Kadencja 2018 – 2023

Rejestr uchwał Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023)

Uchwała Nr 125/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia pisma mieszkanki dotyczącego projektu przebudowy ul. Helenowskiej

Uchwała Nr 124/XIV/2020
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Uchwała Nr 123/XIV/2020
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 122/XIV/2020
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 121/XIV/2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 120/XIV/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Uchwała Nr 119/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 118/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 117/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 116/XIV/2020
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2020 rok

Uchwała Nr 115/XIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Podkowa Leśna porozumień z Gminą Brwinów i Gminą Grodzisk Mazowiecki w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego

Uchwała Nr 114/XIII/2019
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 113/XIII/2019
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2020 rok

Uchwała Nr 112/XIII/2019
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2040

Uchwała Nr 111/XIII/2019
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Uchwała Nr 110/XIII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 109/XIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 108/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o stworzenie planu adaptacji miasta do zmian klimatu

Uchwała Nr 107/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia wniosku o ogłoszenie stanu alarmu klimatycznego

Uchwała Nr 106/XII/2019
w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 105/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 104/XII/2019
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwała Nr 103/XII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 102/XII/2019
zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 101/XII/2019
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 100/XII/2019
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne

Uchwała Nr 99/XII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 98/XII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 97/XII/2019
w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 96/XI/2019
w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie przebudowy stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 95/XI/2019
w sprawie przygotowania planu „Adaptacja Miasta Podkowa Leśna do zmian klimatu”

Uchwała Nr 94/XI/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Retencja wód opadowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 93/XI/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 92/XI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 91/XI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 90/XI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 89/X/2019
w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji autobusowej przy drodze powiatowej nr 1502W (ul. Brwinowska) w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 88/X/2019
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji

Uchwała Nr 87/X/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Uchwała Nr 85/X/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 84/X/2019
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Uchwała Nr 83/X/2019
w sprawie apelu Stop hałasowi pojazdów uprzywilejowanych

Uchwała Nr 82/IX/2019
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 81/IX/2019
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 80/VIII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańca na uchwałę Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 79/VIII/2019
w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania

Uchwała Nr 79/VIII/2019
Uzasadnienie

Wyniki głosowania

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2019 r. – skan rozstrzygnięcia

Uchwała Nr 78/VIII/2019
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023

Uchwała Nr 77/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 76/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr 75/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres kolejnych 5 lat

Uchwała Nr 74/VIII/2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na okres kolejnych 2 lat, nieruchomości położonej w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 73/VIII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 71/VIII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 70/VIII/2019
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 69/VIII/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr 68/VIII/2019
w sprawie udzielenia wotum zaufania

Uchwała Nr 67/VII/2019
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Nr 84/XIX/2008 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/VII/2019
w sprawie opłat za korzystanie z systemu Podkowiański Rower Miejski (PROM) na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 65/VII/2019
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Uchwała Nr 64/VII/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 63/VII/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 62/VII/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 61/VI/2019
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 60/VI/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała intencyjna Nr 59/VI/2019
w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na terenie Miasta Podkowa Leśna mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zachęcanie do korzystania z roweru na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 58/VI/2019
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/VI/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 56/VI/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 55/VI/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 54/V/2019
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 53/V/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 52/V/2019
Uzasadnienie
Wyniki głosowania

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody z dnia 17.04.2019 r. – Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 51/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 50/V/2019
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IV/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 49/V/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 48/V/2019
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2019 r. w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 47/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Podkowa Leśna od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi publicznej, wojewódzkiej nr 719

Uchwała Nr 46/V/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu pn. „Podkowa Leśna=Human Smart Town” przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz ze środków z budżetu państwa

Uchwała Nr 45/V/2019
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 44/V/2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 43/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 42/V/2019
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Uchwała Nr 41/V/2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 40/V/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 39/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 38/IV/2019
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 37/IV/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2019 –2021

Uchwała Nr 36/IV/2019
w sprawie ustanowienia wieloletniego osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu

Uchwała Nr 35/IV/2019
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego
w postaci produktów dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

Uchwała Nr 34/IV/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 33/IV/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji, określonego we wniosku o dofinansowanie, przedsięwzięcia pn. „Opracowanie strategii elektromobilności w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 31/IV/2019
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 29/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 28/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 27/IV/2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2019 rok

Uchwała Nr 26/III/2018
w sprawie przyjęcia Programu „Podkowiańskiej Karty Mieszkańca”

Uchwała Nr 24/III/2018
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028

Uchwała Nr 23/III/2018
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr 21/III/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 20/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 19/III/2018
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb działania stałej Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji

Uchwała Nr 18/II/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 17/II/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 16/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej
i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 15/II/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Uchwała Nr 14/II/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 12/II/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 11/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Uchwała Nr 10/II/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok

Uchwała Nr 9/II/2018
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 8/II/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 7/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Rozwoju Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2018
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/II/2018
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 2/I/2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 1/I/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna