Kadencja 2014 – 2018

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 12 października 2022 o 13:40:03. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

 

Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

 

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

Stanowisko Nr 1/2015 w sprawie poparcia działań Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego

Stanowisko Nr 2/2015 w sprawie poparcia działania Burmistrza Artura Tusińskiego mającego na celu udział Miasta Podkowa Leśna w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”

Stanowisko Nr 3/2015 w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe

Stanowisko Nr 4/2015 w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe

Stanowisko Nr 5/2015 w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD usytuowanych przy stacji Podkowa Leśna Główna, w ciągu ulicy Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Leśna Zachodnia

Stanowisko Nr 6/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Stanowisko Nr 7/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Stanowisko Nr 8/2015 dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Stanowisko Nr 9/2015 w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Stanowisko Nr 10/2015 w sprawie zarzutów mieszkanki na nieprawidłowo przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolę
Stanowisko

Stanowisko Nr 11/2016 w sprawie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR
Stanowisko

Stanowisko Nr 12/2016 w sprawie zarzutów Stowarzyszenia „Nova Podkova” wobec Rady Miasta Podkowa Leśna podniesionych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.
Uchwała 152/XXVI/2016 i stanowisko

Stanowisko Nr 13/2017 w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 i stanowisko

Stanowisko Nr 14/2017 dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych
Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko

Stanowisko Nr 15/2018 dotyczące 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego
Uchwała Nr 295/XLIV/2018  i uzasadnienie

Stanowisko Nr 16/2018 w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy
Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko

Stanowisko Nr 17/2018 do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej
Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko

 

Uchwała Nr 337/LII/2018
w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 336/LII/2018
w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Uchwała Nr 335/L/2018
w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 334/L/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 333/L/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 332/L/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 331/L/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 330/XLVIII/2018
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 329/XLVIII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 328/XLVIII/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 327/XLVIII/2018
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr 326/XLVIII/2018
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr 325/XLVIII/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 324/XLVIII/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 323/XLVIII/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 322/XLVIII/2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 321/XLVIII/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 320/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 319/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 318/XLVII/2018
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Podkowie Leśnej”

Uchwała Nr 317/XLVII/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 316/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20
z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 315/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 314/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 313/XLVII/201
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 311/XLVII/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 310/XLV/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 309/XLV/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 308/XLV/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 307/XLIV/2018
w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy

Uchwała Nr 306/XLIV/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 305/XLIV/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 304/XLIV/2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 303/XLIV/2018
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

Uchwała Nr 302/XLIV/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 301/XLIV/2018
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 300/XLIV/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 299/XLIV/2018
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 298/XLIV/2018
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 297/XLIV/2018
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 296/XLIV/2018
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 295/XLIV/2018
w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego

Uchwała Nr 294/XLIII/2017
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych

Uchwała Nr 293/XLIII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 292/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 291/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 290/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 289/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 288/XLIII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 287/XLIII/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 286/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 285/XLIII/2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 284/XLIII/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 284/XLIII/2017

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.02.2018 r.:

Rozstrzygnięcie Wojewody

Uchwała Nr 282/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 281/XLIII/2017
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr 279/XLIII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 278/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 277/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 276/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 275/XLII/2017
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr 274/XLII/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 273/XLII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”

Uchwała Nr 272/XLII/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała Nr 272/XLII/2017

Uzasadnienie

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona uchwałą Kolegium RIO z dnia 9 stycznia 2018 r.:

Uchwała RIO Nr 1.13.2018

Uchwała Nr 270/XLII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 269/XLI/2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 268/XLI/2017
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”

Uchwała Nr 267/XLI/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 266/XLI/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 265/XL/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 264/XL/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór

Uchwała Nr 263/XL/2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 262/XL/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 261/XL/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Uchwała Nr 260/XL/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 259/XL/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 258/XXXIX/2017
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała Nr 257/XXXIX/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 256/XXXIX/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 255/XXXIX/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 254/XXXIX/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017
w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”

Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021

Uchwała Nr 241/XXXVIII/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 240/XXXVIII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017

Uzasadnienie

Uchwała Nr 238/XXXVII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 236/XXXVII/2017
w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 235/XXXVI/2017
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała Nr 234/XXXVI/2017
w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 233/XXXVI/2017
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej

Uchwała Nr 232/XXXV/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 231/XXXV/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 230/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 229/XXXV/2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Uchwała Nr 228/XXXV/2017
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 227/XXXV/2017
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 226/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 225/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 224/XXXV/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne

Uchwała Nr 223/XXXV/2017
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 222/XXXV/2017
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”

Uchwała Nr 221/XXXV/2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 220/XXXV/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 219/XXXV/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 218/XXXV/2017
w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym

Uchwała Nr 217/XXXV/2017
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 216/XXXIV/2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

Uchwała Nr 215/XXXIV/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 213/XXXIV/2017
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr 212/XXXIV/2017
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 211/XXXIV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 210/XXXIV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 209/XXXIV/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 208/XXXIV/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 207/XXXIV/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 206/XXXIV/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 205/XXXIV/2017
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r.

Uchwała Nr 204/XXXIV/2017
w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Uchwała Nr 202/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Uchwała Nr 201/XXXIII/2016
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 200/XXXIII/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 199/XXXIII/2016
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr 197/XXXIII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Uchwała Nr 196/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 195/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 194/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 193/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 192/XXXIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 191/XXXII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 190/XXXII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Milanówek zadanie własne Gminy Miasto Podkowa Leśna w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na terenie Gminy Miasta Milanówek

Uchwała Nr 189/XXXII/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 188/XXXII/2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 187/XXXII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 186/XXXII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 185/XXXI/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 184/XXXI/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 183/XXX/2016
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 182/XXX/2016
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu

Uchwała Nr 181/XXX/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 180/XXX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 179/XXX/2016
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 178/XXX/2016
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027

Uchwała Nr 177/XXX/2016
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 176/XXX/2016
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 175/XXX/2016
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Uchwała Nr 174/XXIX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 172/XXIX/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 171/XXIX/2016
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Uchwała Nr 170/XXIX/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 169/XXIX/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Uchwała Nr 168/XXVIII/2016
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała Nr 167/XXVIII/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 166/XXVIII/2016
w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS

Uchwała Nr 165/XXVIII/2016
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr 164/XXVII/2016
w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych niegospodarności przy planowaniu i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 163/XXVII/2016
w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XXVII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 161/XXVII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 160/XXVII/2016
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 159/XXVII/2016
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XXVII/2016
w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Uchwała Nr 157/XXVII/2016
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 156/XXVII/2016
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UNIEWAŻNIONA uchwałą RIO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 155/XXVII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (Statut CKiIO)

Uchwała Nr 154/XXVII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 153/XXVI/2016
w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova” sformułowanych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.

Uchwała Nr 152/XXVI/2016
w sprawie ustosunkowania się do zarzutów stawianych przez Stowarzyszenie „Nova Podkova” w piśmie datowanym na 22 maja 2016 r. i udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Mazowieckiemu

Uchwała Nr 151/XXVI/2016
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 150/XXVI/2016
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 149/XXVI/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 148/XXVI/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 147/XXVI/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 146/XXVI/2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr 145/XXVI/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 144/XXVI/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

Uchwała Nr 143/XXVI/2016
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 142/XXVI/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 141/XXV/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 140/XXV/2016
w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 139/XXIV/2016
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 138/XXIV/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 137/XXIV/2016
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

Uchwała Nr 136/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 135/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 134/XXIV/2016
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr 133/XXIV/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr 132/XXIV/2016
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 131/XXIV/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 130/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 129/XXIV/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 128/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”

Uchwała Nr 127/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 126/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”

Uchwała Nr 124/XXIII/2016
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Uchwała Nr 123/XXII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 122/XX/2016
w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 121/XX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 120/XX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 119/XX/2016
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

Uchwała Nr 118/XX/2016
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 117/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 116/XX/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa Główna do Parów Sójek”, w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 115/XX/2016
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 114/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 113/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 112/XX/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 111/XX/2016
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 110/XX/2016
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi

Uchwała Nr 109/XIX/2016
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 108/XVIII/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 107/XVIII/2016
w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR

Uchwała Nr 106/XVIII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 105/XVIII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 104/XVIII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 103/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 102/XVIII/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 101/XVIII/2016
w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 100/XVIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 99/XVIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 98/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 97/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 96/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 95/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 94/XVII/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 93/XVII/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 92/XVII/2015
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 91/XVII/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 90/XVII/2015
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej2015

Uchwała Nr 89/XVII/2015
w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 87/XVII/2015
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 85/XVII/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 84/XVI/2015
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018

Uchwała Nr 83/XVI/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 82/XVI/2015
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 81/XVI/2015
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała Nr 80/XVI/2015
w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 79/XVI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią

Uchwała Nr 78/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr 77/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr 76/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 75/XVI/2015
w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 74/XVI/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 73/XVI/2015
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała Nr 72/XVI/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 71/XV/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 70/XV/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 69/XV/2015
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Uchwała Nr 68/XV/2015
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 67/XV/2015
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/XV/2015
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 65/XV/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020

Uchwała Nr 64/XV/2015
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 63/XV/2015
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 62/XV/2015
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 61/XIV/2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 60/XIV/2015
w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 59/XIII/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 58/XIII/2015
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/XII/2015
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 56/XII/2015
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 55/XII/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 53/XI/2015
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 54/XI/2015
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek rowerowych lub/i ciągów pieszo – rowerowych

Uchwała Nr 52/XI/2015
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody

Uchwała Nr 51/XI/2015
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 50/XI/2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 49/XI/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 48/XI/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 47/X/2015
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 46/X/2015
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 45/X/2015
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 44/X/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 43/IX/2015
w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Uchwała Nr 42/VIII/2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 41/VIII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 40/VIII/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Uchwała Nr 39/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 38/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym gruntu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 37/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 36/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 35/VII/2015
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna

Uchwała Nr 34/VII/2015
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 33/VII/2015
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 32/VI/2015
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.

Uchwała Nr 31/VI/2015
w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 30/VI/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 12/IV/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 29/VI/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.

Uchwała Nr 28/VI/2015
w sprawie wniosku o odwołanie i powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim

Uchwała Nr 27/VI/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 25/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 24/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 23/V/2015
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 22/V/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 21/IV/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 20/IV/2015
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 19/IV/2015
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 18/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 17/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 16/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 15/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 14/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 13/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 12/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 11/--/--/

Błąd pisarski (pominięto numer, nie ma w rejestrze uchwały o ww. numerze)

Uchwała Nr 10/III/2014
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 9/III/2014
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 8/II/2014
w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała Nr 7/II/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2014
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2014
w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2014
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/I/2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 2/I/2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 1/I/2014
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
12 października 2022 o 13:40:03Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian:   Bez zmian:  
Bez zmian:

"Rejestr

 Bez zmian:

"Rejestr

Bez zmian: - w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu Bez zmian: - w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Rejestr-uchwal- v.pdf">Rejestr uchwał</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Rejestr-7- kad.pdf">Rejestr uchwał </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <strong>Uchwały i stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)</strong> Bez zmian: <strong>Uchwały i stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)</strong>
Bez zmian:

"Stanowiska

 Bez zmian:

