Kadencja 2010 – 2014

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 września 2022 o 12:21:31. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 2010-2014

Rejestr uchwał Rady Miasta

VI kadencji 2010-2014

Rejestr uchwał Rady Miasta

Stanowiska Rady Miasta

VI kadencji 2010-2014

STANOWISKO NR 1

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

STANOWISKO NR 1/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 9 lutego 2012 roku

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

§ 1

Rada Miasta Podkowy Leśnej popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2011 r. i uczynienie go obowiązującym prawem.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej, zobowiązując go do przesłania niniejszego stanowiska Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Klubów Poselskich
i Parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

UZASADNIENIE

Projekt ustawy reformującej tzw. „janosikowe” został przygotowany, jako projekt społeczny
i zyskał bardzo duże poparcie. Pod projektem swoje podpisy złożyło ponad 157 000 obywateli naszego kraju. Zbiórka podpisów została przeprowadzona w wielu gminach, miastach i regionach. Poparcie dla inicjatywy zreformowania „janosikowego” wyraziło szereg organizacji społecznych z całego kraju.
Projekt zasługuje na poparcie z uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia płatników. Dzisiaj nadmierne „janosikowe” powoduje realne ograniczenie możliwości rozwojowych najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów, coraz lepiej służących lokalnym społecznościom i będących podporą wzrostu gospodarczego całego kraju. Projekt ustawy przewiduje także urealnienie sposobu wyliczania „janosikowego” w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkańców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z „janosikowego” były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne potrzeby.
Rafał Szczepański
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

STANOWISKO NR 2

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa

STANOWISKO
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.

§ 1

Powołuje się zespół doradczy w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji.

§ 2

W skład zespołu wchodzą:
1. Konrad Biedul,
2. Anna Dobrzyńska-Foss,
3. Maciej Foks,
4. Robert Gawałkiewicz,
5. Tadeusz Iwiński,
6. Stanisław Ledóchowski,
7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska,
8. Elżbieta Ozimek,
9. Grzegorz Smoliński,
10. Dorota Wacławek,
11. Jacek Wojnarowski,
12. Elżbieta Wolska-Zdunek,
13. Stefan Żółtowski.

§ 3

Na przewodniczącą Zespołu powołuje się Annę Dobrzyńską – Foss.

§ 4

Zespół przedstawi wnioski Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

UZASADNIENIE

Rada Miasta na XX sesji w dniu 31 maja 2012 r. zaakceptowała wnioski Komisji: Budżetu, Inwestycji i Finansów oraz Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska o powołanie zespołu doradczego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa terminie do 31 sierpnia 2012, powołując do jego składu radnych:
Annę Dobrzyńską-Foss, Macieja Foksa oraz Grzegorza Smolińskiego, zgłoszonych przez
w/w komisje.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta oraz podkowiańskich organizacji pozarządowych o wskazanie przedstawicieli do składu zespołu. Skład zespołu został uzupełniony o osoby posiadające określone specjalizacje zawodowe i przedstawia się następująco:
1. Konrad Biedul – ekonomista,
2. Anna Dobrzyńska-Foss – radna,
3. Maciej Foks – radny,
4. Robert Gawałkiewicz – prawnik,
5. Tadeusz Iwiński – właściciel willi „Aida”,
6. Stanisław Ledóchowski – historyk sztuki,
7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – architekt (Związek Podkowian),
8. Elżbieta Ozimek – Nova Podkova,
9. Grzegorz Smoliński – radny,
10. Dorota Wacławek – Komitet Obrony Willi „Jukawa”,
11. Jacek Wojnarowski – inżynier (TPMOPL),
12. Elżbieta Wolska-Zdunek – liga Ochrony Przyrody Oddziała w Podkowie Leśnej,
13. Stefan Żółtowski – architekt (Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna).

Wszyscy członkowie zespołu doradczego są mieszkańcami Podkowy Leśnej.

Funkcję przewodniczącego Zespołu proponuje się powierzyć radnej Annie Dobrzyńskiej – Foss, inicjatorce jego powołania.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 3

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

STANOWISKO NR 3/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta
Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej
koncepcji – uznaje, Ŝe willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 4

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

STANOWISKO NR 4/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciwko:
1. wstrzymaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań procedur medycznych ratujących życie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012;
2. niedoszacowaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia planowych kontraktów dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym także dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim .
Jednocześnie zwracamy się do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), tak, aby system kontraktowania usług medycznych uwzględniał realne, wyższe koszty wykonywania procedur specjalistycznych i nie generował zadłużania się szpitali samorządowych.

Uzasadnienie
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest największym, a zarazem najnowocześniejszym wysokospecjalistycznym szpitalem powiatowym zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy usługi nie tylko dla czterech powiatów (ok. 350 tys. osób), ale w związku z prawami pacjenta do wyboru lekarza i szpitala – także dla mieszkańców całego województwa, a nawet kraju.
Standard udzielanych usług, wysokokwalifikowany zespół specjalistów różnych dziedzin ochrony zdrowia, wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą oraz dobre warunki pobytu pacjentów przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej renomy, jaką Szpital Zachodni cieszy się w skali kraju. Potwierdzają to dane statystyczne: szpital dysponujący 340 łóżkami, przyjął w roku 2011 ponad 19,5 tys. pacjentów w leczeniu stacjonarnym i ponad 35 tys. pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a do końca listopada br. ponad 18,5 tys. na oddziałach i blisko 34 tys. pacjentów w SOR
i można oczekiwać, że tegoroczne obłożenie szpitala będzie wyższe niż w ubiegłym roku. Należy także uwzględniać fakt, że ponad połowę stanowią chorzy spoza podstawowego obszaru działania szpitala!
Wysoka pozycja szpitala jest potwierdzana poprzez system akredytacji Ministra Zdrowia, uzyskiwane certyfikaty i ogólnopolskie rankingi, a także przez pacjentów wybierających właśnie tę placówkę w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Także uwzględniając bliskość autostrady A2 i plany rozwoju powiatu grodziskiego, m. in. powstanie największego w Polsce parku rozrywki oraz centrum handlowego – należy się liczyć
z możliwością wręcz lawinowego wzrostu liczby pacjentów w najbliższych latach, właśnie
w tej placówce. Niestety, istniejący system kontraktowania i finansowania usług medycznych, nie uwzględnia charakteru i ocen działalności poszczególnych placówek i generuje konieczność zadłużania się szpitali dobrych, cenionych i wybieranych przez pacjentów
w trakcie trwania kontraktu.
Obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia, w tym wstrzymanie finansowania przez NFZ nadwykonań za bieżący rok, przy jednoczesnym braku pomocy
ze strony Ministra Zdrowia, stawia dalsze funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w obecnej formie i na dotychczasowym poziomie, pod znakiem zapytania, a w 2013 roku sytuacja szpitala może stać się wręcz dramatyczna.
W poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszej miejscowości, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Pasma Zachodniego Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża stanowczy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych niewydolnym systemem finansowania ochrony zdrowia.
Kierując się interesem publicznym, w imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej domagamy się odpowiadającego realiom kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych i ich stosownego opłacania środkami pochodzącymi z naszych podatków! Nie godzimy się na ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i na przerzucanie tego obowiązku na samorząd terytorialny.
Zwracamy się do Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia o zainteresowanie się sytuacją finansową wysoko specjalistycznych szpitali Warszawy i województwa mazowieckiego oraz pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów, tak aby dobre, cieszące się zaufaniem pacjentów placówki mogły realizować zadania, do których zostały powołane i nie ponosiły z tego tytułu konsekwencji finansowych.

W imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 5

dot. „Kontroli działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.”

Stanowisko
Protokół kontroli
Załączniki do protokołu kontroli
Załącznik nr 2 do stanowiska

STANOWISKO NR 6

z dnia 4 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.1410/1. 2014.GH z dnia 09.01.2014 r.

Stanowisko
Załącznik Nr 1 do stanowiska
Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 4 stycznia 2011 r.
Regulamin Komisji Rewizyjnej zmieniony w dniu 17 grudnia 2013 r.
Załącznik Nr 3 do stanowiska
Załącznik Nr 4 do stanowiska
Załącznik Nr 5 do stanowiska – Nagranie z przebiegu XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 12 i 17. 12 2013 r. dostępne jest w Biurze Rady Miasta
Załącznik Nr 6 do stanowiska
Załącznik Nr 7 do stanowiska

STANOWISKO NR 7

z dnia 13 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.40.30.2014.GH z dnia 31.01.2014 r.

Stanowisko
Załącznik do stanowiska – patrz STANOWISKO NR 5

Uchwała Nr 213/XLVI/2014

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Uchwała Nr 213/XLVI/2014

Uchwała Nr 214/XLVI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 214/XLVI/2014

Uchwała Nr 215/XLVI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 215/XLVI/2014

Uchwała Nr 212/XLVI/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.

Uchwała Nr 212/XLVI/2014

Uchwała Nr 211/XLVI/2014

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku

Uchwała Nr 211/XLVI/2014

Uchwała Nr 210/XLVI/2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 210/XLVI/2014

Uchwała Nr 209/XLVI/2014

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Uchwała Nr 209/XLVI/2014

Uchwała Nr 208/XLVI/2014

Uchwała Nr 207/XLIV/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 207/XLIV/2014
Załącznik do uzasadnienia uchwały

Uchwała Nr 206/XLIV/2014

w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.

Uchwała Nr 206/XLIV/2014

Uchwała Nr 205/XLIV/2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 205/XLIV/2014
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Uchwała Nr 204/XLIII/2014

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 204/XLIII/2014

Uchwała Nr 203/XLIII/2014

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr 203/XLIII/2014

Uchwała Nr 202/XLIII/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr 202/XLIII/2014

Uchwała Nr 201/XLII/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 201/XLII/2014

Uchwała Nr 200/XLI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 200/XLI/2014 Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 199/XLI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 199/XLI/2014 Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 198/XLI/2014

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 198/XLI/2014

Uchwała Nr 197/XLI/2014

w sprawie przyjęcia rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 r.

Uchwała Nr 197/XLI/2014 Załącznik do uchwały cz.1 Załącznik do uchwały cz.2

Uchwała Nr 196/XL/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała Nr 196/XL/2014

Uchwała Nr 195/XL/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 195/XL/2014

Uchwała Nr 194/XL/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 194/XL/2014

Uchwała Nr 193/XL/2014

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2014

Uchwała Nr 193/XL/2014

Uchwała Nr 192/XL/2014

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Uchwała Nr 192/XL/2014

Uchwała Nr 191/XL/2014

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr 191/XL/2014

Uchwała Nr 190/XL/2014

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała Nr 190/XL/2014

Uchwała Nr 189/XL/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr 189/XL/2014

Uchwała Nr 188/XL/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 188/XL/2014

Uchylona uchwałą Nr 36/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr 187/XL/2014

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Uchwała Nr 187/XL/2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 187/XL/2014
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 187/XL/2014

Uchwała Nr 186/XXXIX/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 186/XXXIX/2014

Uchwała Nr 185/XXXIX/2014

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 185/XXXIX/2014

Uchwała Nr 184/XXXIX/2014

w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami

Uchwała Nr 184/XXXIX/2014 Wniosek grupy radnych miasta o uchylenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami

Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 180/XXXVII/2014

w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Uchwała Nr 180/XXXVII/2014

Uchwała Nr 179/XXXVII/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Uchwała Nr 179/XXXVII/2014

Uchwała Nr 178/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 178/XXXVII/2014

Uchwała Nr 176/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 176/XXXVII/2014

Uchwała Nr 177/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 177/XXXVII/2014

Uchwała Nr 175/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 175/XXXVII/2014

Uchwała Nr 174/XXXVI/2013

w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 174/XXXVI/2013

Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.

Uchwała Nr 173/XXXVI/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr 173/XXXVI/2013

Uchwała Nr 172/XXXVI/2013

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172/XXXVI/2013

Uchwała Nr 171/XXXVI/2013

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014–2025 – Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym – uchwała Kolegium RIO w Warszawie Nr 2.13.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 171/XXXVI/2013 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 170/XXXV/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 170/XXXV/2013

Uchwała Nr 169/XXXV/2013

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.

Uchwała Nr 169/XXXV/2013

Uchwała Nr 168/XXXV/2013

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Uchwała Nr 168/XXXV/2013

Uchwała Nr 167/XXXIV/2013

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 167/XXXIV/2013 Załącznik do uchwały Nr 167/XXXIV/2013 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 166/XXXIV/2013

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 166/XXXIV/2013

Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.

