Kadencja 2014 – 2018

 

Rejestr uchwał Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

– w tym informacje o publikacji uchwał, ich zmianach, unieważnieniu, uchyleniu

Rejestr uchwał

 

Uchwały i stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

Stanowiska Rady Miasta VII kadencji (2014-2018)

Stanowisko Nr 1/2015 w sprawie poparcia działań Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego

Stanowisko Nr 2/2015 w sprawie poparcia działania Burmistrza Artura Tusińskiego mającego na celu udział Miasta Podkowa Leśna w projekcie „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji”

Stanowisko Nr 3/2015 w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe

Stanowisko Nr 4/2015 w sprawie poparcia wniosku Warszawskiej Kolei Dojazdowej do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać przejazdy kolejowe

Stanowisko Nr 5/2015 w sprawie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych linii WKD usytuowanych przy stacji Podkowa Leśna Główna, w ciągu ulicy Jana Pawła II oraz stacji Podkowa Leśna Zachodnia

Stanowisko Nr 6/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Stanowisko Nr 7/2015 w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Stanowisko Nr 8/2015 dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.:
Stanowisko
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6

Stanowisko Nr 9/2015 w sprawie przyjęcia wspólnego stanowiska władz samorządowych w sprawie wycinki drzew wzdłuż torów kolejki Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Stanowisko Nr 10/2015 w sprawie zarzutów mieszkanki na nieprawidłowo przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolę
Stanowisko

Stanowisko Nr 11/2016 w sprawie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR
Stanowisko

Stanowisko Nr 12/2016 w sprawie zarzutów Stowarzyszenia „Nova Podkova” wobec Rady Miasta Podkowa Leśna podniesionych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.
Uchwała 152/XXVI/2016 i stanowisko

Stanowisko Nr 13/2017 w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Uchwała Nr 204/XXXIV/2017 i stanowisko

Stanowisko Nr 14/2017 dotyczące planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych
Uchwała Nr 294/XLIII/2017 i stanowisko

Stanowisko Nr 15/2018 dotyczące 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego
Uchwała Nr 295/XLIV/2018  i uzasadnienie

Stanowisko Nr 16/2018 w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy
Uchwała Nr 307/XLIV/2018 i stanowisko

Stanowisko Nr 17/2018 do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej
Uchwała Nr 335/L/2018 i stanowisko

 

Uchwała Nr 337/LII/2018
w sprawie podjęcia stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 336/LII/2018
w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Uchwała Nr 335/L/2018
w sprawie przyjęcia stanowiska do wniosku Społecznego Komitetu Upamiętniania Zasłużonych dla Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 334/L/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 333/L/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 332/L/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 331/L/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 330/XLVIII/2018
w sprawie rozwiązania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 329/XLVIII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 328/XLVIII/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 327/XLVIII/2018
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr 326/XLVIII/2018
w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Uchwała Nr 325/XLVIII/2018
w sprawie uchwalenia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Podkowa Leśna”

Uchwała Nr 324/XLVIII/2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 323/XLVIII/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 322/XLVIII/2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 321/XLVIII/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr 320/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 319/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 318/XLVII/2018
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój terenów zieleni w Podkowie Leśnej”

Uchwała Nr 317/XLVII/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej

Uchwała Nr 316/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20
z obrębu 0007 położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 315/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009 położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 314/XLVII/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 313/XLVII/201
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie planowego deficytu budżetowego

Uchwała Nr 311/XLVII/2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 310/XLV/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 309/XLV/2018

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 19 i 20 z obrębu 0007
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 308/XLV/2018
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 3/1, 3/2, 3/3 i 148 z obrębu 0009
położone w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 307/XLIV/2018
w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z wnioskiem Zarządu Stowarzyszenia Wille Borki o zmianę granic gminy

Uchwała Nr 306/XLIV/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 305/XLIV/2018
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 304/XLIV/2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 303/XLIV/2018
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r.