"Stanowiska

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/4/ stanowisko_1.pdf">Stanowisko Nr 1/2015</a> w sprawie poparcia działań Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/4/ stanowisko_1.pdf">Stanowisko Nr 1/2015</a> w sprawie poparcia działań Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/5/ stanowisko_2_ 2015.pdf">Stanowisko Nr 2/2015</a> w sprawie poparcia działania Burmistrza Artura Tusińskiego mającego na celu udział Miasta Podkowa Leśna w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji" Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/5/ stanowisko_2_ 2015.pdf">Stanowisko Nr 2/2015</a> w sprawie poparcia działania Burmistrza Artura Tusińskiego mającego na celu udział Miasta Podkowa Leśna w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji"
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_3_ wkd_gl.pdf">Stanowisko Nr 3/2015</a> w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_3_ wkd_gl.pdf">Stanowisko Nr 3/2015</a> w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_4_ wkd_zach.pdf">Stanowisko Nr 4/2015</a> w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_4_ wkd_zach.pdf">Stanowisko Nr 4/2015</a> w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_5.pdf">Stanowisko Nr 5/2015</a> w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD usytuowanych przy stacji Podkowa Leśna Główna, w ciągu ulicy Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Leśna Zachodnia Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ stanowisko_5.pdf">Stanowisko Nr 5/2015</a> w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD usytuowanych przy stacji Podkowa Leśna Główna, w ciągu ulicy Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Leśna Zachodnia
Bez zmian: Stanowisko Nr 6/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta: Bez zmian: Stanowisko Nr 6/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ n_%206_bip.pdf" >Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ n_%206_bip.pdf" >Stanowisko</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ KK_zalacznik.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ KK_zalacznik.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/zalaczniki_ do_stanowiska_ 6_7.pdf">Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/zalaczniki_ do_stanowiska_ 6_7.pdf">Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 7/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta: Bez zmian: Stanowisko Nr 7/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ nr_7_bip.pdf" >Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ nr_7_bip.pdf" >Stanowisko</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ KK_zalacznik.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/stanowisko_ KK_zalacznik.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/zalaczniki_ do_stanowiska_ 6_7.pdf">Załącznik Nr 2 Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/zalaczniki_ do_stanowiska_ 6_7.pdf">Załącznik Nr 2
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 8/2015 dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.: Bez zmian: Stanowisko Nr 8/2015 dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/stanowisko_ 8_2015_dla_Wojewody.pdf"> Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/stanowisko_ 8_2015_dla_Wojewody.pdf"> Stanowisko</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z1.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z1.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z2.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z2.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z3.pdf" >Załącznik Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z3.pdf" >Załącznik Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z4.pdf" >Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z4.pdf" >Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z5.pdf" >Załącznik Nr 5</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z5.pdf" >Załącznik Nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z6.pdf" >Załącznik Nr 6 Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ stanowisko_dla_ wojewody/z6.pdf" >Załącznik Nr 6
Bez zmian: </a> Bez zmian: </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/stanowisko_ 9.pdf">Stanowisko Nr 9/2015</a> w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/stanowisko_ 9.pdf">Stanowisko Nr 9/2015</a> w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej
Bez zmian: Stanowisko Nr 10/2015 w sprawie zarzutów mieszkanki na nieprawidłowo przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolę Bez zmian: Stanowisko Nr 10/2015 w sprawie zarzutów mieszkanki na nieprawidłowo przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolę
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/stanowisko- nr-10-z-2015- rady-miasta.pdf">Stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/stanowisko- nr-10-z-2015- rady-miasta.pdf">Stanowisko </a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 11/2016 w sprawie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR Bez zmian: Stanowisko Nr 11/2016 w sprawie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/stanowisko- rm.pdf">Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/stanowisko- rm.pdf">Stanowisko</a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 12/2016 w sprawie zarzutów Stowarzyszenia "Nova Podkova" wobec Rady Miasta Podkowa Leśna podniesionych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r. Bez zmian: Stanowisko Nr 12/2016 w sprawie zarzutów Stowarzyszenia "Nova Podkova" wobec Rady Miasta Podkowa Leśna podniesionych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-152- 26-2016-zarzuty- np.pdf">Uchwała 152/XXVI/2016 i stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-152- 26-2016-zarzuty- np.pdf">Uchwała 152/XXVI/2016 i stanowisko</a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 13/2017 w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy Bez zmian: Stanowisko Nr 13/2017 w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 204-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 i stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 204-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 i stanowisko</a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 14/2017 dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych Bez zmian: Stanowisko Nr 14/2017 dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-294- 43-2017-stanowisko- ws-kw.pdf">Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-294- 43-2017-stanowisko- ws-kw.pdf">Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko </a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 15/2018 dotyczące 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego Bez zmian: Stanowisko Nr 15/2018 dotyczące 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-295- 44-2018-stanowisko-ks.-leon- kantorski.pdf">Uchwała Nr 295/XLIV/2018  </a> i <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-podjetej-uchwaly-1.pdf" >uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-295- 44-2018-stanowisko-ks.-leon- kantorski.pdf">Uchwała Nr 295/XLIV/2018  </a> i <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-podjetej-uchwaly-1.pdf" >uzasadnienie </a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 16/2018 w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy Bez zmian: Stanowisko Nr 16/2018 w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-307- 44-2018-stanowisko- borki.pdf">Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-307- 44-2018-stanowisko- borki.pdf">Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko </a>
Bez zmian: Stanowisko Nr 17/2018 do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej Bez zmian: Stanowisko Nr 17/2018 do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-335- 50-2018-wniosek- komitet.pdf">Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-335- 50-2018-wniosek- komitet.pdf">Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-338- 52-2018-stanowisko-ws-skargi- rio.pdf">Uchwała Nr 338/LII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-338- 52-2018-stanowisko-ws-skargi- rio.pdf">Uchwała Nr 338/LII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-zalacznik- do-uchwaly-stanowisko-ws- skargi.pdf">Załącznik - Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-zalacznik- do-uchwaly-stanowisko-ws- skargi.pdf">Załącznik - Stanowisko</a>
Bez zmian: Linki do uchwały Rady Miasta ws. rozpatrzenia skargi: Bez zmian: Linki do uchwały Rady Miasta ws. rozpatrzenia skargi:
Bez zmian: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-38- 4-2019-ws-skargi- niegospodarnosc.pdf">Uchwała Nr 38/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r.</a> Bez zmian: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/uchwala-38- 4-2019-ws-skargi- niegospodarnosc.pdf">Uchwała Nr 38/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r.</a>
Bez zmian: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- stanowisko-kr- 2018.pdf">Załącznik do uchwały Nr 38/IV/2019</a> Bez zmian: - <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 11/zalacznik- stanowisko-kr- 2018.pdf">Załącznik do uchwały Nr 38/IV/2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/oswiadczenie- burmistrza-miasta-do-zajego- stanowiska.pdf" >Oświadczenie Burmistrza Miasta do zajętego stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/oswiadczenie- burmistrza-miasta-do-zajego- stanowiska.pdf" >Oświadczenie Burmistrza Miasta do zajętego stanowiska</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania wniosku według właściwości " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-336- 52-2018-przekazanie-wniosku- wg-wlasciwosci.pdf">Uchwała Nr 336/Nr/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-336- 52-2018-przekazanie-wniosku- wg-wlasciwosci.pdf">Uchwała Nr 336/Nr/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 336-42-2018.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 336-42-2018.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-335- 50-2018-wniosek- komitet.pdf">Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-335- 50-2018-wniosek- komitet.pdf">Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-334- 50-2018-skarga- kostka.pdf">Uchwała Nr 334/L/2018 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-334- 50-2018-skarga- kostka.pdf">Uchwała Nr 334/L/2018 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-333- 50-2018-skarga- tablica.pdf">Uchwała Nr 333/L/2018 i uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-333- 50-2018-skarga- tablica.pdf">Uchwała Nr 333/L/2018 i uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-332- l-2018-budzet.pdf">Uchwała Nr 332/L/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-332- l-2018-budzet.pdf">Uchwała Nr 332/L/2018 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wydatki.pdf">Zał. 1 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wydatki.pdf">Zał. 1 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-inwestycje.pdf">Zał. 2 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-inwestycje.pdf">Zał. 2 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-ue.pdf">Zał. 3 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-ue.pdf">Zał. 3 - UE</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-332- l-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-332- l-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-331- 50-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 331/L/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-331- 50-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 331/L/2018 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wpf- 1.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wpf- 1.pdf">Zał. 1 - WPF</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-przedsiewziecia- 1.pdf">Zał. 2 - przedsięwzięcia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-przedsiewziecia- 1.pdf">Zał. 2 - przedsięwzięcia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-330- 48-2018-rozwiazanie-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 330/XLVIII/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-330- 48-2018-rozwiazanie-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 330/XLVIII/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 82.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 82.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-329- 48-2018-zmiana- statutu-miasta.pdf">Uchwała Nr 329/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-329- 48-2018-zmiana- statutu-miasta.pdf">Uchwała Nr 329/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 81.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 81.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 329-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 329-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: położone w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-328- 48-2018-mpzp- jelenia-190- 191.pdf">Uchwała Nr 328/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-328- 48-2018-mpzp- jelenia-190- 191.pdf">Uchwała Nr 328/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 80.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 80.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-327- 48-2018-zespol- opinia-lawnicy.pdf">Uchwała Nr 327/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-327- 48-2018-zespol- opinia-lawnicy.pdf">Uchwała Nr 327/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 79.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 79.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-326- 48-2018-alkohol.pdf">Uchwała Nr 326/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-326- 48-2018-alkohol.pdf">Uchwała Nr 326/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 78.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 78.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 326-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 326-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-325- 48-2018-regulamin- woda.pdf">Uchwała Nr 325/XLVIII/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-325- 48-2018-regulamin- woda.pdf">Uchwała Nr 325/XLVIII/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-1.pdf" >Załącznik </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 77.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 77.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-324- 48-2018-budzet.pdf">Uchwała Nr 324/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-324- 48-2018-budzet.pdf">Uchwała Nr 324/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wydatki- 1.pdf">Zał. 1 - wydatki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wydatki- 1.pdf">Zał. 1 - wydatki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-dotacje.pdf">Zał. 2 - dotacje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-dotacje.pdf">Zał. 2 - dotacje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 6.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 6.pdf">Zał. 3 - inwestycje</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-ue- 1.pdf">Zał. 4 - UE</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 324-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 324-48-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-323- 48-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 323/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-323- 48-2018-wpf.pdf">Uchwała Nr 323/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 4.pdf">Zał. 1 - WPF</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 4.pdf">Zał. 1 - WPF</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 4.pdf">Zał. 2 - Przedsięwzięcia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-322- 48-2018-absolutorium- za-2017.pdf">Uchwała Nr 322/XLVIII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-322- 48-2018-absolutorium- za-2017.pdf">Uchwała Nr 322/XLVIII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 76.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 76.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-321- 48-2018-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2017-rok.pdf">Uchwała Nr 321/XLVIII/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-321- 48-2018-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2017-rok.pdf">Uchwała Nr 321/XLVIII/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 75.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 75.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-320- 47-2018-zmiana- skladu-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 320/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-320- 47-2018-zmiana- skladu-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 320/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 74.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 74.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wojeowda- wskazanie-uchwala- 320.pdf">Pismo Wojeowdy Mazowieckiego z 20.06.2018 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wojeowda- wskazanie-uchwala- 320.pdf">Pismo Wojeowdy Mazowieckiego z 20.06.2018 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-319- 47-2018-zmiana-regulaminu- dks.pdf">Uchwała Nr 319/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-319- 47-2018-zmiana-regulaminu- dks.pdf">Uchwała Nr 319/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 73.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 73.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Podkowie Leśnej”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-318- 47-2018-upowaznienie-dla- burmistrza.pdf">Uchwała Nr 318/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-318- 47-2018-upowaznienie-dla- burmistrza.pdf">Uchwała Nr 318/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 72.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 72.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-317- 47-2018-najem- kuchni.pdf">Uchwała Nr 317/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-317- 47-2018-najem- kuchni.pdf">Uchwała Nr 317/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 71.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 71.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-316- 47-2018-zmiany- plan-mok.pdf">Uchwała Nr 316/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-316- 47-2018-zmiany- plan-mok.pdf">Uchwała Nr 316/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 70.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 70.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-315- 47-2018-zmiany- plan-szkola.pdf">Uchwała Nr 315/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-315- 47-2018-zmiany- plan-szkola.pdf">Uchwała Nr 315/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 69.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 69.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchawla-314- 47-2018-zmiana- dotacje-oswiatowe.pdf">Uchwała Nr 314/XLVII/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchawla-314- 47-2018-zmiana- dotacje-oswiatowe.pdf">Uchwała Nr 314/XLVII/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 68.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 68.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-314- 47-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-314- 47-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-313- 47-2018-kredyt.pdf">Uchwała Nr 313/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-313- 47-2018-kredyt.pdf">Uchwała Nr 313/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 67.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 67.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-312- 47-2018-zm-budzet.pdf">Uchwała Nr 312/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-312- 47-2018-zm-budzet.pdf">Uchwała Nr 312/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-dochody.pdf">Zał. 1 - dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-dochody.pdf">Zał. 1 - dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-dochody_ zlecone.pdf">Zał. 2 - dochody_zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-dochody_ zlecone.pdf">Zał. 2 - dochody_zlecone</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-wydatki.pdf">Zał. 3 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-wydatki.pdf">Zał. 3 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-4-wydatki_ zlecone.pdf">Zał. 4 - wydatki_zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-4-wydatki_ zlecone.pdf">Zał. 4 - wydatki_zlecone</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-5-inwestycje.pdf">Zał. 5 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-5-inwestycje.pdf">Zał. 5 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-6-dotacje.pdf">Zał. 6 - dotacje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-6-dotacje.pdf">Zał. 6 - dotacje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-7-srodki- ue.pdf">Zał. 7 -środki UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-7-srodki- ue.pdf">Zał. 7 -środki UE</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-8-przychody.pdf">Zał. 8 - przychody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-8-przychody.pdf">Zał. 8 - przychody</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-312- 47-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-312- 47-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-311- 47-2018-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 311/XLVII/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-311- 47-2018-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 311/XLVII/2018 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wpf.pdf">Zał.  1 - WPF</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-wpf.pdf">Zał.  1 - WPF</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-przedsiewziecia.pdf">Zał. Nr 2 - przedsięwzięcia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-przedsiewziecia.pdf">Zał. Nr 2 - przedsięwzięcia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-310- 45-2018-mpzp- 4_2.pdf">Uchwała Nr 310/XLV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-310- 45-2018-mpzp- 4_2.pdf">Uchwała Nr 310/XLV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 66.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 66.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: położone w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-309- 45-2018-mpzp- 19-20.pdf">Uchwała Nr 309/XLV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-309- 45-2018-mpzp- 19-20.pdf">Uchwała Nr 309/XLV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 65.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 65.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: położone w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-308- 45-2018-mpzp- 3_1-3_2.pdf">Uchwała Nr 308/XLV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-308- 45-2018-mpzp- 3_1-3_2.pdf">Uchwała Nr 308/XLV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzadasnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzadasnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu <em>Stowarzyszenia Wille Borki</em> o zmianę granic gminy" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-307- 44-2018-stanowisko-borki- 1.pdf">Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko Stanowisko Nr 16/2018)</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-307- 44-2018-stanowisko-borki- 1.pdf">Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko Stanowisko Nr 16/2018)</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-306- 44-2018-skarga- anon.pdf">Uchwała Nr 306/XLIV/2018 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-306- 44-2018-skarga- anon.pdf">Uchwała Nr 306/XLIV/2018 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-305- 44-2018-skarga- rkw-i-uzasad.pdf">Uchwała Nr 305/XLIV/2018 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-305- 44-2018-skarga- rkw-i-uzasad.pdf">Uchwała Nr 305/XLIV/2018 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-304- 44-2018-oplaty- przedszkole- 1.pdf">Uchwała Nr 304/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-304- 44-2018-oplaty- przedszkole- 1.pdf">Uchwała Nr 304/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- oplaty-przedszkole-1.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- oplaty-przedszkole-1.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 304-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 304-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-303- 44-2018-plan- dofinansowania- form-doskonalenia- zaw-nauczycieli- z-zalacznikiem.pdf">Uchwała Nr 303/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-303- 44-2018-plan- dofinansowania- form-doskonalenia- zaw-nauczycieli- z-zalacznikiem.pdf">Uchwała Nr 303/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- plan-dofinansowania-form- doskonalenia- zaw-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- plan-dofinansowania-form- doskonalenia- zaw-nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-302- 44-2018-regulamin- wynagradznia- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 302/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-302- 44-2018-regulamin- wynagradznia- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 302/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- regulamin-wynagradznia- nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- regulamin-wynagradznia- nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 302-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 302-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-301- 44-2018-oswiata- dotacje.pdf">Uchwała Nr 301/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-301- 44-2018-oswiata- dotacje.pdf">Uchwała Nr 301/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 1 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 1 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 2 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 2 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 3-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 3 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 3-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 3 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 4 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-oswiata-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 4 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- oswiata-dotacje.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- oswiata-dotacje.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 301-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 301-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-300- 44-2018-uslugi- opiekuncze.pdf">Uchwała Nr 300/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-300- 44-2018-uslugi- opiekuncze.pdf">Uchwała Nr 300/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uslugi-opiekuncze.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uslugi-opiekuncze.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 300-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 300-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-299- 44-2018-program-opieki-nad- zwierzetami.pdf">Uchwała Nr 299/XLIV/2018</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-299- 44-2018-program-opieki-nad- zwierzetami.pdf">Uchwała Nr 299/XLIV/2018</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-opieki- nad-zwierzetami.pdf" >Załącznik - Program opieki nad zwierzętami</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-opieki- nad-zwierzetami.pdf" >Załącznik - Program opieki nad zwierzętami</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 64.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 64.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 299-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 299-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-298- 44-2018-obwody- 2018.pdf">Uchwała Nr 298/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-298- 44-2018-obwody- 2018.pdf">Uchwała Nr 298/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- obwody-2018-z- podp.pdf">Załącznik - obwody głosowania  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- obwody-2018-z- podp.pdf">Załącznik - obwody głosowania  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- obwody-2018.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- obwody-2018.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 298-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 298-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-297- 44-2018-okregi- wyborcze-2018.pdf">Uchwała Nr 297/XLIV/2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-297- 44-2018-okregi- wyborcze-2018.pdf">Uchwała Nr 297/XLIV/2018 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- okregi-wyborcze-2018.pdf" >Załącznik - okręgi wyborcze </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- okregi-wyborcze-2018.pdf" >Załącznik - okręgi wyborcze </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- okregi-wyborcze-2018.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- okregi-wyborcze-2018.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 297-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 297-44-2018.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-296- 44-2018-honorowy- obywatel.pdf">Uchwała Nr 296/XLIV/2018 Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-296- 44-2018-honorowy- obywatel.pdf">Uchwała Nr 296/XLIV/2018
Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 63.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 63.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia- wniosek-komitetu.pdf" >Załącznik do uzasadnienia- wniosek Komitetu</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia- wniosek-komitetu.pdf" >Załącznik do uzasadnienia- wniosek Komitetu</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-295- 44-2018-stanowisko-ks.-leon- kantorski.pdf">Uchwała Nr 295/XLIV/2018 (stanowisko Nr 15/2018)  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-295- 44-2018-stanowisko-ks.-leon- kantorski.pdf">Uchwała Nr 295/XLIV/2018 (stanowisko Nr 15/2018)  </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-podjetej-uchwaly-1.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-podjetej-uchwaly-1.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-294- 43-2017-stanowisko-ws-kw- 1.pdf">Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-294- 43-2017-stanowisko-ws-kw- 1.pdf">Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-293- 43-2017-diety.pdf">Uchwała Nr 293/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-293- 43-2017-diety.pdf">Uchwała Nr 293/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 62.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 62.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-292- 43-2017-plan- pracy-klpbios- 2018.pdf">Uchwała Nr 292/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-292- 43-2017-plan- pracy-klpbios- 2018.pdf">Uchwała Nr 292/XLIII/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-291- 43-2017-plan- pracy-kkosiss- 2018.pdf">Uchwała Nr 291/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-291- 43-2017-plan- pracy-kkosiss- 2018.pdf">Uchwała Nr 291/XLIII/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/projekt-uchwaly- plan-pracy-kbfii- 2018-1.pdf">Uchwała Nr 290/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/projekt-uchwaly- plan-pracy-kbfii- 2018-1.pdf">Uchwała Nr 290/XLIII/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-289- 43-2017-plan- pracy-kr-2018.pdf">Uchwała Nr 289/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-289- 43-2017-plan- pracy-kr-2018.pdf">Uchwała Nr 289/XLIII/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-288- 43-2017-zmiana- planu-pracy- kr-2017.pdf">Uchwała Nr 288/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-288- 43-2017-zmiana- planu-pracy- kr-2017.pdf">Uchwała Nr 288/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 61.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 61.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Uchwala-287- anon.pdf">Uchwała Nr 287/XLIII/2017 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Uchwala-287- anon.pdf">Uchwała Nr 287/XLIII/2017 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-286- 43-2017-program- alk.pdf">Uchwała Nr 286/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-286- 43-2017-program- alk.pdf">Uchwała Nr 286/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 60.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 60.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-285- 43-2017-szcz- sposob-odb-odpadow.pdf">Uchwała Nr 285/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-285- 43-2017-szcz- sposob-odb-odpadow.pdf">Uchwała Nr 285/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2.pdf">Załącznik</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2.pdf">Załącznik</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 59.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 59.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 285-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 285-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-284- 43-2017-stawki-za-wode-i- scieki-2018-r.pdf">Uchwała Nr 284/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-284- 43-2017-stawki-za-wode-i- scieki-2018-r.pdf">Uchwała Nr 284/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 58.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 58.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia-tabela-do- wnioskow-kbfii-13.12.pdf" >Załącznik do uzasadnienia </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia-tabela-do- wnioskow-kbfii-13.12.pdf" >Załącznik do uzasadnienia </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.02.2018 r.: Bez zmian: Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.02.2018 r.:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uniewaznienie- uchwaly-stawki- wod-kan.pdf" >Rozstrzygnięcie Wojewody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uniewaznienie- uchwaly-stawki- wod-kan.pdf" >Rozstrzygnięcie Wojewody</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2018 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-283- 43-2017-budzet- 2018.pdf">Uchwała Nr 283/XLIII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-283- 43-2017-budzet- 2018.pdf">Uchwała Nr 283/XLIII/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_1_ dochody.pdf">Tabela Nr 1 - dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_1_ dochody.pdf">Tabela Nr 1 - dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela-2- doch.zlecone.pdf">Tabela Nr 2 - dochody zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela-2- doch.zlecone.pdf">Tabela Nr 2 - dochody zlecone</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela-3- dochody-wg-zrodel.pdf">Tabela Nr 3 - dochody wg źródeł</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela-3- dochody-wg-zrodel.pdf">Tabela Nr 3 - dochody wg źródeł</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_4- wydatki.pdf">Tabela Nr 4 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_4- wydatki.pdf">Tabela Nr 4 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_5- wyd.zlecone.pdf">Tabela Nr 5 - wydatki zlecone</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_5- wyd.zlecone.pdf">Tabela Nr 5 - wydatki zlecone</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_6- inwestycje.pdf">Tabela Nr 6 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_6- inwestycje.pdf">Tabela Nr 6 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_7- przychody.pdf">Tabela Nr 7 - przychody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_7- przychody.pdf">Tabela Nr 7 - przychody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_8- ue.pdf">Tabela Nr 8 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_8- ue.pdf">Tabela Nr 8 - UE</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 1-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 1 - dotacje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 1-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 1 - dotacje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 2-fund.celowe.pdf" >Załącznik Nr 2 - fundusze celowe</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 2-fund.celowe.pdf" >Załącznik Nr 2 - fundusze celowe</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/czesc-opisowa- budzet-2018.pdf">Część opisowa </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/czesc-opisowa- budzet-2018.pdf">Część opisowa </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-uch-uchw- 283-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-uch-uchw- 283-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-282- 43-2017-wpf-2018.pdf">Uchwała Nr 282/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-282- 43-2017-wpf-2018.pdf">Uchwała Nr 282/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 3.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 3.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 3.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 3.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-281- 43-2017-wyd-niewygadajace- 2017.pdf">Uchwała Nr 281/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-281- 43-2017-wyd-niewygadajace- 2017.pdf">Uchwała Nr 281/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-wykaz-1.pdf" >Załącznik Nr 1 - wykaz</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-wykaz-1.pdf" >Załącznik Nr 1 - wykaz</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-plan-1.pdf" >Załącznik Nr 2 - plan finansowy</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-plan-1.pdf" >Załącznik Nr 2 - plan finansowy</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-280- 43-2017-budzet- 2017.pdf">Uchwała Nr 280/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-280- 43-2017-budzet- 2017.pdf">Uchwała Nr 280/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 3.pdf">Załącznik Nr 1 - dochody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 3.pdf">Załącznik Nr 1 - dochody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 3.pdf">Załącznik Nr 2 - wydatki</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 3.pdf">Załącznik Nr 2 - wydatki</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 5.pdf">Załącznik Nr 3 - inwestycje</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 5.pdf">Załącznik Nr 3 - inwestycje</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-przychody.pdf" >Załącznik Nr 4 - przychody</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-przychody.pdf" >Załącznik Nr 4 - przychody</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-ue.pdf" >Załącznik Nr 5 - UE</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-ue.pdf" >Załącznik Nr 5 - UE</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 280-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 280-43-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-279_ xliii_2017-wpf- 2017.pdf">Uchwała Nr 279/XLIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-279_ xliii_2017-wpf- 2017.pdf">Uchwała Nr 279/XLIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 2.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 2.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-278- 42-2017-zmiana- przew-kbfii.pdf">Uchwała Nr 278/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-278- 42-2017-zmiana- przew-kbfii.pdf">Uchwała Nr 278/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 57.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 57.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-277- 42-2017-zmiana- skladow-komisji.pdf">Uchwała Nr 277/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-277- 42-2017-zmiana- skladow-komisji.pdf">Uchwała Nr 277/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 56.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 56.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-276- 42-2017-zmiana- nazwy-siedziby- okw.pdf">Uchwała Nr 276/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-276- 42-2017-zmiana- nazwy-siedziby- okw.pdf">Uchwała Nr 276/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 55.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 55.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 276-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 276-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-275- 42-2017-program-wspolpracy- ngo-2018.pdf">Uchwała Nr 275/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-275- 42-2017-program-wspolpracy- ngo-2018.pdf">Uchwała Nr 275/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-wspolpracy- ngo-2018.pdf" >Załącznik </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-wspolpracy- ngo-2018.pdf" >Załącznik </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 54.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 54.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-274- 42-2017-regulamin-utrzymania- czystosci.pdf">Uchwała Nr 274/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-274- 42-2017-regulamin-utrzymania- czystosci.pdf">Uchwała Nr 274/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-czystosci-zmiany- na-sesji.pdf" >Załącznik </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-czystosci-zmiany- na-sesji.pdf" >Załącznik </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 53.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 53.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 274-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 274-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-273- 42-2017-umorzenie- odsetek.pdf">Uchwała Nr 273/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-273- 42-2017-umorzenie- odsetek.pdf">Uchwała Nr 273/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 52.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 52.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-272- 42-2017-stawki-podatku-od- nieruchomosci.pdf">Uchwała Nr 272/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-272- 42-2017-stawki-podatku-od- nieruchomosci.pdf">Uchwała Nr 272/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- wys.-podatkow- od-nieruchomosci- na-2018-rok.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- wys.-podatkow- od-nieruchomosci- na-2018-rok.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 272-42-2017-podatki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 272-42-2017-podatki.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: Uchwała unieważniona uchwałą Kolegium RIO z dnia 9 stycznia 2018 r.: Bez zmian: Uchwała unieważniona uchwałą Kolegium RIO z dnia 9 stycznia 2018 r.:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rio-uniewaznienie.pdf">Uchwała RIO Nr 1.13.2018 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rio-uniewaznienie.pdf">Uchwała RIO Nr 1.13.2018 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-271- 42-2017.pdf">Uchwała Nr 271/XLII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-271- 42-2017.pdf">Uchwała Nr 271/XLII/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-dochody.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-dochody.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-dochody- zlecone.pdf">Załącznik Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-dochody- zlecone.pdf">Załącznik Nr 5</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.6-wydatki- zlecone.pdf">Załącznik Nr 6</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.6-wydatki- zlecone.pdf">Załącznik Nr 6</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 271-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 271-42-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-270- 42-2017-zm-budzet.pdf">Uchwała Nr 270/XLII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-270- 42-2017-zm-budzet.pdf">Uchwała Nr 270/XLII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf- 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 1.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia- 1.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-269- 41-2017-wybor- prm.pdf">Uchwała Nr  269/XLI/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-269- 41-2017-wybor- prm.pdf">Uchwała Nr  269/XLI/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/protokol- komisji-skrutacyjnej.pdf">Protokół Komisji Skrutacyjnej</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/protokol- komisji-skrutacyjnej.pdf">Protokół Komisji Skrutacyjnej</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 51.