Uchwała Nr 165/XXXIV/2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 165/XXXIV/2013

Uchwała Nr 164/XXXIV/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr 164/XXXIV/2013

Uchwała Nr 162/XXXIII/2013

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1502 (ulicy Jana Pawła II w Podkowie Leśnej)

Uchwała Nr 162/XXXIII/2013

Uchwała Nr 161/XXXIII/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr 161/XXXIII/2013

Uchwała Nr 159/XXXII/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

UCHWAŁA NR 159/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391
z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

§ 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski
Uzasadnienie
do uchwały Nr 159/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Podkowa Leśna

§ 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna przyjęto w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.”.

Jednak w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazaną w dniu 26 czerwca 2013 r. dotyczącą technicznej niemożności opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednim terminie i jej wejściem w życie przed dniem 1 lipca 2013 r. wnosi się, by § 4. otrzymał brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 158/XXXII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 158/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zmienionej uchwałą nr 16/IV/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i uchwałą nr 105/XX/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:

„do Komisji Rewizyjnej:
Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 158/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia
20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej związane są z rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza
z członkostwa w tej Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 156/XXXII/2013 - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

UCHWAŁA NR 156/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM

Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych terminów Rada Miasta uchwala:

§ 1

1. Wprowadzenie w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły. Audyt dotyczy okresu od 2007 roku do czerwca 2013 roku. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej, wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w mieście. Zakres audytu obejmuje ocenę pod względem organizacyjnym zgodności procedur realizacji inwestycji, począwszy od etapu planowania i projektowania, z przyjętymi założeniami oraz wymogami prawa.
Cel i zakres zadania mają być osiągnięte przez niezależną i obiektywną i ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej poprzez audytora wyłonionego zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Kryteria wyboru audytora Rada Miasta przedstawi Burmistrzowi do dnia 15.09.2013 roku. Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający ocenę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz wnioski i zalecenia. Rekomendacje i zalecenia audytorskie zostaną wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania inwestycjami przez UM Podkowa Leśna.
2. Źródło finansowania z budżetu miasta kosztów audytu wskaże KR, jako wiodąca
w kwestii kontroli, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 1-sze półrocze 2013 roku w porozumieniu z Komisją BFiI oraz Burmistrzem Miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 156/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

Na XXXI sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko
w sprawie wprowadzenia w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Rada Miasta przyjęła to Stanowisko w głosowaniu imiennym stosunkiem głosów 8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących.

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2013 roku Komisja Rewizyjna, jako wiodąca w kwestiach kontroli, podjęła zgodnie ze Statutem Miasta inicjatywę uchwałodawczą i przygotowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przedmiotowego audytu. W treści przedłożonego projektu uchwały Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do zapisów przyjętego przez Radę Miasta Stanowiska.
Komisja sformułowała także nieujęty w Stanowisku zapis dotyczący zakresu audytu
(w tekście projektu uchwały zaznaczony na czerwono) i wnosi poprzez Pana Przewodniczącego Rady Miasta do komisji merytorycznych o jego przedyskutowanie, ewentualne uzupełnienia i zaopiniowanie. Komisja proponuje, aby treść tego zapisu została ostatecznie przyjęta na sesji Rady Miasta .
Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie audytu przyjęła jednogłośnie, 4 za.

Uchwała Nr 155/XXXII/2013

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 155/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
2. sprawozdaniem finansowym za 2012 rok;
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej;
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 155/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy
do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 154/XXXII/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 154/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 154/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 153/XXXI/2013

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 153/XXXI/2013

Uchwała Nr 152/XXIX/2013

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony

Uchwała Nr 152/XXIX/2013

Uchwała Nr 151/XXIX/2013

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr 151/XXIX/2013 Załącznik do uchwały Nr 151/XXIX/2013

Uchwała Nr 150/XXIX/2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr 150/XXIX/2013

Uchwała Nr 149/XXIX/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 149/XXIX/2013

Uchwała Nr 148/XXIX/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 148/XXIX/2013

Uchwała Nr 147/XXIX/2013

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015

Uchwała Nr 147/XXIX/2013

Uchwała Nr 146/XXIX/2013

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 146/XXIX/2013

Uchwała Nr 145/XXIX/2013

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”

Uchwała Nr 145/XXIX/2013

Uchwała Nr 144/XXIX/2013

Uchwała Nr 143/XXIX/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 143/XXIX/2013 Załącznik nr 1 do uchwały Załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 142/XXIX/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Uchwała Nr 142/XXIX/2013

Uchwała Nr 141/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – ZMIENIONA uchwałą Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r. – TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą Nr 157/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 157/XXXII/2013 – znajduje się wyżej
Uchwała Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
Uchwała Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 140/XXVIII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 140/XXVIII/2013

Uchwała Nr 139/XXVIII/2013

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013

Uchwała Nr 139/XXVIII/2013

Uchwała Nr 138/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 138/XXVIII/2013

Uchwała Nr 137/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 137/XXVIII/2013

Uchwała Nr 136/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 136/XXVIII/2013

Uchwała Nr 135/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 135/XXVIII/2013

Uchwała Nr 134/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 134/XXVIII/2013

Uchwała Nr 133/XXVIII/2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 133/XXVIII/2013
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Uchwała Nr 132/XXVI/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 132/XXVI/2012

Uchwała Nr 131/XXVI/2012

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 131/XXVI/2012

Uchwała Nr 130/XXVI/2012

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 130/XXVI/2012

Uchwała Nr 129/XXVI/2012

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025

Uchwała Nr 129/XXVI/2012 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129/XXVI/2012 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/XXVI/2012

Uchwała Nr 128/XXVI/2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr 128/XXVI/2012 Załącznik do uchwały – Deklaracja

STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ NR 156/XXVII/2016 Z 13 LIPCA 2016 R.

Uchwała Nr 127/XXV/2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 127/XXV/2012

Uchwała Nr 126/XXV/2012

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 126/XXV/2012

Uchwała Nr 125/XXV/2012

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 125/XXV/2012

Uchwała Nr 124/XXV/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Uchwała Nr 124/XXV/2012

Uchwała Nr 123/XXV/2012

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Uchwała Nr 123/XXV/2012

Uchwała Nr 122/XXV/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.

Uchwała Nr 122/XXV/2012

Uchwała Nr 121/XXV/2012

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Uchwała Nr 121/XXV/2012

Uchwała Nr 119/XXIV/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym

Uchwała Nr 119/XXIV/2012

Uchwała Nr 118/XXIV/2012

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 118/XXIV/2012

Zmieniona uchwałą Nr 276/XLII/2017 z 30.11.2017 r.

Uchylona uchwałą Nr 298/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.

Uchwała Nr 117/XXIV/2012

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 117/XXIV/2012

Uchylona uchwałą Nr 297/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.

Stanowisko Rady Miasta

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

STANOWISKO NR 3/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji – uznaje, że willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 116/XXIII/2012

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 116/XXIII/2012

Uchwała Nr 115/XXIII/2012

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”

Uchwała Nr 115/XXIII/2012 Załącznik do uchwały Nr 115/XXIII/2012 Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

Uchwała Nr 113/XXII/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 113/XXII/2012

Uchwała Nr 112/XXII/2012

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady
dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej powołuje się radną Annę Łukasiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie

W związku z powołaniem przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w dniu 28 czerwca 2012 r. Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej (uchwała nr 109/XXI/2012) radni wybierają przewodniczącego
ze składu osobowego niniejszej Komisji. Wybór przewodniczącego pozwoli rozpocząć prace Komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 111/XXII/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 111/XXII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Helena Skowron,”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją radnej Aliny Stenckiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji.
Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Stanowisko Rady Miasta

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa

Stanowisko Rady Miasta

Uchwała Nr 110/XXI/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 110/XXI/2012

Uchwała Nr 109/XXI/2012

w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 109/XXI/2012

Uchwała Nr 108/XXI/2012

Uchwała Nr 107/XXI/2012

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr 107/XXI/2012

Uchwała Nr 106/XXI/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr 106/XXI/2012

Uchwała Nr 105/XX/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 105/XX/2012

Uchwała Nr 104/XX/2012

sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Nr 104/XX/2012

Uchwała Nr 103/XX/2012

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała Nr 103/XX/2012

Uchwała Nr 102/XX/2012

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 102/XX/2012

Uchwała Nr 101/XX/2012

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”

Uchwała Nr 101/XX/2012

Uchwała Nr 100/XX/2012

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej – UCHWAŁA UCHYLONA – rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 21.264.2012 z dnia 16 października 2012 r.

Uchwała Nr 99/XX/2012

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała Nr 99/XX/2012

Uchwała Nr 98/XVIII/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 98/XVIII/2012

Uchwała Nr 97/XVIII/2012

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 97/XVIII/2012

Uchwała Nr 96/XVIII/2012

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających

Uchwała Nr 96/XVIII/2012

Uchwała Nr 95/XVIII/2012

w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 95/XVIII/2012

Zmieniona uchwałami Nr 16/II/2018 z 29.11.2018 r. i Nr 77/VIII/2019 z 27.06.2019 r.

Uchwała Nr 94/XVIII/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 94/XVIII/2012

Uchwała Nr 93/XVIII/2012

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 93/XVIII/2012

Uchwała Nr 92/XVIII/2012

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 92/XVIII/2012

Uchwała Nr 91/XVIII/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Uchwała Nr 91/XVIII/2012

Uchwała Nr 90/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 90/XVII/2012 Załącznik do uchwały Nr 90/XVII/2012

Uchwała Nr 89/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 89/XVII/2012

Uchwała Nr 88/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 88/XVII/2012

Uchwała Nr 87/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 87/XVII/2012

Uchwała Nr 86/XVII/2012

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR 86/XVII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się 5 osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w mieście Podkowie Leśnej.

§ 2

Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1:
1. Jarosław Chrzanowski
2. Helena Skowron
3. Tadeusz Jastrzębski
4. Małgorzata Wdowiak-Wojtków
5. Radosław Milczak

§ 3

Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 38/X/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

W związku z podejmowanymi działaniami porządkującymi stan prawny nieruchomości na terenie gminy, a być może pozyskania nowych terenów w zasobie miasta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) wymagane jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania komunalizacji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 85/XVII/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 85/XVII/2012

Uchwała Nr 84/XVII/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012.

Uchwała Nr 84/XVII/2012

Uchwała Nr 83/XVII/2012

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku.

Uchwała Nr 83/XVII/2012

Uchwała Nr 80/XVI/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 80/XVI/2011

Uchwała Nr 79/XVI/2011

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 79/XVI/2011

Uchwała Nr 78/XVI/2011

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025

Uchwała Nr 78/XVI/2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/XVI/2011 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/XVI/2011

Uchwała Nr 77/XV/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr 77/XV/2011

Uchwała Nr 76/XV/2011

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.

Uchwała

UCHWAŁA NR 76/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska
dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18 ust. 1, w zw. z art. 14
i art. 17 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się gminny „Program ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 76/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowy Leśnej opracowano zgodnie
z zapisami działu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 527 z pózn. zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska w sprawie sporządzania Programów Ochrony Środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Prawny obowiązek opracowania gminnych programów ochrony środowiska (gminnych polityk ekologicznych) wprowadziła norma prawna zawarta w ww. ustawie Prawo ochrony środowiska. Norma ta, zawarta w art. 17.1 stwierdza, że: „… organ wykonawczy (…) gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza (…) gminne programy ochrony środowiska…”. Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna gminy powinna określać między innymi: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt gminnego POŚ jest opiniowany przez organ wykonawczy powiatu, na terenie, którego znajduje się dana gmina (art. 17 ust. 2).
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014
z perspektywą do 2018 r. dla Miasta został poddany konsultacjom społecznym w terminie
od 19 października do 10 listopada 2011 r. na zasadach i w trybie określonych w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), tzw. ustawy ocenowej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 ROKU
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres do 2013 roku
Załącznik do uchwały Nr 76/XV/2011

Uchwała Nr 75/XV/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 75/XV/2011

Uchwała Nr 73/XV/2011

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA NR 73/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 „g” i „f” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
co następuje:

§ 1

Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Podkowie Leśnej oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na wniosek organizacji pozarządowych Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej może powołać Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta w drodze uchwały określa tryb powoływania członków oraz tryb
i organizację działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej

§ 1

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 3

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nieprzedstawienie opinii
w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta i przedstawiciele Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta stanowią co najmniej połowę członków Rady.

§ 5

Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, z tym że:
a) przedstawicieli Rady Miasta wskazuje ze swego grona Rada Miasta,
b) przedstawicieli Burmistrza Miasta wskazuje Burmistrz,
c) powołanie członków rady reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub pomioty.

§ 6

Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 7

1. Rada w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jakich powołanie.

§ 8

Rada obraduje na posiedzeniach.
1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
3. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady. Wybór protokolanta następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 9

1. Rada podejmuje decyzje w postaci stanowisk i opinii zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady
2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu posiedzenia Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Decyzje Rady nie są wiążące dla władz miasta.

§ 10

1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w drodze zarządzenia:
a) na jego wniosek,
b) na wniosek co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, będących członkami Rady;
c) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
d) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;
e) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta;
f) jeśli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
g) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 11

Każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany
do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 12

Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 13

Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 74/XV/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 74/XV/2011

Uchwała Nr 72/XV/2011

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

UCHWAŁA NR 72/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012”.

Uchwalenie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536). Coroczne konsultacje, jakim poddawany jest ten dokument w Podkowie Leśnej umożliwiają dostosowanie go do aktualnych potrzeb w ramach obowiązujących przepisów.
Celem programu jest m.in. budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
Potencjał i aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Podkowa Leśna jest coraz większa. Organizacje nie nastawione na zysk, nie posiadające kapitału zakładowego dowiodły, że skutecznie i efektywnie realizują zadania z zakresu zadań własnych gminy. Skutecznie aplikują o środki zewnętrzne, podwyższają kwalifikacje swoich członków, budują markę Podkowy Leśnej – miasta świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
Program realizuje założenia i zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać do dnia 27 września br. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian. Dodatkowo projekt uchwały był konsultowany na Forum Organizacji Pozarządowych dn. 24 października br. Podczas spotkania zgłoszono dwie uwagi, a których uwzględniono jedną, tj. uzupełniono w rozdz. 7 pkt 1. zapis dotyczący zadań priorytetowych, który otrzymał brzmienie (dodano słowo „edukacyjnych”):
1) Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży
oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
Drugą sugerowaną zmianą była propozycja, aby w rozdz. 10 i 11 uzupełnić ocenę programu
o zapisy umożliwiające jego ocenę jakościową. Zwrócono się do wnioskodawcy o sprecyzowanie zapisu, jednak nie uzyskano odpowiedzi – uwagi nie uwzględniono.

Załącznik do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Miasto Podkowa Leśna, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.
Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
2. Cele szczegółowe Programu to:
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2) realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014;
3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
4) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Rozdział 2
Zasady współpracy
1. Współpraca Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dotyczy realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego.
3. Współpraca przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe.

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.

Rozdział 4
Podmioty programu współpracy
Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 5
Formy współpracy
I. Pozafinansowe formy współpracy:
1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej oraz współpraca
w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta;
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta;
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej;
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców, w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych
z przedstawicieli organizacji i miasta;
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami;
6. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
7. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych;
8. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.
II. Finansowe formy współpracy:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta;
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie;
3. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:
– powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania;
5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych;
6. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
– łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
– łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
– zadania i zakupy inwestycyjne,
– zakupy gruntów,
– działalność gospodarczą,
– pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
– działalność partii politycznych,
– działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
– działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą występować z wnioskami o udzielenie poręczeń i pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.
9. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta.

Rozdział 6
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciele Burmistrza, w tym pracownik koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej koordynatorem) oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Koordynator zamieszcza te informacje w:
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– na tablicy ogłoszeń Urzędu,
– na stronie internetowej miasta.
5. Burmistrz powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza.
8. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi Koordynator.
9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
c) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
10. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
11. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich
ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji.
12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
13. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane
do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Rozdział 7
Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych
na realizację Programu
Do zadań priorytetowych w 2012 roku należą:
1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta w tym osób niepełnosprawnych.
3. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi nie mniej niż 50 000 zł.

Rozdział 8
Okres realizacji Programu
Okres realizacji Programu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 9
Sposób realizacji Programu
1. Ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołuje pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej koordynatorem.
2. Koordynator przygotowuje projekt planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadza jego konsultacje.
3. Burmistrz Miasta powołuje zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Na otwarte posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest opiniowanie realizacji rocznego Programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta na zasadach określonych w ustawie.
5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu,
1. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
– liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu,
– liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu,
– liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie,
– wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
– wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
3. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej składa Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez koordynatora, w terminie do dnia
30 kwietnia następnego roku.

Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie
1. Program współpracy tworzony jest na podstawie kierunków działań strategicznych Miasta oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie.
2. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program.
3. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
4. Koordynator przygotowuje projekt Programu, przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.
5. Konsultacje Programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale
nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dn. 22 października 2010 roku.
6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 71/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

UCHWAŁA NR 71/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza DR-1 – deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 70/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

UCHWAŁA NR 70/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza deklaracji DL-1 na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IL-1 i DL-1 określa się załączniki: ZL-1/A– dane o nieruchomościach leśnych i ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 19/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 69/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 69/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IN-1 i DN-1 określa się załączniki: ZN-1/A-dane o nieruchomościach i ZN-1B–dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 17/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 68/XV/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała Nr 68/XV/2011

Uchwała Nr 67/XV/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała Nr 67/XV/2011

Uchwała Nr 66/XV/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr 66/XV/2011

Uchwała Nr 65/XV/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 65/XV/2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XV/2011 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/XV/2011

Uchwała Nr 64/XIV/2011

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr 64/XIV/2011

Uchwała Nr 63/XIV/2011

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uchwała Nr 63/XIV/2011 Załącznik do uchwały Nr 63/XIV/2011Protokół Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr 62/XIV/2011

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 62/XIV/2011

Uchwała Nr 61/XIV/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.

Uchwała Nr 61/XIV/2011

Uchwała Nr 60/XIV/2011

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 60/XIV/2011

Uchylona uchwałą Nr 321/XLII/2022 z 08.09.2022 r. z datą 29.09.2022 r.

Uchwała Nr 59/XIII/2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Uchwała Nr 59/XIII/2011

Uchwała Nr 58/XIII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr 58/XIII/2011

Uchwała Nr 57/XIII/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 57/XIII/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/XIII/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/XIII/2011

Uchwała Nr 56/XI/2011

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr 56/XI/2011

Uchwała Nr 55/XI/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 55/XI/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/XI/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/XI/2011

Uchwała Nr 54/XI/2011

w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 54/XI/2011

Uchwała Nr 53/XI/2011

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 53/XI/2011

Uchwala Nr 52/X/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat.