Uchwała Nr 302/XLIV/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 301/XLIV/2018
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 300/XLIV/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 299/XLIV/2018
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 298/XLIV/2018
w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 297/XLIV/2018
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 296/XLIV/2018
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 295/XLIV/2018
w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miasta dotyczącego 100-lecia obchodów urodzin ks. Leona Kantorskiego

Uchwała Nr 294/XLIII/2017
w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego planowanych zmian w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych

Uchwała Nr 293/XLIII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 292/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 291/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 290/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 289/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 288/XLIII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 287/XLIII/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 286/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2018 rok

Uchwała Nr 285/XLIII/2017
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 284/XLIII/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 284/XLIII/2017

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.02.2018 r.:

Rozstrzygnięcie Wojewody

Uchwała Nr 282/XLIII/2017
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

Uchwała Nr 281/XLIII/2017
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Uchwała Nr 279/XLIII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 278/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 277/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 276/XLII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 275/XLII/2017
w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

Uchwała Nr 274/XLII/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 273/XLII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowego uiszczania należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, przysługujących Miastu Podkowa Leśna od Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „PODKOWA”

Uchwała Nr 272/XLII/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała Nr 272/XLII/2017

Uzasadnienie

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym

Uchwała unieważniona uchwałą Kolegium RIO z dnia 9 stycznia 2018 r.:

Uchwała RIO Nr 1.13.2018

Uchwała Nr 270/XLII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 269/XLI/2017
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 268/XLI/2017
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna w latach 2018 – 2020”

Uchwała Nr 267/XLI/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 266/XLI/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 265/XL/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 264/XL/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej oraz Burmistrza Miasta Podkowa Leśna jako sprawującego nadzór

Uchwała Nr 263/XL/2017
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 262/XL/2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy i Publiczne Gimnazjum im. Profesora Kazimierza Michałowskiego w Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 261/XL/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Miastem Ząbki dotyczącej projektu pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (oś Priorytetowa II Wzrostu e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-Usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Uchwała Nr 260/XL/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 259/XL/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 258/XXXIX/2017
uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia opłat za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej

Uchwała Nr 257/XXXIX/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 256/XXXIX/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 255/XXXIX/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 254/XXXIX/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie

Uchwała Nr 253/XXXVIII/2017
w sprawie Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 252/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 251/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 250/XXXVIII/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 249/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę lub najem, na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 248/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Milanówek”

Uchwała Nr 247/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

Uchwała Nr 246/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

Uchwała Nr 245/XXXVIII/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Uchwała Nr 244/XXXVIII/2017
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 243/XXXVIII/2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr 242/XXXVIII/2017
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2021

Uchwała Nr 241/XXXVIII/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 240/XXXVIII/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017
w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 239/XXXVIII/2017

Uzasadnienie

Uchwała Nr 238/XXXVII/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 237/XXXVII/2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 236/XXXVII/2017
w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 235/XXXVI/2017
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Uchwała Nr 234/XXXVI/2017
w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 233/XXXVI/2017
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej

Uchwała Nr 232/XXXV/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 231/XXXV/2017
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 230/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 229/XXXV/2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Uchwała Nr 228/XXXV/2017
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola dla których organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 227/XXXV/2017
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 226/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 225/XXXV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 224/XXXV/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania koncepcji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do ubiegania się o środki zewnętrzne

Uchwała Nr 223/XXXV/2017
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr 222/XXXV/2017
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2017 roku”

Uchwała Nr 221/XXXV/2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 220/XXXV/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 219/XXXV/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 218/XXXV/2017
w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym

Uchwała Nr 217/XXXV/2017
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 216/XXXIV/2017
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 r.

Uchwała Nr 215/XXXIV/2017
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 213/XXXIV/2017
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr 212/XXXIV/2017
w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr 211/XXXIV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 210/XXXIV/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 209/XXXIV/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 208/XXXIV/2017
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 207/XXXIV/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027

Uchwała Nr 206/XXXIV/2017
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 205/XXXIV/2017
w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2017 r.

Uchwała Nr 204/XXXIV/2017
w sprawie Stanowiska Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie projektu Ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Uchwała Nr 202/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027

Uchwała Nr 201/XXXIII/2016
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 200/XXXIII/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 199/XXXIII/2016
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Uchwała Nr 197/XXXIII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Uchwała Nr 196/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 195/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 194/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 193/XXXIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 192/XXXIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 191/XXXII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 190/XXXII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miastem Milanówek porozumienia międzygminnego powierzającego Gminie Miasto Milanówek zadanie własne Gminy Miasto Podkowa Leśna w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna na terenie Gminy Miasta Milanówek

Uchwała Nr 189/XXXII/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 188/XXXII/2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr 187/XXXII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 186/XXXII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 185/XXXI/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 184/XXXI/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 183/XXX/2016
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 182/XXX/2016
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu

Uchwała Nr 181/XXX/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 180/XXX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 179/XXX/2016
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2017 rok

Uchwała Nr 178/XXX/2016
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2017-2027

Uchwała Nr 177/XXX/2016
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uchwała Nr 176/XXX/2016
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych oraz nadania jej statutu

Uchwała Nr 175/XXX/2016
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.

