IV sesja Rady Miasta w dniu 12 lutego 2015 r.

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum działającej przy Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej

Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

PROJKET NR …../2015

UCHWAŁA NR ………/……/2015
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia ……………… 2015 r.

w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego
im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. 2013. 594 z późn. zm.) w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013.217 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1. Wskazuje się Pana/Panią ………………………………….. jako kandydata/-kę Rady Miasta Podkowa Leśna do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr …../2015
w sprawie wskazania kandydata do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Z dniem 31 marca 2015 r. dobiegnie końca obecna kadencja Rady Społecznej przy SPS Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim powołana przez Radę Powiatu Grodziskiego w 2011 r. Podkowę Leśną w tej Radzie reprezentuje była radna Rady Miasta Podkowy Leśnej VI kadencji Pani Anna Dobrzyńska-Foss.
Zgodnie z art. 48. 1. ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e) (uchylona);
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

Wobec powyższego zasadnym jest wskazanie kandydata/-ki do przedmiotowej Rady
i przyjęcie niniejszej uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok - załącznik nr 1

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2015 rok - załącznik nr 2

Projekt Regulaminu Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna VII Kadencji

Projekt Regulaminu Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa I Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowa Leśna

Projekt Regulaminu Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji VI kadencji Rady Miasta Podkowy Leśnej

PROJEKT
Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Regulamin Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji VII kadencji
Rady Miasta Podkowy Leśnej

§ 1.

Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji, w skrócie KBFiI, zwana dalej Komisją, jest organem opiniodawczo – doradczym Rady Miasta Podkowy Leśnej.

§ 2.
1. Komisja składa się co najmniej z 5 członków – radnych Rady Miasta Podkowy Leśnej.
2. Radny deklaruje chęć przystąpienia do Komisji i na tej podstawie Rada w drodze uchwały zatwierdza skład Komisji.
3. Komisja ma prawo zgłoszenia wniosku o zmianę przewodniczącego.

§ 3.
1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji, a w szczególności ustala terminy i porządek obrad, wyznacza sprawozdawców do poszczególnych spraw na posiedzenia Komisji, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.
2. Z upoważnienia przewodniczącego Komisji może go zastąpić inny członek Komisji.
3. Przewodniczący Komisji obowiązany jest zwołać posiedzenie na żądanie co najmniej 2 członków Komisji.
4. Posiedzenie Komisji może również zwołać przewodniczący Rady Miasta.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad posiedzenia Komisji zawiadamia się członków Komisji, przewodniczącego Rady Miasta, burmistrza Miasta, zaproszonych gości oraz mieszkańców, najpóźniej na trzy dni przed terminem posiedzenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
6. Zaproszeni goście i mieszkańcy uczestniczący w posiedzeniu Komisji, mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
7. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, mogą zabierać głos w dyskusji lecz nie uczestniczą w głosowaniu.

§ 4.
1. Przedmiotem prac Komisji są zagadnienia związane z finansowaniem zadań publicznych (bieżących i inwestycji), realizowanych przez Miasto.
2. W szczególności do zadań Komisji należy opiniowanie projektów uchwał oraz innych spraw wnoszonych przez burmistrza lub przewodniczących Komisji, występowanie z wnioskami do burmistrza lub przewodniczących Komisji w zakresie:
a) budżetu miasta zarówno na etapie projektu jak i wykonania jego poszczególnych części,
b) programów rozwoju gospodarczego miasta, zasad gospodarowania majątkiem gminy, w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu, a także użyczenia,
c) inwestycji i remontów, których wartość przekracza granice ustalone przez Radę w ramach budżetu,
d) tworzenia i przystępowania do spółek,
e) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych i wyposażania ich w majątek,
f) współdziałania gminy z innymi gminami w sprawach gospodarczych oraz wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku,
g) innych zagadnień i zadań finansowo-gospodarczych zlecanych Komisji przez Radę Miasta, przewodniczącego Rady lub podjętych z własnej inicjatywy.
3. Komisja ma prawo występowania z inicjatywą uchwałodawczą w zakresie określonym powyżej.
4. Przy realizacji swych zadań Komisja powinna współdziałać z innymi komisjami Rady Miasta.

§ 5.
1. Stanowiska, opinie, ustalenia i wnioski Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się na żądanie wnioskodawcy w protokole z posiedzenia Komisji jako wnioski mniejszości. Dotyczy to w szczególności wniosków w sprawach rozpatrywanych projektów uchwał Rady Miasta.
3. Stanowisko Komisji wraz z wnioskami mniejszości przedstawia na posiedzeniu Rady Miasta przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego sprawozdawca.
4. Przewodniczący komisji przekazuje podjęte stanowiska przewodniczącemu Rady Miasta, który niezwłocznie przedstawia je Burmistrzowi Miasta oraz innym zainteresowanym podmiotom.

§ 6.
1. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
2. Protokół z posiedzenia komisji zawiera co najmniej:
a) datę i porządek posiedzenia,
b) listę osób obecnych,
c) podjęte stanowiska, wnioski i ustalenia,
d) krótkie omówienie,
e) na wniosek osób obecnych, za zgodą większości członków Komisji, w protokole umieszcza się teksty wypowiedzi i imienny wynik głosowania.
3. Protokolant wyznaczany jest przez przewodniczącego Komisji każdorazowo przed rozpoczęciem obrad.
4. Protokół z danego posiedzenia jest przyjmowany do wiadomości i akceptowany na następnym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
5. Przed poddaniem protokołu pod głosowanie mogą być do niego wnoszone uwagi i poprawki.
6. Protokoły z posiedzeń Komisji dostępne są do wglądu mieszkańców na stronie internetowej miasta oraz w Urzędzie Miasta w godzinach jego pracy, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Komisję.
7. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 7.
1. Komisja rozpatruje przedłożone jej sprawy pod warunkiem dostarczenia kompletu materiałów ich dotyczących co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
2. Przewodniczący Komisji występuje do burmistrza Miasta z wnioskiem o dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów dotyczących sprawy mającej być przedmiotem prac Komisji lub z wnioskiem o zobowiązanie właściwych pracowników Urzędu Miasta albo dyrektorów (kierowników) samorządowych jednostek organizacyjnych, do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
3. W trakcie prac Komisja ma prawo wglądu w całość akt rozpatrywanej sprawy..
4. Udostępnianie dokumentów odbywa się z zastrzeżeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 8.
1. Przewodniczący przedkłada Komisji do rozpatrzenia i zatwierdzenia plan pracy Komisji na dany rok oraz sprawozdanie z jej pracy.
2. Zatwierdzony przez Komisję plan pracy na dany rok przewodniczący Komisji przedkłada Radzie Miasta.
3. Przewodniczący Komisji informuje okresowo Komisję o realizacji uwag i wniosków Komisji.
4. Przewodniczący Komisji składa Radzie Miasta sprawozdanie z prac Komisji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content