Uchwala Nr 52/X/2011

Uchwala Nr 51/X/2011

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwala Nr 51/X/2011

Uchwala Nr 50/IX/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwala Nr 50/IX/2011

Uchwala Nr 49/IX/2011

Uchwala Nr 48/IX/2011

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwala Nr 48/IX/2011

Uchwala Nr 47/IX/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwala Nr 47/IX/2011

Uchwala Nr 46/IX/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

Uchwala Nr 46/IX/2011

Uchwala Nr 45/IX/2011

w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami

Uchwala Nr 45/IX/2011

Uchwala Nr 44/IX/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 44/IX/2011

Uchwala Nr 43/IX/2011

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 43/IX/2011

Uchwala Nr 42/IX/2011

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016

Uchwala Nr 42/IX/2011

Uchwala Nr 41/IX/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwala Nr 41/IX/2011

Uchwala Nr 40/IX/2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

Uchwala Nr 40/IX/2011

Uchwala Nr 39/IX/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwala Nr 39/IX/2011

Uchwala Nr 38/VIII/2011

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 38/VIII/2011

Uchwala Nr 37/VIII/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwala Nr 37/VIII/2011

Uchwala Nr 36/VIII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 36/VIII/2011

Uchwala Nr 35/VIII/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 35/VIII/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VIII/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/VIII/2011

Uchwala Nr 34/VII/2011

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 34/VII/2011

Uchwala Nr 33/VII/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwala Nr 33/VII/2011

Uchwala Nr 32/VII/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Uchwala Nr 32/VII/2011

Uchwala Nr 31/VII/2011

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.

Uchwala Nr 31/VII/2011

Uchwala Nr 30/VII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 30/VII/2011

Uchwala Nr 29/VI/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.

Uchwala Nr 29/VI/2011

Uchwala Nr 28/VI/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwala Nr 28/VI/2011

Uchwala Nr 27/VI/2011

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Uchwala Nr 27/VI/2011

Uchwala Nr 26/VI/2011

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku.

Uchwala Nr 26/VI/2011

Uchwala Nr 25/VI/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Uchwala Nr 25/VI/2011

Uchwala Nr 24/V/2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011.

Uchwala Nr 24/V/2011

Uchwala Nr 23/V/2011

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej

Uchwala Nr 23/V/2011

Uchwala Nr 22/V/2011

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Uchwala Nr 22/V/2011

Uchwala Nr 21/V/2011

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwala Nr 21/V/2011

Uchwala Nr 20/V/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym.

Uchwala Nr 20/V/2011

Uchwala Nr 19/V/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat.

Uchwala Nr 19/V/2011

Uchwala Nr 18/V/2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Uchwala Nr 18/V/2011

Uchwala Nr 17/V/2011

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 17/V/2011

Uchwala Nr 16/IV/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwala Nr 16/IV/2011

Uchwala Nr 15/IV/2011

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 15/IV/2011

Uchwala Nr 14/IV/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 14/IV/2011

Uchwala Nr 13/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 13/III/2011

Uchwala Nr 12/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 12/III/2011

Uchwala Nr 11/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 11/III/2011

Uchwala Nr 10/III/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwala Nr 10/III/2011

Uchwała Nr 9/II/2010

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 9/II/2010

Uchwała Nr 8/II/2010

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 8/II/2010

Uchwała Nr 7/II/2010

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Uchwała Nr 7/II/2010

Uchwała Nr 6/II/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 6/II/2010

Uchwała Nr 5/II/2010

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 5/II/2010

Uchwała Nr 4/I/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr 4/I/2010

Uchwała Nr 3/I/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr 3/I/2010

Uchwała Nr 2/I/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 2/I/2010

Uchwała Nr 1/I/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 1/I/2010

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 września 2022 o 12:21:31Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 2010-2014 Bez zmian: Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 2010-2014
Bez zmian:

"Rejestr

VI kadencji 2010-2014
 Bez zmian:

"Rejestr

VI kadencji 2010-2014
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/rejestr/ 2014///rejestr_ 12_2014.pdf">Rejestr uchwał Rady Miasta</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/rejestr/ 2014///rejestr_ 12_2014.pdf">Rejestr uchwał Rady Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Stanowiska

VI kadencji 2010-2014
 Bez zmian:

"Stanowiska

VI kadencji 2010-2014
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 1</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 1</h3>
Bez zmian: w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Bez zmian: w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Bez zmian: STANOWISKO NR 1/2012 Bez zmian: STANOWISKO NR 1/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 9 lutego 2012 roku Bez zmian: z dnia 9 lutego 2012 roku
Bez zmian: w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy Bez zmian: w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy
Bez zmian: o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Bez zmian: o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2011 r. i uczynienie go obowiązującym prawem. Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2011 r. i uczynienie go obowiązującym prawem.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej, zobowiązując go do przesłania niniejszego stanowiska Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Klubów Poselskich Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej, zobowiązując go do przesłania niniejszego stanowiska Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Klubów Poselskich
Bez zmian: i Parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bez zmian: i Parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: Projekt ustawy reformującej tzw. „janosikowe" został przygotowany, jako projekt społeczny Bez zmian: Projekt ustawy reformującej tzw. „janosikowe" został przygotowany, jako projekt społeczny
Bez zmian: i zyskał bardzo duże poparcie. Pod projektem swoje podpisy złożyło ponad 157 000 obywateli naszego kraju. Zbiórka podpisów została przeprowadzona w wielu gminach, miastach i regionach. Poparcie dla inicjatywy zreformowania „janosikowego" wyraziło szereg organizacji społecznych z całego kraju. Bez zmian: i zyskał bardzo duże poparcie. Pod projektem swoje podpisy złożyło ponad 157 000 obywateli naszego kraju. Zbiórka podpisów została przeprowadzona w wielu gminach, miastach i regionach. Poparcie dla inicjatywy zreformowania „janosikowego" wyraziło szereg organizacji społecznych z całego kraju.
Bez zmian: Projekt zasługuje na poparcie z uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia płatników. Dzisiaj nadmierne „janosikowe" powoduje realne ograniczenie możliwości rozwojowych najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów, coraz lepiej służących lokalnym społecznościom i będących podporą wzrostu gospodarczego całego kraju. Projekt ustawy przewiduje także urealnienie sposobu wyliczania „janosikowego" w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkańców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z „janosikowego" były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne potrzeby. Bez zmian: Projekt zasługuje na poparcie z uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia płatników. Dzisiaj nadmierne „janosikowe" powoduje realne ograniczenie możliwości rozwojowych najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów, coraz lepiej służących lokalnym społecznościom i będących podporą wzrostu gospodarczego całego kraju. Projekt ustawy przewiduje także urealnienie sposobu wyliczania „janosikowego" w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkańców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z „janosikowego" były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne potrzeby.
Bez zmian: Rafał Szczepański Bez zmian: Rafał Szczepański
Bez zmian: Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Bez zmian: Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy
Bez zmian: Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Bez zmian: Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 2</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 2</h3>
Bez zmian: w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa Bez zmian: w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa
Bez zmian: STANOWISKO Bez zmian: STANOWISKO
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 28 czerwca 2012 r. Bez zmian: z dnia 28 czerwca 2012 r.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Powołuje się zespół doradczy w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania Bez zmian: Powołuje się zespół doradczy w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji. Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: W skład zespołu wchodzą: Bez zmian: W skład zespołu wchodzą:
Bez zmian: 1. Konrad Biedul, Bez zmian: 1. Konrad Biedul,
Bez zmian: 2. Anna Dobrzyńska-Foss, Bez zmian: 2. Anna Dobrzyńska-Foss,
Bez zmian: 3. Maciej Foks, Bez zmian: 3. Maciej Foks,
Bez zmian: 4. Robert Gawałkiewicz, Bez zmian: 4. Robert Gawałkiewicz,
Bez zmian: 5. Tadeusz Iwiński, Bez zmian: 5. Tadeusz Iwiński,
Bez zmian: 6. Stanisław Ledóchowski, Bez zmian: 6. Stanisław Ledóchowski,
Bez zmian: 7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska, Bez zmian: 7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska,
Bez zmian: 8. Elżbieta Ozimek, Bez zmian: 8. Elżbieta Ozimek,
Bez zmian: 9. Grzegorz Smoliński, Bez zmian: 9. Grzegorz Smoliński,
Bez zmian: 10. Dorota Wacławek, Bez zmian: 10. Dorota Wacławek,
Bez zmian: 11. Jacek Wojnarowski, Bez zmian: 11. Jacek Wojnarowski,
Bez zmian: 12. Elżbieta Wolska-Zdunek, Bez zmian: 12. Elżbieta Wolska-Zdunek,
Bez zmian: 13. Stefan Żółtowski. Bez zmian: 13. Stefan Żółtowski.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Na przewodniczącą Zespołu powołuje się Annę Dobrzyńską – Foss. Bez zmian: Na przewodniczącą Zespołu powołuje się Annę Dobrzyńską – Foss.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Zespół przedstawi wnioski Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 sierpnia 2012 r. Bez zmian: Zespół przedstawi wnioski Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 sierpnia 2012 r.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: Rada Miasta na XX sesji w dniu 31 maja 2012 r. zaakceptowała wnioski Komisji: Budżetu, Inwestycji i Finansów oraz Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska o powołanie zespołu doradczego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa terminie do 31 sierpnia 2012, powołując do jego składu radnych: Bez zmian: Rada Miasta na XX sesji w dniu 31 maja 2012 r. zaakceptowała wnioski Komisji: Budżetu, Inwestycji i Finansów oraz Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska o powołanie zespołu doradczego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa terminie do 31 sierpnia 2012, powołując do jego składu radnych:
Bez zmian: Annę Dobrzyńską-Foss, Macieja Foksa oraz Grzegorza Smolińskiego, zgłoszonych przez Bez zmian: Annę Dobrzyńską-Foss, Macieja Foksa oraz Grzegorza Smolińskiego, zgłoszonych przez
Bez zmian: w/w komisje. Bez zmian: w/w komisje.
Bez zmian: Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta oraz podkowiańskich organizacji pozarządowych o wskazanie przedstawicieli do składu zespołu. Skład zespołu został uzupełniony o osoby posiadające określone specjalizacje zawodowe i przedstawia się następująco: Bez zmian: Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta oraz podkowiańskich organizacji pozarządowych o wskazanie przedstawicieli do składu zespołu. Skład zespołu został uzupełniony o osoby posiadające określone specjalizacje zawodowe i przedstawia się następująco:
Bez zmian: 1. Konrad Biedul - ekonomista, Bez zmian: 1. Konrad Biedul - ekonomista,
Bez zmian: 2. Anna Dobrzyńska-Foss - radna, Bez zmian: 2. Anna Dobrzyńska-Foss - radna,
Bez zmian: 3. Maciej Foks - radny, Bez zmian: 3. Maciej Foks - radny,
Bez zmian: 4. Robert Gawałkiewicz - prawnik, Bez zmian: 4. Robert Gawałkiewicz - prawnik,
Bez zmian: 5. Tadeusz Iwiński – właściciel willi „Aida”, Bez zmian: 5. Tadeusz Iwiński – właściciel willi „Aida”,
Bez zmian: 6. Stanisław Ledóchowski – historyk sztuki, Bez zmian: 6. Stanisław Ledóchowski – historyk sztuki,
Bez zmian: 7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – architekt (Związek Podkowian), Bez zmian: 7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – architekt (Związek Podkowian),
Bez zmian: 8. Elżbieta Ozimek – Nova Podkova, Bez zmian: 8. Elżbieta Ozimek – Nova Podkova,
Bez zmian: 9. Grzegorz Smoliński - radny, Bez zmian: 9. Grzegorz Smoliński - radny,
Bez zmian: 10. Dorota Wacławek – Komitet Obrony Willi „Jukawa”, Bez zmian: 10. Dorota Wacławek – Komitet Obrony Willi „Jukawa”,