Uchwała Nr 174/XXIX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 172/XXIX/2016
w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 171/XXIX/2016
w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej

Uchwała Nr 170/XXIX/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 169/XXIX/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026

Uchwała Nr 168/XXVIII/2016
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu - UNIEWAŻNIONO rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2016 r.

Uchwała Nr 167/XXVIII/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 166/XXVIII/2016
w sprawie udzielenia informacji Wojewodzie Mazowieckiemu na pismo znak LEX-I.40.18.2016.AJS

Uchwała Nr 165/XXVIII/2016
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie na uchwałę Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z odpowiedzią na skargę

Uchwała Nr 164/XXVII/2016
w sprawie sprawdzenia przez zespół prawny możliwości postawienia zarzutów karnych i dochodzenia roszczeń w stosunku do osób winnych niegospodarności przy planowaniu i budowie sali sportowej oraz rozbudowie i modernizacji budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 163/XXVII/2016
w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 162/XXVII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu realizacji porozumienia z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 161/XXVII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 160/XXVII/2016
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 159/XXVII/2016
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do przeprowadzania postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 158/XXVII/2016
w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Podkowa Leśna za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania

Uchwała Nr 157/XXVII/2016
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 156/XXVII/2016
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UNIEWAŻNIONA uchwałą RIO z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 155/XXVII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej i utworzenia Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (Statut CKiIO)

Uchwała Nr 154/XXVII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 153/XXVI/2016
w sprawie rozpatrzenia wniosków Stowarzyszenia „Nova Podkova” sformułowanych w piśmie z dnia 22 maja 2016 r.

Uchwała Nr 152/XXVI/2016
w sprawie ustosunkowania się do zarzutów stawianych przez Stowarzyszenie „Nova Podkova” w piśmie datowanym na 22 maja 2016 r. i udzielenia odpowiedzi Wojewodzie Mazowieckiemu

Uchwała Nr 151/XXVI/2016
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 150/XXVI/2016
w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 149/XXVI/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 148/XXVI/2016
w sprawie przyjęcia Regulaminu doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 147/XXVI/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Podkowa Leśna prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 146/XXVI/2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr 145/XXVI/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 144/XXVI/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2026

Uchwała Nr 143/XXVI/2016
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 142/XXVI/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr 141/XXV/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 140/XXV/2016
w sprawie przyjęcia „Studium komunikacyjnego obejmującego wszystkie gałęzie transportu pasażerskiego i towarowego na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 139/XXIV/2016
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 138/XXIV/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 137/XXIV/2016
w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej

Uchwała Nr 136/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 135/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 134/XXIV/2016
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Nr 133/XXIV/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Michałowice, Miasto Milanówek, Miasto Piastów, Miasto Podkowa Leśna, Miasto Pruszków i Miasto Żyrardów” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr 132/XXIV/2016
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Podkowa Leśna do opracowania Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 131/XXIV/2016
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 130/XXIV/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 129/XXIV/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 128/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Planu marketingu społecznego adresowanego do mieszkańców Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów mającego na celu w szczególności zwiększenie identyfikacji mieszkańców z miejscem zamieszkania, wzajemnej integracji, aktywności, bezpieczeństwa”

Uchwała Nr 127/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów”

Uchwała Nr 126/XXIII/2016
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju terenów zieleni na Obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów wraz z opracowaniem inwentaryzacji zasobów przyrodniczych i koncepcji nowych nasadzeń”

Uchwała Nr 124/XXIII/2016
w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów

Uchwała Nr 123/XXII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 122/XX/2016
w sprawie wyników postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i stwierdzenia braku podstaw faktycznych do podjęcia uchwały o wygaszeniu mandatu Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 121/XX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 120/XX/2016
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 119/XX/2016
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 r.

