI/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 93/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 92/XI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 91/XI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 89/X/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 88/X/2019
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr 87/X/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 85/X/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 84/X/2019
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 83/X/2019
w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych

Uchwała Nr 82/IX/2019
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 81/IX/2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 80/VIII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 79/VIII/2019
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania

Uchwała Nr 79/VIII/2019
Uzasadnienie

Wyniki głosowania

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. – skan rozstrzygnięcia

Uchwała Nr 78/VIII/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 77/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 76/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 75/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat

Uchwała Nr 74/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 73/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 71/VIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 70/VIII/2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 69/VIII/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 68/VIII/2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 67/VII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/VII/2019
w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 65/VII/2019
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 64/VII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 63/VII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 62/VII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 61/VI/2019
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 60/VI/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 58/VI/2019
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/VI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 56/VI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 55/VI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 54/V/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 53/V/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
Uzasadnienie
Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. – Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 51/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 50/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 49/V/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 48/V/2019
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 47/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 46/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa

Uchwała Nr 45/V/2019
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 43/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 42/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Uchwała Nr 41/V/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 40/V/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 30/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content