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 51.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-268- 41-2017-program-szczepien- 2018-2020.pdf">Uchwała Nr 268/XLI/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-268- 41-2017-program-szczepien- 2018-2020.pdf">Uchwała Nr 268/XLI/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-profilaktycznych- szczepien-2018.pdf" >Załącznik </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-profilaktycznych- szczepien-2018.pdf" >Załącznik </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 50.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 50.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-267- 41-2017.pdf">Uchwała Nr 267/XLI/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-267- 41-2017.pdf">Uchwała Nr 267/XLI/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 2.pdf">Załącznik Nr 1 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 2.pdf">Załącznik Nr 1 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 4.pdf">Załącznik Nr 3 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 4.pdf">Załącznik Nr 3 </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 267-41-2017-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 267-41-2017-budzet.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-266- 41-2017.pdf">Uchwała Nr 266/XLI/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-266- 41-2017.pdf">Uchwała Nr 266/XLI/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1_wpf.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1_wpf.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2_wykaz- przedsiewziec-do-wpf.pdf" >Załącznik Nr 2 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2_wykaz- przedsiewziec-do-wpf.pdf" >Załącznik Nr 2 </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-265- 40-2017-skarga- aw-biblioteka- anon.pdf">Uchwała Nr 265/XL/2017 i uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-265- 40-2017-skarga- aw-biblioteka- anon.pdf">Uchwała Nr 265/XL/2017 i uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-264- 40-2017-skarga- eg-ops-anon.pdf">Uchwała Nr 264/XL2017 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-264- 40-2017-skarga- eg-ops-anon.pdf">Uchwała Nr 264/XL2017 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-263- 40-2017-rezygnacja- prm.pdf">Uchwała Nr 263/XL2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-263- 40-2017-rezygnacja- prm.pdf">Uchwała Nr 263/XL2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 263-40-2017.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 263-40-2017.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy  i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-262- 40-2017-przekszt-zespolu- szkol.pdf">Uchwała Nr 262/XL2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-262- 40-2017-przekszt-zespolu- szkol.pdf">Uchwała Nr 262/XL2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 262-40-2017.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 262-40-2017.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-261- 40-2017-e-archiwum.pdf">Uchwała Nr 261/XL/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-261- 40-2017-e-archiwum.pdf">Uchwała Nr 261/XL/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 261.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 261.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-260- 40-2017-1.pdf">Uchwała Nr 260/XL/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-260- 40-2017-1.pdf">Uchwała Nr 260/XL/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody- 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 2.pdf">Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 2.pdf">Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-ue.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-ue.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 260-40-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 260-40-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-259- 40-2017-wpf.pdf">Uchwała Nr 259/XL/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-259- 40-2017-wpf.pdf">Uchwała Nr 259/XL/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-wpf.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-przedsiewziecia.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-258- 39-2017-uchylenie- uchwaly.pdf">Uchwała Nr 258/XXXIX/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-258- 39-2017-uchylenie- uchwaly.pdf">Uchwała Nr 258/XXXIX/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 49.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 49.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-257- 39-2017-zmiana- przewodniczacego- klpbios.pdf">Uchwała Nr 257/XXXIX/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-257- 39-2017-zmiana- przewodniczacego- klpbios.pdf">Uchwała Nr 257/XXXIX/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- przew-klpbios.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- przew-klpbios.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-256- 39-2017-zm-w- budzecie.pdf">Uchwała Nr 256/XXXIX/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-256- 39-2017-zm-w- budzecie.pdf">Uchwała Nr 256/XXXIX/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 1.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki- 1.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 1.pdf">Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje- 1.pdf">Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-projekty_ ue.pdf">Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-projekty_ ue.pdf">Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 256-39-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 256-39-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027 " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-255- 39-2017-zm-w- wpf.pdf">Uchwała Nr 255/XXXIX/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-255- 39-2017-zm-w- wpf.pdf">Uchwała Nr 255/XXXIX/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-17.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-17.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-15.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-15.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-254- 39-2017-brusy.pdf">Uchwała Nr 254/XXXIX/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-254- 39-2017-brusy.pdf">Uchwała Nr 254/XXXIX/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- brusy.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- brusy.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-253- 39-2017-toaleta.pdf">Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-253- 39-2017-toaleta.pdf">Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-toalety.pdf" >Załącznik</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-toalety.pdf" >Załącznik</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 48.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 48.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-253- 38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-253- 38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-252- 38-2017-ul.-helenowska- 23.pdf">Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-252- 38-2017-ul.-helenowska- 23.pdf">Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 47.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 47.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-251- 38-2017-ul-bazantow- 13.pdf">Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-251- 38-2017-ul-bazantow- 13.pdf">Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 46.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 46.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-250- 38-2017-skarga- na-dyr-przedszkla- an.pdf">Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-250- 38-2017-skarga- na-dyr-przedszkla- an.pdf">Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-249- 38-2017-blonska- dzierzawa.pdf">Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-249- 38-2017-blonska- dzierzawa.pdf">Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 45.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 45.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-248- 38-2017-budowa- pszok-dofinansowanie.pdf">Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-248- 38-2017-budowa- pszok-dofinansowanie.pdf">Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 44.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 44.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-247- 38-2017-porozumienie-virtual- wof.pdf">Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-247- 38-2017-porozumienie-virtual- wof.pdf">Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 43.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 43.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-246- 38-2017-poruzmienie-1-wof- expo.pdf">Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-246- 38-2017-poruzmienie-1-wof- expo.pdf">Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 42.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 42.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-245- 38-2017-porozumienie-drogi- rowerowe.pdf">Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-245- 38-2017-porozumienie-drogi- rowerowe.pdf">Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 41.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 41.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-38- 2017-absolutorium-za-2016- rok.pdf">Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-38- 2017-absolutorium-za-2016- rok.pdf">Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 40.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 40.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-243- 38-2017-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2016-rok.pdf">Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-243- 38-2017-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2016-rok.pdf">Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 39.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 39.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-242- 38-2017-wpgmzg.pdf">Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-242- 38-2017-wpgmzg.pdf">Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program.pdf"> Załącznik</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program.pdf"> Załącznik</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 38.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 38.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-242- 38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-242- 38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-241- 38-2017-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 241/XXXVIII2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-241- 38-2017-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 241/XXXVIII2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1_dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1_dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-fund.celowe.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-fund.celowe.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-przychody_ rozchody.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5-przychody_ rozchody.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 241-38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 241-38-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-240- 38-2017-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 240/XXXVIII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-240- 38-2017-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 240/XXXVIII/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-16.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-16.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-14.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-14.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 239-38-2017-ws.- aktualnosci- dokumentow-planistycznych.pdf">Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 239-38-2017-ws.- aktualnosci- dokumentow-planistycznych.pdf">Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- analiza-bez-zalacznikow-mapowych- 1-2-3.pdf">Załącznik - </a><strong>ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM </strong><strong>PODKOWY LEŚNEJ </strong><strong>ORAZ OCENA AKTUALNOŚCI </strong><strong>STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA  </strong></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- analiza-bez-zalacznikow-mapowych- 1-2-3.pdf">Załącznik - </a><strong>ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM </strong><strong>PODKOWY LEŚNEJ </strong><strong>ORAZ OCENA AKTUALNOŚCI </strong><strong>STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I PLANÓW MIEJSCOWYCH MIASTA PODKOWA LEŚNA  </strong></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-zalacznik- do-analizy-1- uzytkowanie- zagospodarowanie.pdf" >Załącznik Nr 1 do Analizy </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-zalacznik- do-analizy-1- uzytkowanie- zagospodarowanie.pdf" >Załącznik Nr 1 do Analizy </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/4-zalacznik- do-analizy-2- stan-planistyczny.pdf" >Załącznik Nr 2 do Analizy </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/4-zalacznik- do-analizy-2- stan-planistyczny.pdf" >Załącznik Nr 2 do Analizy </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/5-zalacznik- do-analizy-3- ograniczenia- w-zagospodarowaniu.pdf" >Załącznik Nr 3 do Analizy </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/5-zalacznik- do-analizy-3- ograniczenia- w-zagospodarowaniu.pdf" >Załącznik Nr 3 do Analizy </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/6-uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/6-uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-238- 37-2017-zmiana- do-reg-konsultacji.pdf">Uchwała Nr 238/XXXVII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-238- 37-2017-zmiana- do-reg-konsultacji.pdf">Uchwała Nr 238/XXXVII/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 37.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 37.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-238- 37-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-238- 37-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-237- 37-2017-stawki-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 237/XXXVII/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 36.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 36.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-236- 37-2017-powolanie- mkr.pdf">Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-236- 37-2017-powolanie- mkr.pdf">Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 35.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 35.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-235- 36-2017-sprzeciw- wobec-zmian.pdf">Uchwała Nr 235/XXXVI/2017 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-235- 36-2017-sprzeciw- wobec-zmian.pdf">Uchwała Nr 235/XXXVI/2017 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-234- 36-2017-sklad- liczbowy-komisji- ref-i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 234/XXXVI/2017 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-234- 36-2017-sklad- liczbowy-komisji- ref-i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 234/XXXVI/2017 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-233- 36-2017-o-referendum- z-zalacznikami.pdf">Uchwała Nr 233/XXXVI/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-233- 36-2017-o-referendum- z-zalacznikami.pdf">Uchwała Nr 233/XXXVI/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchwala-referednum.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchwala-referednum.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-233- 36-2017-referendum.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-233- 36-2017-referendum.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-232- 35-2017-skarga- eg-09.02.2017- anon.pdf">Uchwała Nr 232/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-232- 35-2017-skarga- eg-09.02.2017- anon.pdf">Uchwała Nr 232/XXXV/2017</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-231- 35-2017-skarga- ops-anon.pdf">Uchwała Nr 231/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-231- 35-2017-skarga- ops-anon.pdf">Uchwała Nr 231/XXXV/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-230- 35-2017-zmiana- skaldu-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 230/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-230- 35-2017-zmiana- skaldu-komisji- doraznej.pdf">Uchwała Nr 230/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 34.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 34.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-229- 35-2017-lgd.pdf">Uchwała Nr 229/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-229- 35-2017-lgd.pdf">Uchwała Nr 229/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- lgd.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- lgd.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-228- 35-2017-rekrutacja- do-przedszkola- 1.pdf">Uchwała Nr 228/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-228- 35-2017-rekrutacja- do-przedszkola- 1.pdf">Uchwała Nr 228/XXXV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 33.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 33.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-228- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-228- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-227- 35-2017-rekrutacja- do-szkoly.pdf">Uchwała Nr 227/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-227- 35-2017-rekrutacja- do-szkoly.pdf">Uchwała Nr 227/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 32.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 32.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-227- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-227- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-226- 35-2017-zmiana- uchw-uslugi- opiekuncze-ops.pdf">Uchwała Nr 226/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-226- 35-2017-zmiana- uchw-uslugi- opiekuncze-ops.pdf">Uchwała Nr 226/XXXV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- zmiana-uchw-uslugi-opiekuncze- ops.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- zmiana-uchw-uslugi-opiekuncze- ops.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-226- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-226- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-225- 35-2017-zmiana- uchw-oplaty- za-przedszkole- 1.pdf">Uchwała Nr 225/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-225- 35-2017-zmiana- uchw-oplaty- za-przedszkole- 1.pdf">Uchwała Nr 225/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 31.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 31.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-225- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-225- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-224- 35-2017-pszok.pdf">Uchwała Nr 224/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-224- 35-2017-pszok.pdf">Uchwała Nr 224/XXXV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 30.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 30.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-223- 35-2017-deklaracja- odpady.pdf">Uchwała Nr 223/XXXV2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-223- 35-2017-deklaracja- odpady.pdf">Uchwała Nr 223/XXXV2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-1-do-uchwaly- wzor-deklaracji.pdf" >Załącznik nr 1 </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-1-do-uchwaly- wzor-deklaracji.pdf" >Załącznik nr 1 </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-2-deklaracja-w-html.pdf" >Załącznik nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-2-deklaracja-w-html.pdf" >Załącznik nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 29.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 29.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-223- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-223- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-222- 35-2017-program- bezdomnosci- zwierzat.pdf">Uchwała Nr 222/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-222- 35-2017-program- bezdomnosci- zwierzat.pdf">Uchwała Nr 222/XXXV/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-zwierzeta-bezdomne- 1.pdf">Załącznik</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- program-zwierzeta-bezdomne- 1.pdf">Załącznik</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 28.pdf">Uzasadnienie </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 28.pdf">Uzasadnienie </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-222- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-222- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-221- 35-2017-konsultacje.pdf">Uchwała Nr 221/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-221- 35-2017-konsultacje.pdf">Uchwała Nr 221/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin.pdf" >Załącznik </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin.pdf" >Załącznik </a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- prm.pdf">Uzasadnienie</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- prm.pdf">Uzasadnienie</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-221- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-221- 35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-220- 35-2017.pdf">Uchwała Nr 220/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-220- 35-2017.pdf">Uchwała Nr 220/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-12.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-12.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-13.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-13.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-4.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-4.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-1.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4-1.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.5.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.6.pdf" >Załącznik Nr 6</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.6.pdf" >Załącznik Nr 6</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz.-urz.- uchw-220-35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym  </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz.-urz.- uchw-220-35-2017.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym  </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _219_xxxv_2017.pdf">Uchwała Nr 219/XXXV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _219_xxxv_2017.pdf">Uchwała Nr 219/XXXV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-11.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-11.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-12.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-12.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-218- 35-2017-powolanie-komisji- do-oceny-wniosku- ref.pdf">Uchwała Nr 218/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-218- 35-2017-powolanie-komisji- do-oceny-wniosku- ref.pdf">Uchwała Nr 218/XXXV/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-217- 35-2017-skarga- na-rozstrzygniecie- wojewody-ws-referendum.pdf">Uchwała Nr 217/XXXV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-217- 35-2017-skarga- na-rozstrzygniecie- wojewody-ws-referendum.pdf">Uchwała Nr 217/XXXV/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/216-34-2017- uchwala-studia.pdf">Uchwała Nr 216/XXXIV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/216-34-2017- uchwala-studia.pdf">Uchwała Nr 216/XXXIV/2017 </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-studia.pdf" >Załącznik</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-studia.pdf" >Załącznik</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- studia.pdf">Uzasadnienie </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- studia.pdf">Uzasadnienie </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w  przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/215-34-2017- uchwala-oplaty- za-przedszkole.pdf">Uchwała Nr 215/XXXIV/2017 Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/215-34-2017- uchwala-oplaty- za-przedszkole.pdf">Uchwała Nr 215/XXXIV/2017
Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 26.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 26.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-215- 34-2017-oplaty- przedszkole.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-215- 34-2017-oplaty- przedszkole.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/213-34-2017- uchwala-dozywianie.pdf">Uchwała Nr 213/XXXIV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/213-34-2017- uchwala-dozywianie.pdf">Uchwała Nr 213/XXXIV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 25.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 25.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-213- 34-2017-dozywianie.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-213- 34-2017-dozywianie.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/212-34-2017- uchwala-uslugi-opiekuncze- ops.pdf">Uchwała Nr 212/XXXIV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/212-34-2017- uchwala-uslugi-opiekuncze- ops.pdf">Uchwała Nr 212/XXXIV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 27.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 27.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-212- 34-2017-usl-opiekuncze.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-212- 34-2017-usl-opiekuncze.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/211-34-2017- uchwala-zmiana- statutu-ckiio.pdf">Uchwała Nr 211/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/211-34-2017- uchwala-zmiana- statutu-ckiio.pdf">Uchwała Nr 211/XXXIV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 23.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 23.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-211- 34-2017-statut- ckiio.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-211- 34-2017-statut- ckiio.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/210-34-2017- uchwala-zmiana- odpady-ciekle.pdf">Uchwała Nr 210/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/210-34-2017- uchwala-zmiana- odpady-ciekle.pdf">Uchwała Nr 210/XXXIV/2017</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 22.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 22.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-210- 34-2017-ciekle.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-210- 34-2017-ciekle.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-209- 34-2017-regulamin.pdf">Uchwała Nr 209/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-209- 34-2017-regulamin.pdf">Uchwała Nr 209/XXXIV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal-regulamin- czystosci.pdf" >Załącznik - Regulamin</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal-regulamin- czystosci.pdf" >Załącznik - Regulamin</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-regulaminu- 2017.pdf">Uzasadnienie </a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-regulaminu- 2017.pdf">Uzasadnienie </a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-209- 34-2017-regul- utrz-czyst.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-209- 34-2017-regul- utrz-czyst.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-208- 34-2017.pdf">Uchwała Nr 208/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-208- 34-2017.pdf">Uchwała Nr 208/XXXIV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-10.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-10.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-11.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-11.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-3.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-3.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.4.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-208- 34-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-208- 34-2017.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-207- 34-2017.pdf">Uchwała Nr 207/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-207- 34-2017.pdf">Uchwała Nr 207/XXXIV/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-9.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-9.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-10.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-10.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 206-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 206/XXXIV/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 206-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 206/XXXIV/2017</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-205- 34-2017-calosc.pdf">Uchwała Nr 205/XXXIV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-205- 34-2017-calosc.pdf">Uchwała Nr 205/XXXIV/2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-205- 34-2017-referendum.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-205- 34-2017-referendum.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rozstrzygniecie- nadzorcze-ws.- referendum.pdf" >Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rozstrzygniecie- nadzorcze-ws.- referendum.pdf" >Rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wsa-wyrok- ws-referendum- 25.10.2017.pdf">Wyrok WSA z  28.09.2017 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wsa-wyrok- ws-referendum- 25.10.2017.pdf">Wyrok WSA z  28.09.2017 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 204-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-nr- 204-xxxiv-2017.pdf">Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-budzet- 2017.pdf">Uchwała Nr 203/XXXIII/2017</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-budzet- 2017.pdf">Uchwała Nr 203/XXXIII/2017</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_1.pdf">Tabela Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_1.pdf">Tabela Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_2.pdf">Tabela Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_2.pdf">Tabela Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_3.pdf">Tabela Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_3.pdf">Tabela Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_4.pdf">Tabela Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_4.pdf">Tabela Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_5.pdf">Tabela Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_5.pdf">Tabela Nr 5</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_6.pdf">Tabela Nr 6</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_6.pdf">Tabela Nr 6</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_7.pdf">Tabela Nr 7</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_7.pdf">Tabela Nr 7</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_8.pdf">Tabela Nr 8</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/tabela_8.pdf">Tabela Nr 8</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 1.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik_ 2.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zz-objasnienia- budzet-2017.pdf" >Objaśnienia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zz-objasnienia- budzet-2017.pdf" >Objaśnienia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 203-33-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 203-33-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-wpf- 2017-2027.pdf">Uchwała Nr 202/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-wpf- 2017-2027.pdf">Uchwała Nr 202/XXXIII/2016</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-8.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-8.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-9.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-9.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- do-wpf-2017.pdf" >Objaśnienia</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- do-wpf-2017.pdf" >Objaśnienia</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-201- 33-2016-wywoz- nieczystosci- cieklych-i-zalacznik.pdf">Uchwała Nr 201/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-201- 33-2016-wywoz- nieczystosci- cieklych-i-zalacznik.pdf">Uchwała Nr 201/XXXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 21.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 21.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 201-33-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 201-33-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-200- 33-2016-stawki- wod-kan.pdf">Uchwała Nr 200/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-200- 33-2016-stawki- wod-kan.pdf">Uchwała Nr 200/XXXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 20.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 20.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-199- 33-2016-niewygasajace- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 199/XXXIII/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-199- 33-2016-niewygasajace- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 199/XXXIII/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-wykaz.pdf">Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1-wykaz.pdf">Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-plan.pdf">Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-plan.pdf">Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-198- 33-2016-zmiany-w-budzecie- 2016-i-uzasadnienie- 1.pdf">Uchwała Nr 198/XXXIII/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-198- 33-2016-zmiany-w-budzecie- 2016-i-uzasadnienie- 1.pdf">Uchwała Nr 198/XXXIII/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-dochody.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-wydatki.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z3-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z3-inwestycje.pdf" >Załącznik Nr 3</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z4-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z4-dotacje.pdf" >Załącznik Nr 4</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z5-przychody.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z5-przychody.pdf" >Załącznik Nr 5</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-198- 33-2016-zm-budz.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-198- 33-2016-zm-budz.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _2016-1.pdf">Uchwała Nr 197/XXXIII/2016 i objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _2016-1.pdf">Uchwała Nr 197/XXXIII/2016 i objaśnienia</a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-7.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-7.pdf" >Załącznik Nr 1</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-8.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-8.pdf" >Załącznik Nr 2</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-196- 33-2016-plan- pracy-kkosiss- 2017.pdf">Uchwała Nr 196/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-196- 33-2016-plan- pracy-kkosiss- 2017.pdf">Uchwała Nr 196/XXXIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-195- 33-2016-plan- pracy-klpbios- 2017.pdf">Uchwała Nr 195/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-195- 33-2016-plan- pracy-klpbios- 2017.pdf">Uchwała Nr 195/XXXIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-194- 33-2016-plan- pracy-kbfii- 2017.pdf">Uchwała Nr 194/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-194- 33-2016-plan- pracy-kbfii- 2017.pdf">Uchwała Nr 194/XXXIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-193- 33-2016-plan- pracy-kr-2017.pdf">Uchwała Nr 193/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-193- 33-2016-plan- pracy-kr-2017.pdf">Uchwała Nr 193/XXXIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-192- 33-2016-zmiana- planu-pracy- kr-2016.pdf">Uchwała Nr 192/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-192- 33-2016-zmiana- planu-pracy- kr-2016.pdf">Uchwała Nr 192/XXXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 19.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 19.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-191- 32-2016-zmiana- przewodniczacego- klpbios.pdf">Uchwała Nr 191/XXXII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-191- 32-2016-zmiana- przewodniczacego- klpbios.pdf">Uchwała Nr 191/XXXII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 18.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 18.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Milanówek zadanie własne Gminy Miasto Podkowa Leśna w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na terenie Gminy Miasta Milanówek" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-190- 32-2016-w-sprawie- pszok.pdf">Uchwała Nr 190/XXXII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-190- 32-2016-w-sprawie- pszok.pdf">Uchwała Nr 190/XXXII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- w-sprawie-pszok.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- w-sprawie-pszok.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 189-32-2016-regulamin-utrz- czyst.pdf">Uchwała Nr 189/XXXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 189-32-2016-regulamin-utrz- czyst.pdf">Uchwała Nr 189/XXXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- do-uchwaly-regulamin- czystosci.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- do-uchwaly-regulamin- czystosci.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-uzasadnienie- regulamin-2016.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-uzasadnienie- regulamin-2016.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 188-32-2016-odpady- 2016-2017.pdf">Uchwała Nr 188/XXXII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/1-uchwala- 188-32-2016-odpady- 2016-2017.pdf">Uchwała Nr 188/XXXII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- odpady.pdf">Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/2-zalacznik- odpady.pdf">Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/3-uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-188- 32-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-188- 32-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-187- 32-2016-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 187/XXXII/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-187- 32-2016-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 187/XXXII/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 3.pdf">Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 3.pdf">Załączniki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-187- 32-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-187- 32-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-186- 32-2016-zmiany- wpf-2016.pdf">Uchwała Nr 186/XXXII/2016 i objaśnienia </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-186- 32-2016-zmiany- wpf-2016.pdf">Uchwała Nr 186/XXXII/2016 i objaśnienia </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 2.pdf">Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 2.pdf">Załączniki</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-urm_ _185-xxxi-_2016.pdf">Uchwała Nr 185/XXXI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-urm_ _185-xxxi-_2016.pdf">Uchwała Nr 185/XXXI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-6.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-6.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-7.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-7.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-2.pdf" >Załącznik Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-2.pdf" >Załącznik Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-185- 31-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-185- 31-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _2016.pdf">Uchwała Nr 184/XXXI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala_ _2016.pdf">Uchwała Nr 184/XXXI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1.pdf">Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1.pdf">Załączniki</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-183- 30-2016-skarga- na-rozstrzygniecie- wojewody.pdf">Uchwała Nr 183/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-183- 30-2016-skarga- na-rozstrzygniecie- wojewody.pdf">Uchwała Nr 183/XXX/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwaly-182- 30-2016-sprawa- wz-ii.pdf">Uchwała Nr 182/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwaly-182- 30-2016-sprawa- wz-ii.pdf">Uchwała Nr 182/XXX/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-181- 30-2016.pdf">Uchwała Nr 181/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-181- 30-2016.pdf">Uchwała Nr 181/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki.pdf" >Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki.pdf" >Załączniki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-181- 30-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-181- 30-2016.pdf">Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-180- 30-2016-zmiana- skladu-komisji.pdf">Uchwała Nr 180/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-180- 30-2016-zmiana- skladu-komisji.pdf">Uchwała Nr 180/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 17.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 17.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2017 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-179- 30-2016-program-alkoholowy- 2017.pdf">Uchwała Nr 179/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-179- 30-2016-program-alkoholowy- 2017.pdf">Uchwała Nr 179/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 16.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 16.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-178- 30-2016-ops-strategia-rozw- pr-sp-i-zalacznik.pdf">Uchwała Nr 178/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-178- 30-2016-ops-strategia-rozw- pr-sp-i-zalacznik.pdf">Uchwała Nr 178/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 15.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-177- 30-2016-ws-programu-wspolpracy- z-ngo-i-zalacznik.pdf">Uchwala Nr 177/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-177- 30-2016-ws-programu-wspolpracy- z-ngo-i-zalacznik.pdf">Uchwala Nr 177/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 14.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-176- 30-2016-cuw.pdf">Uchwała Nr 176/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-176- 30-2016-cuw.pdf">Uchwała Nr 176/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 13.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 176-30-2016-cuw.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 176-30-2016-cuw.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-175- 30-2016-podatek- nier.pdf">Uchwała Nr 175/XXX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-175- 30-2016-podatek- nier.pdf">Uchwała Nr 175/XXX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 12.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 175-30-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 175-30-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-174- 29-2016-skarga.pdf">Uchwała Nr 174/XXIX/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-174- 29-2016-skarga.pdf">Uchwała Nr 174/XXIX/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-173- 29-2016-skarga- starosta.pdf">Uchwała Nr 173/XXIX/2016 i załącznik (skarga)</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-173- 29-2016-skarga- starosta.pdf">Uchwała Nr 173/XXIX/2016 i załącznik (skarga)</a>