Uchwała Nr 118/XX/2016
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 117/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 116/XX/2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. w zakresie współdziałania w sprawie realizacji inwestycji „Budowa traktu rowerowego na odcinku od WKD - Podkowa Główna do Parów Sójek”, w tym na zaciągnięcie zobowiązań finansowych w celu realizacji umowy dzierżawy gruntów stanowiących własność PKP S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 115/XX/2016
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 114/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 113/XX/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 112/XX/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 111/XX/2016
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 110/XX/2016
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej na terenie Miasta Podkowa Leśna (ulica Parkowa) oraz ustalenia przebiegu tej drogi

Uchwała Nr 109/XIX/2016
w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w stosunku do Burmistrza Miasta Podkowa Leśna w związku z pismem Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 108/XVIII/2016
w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 107/XVIII/2016
w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie demonstracji w naszym mieście zorganizowanej przez Stowarzyszenie Narodowy Pruszków oddział ONR

Uchwała Nr 106/XVIII/2016
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 105/XVIII/2016
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok

Uchwała Nr 104/XVIII/2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 103/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”

Uchwała Nr 102/XVIII/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 101/XVIII/2016
w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 100/XVIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 99/XVIII/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 98/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 97/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 96/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 95/XVIII/2016
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 94/XVII/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 93/XVII/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 92/XVII/2015
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miasto Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

Uchwała Nr 91/XVII/2015
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 90/XVII/2015
w sprawie przystąpienia do opracowania Miejskiej Karty Dużej Rodziny w Podkowie Leśnej2015

Uchwała Nr 89/XVII/2015
w sprawie przystąpienia do prac nad wprowadzeniem budżetu partycypacyjnego Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 87/XVII/2015
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026

Uchwała Nr 85/XVII/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 84/XVI/2015
w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w mieście Podkowa Leśna na lata 2016-2018

Uchwała Nr 83/XVI/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 82/XVI/2015
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w mieście Podkowa Leśna na 2016 rok

Uchwała Nr 81/XVI/2015
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”

Uchwała Nr 80/XVI/2015
w sprawie przekazania Miastu Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Uchwała Nr 79/XVI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna w sprawie organizowania i finansowania nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej – Diecezję Wschodnią

Uchwała Nr 78/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

Uchwała Nr 77/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny

Uchwała Nr 76/XVI/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr 75/XVI/2015
w sprawie opłaty targowej

Uchwała Nr 74/XVI/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 73/XVI/2015
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwała Nr 72/XVI/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 71/XV/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 70/XV/2015
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 69/XV/2015
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Uchwała Nr 68/XV/2015
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 67/XV/2015
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 66/XV/2015
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr 65/XV/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020

Uchwała Nr 64/XV/2015
w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Podkowie Leśnej wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 63/XV/2015
w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 62/XV/2015
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieoznaczony

Uchwała Nr 61/XIV/2015
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 60/XIV/2015
w sprawie rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 59/XIII/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 58/XIII/2015
w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 57/XII/2015
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna

Uchwała Nr 56/XII/2015
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 55/XII/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 53/XI/2015
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 54/XI/2015
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w zakresie wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi wojewódzkiej i wykonania ścieżek rowerowych lub/i ciągów pieszo – rowerowych

Uchwała Nr 52/XI/2015
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody

Uchwała Nr 51/XI/2015
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 50/XI/2015
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 49/XI/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 48/XI/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 47/X/2015
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr 46/X/2015
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 45/X/2015
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 44/X/2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr 43/IX/2015
w sprawie przyjęcia Wspólnych Kierunków Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów

Uchwała Nr 42/VIII/2015
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 41/VIII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 40/VIII/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 90/XXI/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013 oś 4 LEADER

Uchwała Nr 39/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 38/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym gruntu użytkowego na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 37/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 36/VII/2015
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 35/VII/2015
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Podkowa Leśna

Uchwała Nr 34/VII/2015
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 33/VII/2015
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 32/VI/2015
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 r.

Uchwała Nr 31/VI/2015
w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 30/VI/2015
w sprawie zmiany uchwały Nr 12/IV/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 29/VI/2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowa Leśna na 2015 r.

Uchwała Nr 28/VI/2015
w sprawie wniosku o odwołanie i powołanie członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiecie Grodziskim

Uchwała Nr 27/VI/2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 25/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 24/VI/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 23/V/2015
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna

Uchwała Nr 22/V/2015
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości

Uchwała Nr 21/IV/2015
w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 20/IV/2015
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Uchwała Nr 19/IV/2015
w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 18/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 17/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 16/IV/2015
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy stałej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna VII kadencji

Uchwała Nr 15/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 14/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 13/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 12/IV/2015
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Uchwała Nr 11/--/--/

Błąd pisarski (pominięto numer, nie ma w rejestrze uchwały o ww. numerze)

Uchwała Nr 10/III/2014
w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Uchwała Nr 9/III/2014
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Uchwała Nr 8/II/2014
w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowa Leśna miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne

Uchwała Nr 7/II/2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 6/II/2014
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 5/II/2014
w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 4/II/2014
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 3/I/2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 2/I/2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 1/I/2014
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content