Bez zmian: Załączniki do skargi: Bez zmian: Załączniki do skargi:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-14.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-14.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2a.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2a.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2b.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2b.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2c.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2c.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2d.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2d.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2e.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 5</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2e.pdf">Załącznik Nr 2 - cz. 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rozstrzygniecie- nadz-wojewody- 14.11.2016.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z Mazowieckiego 14.11.2016 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/rozstrzygniecie- nadz-wojewody- 14.11.2016.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z Mazowieckiego 14.11.2016 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wyrok-wsa- z-dnia-6-kwietnia- 2017-r..pdf">Wyrok WSA z 06.04.2017 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wyrok-wsa- z-dnia-6-kwietnia- 2017-r..pdf">Wyrok WSA z 06.04.2017 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/skarga-kasacyjna- 08.06.2017-muw- starosta.pdf">Skarga kasacyjna Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.06.2017 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/skarga-kasacyjna- 08.06.2017-muw- starosta.pdf">Skarga kasacyjna Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.06.2017 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wyrok-nsa- 10.10.2017.pdf">Wyrok NSA z 10.10.2017 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wyrok-nsa- 10.10.2017.pdf">Wyrok NSA z 10.10.2017 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-172- 29-2016-studium.pdf">Uchwała Nr 172/XXIX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-172- 29-2016-studium.pdf">Uchwała Nr 172/XXIX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-ws.- sporzadzenia- studium.pdf"> Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-ws.- sporzadzenia- studium.pdf"> Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-statut- mbp.pdf">Uchwała Nr 171/XXIX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-statut- mbp.pdf">Uchwała Nr 171/XXIX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 11.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 171-29-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 171-29-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-170- 29-2016-zm-budz.pdf">Uchwała Nr 170/XXIX/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-170- 29-2016-zm-budz.pdf">Uchwała Nr 170/XXIX/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-do-5.pdf">Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-do-5.pdf">Załączniki</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-170- 29-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-170- 29-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-169- 29-2016-wpf.pdf">Uchwała Nr 169/XXIX/2016 i objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-169- 29-2016-wpf.pdf">Uchwała Nr 169/XXIX/2016 i objaśnienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-i-2.pdf">Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-i-2.pdf">Załączniki</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-wypowiedzenie- zoltowski-i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 168/XXVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-wypowiedzenie- zoltowski-i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 168/XXVIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/pismo-wojewody- stwierdzenie- niewaznosci- uchwaly-168.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2016 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/pismo-wojewody- stwierdzenie- niewaznosci- uchwaly-168.pdf" >Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2016 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-167- 28-2016-skarga- eg-vii.2016- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 167/XXVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala-167- 28-2016-skarga- eg-vii.2016- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 167/XXVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-166- 28-2016-info- dla-wojewody- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 166/XXVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-166- 28-2016-info- dla-wojewody- i-uzasadnienie.pdf">Uchwała Nr 166/XXVIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia-anon.pdf" >Załącznik do uzasadnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia-anon.pdf" >Załącznik do uzasadnienia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z odpowiedzią na skargę" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-155- 28-2016-skarga- do-wsa-calosc.pdf">Uchwała Nr 165/XXVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-155- 28-2016-skarga- do-wsa-calosc.pdf">Uchwała Nr 165/XXVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych niegospodarności przy planowaniu i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-164- 27-2016-intencyjna- szkola.pdf">Uchwała Nr 164/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-164- 27-2016-intencyjna- szkola.pdf">Uchwała Nr 164/XXVII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-163- 27-2016-postep- wojewody-ws- bm.pdf">Uchwała Nr 163/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-163- 27-2016-postep- wojewody-ws- bm.pdf">Uchwała Nr 163/XXVII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-162- 27-2016-wkd.pdf">Uchwała Nr 162/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-162- 27-2016-wkd.pdf">Uchwała Nr 162/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 10.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-161- 27-2016-ops-zmiana- statutu.pdf">Uchwała Nr 161/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-161- 27-2016-ops-zmiana- statutu.pdf">Uchwała Nr 161/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 9.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchw-dz-urz- 161-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchw-dz-urz- 161-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-160- 27-2016-ops-w- spr-regulaminu.pdf">Uchwała Nr 160/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-160- 27-2016-ops-w- spr-regulaminu.pdf">Uchwała Nr 160/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1.pdf">Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1.pdf">Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 8.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchw-dz-urz- 160-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchw-dz-urz- 160-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-159- 27-2016-upowaznienie-kierownika- ops.pdf">Uchwała Nr 159/XXVII2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-159- 27-2016-upowaznienie-kierownika- ops.pdf">Uchwała Nr 159/XXVII2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 7.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uch-dz-urz- 159-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uch-dz-urz- 159-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-158- 27-2016-regulamin-stypendium- bm.pdf">Uchwała Nr 158/XXVII/2016 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-158- 27-2016-regulamin-stypendium- bm.pdf">Uchwała Nr 158/XXVII/2016 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-przyznawania-stypendium- bm.pdf">Załącznik </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- regulamin-przyznawania-stypendium- bm.pdf">Załącznik </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-dwoch-uchwal- lpw-i-stypendiow- 1.pdf">Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-dwoch-uchwal- lpw-i-stypendiow- 1.pdf">Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 158-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 158-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Wyrok-st.pdf">Wyrok WSA z 2 września 2022 r. - częściowe unieważnienie uchwały</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/Wyrok-st.pdf">Wyrok WSA z 2 września 2022 r. - częściowe unieważnienie uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-157- 27-2016-lpwe.pdf">Uchwała Nr 157/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-157- 27-2016-lpwe.pdf">Uchwała Nr 157/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- lpwe.pdf">Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- lpwe.pdf">Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-dwoch-uchwal- lpw-i-stypendiow.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-dwoch-uchwal- lpw-i-stypendiow.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UNIEWAŻNIONA uchwałą RIO z dnia 23 sierpnia 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-156- 27-2016-deklaracja- odpady.pdf">Uchwała Nr 156/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-156- 27-2016-deklaracja- odpady.pdf">Uchwała Nr 156/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-wzor- deklaracji.pdf" >Załącznik - wzór deklaracji</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-wzor- deklaracji.pdf" >Załącznik - wzór deklaracji</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 6.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-rio- nr-18.189.2016.pdf">Uchwała RIO Nr 18.189.2016 z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 156/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-rio- nr-18.189.2016.pdf">Uchwała RIO Nr 18.189.2016 z 23 sierpnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 156/XXVII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (Statut CKiIO)" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-154- 27-2016-statut- ckiio.pdf">Uchwała Nr 155/XXVII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-154- 27-2016-statut- ckiio.pdf">Uchwała Nr 155/XXVII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-statut- ckio-27.04.pdf" >Załącznik - Statut CKiIO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-statut- ckio-27.04.pdf" >Załącznik - Statut CKiIO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 5.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 155-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 155-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-154_ xxvii_2016.pdf">Uchwała Nr 154/XXVII/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-154_ xxvii_2016.pdf">Uchwała Nr 154/XXVII/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-5.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-5.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-6.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-6.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-1.pdf" >Załącznik Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3-1.pdf" >Załącznik Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 154-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 154-27-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova” sformułowanych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-153- 26-2016-wnioski- np.pdf">Uchwała Nr 153/XXVI/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-153- 26-2016-wnioski- np.pdf">Uchwała Nr 153/XXVI/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustosunkowania się do zarzutów stawianych przez Stowarzyszenie „Nova Podkova” w piśmie datowanym na 22 maja 2016 r. i udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Mazowieckiemu" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-152- 26-2016-zarzuty- np-1.pdf">Uchwała Nr 152/XXVI/2016 i stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-152- 26-2016-zarzuty- np-1.pdf">Uchwała Nr 152/XXVI/2016 i stanowisko</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-151- 26-2016-postepowanie-ws-pisma- wojewody-przekazanie-komisji- rewizyjnej.pdf">Uchwała Nr 151/XXVI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-151- 26-2016-postepowanie-ws-pisma- wojewody-przekazanie-komisji- rewizyjnej.pdf">Uchwała Nr 151/XXVI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 4.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-150- 26-2016-przewodniczacy-komisji- inwent.pdf">Uchwała Nr 150/XXVI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-150- 26-2016-przewodniczacy-komisji- inwent.pdf">Uchwała Nr 150/XXVI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 3.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-149- 26-2016-plan- pracy-doraznej- komisji-stat.pdf">Uchwała Nr 149/XXVI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-149- 26-2016-plan- pracy-doraznej- komisji-stat.pdf">Uchwała Nr 149/XXVI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 2.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-148- 26-2016-regulamin-doraznej- komisji-stat.pdf">Uchwała Nr 148/XXVI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-148- 26-2016-regulamin-doraznej- komisji-stat.pdf">Uchwała Nr 148/XXVI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- 1.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-147- 26-2016-aneks- wkz.pdf">Uchwała Nr 147/XXVI/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-147- 26-2016-aneks- wkz.pdf">Uchwała Nr 147/XXVI/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchwala-aneks.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchwala-aneks.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-146- 26-2016-pozyczka.pdf">Uchwała Nr 146/XXVI/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-146- 26-2016-pozyczka.pdf">Uchwała Nr 146/XXVI/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-145- 26-2016-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 145/XXVI/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-145- 26-2016-zmiany- w-budzecie.pdf">Uchwała Nr 145/XXVI/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-4.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-4.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-5.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-5.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-145- 26-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-145- 26-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-144- 26-2016-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 144/XXVI/2016 i objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-144- 26-2016-zmiany- w-wpf.pdf">Uchwała Nr 144/XXVI/2016 i objaśnienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-3.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-3.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-4.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-4.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-143- 26-2016-absolutorium- za-2015.pdf">Uchwała Nr 143/XXVI/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-143- 26-2016-absolutorium- za-2015.pdf">Uchwała Nr 143/XXVI/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-142- 26-2016-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2015.pdf">Uchwała Nr 142/XXVI/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-142- 26-2016-zatwierdzenie- sprawozdania- za-2015.pdf">Uchwała Nr 142/XXVI/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-141- 25-2016-zmiany- w-reg-czystosci.pdf">Uchwała Nr 141/XXV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-141- 25-2016-zmiany- w-reg-czystosci.pdf">Uchwała Nr 141/XXV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-reg-czyst.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-reg-czyst.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-141- 25-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-141- 25-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-140- 25-2016.pdf">Uchwała Nr 140/XXV2016 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-140- 25-2016.pdf">Uchwała Nr 140/XXV2016 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/strategia_ pto.pdf">Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/strategia_ pto.pdf">Studium komunikacyjne obejmujące wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal-5-mapy.pdf" >Załącznik Nr 5 - mapy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal-5-mapy.pdf" >Załącznik Nr 5 - mapy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/suplement- ustosunkowanie- sie-do-uwag.pdf">Suplement do Studium komunikacyjnego PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/suplement- ustosunkowanie- sie-do-uwag.pdf">Suplement do Studium komunikacyjnego PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-komunikacja.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-komunikacja.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-139- 24-2016-skarga- rkw.pdf">Uchwała Nr 139/XXIV/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-139- 24-2016-skarga- rkw.pdf">Uchwała Nr 139/XXIV/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-138- 24-2016-plan- gosp-niskoemisyjnej.pdf">Uchwała Nr 138/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-138- 24-2016-plan- gosp-niskoemisyjnej.pdf">Uchwała Nr 138/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- plan-gospodarki- niskoemisyjnej.pdf" >Załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- plan-gospodarki- niskoemisyjnej.pdf" >Załącznik - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 138-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 138-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-137- 24-2016-ops-zasilki- celowe.pdf">Uchwała Nr 137/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-137- 24-2016-ops-zasilki- celowe.pdf">Uchwała Nr 137/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchwa- 137-24-2016-ops- zasilki.pdf" >Uzasadnienie </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchwa- 137-24-2016-ops- zasilki.pdf" >Uzasadnienie </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-137- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-137- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-136- 24-2016-statut- ops-zmiana.pdf">Uchwała Nr 136/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-136- 24-2016-statut- ops-zmiana.pdf">Uchwała Nr 136/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 136-24-2016-statut-ops-zm.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 136-24-2016-statut-ops-zm.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-136- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-136- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-135- 24-2016-statut- miasta-zmiana.pdf">Uchwała Nr 135/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-135- 24-2016-statut- miasta-zmiana.pdf">Uchwała Nr 135/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 135-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uchw- 135-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-135- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-135- 24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-134- 24-2016-transport.pdf">Uchwała Nr 134/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-134- 24-2016-transport.pdf">Uchwała Nr 134/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-porozumienie- transport.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-porozumienie- transport.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych  w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  " state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-133- 24-2016-zit-sciezki- rowerowe.pdf">Uchwała Nr 133/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-133- 24-2016-zit-sciezki- rowerowe.pdf">Uchwała Nr 133/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-ws- porozumienia- sciezki-rowerowe.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-ws- porozumienia- sciezki-rowerowe.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-132- 24-2016-komisja- dorazna-1.pdf">Uchwała Nr 132/XXIV/2016</a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-132- 24-2016-komisja- dorazna.pdf"> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-132- 24-2016-komisja- dorazna-1.pdf">Uchwała Nr 132/XXIV/2016</a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-132- 24-2016-komisja- dorazna.pdf">
Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uch- 132-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uz-do-uch- 132-24-2016.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-131- 24-2016-taryfy-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 131/XXIV/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-131- 24-2016-taryfy-za-wode-i- scieki.pdf">Uchwała Nr 131/XXIV/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-131-24- 2016.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-131-24- 2016.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-130- 24-2016.pdf">Uchwała Nr 130/XXIV/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-130- 24-2016.pdf">Uchwała Nr 130/XXIV/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-3.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-3.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3.pdf" >Załącznik Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.3.pdf" >Załącznik Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 130-24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 130-24-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-129- 24-2016-wpf.pdf">Uchwała Nr 129/XXIV/2016 i objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-129- 24-2016-wpf.pdf">Uchwała Nr 129/XXIV/2016 i objaśnienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-1.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1-1.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-2.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-2.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-128- 23-2016-pto-marketing.pdf">Uchwała Nr 128/XXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-128- 23-2016-pto-marketing.pdf">Uchwała Nr 128/XXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/plan-marketingu- spolecznego_pto_ 18.03.2016.pdf" >Załącznik do uchwały - Plan marketingu społecznego</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/plan-marketingu- spolecznego_pto_ 18.03.2016.pdf" >Załącznik do uchwały - Plan marketingu społecznego</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-plan- marketingu.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-plan- marketingu.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-127- 23-2016-pto-spoleczna.pdf">Uchwała Nr 127/XXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-127- 23-2016-pto-spoleczna.pdf">Uchwała Nr 127/XXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zintegrowana- strategia-spoleczna- pto-18.03.2016.pdf" >Załącznik do uchwały - Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zintegrowana- strategia-spoleczna- pto-18.03.2016.pdf" >Załącznik do uchwały - Zintegrowana strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-spolecznej.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-spolecznej.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-126- 23-2016-pto-zielen.pdf">Uchwała Nr 126/XXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-126- 23-2016-pto-zielen.pdf">Uchwała Nr 126/XXIII/2016</a>
Bez zmian: Załącznik do uchwały - Strategia rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń: Bez zmian: Załącznik do uchwały - Strategia rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń:
Bez zmian: Etap I Bez zmian: Etap I
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/cz-i-inwentaryzacjai- diagnoza-zasobow- przyrodniczych- pto.pdf">Część I Inwentaryzacja i diagnoza zasobów przyrodniczych PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/cz-i-inwentaryzacjai- diagnoza-zasobow- przyrodniczych- pto.pdf">Część I Inwentaryzacja i diagnoza zasobów przyrodniczych PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/errata-do- opracowania-etap- i.pdf">Errata do opracowania Etap I</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/errata-do- opracowania-etap- i.pdf">Errata do opracowania Etap I</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza- brwinow.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Brwinów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza- brwinow.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Brwinów</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza- milanowek.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Milanówek</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza- milanowek.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Milanówek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza-podkowa- lesna.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Podkowa Leśna Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza-podkowa- lesna.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Podkowa Leśna
Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza-podkowa- lesna_brakujaca_ strona.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Podkowa Leśna</a> Bez zmian: </a><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal3-tabela- pto-inw-przyrodnicza-podkowa- lesna_brakujaca_ strona.pdf">Tabela PTO inwentaryzacja przyrodnicza - Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/inwentaryzacja- pomnikow-przyrody-pto-opis- 28.09.2015-2popr.pdf">Cześć II Inwentaryzacja pomników przyrody</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/inwentaryzacja- pomnikow-przyrody-pto-opis- 28.09.2015-2popr.pdf">Cześć II Inwentaryzacja pomników przyrody</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-1-kosztorys.pdf" >Załącznik nr 1 - Kosztorys</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-1-kosztorys.pdf" >Załącznik nr 1 - Kosztorys</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-2-wykaz-prac- pielegnacyjnych- na-drzewach-rosnacych-w-alejach- i-szpalerach.pdf" >Załącznik nr 2 - Wykaz prac pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w alejach i szpalerach</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-2-wykaz-prac- pielegnacyjnych- na-drzewach-rosnacych-w-alejach- i-szpalerach.pdf" >Załącznik nr 2 - Wykaz prac pielęgnacyjnych na drzewach rosnących w alejach i szpalerach</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-3-glazy-narzutowe.pdf" >Załącznik nr 3 - Głazy narzutowe</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- nr-3-glazy-narzutowe.pdf" >Załącznik nr 3 - Głazy narzutowe</a>
Bez zmian: Etap II Bez zmian: Etap II
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/etap-ii-koncepcja- programowo-przestrzenna.pdf">Koncepcja programowo-przestrzenna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/etap-ii-koncepcja- programowo-przestrzenna.pdf">Koncepcja programowo-przestrzenna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/errata-do- opracowania-etap- ii.pdf">Errata do opracowania Etap II</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/errata-do- opracowania-etap- ii.pdf">Errata do opracowania Etap II</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-brwinow.pdf" >Załącznik nr 1 Analiza SWOT Brwinów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-brwinow.pdf" >Załącznik nr 1 Analiza SWOT Brwinów</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-milanowek.pdf" >Załącznik nr 1 Analiza SWOT Milanówek</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-milanowek.pdf" >Załącznik nr 1 Analiza SWOT Milanówek</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-podkowa- lesna.pdf">Załącznik nr 1 Analiza SWOT Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-1-analiza- swot-podkowa- lesna.pdf">Załącznik nr 1 Analiza SWOT Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-analiza- swotzbiorcza.pdf" >Załącznik nr 2 Analiza SWOT zbiorcza</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-2-analiza- swotzbiorcza.pdf" >Załącznik nr 2 Analiza SWOT zbiorcza</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-model- rozwoju-terenow- zieleni-pto.pdf" >Załącznik nr 3 Model rozwoju terenów zieleni PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-model- rozwoju-terenow- zieleni-pto.pdf" >Załącznik nr 3 Model rozwoju terenów zieleni PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- a.pdf">Załącznik nr 3 Plansza A</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- a.pdf">Załącznik nr 3 Plansza A</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- b.pdf">Załącznik nr 3 Plansza B</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- b.pdf">Załącznik nr 3 Plansza B</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- c.pdf">Załącznik nr 3 Plansza C</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- c.pdf">Załącznik nr 3 Plansza C</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- d.pdf">Załącznik nr 3 Plansza D</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.-3-plansza- d.pdf">Załącznik nr 3 Plansza D</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: Etap III Bez zmian: Etap III
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/etap-iii.pdf">Plan działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/etap-iii.pdf">Plan działań pielęgnacji i odnowy istniejących terenów zieleni</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzupelnienie- do-strategii- rozwoju.pdf" >Uzupełnienie do strategii rozwoju</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzupelnienie- do-strategii- rozwoju.pdf" >Uzupełnienie do strategii rozwoju</a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-zielen.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-zielen.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-125- 23-2016-pto-woda.pdf">Uchwała Nr 125/XXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-125- 23-2016-pto-woda.pdf">Uchwała Nr 125/XXIII/2016</a>
Bez zmian: Załącznik do uchwały - Kompleksowy program uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów: Bez zmian: Załącznik do uchwały - Kompleksowy program uregulowania gospodarki wodnej na terenie Gmin Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów:
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zadanie-1_ etap-i_inwentaryzacja-urzadzen- wodnych.pdf">Zadanie 1_Etap I_Inwentaryzacja urządzeń wodnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zadanie-1_ etap-i_inwentaryzacja-urzadzen- wodnych.pdf">Zadanie 1_Etap I_Inwentaryzacja urządzeń wodnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-3-zestawienie- istniejacych- urzadzen-wodnych.pdf" >Załączniki 1-3 - zestawienie istniejących urządzeń wodnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalaczniki- 1-3-zestawienie- istniejacych- urzadzen-wodnych.pdf" >Załączniki 1-3 - zestawienie istniejących urządzeń wodnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-urzadzenia- wodne-na-terenie- gmin-pto.pdf" >Załącznik 4 - urządzenia wodne na terenie gmin PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-urzadzenia- wodne-na-terenie- gmin-pto.pdf" >Załącznik 4 - urządzenia wodne na terenie gmin PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 5-mapa-budowli-wodnych-na- terenie-gmin- pto.pdf">Załącznik 5 - mapa budowli wodnych na terenie gmin PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 5-mapa-budowli-wodnych-na- terenie-gmin- pto.pdf">Załącznik 5 - mapa budowli wodnych na terenie gmin PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 6-mapa-zlewni- czastkowych- na-terenie-gmin- pto.pdf">Załącznik 6 - mapa zlewni cząstkowych na terenie gmin PTO</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 6-mapa-zlewni- czastkowych- na-terenie-gmin- pto.pdf">Załącznik 6 - mapa zlewni cząstkowych na terenie gmin PTO</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 7-inwentaryzacja-urzadzen- wodnych-mapa- scienna.pdf" >Załącznik 7 -inwentaryzacja urządzeń wodnych - mapa ścienna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 7-inwentaryzacja-urzadzen- wodnych-mapa- scienna.pdf" >Załącznik 7 -inwentaryzacja urządzeń wodnych - mapa ścienna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zadanie-1_ etap-ii_koncepcja_programowo- przestrzenna.pdf">Zadanie 1_Etap II_Koncepcja_ programowo-przestrzenna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zadanie-1_ etap-ii_koncepcja_programowo- przestrzenna.pdf">Zadanie 1_Etap II_Koncepcja_ programowo-przestrzenna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1_analiza-hydrauliczna-przejscia- fali.pdf">Załącznik 1 - analiza hydrauliczna przejścia fali</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 1_analiza-hydrauliczna-przejscia- fali.pdf">Załącznik 1 - analiza hydrauliczna przejścia fali</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-wykaz-dzialan.pdf" >Załącznik 2 - wykaz działań</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 2-wykaz-dzialan.pdf" >Załącznik 2 - wykaz działań</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 3_harmonogram- dzialan.pdf" >Załącznik 3 - harmonogram działań</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 3_harmonogram- dzialan.pdf" >Załącznik 3 - harmonogram działań</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-analiza-wykonalnosci- dzialan.pdf" >Załącznik 4 - analiza wykonalności działań</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 4-analiza-wykonalnosci- dzialan.pdf" >Załącznik 4 - analiza wykonalności działań</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 5-opinia-soos.pdf" >Załącznik 5 - opinia SOOŚ</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 5-opinia-soos.pdf" >Załącznik 5 - opinia SOOŚ</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 8-mapa_pogladowa_ scienna.pdf" >Załącznik 8 - mapa_poglądowa_ ścienna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 8-mapa_pogladowa_ scienna.pdf" >Załącznik 8 - mapa_poglądowa_ ścienna</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 9-suplement-do- opracowania.pdf" >Załącznik 9 - suplement do opracowania</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- 9-suplement-do- opracowania.pdf" >Załącznik 9 - suplement do opracowania</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-woda.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-woda.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-124- 23-2016-stow- pto.pdf">Uchwała Nr 124/XXIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-124- 23-2016-stow- pto.pdf">Uchwała Nr 124/XXIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-124.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchwaly-124.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-123- 22-2016.pdf">Uchwała Nr 123/XXII2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-123- 22-2016.pdf">Uchwała Nr 123/XXII2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-123-22- 2016.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-123-22- 2016.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-122- 20-2016-wm-bm- z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała Nr 122/XX/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-122- 20-2016-wm-bm- z-uzasadnieniem.pdf">Uchwała Nr 122/XX/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia- krs.pdf">Załącznik do uzasadnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia- krs.pdf">Załącznik do uzasadnienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-stanowisko-kr.pdf" >Załącznik do uchwały - Stanowisko Komisji Rewizyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-stanowisko-kr.pdf" >Załącznik do uchwały - Stanowisko Komisji Rewizyjnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-121- 20-2016-skarga- konslutacje- 1.pdf">Uchwała Nr 121/XX/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-121- 20-2016-skarga- konslutacje- 1.pdf">Uchwała Nr 121/XX/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-120- 20-2016-skarga- staw.pdf">Uchwała Nr 120/XX/2016 i uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-120- 20-2016-skarga- staw.pdf">Uchwała Nr 120/XX/2016 i uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uzasadnienia.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-119- 20-2016-studia- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 119/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-119- 20-2016-studia- nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 119/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-szkolenia- nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-szkolenia- nauczycieli.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły  podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-118- 20-2016-rekrutacja- do-szkol.pdf">Uchwała Nr 118/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-118- 20-2016-rekrutacja- do-szkol.pdf">Uchwała Nr 118/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-kryteria- rekrutacji.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-kryteria- rekrutacji.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 118-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 118-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-117- 20-2016-statut- miasta.pdf">Uchwała Nr 117/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-117- 20-2016-statut- miasta.pdf">Uchwała Nr 117/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchw-statut-miasta.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- uchw-statut-miasta.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 117-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 117-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa Główna do Parów Sójek”, w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-116- 20-2016-wkd.pdf">Uchwała Nr 116/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-116- 20-2016-wkd.pdf">Uchwała Nr 116/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-wkd.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-wkd.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-115- 20-2016-program-zwierzeta- bezd.pdf">Uchwała Nr 115/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-115- 20-2016-program-zwierzeta- bezd.pdf">Uchwała Nr 115/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-zwierzeta-bezd.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uchw-zwierzeta-bezd.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 115-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uch- 115-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-114- 20-2016-statut- ops.pdf">Uchwała Nr 114/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-114- 20-2016-statut- ops.pdf">Uchwała Nr 114/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-statut- ops.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-statut- ops.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 114-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 114-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-113- 20-2016-komisja- inwentaryzacyjna.pdf">Uchwała Nr 113/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-113- 20-2016-komisja- inwentaryzacyjna.pdf">Uchwała Nr 113/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- komisja-inwent- 1.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- komisja-inwent- 1.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-112- 20-2016-nabycie-prawa-wl- nier.pdf">Uchwała Nr 112/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-112- 20-2016-nabycie-prawa-wl- nier.pdf">Uchwała Nr 112/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-pr-wl- nier.pdf">Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-uch-pr-wl- nier.pdf">Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-111- rada-szpitala.pdf">Uchwała Nr 111/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-111- rada-szpitala.pdf">Uchwała Nr 111/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- szpital.pdf"> Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- szpital.pdf"> Uzasadnienie</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi  położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-110- 20-2016-parkowa.pdf">Uchwała Nr 110/XX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-110- 20-2016-parkowa.pdf">Uchwała Nr 110/XX/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-mapa.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-mapa.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-projektu-uch- parkowa-1.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie- do-projektu-uch- parkowa-1.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 110-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 110-20-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-109- 19-2016-postepowanie-ws-pisma- wojewody.pdf">Uchwała Nr 109/XIX/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-109- 19-2016-postepowanie-ws-pisma- wojewody.pdf">Uchwała Nr 109/XIX/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-108- 18-2016-zmiana- odpady.pdf">Uchwała Nr 108/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-108- 18-2016-zmiana- odpady.pdf">Uchwała Nr 108/XVIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-108- 18-2016-odpady.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-108- 18-2016-odpady.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-107- 18-2016-stanowisko- wer-2.pdf">Uchwała 107/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-107- 18-2016-stanowisko- wer-2.pdf">Uchwała 107/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-106- 18-2016-nabycie- pr-wl-nier.pdf">Uchwała Nr 106/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-106- 18-2016-nabycie- pr-wl-nier.pdf">Uchwała Nr 106/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-105- 18-2016-z-b.pdf">Uchwała Nr 105/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-105- 18-2016-z-b.pdf">Uchwała Nr 105/XVIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1..pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1..pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 105-18-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 105-18-2016.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala.pdf">Uchwała Nr 104/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-uchwala.pdf">Uchwała Nr 104/XVIII/2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.1.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zal.2.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-objasnienia.pdf" >Objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/wpf-objasnienia.pdf" >Objaśnienia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-103- 18-2016-plan- gosp-niskoemisyjnej.pdf">Uchwała 103/XVIII2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-103- 18-2016-plan- gosp-niskoemisyjnej.pdf">Uchwała 103/XVIII2016</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-pgn.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/zalacznik- do-uchwaly-pgn.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-102- 18-2016-zmiany-w-statucie- miasta.pdf">Uchwała Nr 102/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-102- 18-2016-zmiany-w-statucie- miasta.pdf">Uchwała Nr 102/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-101- 18-2016-szpital.pdf">Uchwała Nr 101/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-101- 18-2016-szpital.pdf">Uchwała Nr 101/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-100- 18-2016-zmiana- przewodniczacego- kkosiss.pdf">Uchwała Nr 100/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-100- 18-2016-zmiana- przewodniczacego- kkosiss.pdf">Uchwała Nr 100/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-99- 18-2016-zmiana- skladow-komisji.pdf">Uchwała Nr 99/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-99- 18-2016-zmiana- skladow-komisji.pdf">Uchwała Nr 99/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-98- 18-2016-plan- pracy-2016-kk.pdf">Uchwała Nr 98/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-98- 18-2016-plan- pracy-2016-kk.pdf">Uchwała Nr 98/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-97- 18-2016-plan- pracy-2016-kl.pdf">Uchwała Nr 97/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-97- 18-2016-plan- pracy-2016-kl.pdf">Uchwała Nr 97/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-96- 18-2016-plan- pracy-2016-kb.pdf">Uchwała Nr 96/XVIII/2016 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-96- 18-2016-plan- pracy-2016-kb.pdf">Uchwała Nr 96/XVIII/2016 </a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-95- 18-2016-plan- pracy-2016-kr.pdf">Uchwała Nr 95/XVIII/2016</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-95- 18-2016-plan- pracy-2016-kr.pdf">Uchwała Nr 95/XVIII/2016</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_94_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr Nr 94/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_94_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr Nr 94/XVII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_93_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 93/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_93_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 93/XVII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_92_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 92/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_92_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 92/XVII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-92- 17-2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-92- 17-2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_91_ 17_2015.pdf">Uchwala Nr 91/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_91_ 17_2015.pdf">Uchwala Nr 91/XVII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-91- 17-2016-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-91- 17-2016-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej2015" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_90_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 90/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_90_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 90/XVII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_89_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 89/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_89_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 89/XVII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_88_ 17_2015_budzet2016.pdf">Uchwała Nr 88/XVIII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_88_ 17_2015_budzet2016.pdf">Uchwała Nr 88/XVIII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t1.pdf">Tabela Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t1.pdf">Tabela Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t2.pdf">Tabela Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t2.pdf">Tabela Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t3.pdf">Tabela Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t3.pdf">Tabela Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t4.pdf">Tabela Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t4.pdf">Tabela Nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t5.pdf">Tabela Nr 5</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t5.pdf">Tabela Nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t6.pdf">Tabela Nr 6</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t6.pdf">Tabela Nr 6</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t7.pdf">Tabela Nr 7</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t7.pdf">Tabela Nr 7</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t8.pdf">Tabela Nr 8</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/t8.pdf">Tabela Nr 8</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-4.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-4.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-4.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-4.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- 2.pdf">Objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- 2.pdf">Objaśnienia</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-88- 2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-88- 2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_87_ 17_2015_wpf_2016_ 2026.pdf">Uchwała Nr 87/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_87_ 17_2015_wpf_2016_ 2026.pdf">Uchwała Nr 87/XVII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-3.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-3.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-3.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-3.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- 1.pdf">Objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia- 1.pdf">Objaśnienia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_86_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 86/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_86_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 86/XVII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-2.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-2.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-2.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z3-1.pdf" >Załącznik Nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z3-1.pdf" >Załącznik Nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z4-1.pdf" >Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z4-1.pdf" >Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z5-1.pdf" >Załącznik Nr 5</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z5-1.pdf" >Załącznik Nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-86- 2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala-86- 2015-dz-urz.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_85_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 85/XVII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_85_ 17_2015.pdf">Uchwała Nr 85/XVII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-1.pdf" >Załącznik Nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1-1.pdf" >Załącznik Nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z2-1.pdf" >Załącznik Nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia.pdf" >Objaśnienia</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/objasnienia.pdf" >Objaśnienia</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 84.pdf">Uchwała Nr 84/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 84.pdf">Uchwała Nr 84/XVI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 83.pdf">Uchwała Nr 83/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 83.pdf">Uchwała Nr 83/XVI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 83_16_2015.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchwala- 83_16_2015.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 82.pdf">Uchwała Nr 82/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 82.pdf">Uchwała Nr 82/XVI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 81.pdf">Uchwała Nr 81/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 81.pdf">Uchwała Nr 81/XVI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_80/uchwala_ 80.pdf">Uchwała Nr 80/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_80/uchwala_ 80.pdf">Uchwała Nr 80/XVI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_80/u_80_ z1_porozumienie_wkz.pdf"> Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_80/u_80_ z1_porozumienie_wkz.pdf"> Załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 79.pdf">Uchwała Nr 79/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 79.pdf">Uchwała Nr 79/XVI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z4.pdf">Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_78/uchwala_ 78_z4.pdf">Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-78- 16-2015-wzory- lasy.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-78- 16-2015-wzory- lasy.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z2.pdf">Załącznik nr</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z2.pdf">Załącznik nr</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z4.pdf">Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_77/uchwala_ 77_z4.pdf">Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-77- 16-2015-wzory- formularzy.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-77- 16-2015-wzory- formularzy.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1_in1-formularz- informacji-nieruchomosc-2016.pdf" >Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/z1_in1-formularz- informacji-nieruchomosc-2016.pdf" >Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z4.pdf">Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_76/uchwala_ 76_z4.pdf">Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-76- 16-2015-wzory- nier.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-76- 16-2015-wzory- nier.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie opłaty targowej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 75.pdf">Uchwała Nr 75/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 75.pdf">Uchwała Nr 75/XVI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-75- 16-2015-targowa.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-75- 16-2015-targowa.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 74.pdf">Uchwała Nr 74/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 74.pdf">Uchwała Nr 74/XVI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-74- 16-2015-transport.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-74- 16-2015-transport.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 73.pdf">Uchwała Nr 73/XVI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_ 73.pdf">Uchwała Nr 73/XVI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-73- 16-2015-nier.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-73- 16-2015-nier.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72_1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72_1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72_2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/16/uchwaly_16_ sesja_bip/uchwala_72/uchwala_ 72_2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 72-16-2015.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dz-urz-uchw- 72-16-2015.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_71_15_ 2015_skarga_ rady_rodzicow_ 02_09.pdf">Uchwała Nr 71/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_71_15_ 2015_skarga_ rady_rodzicow_ 02_09.pdf">Uchwała Nr 71/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_70_ 15_2015_skarga_ rady_rodzicow_ 07_09.pdf">Uchwała Nr 70/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala_70_ 15_2015_skarga_ rady_rodzicow_ 07_09.pdf">Uchwała Nr 70/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_69_15_2015_wybor_ lawnikow.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_69_15_2015_wybor_ lawnikow.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ zalaczniki_do_uchwaly_69_ 2015_lawnicy.pdf" >Załączniki</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ zalaczniki_do_uchwaly_69_ 2015_lawnicy.pdf" >Załączniki</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_68__regulamin_glosowania_ lawnicy.pdf">Uchwała Nr 68/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_68__regulamin_glosowania_ lawnicy.pdf">Uchwała Nr 68/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_67_15_2015_wybor_ wprm.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_67_15_2015_wybor_ wprm.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ z1_do_uchwaly_ 67_2015_wice.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ z1_do_uchwaly_ 67_2015_wice.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_%2066_ 15_2015_tryb_ powolywania_zesp_ inter.pdf">Uchwała Nr 66/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_%2066_ 15_2015_tryb_ powolywania_zesp_ inter.pdf">Uchwała Nr 66/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_65_15_ 2015_program_ przeciwdzialania_przemocy_ w_rodzinie.pdf">Uchwała Nr 65/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_65_15_ 2015_program_ przeciwdzialania_przemocy_ w_rodzinie.pdf">Uchwała Nr 65/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_64_15_ 2015_nadanie%20imienia_ szkole.pdf">Uchwała Nr 64/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_64_15_ 2015_nadanie%20imienia_ szkole.pdf">Uchwała Nr 64/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_63_15_ 2015_gospodarka_ niskoemisyjna.pdf">Uchwała Nr 63/XV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_63_15_ 2015_gospodarka_ niskoemisyjna.pdf">Uchwała Nr 63/XV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_62_15_ 2015_przesyl.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ uchwala_62_15_ 2015_przesyl.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ z1_do_uchwaly_ 62_przesyl.pdf" >Załącznik</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/uchwaly_15_sesja/ z1_do_uchwaly_ 62_przesyl.pdf" >Załącznik</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/uchwala_61_ 2015.pdf">Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/uchwala_61_ 2015.pdf">Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/z1_uchwala_ 61_2015_protokol_komisji_ skr.pdf">Protokół Komisji Skrutacyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/z1_uchwala_ 61_2015_protokol_komisji_ skr.pdf">Protokół Komisji Skrutacyjnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/uchwala_60_ 2015.pdf">Uchwała Nr 60/XIV/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/14/uchwala_60_ 2015.pdf">Uchwała Nr 60/XIV/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/uchwala_ 59_2015.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/uchwala_ 59_2015.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_59_ 2015/z3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-59- 13-2015-statut- miasta.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-59- 13-2015-statut- miasta.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_58_ 2015.pdf">Uchwała Nr 58/XIII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/13/uchwala_58_ 2015.pdf">Uchwała Nr 58/XIII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_57_ 2015_pawlik.pdf">Uchwała Nr 57/XII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_57_ 2015_pawlik.pdf">Uchwała Nr 57/XII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_56_ 2015_pow_skarbnika.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_56_ 2015_pow_skarbnika.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/proj_uchwal/ 12/uzasadnienie_ wniosek_o_powolanie_ skarbnika.pdf">Wniosek Burmistrza Miasta</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/proj_uchwal/ 12/uzasadnienie_ wniosek_o_powolanie_ skarbnika.pdf">Wniosek Burmistrza Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_55_ 2015_uz.pdf"> Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/uchwala_55_ 2015_uz.pdf"> Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z-1.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z-1.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z_2.pdf">Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z_2.pdf">Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z_3.pdf">Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/12/ z_3.pdf">Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-55- 12-2015-budzet.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-55- 12-2015-budzet.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_informacja_ z_policji_o_lawnikach.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_informacja_ z_policji_o_lawnikach.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek rowerowych lub/i ciągów pieszo – rowerowych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_pomoc_ woj_maz.pdf">Uchwała Nr 54/XI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_pomoc_ woj_maz.pdf">Uchwała Nr 54/XI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/uchwala_52_ pomniki%20_przyrody.pdf"> Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/uchwala_52_ pomniki%20_przyrody.pdf"> Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ zalacznik_1_ do_uchwaly_pomniki_przyrody_ mapa.pdf">Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ zalacznik_1_ do_uchwaly_pomniki_przyrody_ mapa.pdf">Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ zalacznik_2_ do_uchwaly_pomniki_przyrody_ ekspertyza.pdf" >Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ zalacznik_2_ do_uchwaly_pomniki_przyrody_ ekspertyza.pdf" >Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-52- 11-2015-pomnik- przyrody.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-52- 11-2015-pomnik- przyrody.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie_ do_uchwaly_51.pdf" >Uzasadnienie do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uzasadnienie_ do_uchwaly_51.pdf" >Uzasadnienie do uchwały</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/uchwala.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-51- 11-2015-regulamin.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-51- 11-2015-regulamin.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_obowiazkek_ gminy-%20odbieranie_ odpadow.pdf">Uchwała Nr 50/XI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uchwala_obowiazkek_ gminy-%20odbieranie_ odpadow.pdf">Uchwała Nr 50/XI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uzasadnienie_ do_uchwaly.pdf" >Uzasadnienie</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ uzasadnienie_ do_uchwaly.pdf" >Uzasadnienie</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-50- 11-2015-odpady.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-50- 11-2015-odpady.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/49/uchwala_ nr_49_XI_2015.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/49/uchwala_ nr_49_XI_2015.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/z-1_do_49.pdf" >Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/z-1_do_49.pdf" >Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/z-2_do_49.pdf" >Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/z-2_do_49.pdf" >Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/objasnienia_ do_uchwaly_49.pdf" >Objaśnienie do Uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 49/objasnienia_ do_uchwaly_49.pdf" >Objaśnienie do Uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/48/uchwala_ nr_48_XI_2015.pdf" >Uchwała</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/48/uchwala_ nr_48_XI_2015.pdf" >Uchwała</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/zalacznik_ nr_1_do%2048.pdf" >Załącznik nr 1</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/zalacznik_ nr_1_do%2048.pdf" >Załącznik nr 1</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-2_do_48.pdf" >Załącznik nr 2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-2_do_48.pdf" >Załącznik nr 2</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-3_do_48.pdf" >Załącznik nr 3</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-3_do_48.pdf" >Załącznik nr 3</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-4_do_48.pdf" >Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-4_do_48.pdf" >Załącznik nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-5_do_48.pdf" >Załącznik nr 5</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/11/ 48/z-5_do_48.pdf" >Załącznik nr 5</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-48- 11-2015-budzet.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-48- 11-2015-budzet.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_47_ powolanie_komisji_ inwenataryzacyjnej_ z_uzasad.pdf">Uchwała Nr 47/X/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_47_ powolanie_komisji_ inwenataryzacyjnej_ z_uzasad.pdf">Uchwała Nr 47/X/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_46_ zespol_opinia_ lawnicy.pdf">Uchwała Nr 46/X/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_46_ zespol_opinia_ lawnicy.pdf">Uchwała Nr 46/X/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_45_ absolutorium_ za_2014.pdf">Uchwała Nr 45/X/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_45_ absolutorium_ za_2014.pdf">Uchwała Nr 45/X/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_44_ zatwierdzenie_ sprawozdania_ za_2014.pdf">Uchwała Nr 44/X/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/10/uchwala_44_ zatwierdzenie_ sprawozdania_ za_2014.pdf">Uchwała Nr 44/X/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ uchwala_kierunki_ rozwoju_pto.pdf">Uchwała Nr 43/IX/2015 </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ uchwala_kierunki_ rozwoju_pto.pdf">Uchwała Nr 43/IX/2015 </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ zalacznik_wspolne_ kierunki_pto.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 43/IX/2015 - Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ zalacznik_wspolne_ kierunki_pto.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 43/IX/2015 - Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ uzasadnienie_ do_uchwaly_pto.pdf" >Uzasadnienie do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/9/ uzasadnienie_ do_uchwaly_pto.pdf" >Uzasadnienie do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchwala_42.pdf">Uchwała Nr 42/VIII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchwala_42.pdf">Uchwała Nr 42/VIII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-42- 8-2015-statut- ops.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-42- 8-2015-statut- ops.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchawla_41.pdf">Uchwała Nr 41/VIII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchawla_41.pdf">Uchwała Nr 41/VIII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchwala_40.pdf">Uchwała Nr 40/VIII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/8/ uchwala_40.pdf">Uchwała Nr 40/VIII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_39.pdf">Uchwała Nr 39/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_39.pdf">Uchwała Nr 39/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym gruntu użytkowego na okres powyżej trzech lat" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_38.pdf">Uchwała Nr 38/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_38.pdf">Uchwała Nr 38/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_37.pdf">Uchwała Nr 37/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_37.pdf">Uchwała Nr 37/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_36.pdf">Uchwała Nr 36/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_36.pdf">Uchwała Nr 36/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_35.pdf">Uchwała Nr 35/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_35.pdf">Uchwała Nr 35/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_34_taryfy_ wod_kan.pdf">Uchwała Nr 34/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_34_taryfy_ wod_kan.pdf">Uchwała Nr 34/VII/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_33_program_ opieki_%20nad_ zwierzetami.pdf">Uchwała Nr 33/VII/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/7/ uchwala_33_program_ opieki_%20nad_ zwierzetami.pdf">Uchwała Nr 33/VII/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-33- 7-2015-zwierzeta.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-33- 7-2015-zwierzeta.pdf">Publikacja w Dzienniku Urzędowym</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r." state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/6/ uchwala_32.pdf">Uchwała Nr 32/VI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/6/ uchwala_32.pdf">Uchwała Nr 32/VI/2015</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian: w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna" state="close"]
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/6/ uchwala_31.pdf">Uchwała Nr 31/VI/2015</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/7_kadencja_ rm/uchwaly/6/ uchwala_31.pdf">Uchwała Nr 31/VI/2015</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2014/ 12/dzurz-31- 6-2015-statut- miasta.pdf">Publikacja w