Bez zmian: 11. Jacek Wojnarowski – inżynier (TPMOPL), Bez zmian: 11. Jacek Wojnarowski – inżynier (TPMOPL),
Bez zmian: 12. Elżbieta Wolska-Zdunek – liga Ochrony Przyrody Oddziała w Podkowie Leśnej, Bez zmian: 12. Elżbieta Wolska-Zdunek – liga Ochrony Przyrody Oddziała w Podkowie Leśnej,
Bez zmian: 13. Stefan Żółtowski – architekt (Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna). Bez zmian: 13. Stefan Żółtowski – architekt (Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna).
Bez zmian: Wszyscy członkowie zespołu doradczego są mieszkańcami Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wszyscy członkowie zespołu doradczego są mieszkańcami Podkowy Leśnej.
Bez zmian: Funkcję przewodniczącego Zespołu proponuje się powierzyć radnej Annie Dobrzyńskiej – Foss, inicjatorce jego powołania. Bez zmian: Funkcję przewodniczącego Zespołu proponuje się powierzyć radnej Annie Dobrzyńskiej – Foss, inicjatorce jego powołania.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 3</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 3</h3>
Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa
Bez zmian: STANOWISKO NR 3/2012 Bez zmian: STANOWISKO NR 3/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 września 2012 r. Bez zmian: z dnia 27 września 2012 r.
Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa
Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia: Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta Bez zmian: Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania Bez zmian: Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej
Bez zmian: koncepcji – uznaje, Ŝe willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę. Bez zmian: koncepcji – uznaje, Ŝe willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 4</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 4</h3>
Bez zmian: w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: STANOWISKO NR 4/2012 Bez zmian: STANOWISKO NR 4/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 20 grudnia 2012 r. Bez zmian: z dnia 20 grudnia 2012 r.
Bez zmian: w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim Bez zmian: w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
Bez zmian: Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciwko: Bez zmian: Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciwko:
Bez zmian: 1. wstrzymaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań procedur medycznych ratujących życie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012; Bez zmian: 1. wstrzymaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań procedur medycznych ratujących życie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012;
Bez zmian: 2. niedoszacowaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia planowych kontraktów dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym także dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim . Bez zmian: 2. niedoszacowaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia planowych kontraktów dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym także dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim .
Bez zmian: Jednocześnie zwracamy się do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), tak, aby system kontraktowania usług medycznych uwzględniał realne, wyższe koszty wykonywania procedur specjalistycznych i nie generował zadłużania się szpitali samorządowych. Bez zmian: Jednocześnie zwracamy się do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), tak, aby system kontraktowania usług medycznych uwzględniał realne, wyższe koszty wykonywania procedur specjalistycznych i nie generował zadłużania się szpitali samorządowych.
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest największym, a zarazem najnowocześniejszym wysokospecjalistycznym szpitalem powiatowym zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy usługi nie tylko dla czterech powiatów (ok. 350 tys. osób), ale w związku z prawami pacjenta do wyboru lekarza i szpitala – także dla mieszkańców całego województwa, a nawet kraju. Bez zmian: Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest największym, a zarazem najnowocześniejszym wysokospecjalistycznym szpitalem powiatowym zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy usługi nie tylko dla czterech powiatów (ok. 350 tys. osób), ale w związku z prawami pacjenta do wyboru lekarza i szpitala – także dla mieszkańców całego województwa, a nawet kraju.
Bez zmian: Standard udzielanych usług, wysokokwalifikowany zespół specjalistów różnych dziedzin ochrony zdrowia, wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą oraz dobre warunki pobytu pacjentów przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej renomy, jaką Szpital Zachodni cieszy się w skali kraju. Potwierdzają to dane statystyczne: szpital dysponujący 340 łóżkami, przyjął w roku 2011 ponad 19,5 tys. pacjentów w leczeniu stacjonarnym i ponad 35 tys. pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a do końca listopada br. ponad 18,5 tys. na oddziałach i blisko 34 tys. pacjentów w SOR Bez zmian: Standard udzielanych usług, wysokokwalifikowany zespół specjalistów różnych dziedzin ochrony zdrowia, wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą oraz dobre warunki pobytu pacjentów przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej renomy, jaką Szpital Zachodni cieszy się w skali kraju. Potwierdzają to dane statystyczne: szpital dysponujący 340 łóżkami, przyjął w roku 2011 ponad 19,5 tys. pacjentów w leczeniu stacjonarnym i ponad 35 tys. pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a do końca listopada br. ponad 18,5 tys. na oddziałach i blisko 34 tys. pacjentów w SOR
Bez zmian: i można oczekiwać, że tegoroczne obłożenie szpitala będzie wyższe niż w ubiegłym roku. Należy także uwzględniać fakt, że ponad połowę stanowią chorzy spoza podstawowego obszaru działania szpitala! Bez zmian: i można oczekiwać, że tegoroczne obłożenie szpitala będzie wyższe niż w ubiegłym roku. Należy także uwzględniać fakt, że ponad połowę stanowią chorzy spoza podstawowego obszaru działania szpitala!
Bez zmian: Wysoka pozycja szpitala jest potwierdzana poprzez system akredytacji Ministra Zdrowia, uzyskiwane certyfikaty i ogólnopolskie rankingi, a także przez pacjentów wybierających właśnie tę placówkę w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Także uwzględniając bliskość autostrady A2 i plany rozwoju powiatu grodziskiego, m. in. powstanie największego w Polsce parku rozrywki oraz centrum handlowego – należy się liczyć Bez zmian: Wysoka pozycja szpitala jest potwierdzana poprzez system akredytacji Ministra Zdrowia, uzyskiwane certyfikaty i ogólnopolskie rankingi, a także przez pacjentów wybierających właśnie tę placówkę w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Także uwzględniając bliskość autostrady A2 i plany rozwoju powiatu grodziskiego, m. in. powstanie największego w Polsce parku rozrywki oraz centrum handlowego – należy się liczyć
Bez zmian: z możliwością wręcz lawinowego wzrostu liczby pacjentów w najbliższych latach, właśnie Bez zmian: z możliwością wręcz lawinowego wzrostu liczby pacjentów w najbliższych latach, właśnie
Bez zmian: w tej placówce. Niestety, istniejący system kontraktowania i finansowania usług medycznych, nie uwzględnia charakteru i ocen działalności poszczególnych placówek i generuje konieczność zadłużania się szpitali dobrych, cenionych i wybieranych przez pacjentów Bez zmian: w tej placówce. Niestety, istniejący system kontraktowania i finansowania usług medycznych, nie uwzględnia charakteru i ocen działalności poszczególnych placówek i generuje konieczność zadłużania się szpitali dobrych, cenionych i wybieranych przez pacjentów
Bez zmian: w trakcie trwania kontraktu. Bez zmian: w trakcie trwania kontraktu.
Bez zmian: Obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia, w tym wstrzymanie finansowania przez NFZ nadwykonań za bieżący rok, przy jednoczesnym braku pomocy Bez zmian: Obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia, w tym wstrzymanie finansowania przez NFZ nadwykonań za bieżący rok, przy jednoczesnym braku pomocy
Bez zmian: ze strony Ministra Zdrowia, stawia dalsze funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w obecnej formie i na dotychczasowym poziomie, pod znakiem zapytania, a w 2013 roku sytuacja szpitala może stać się wręcz dramatyczna. Bez zmian: ze strony Ministra Zdrowia, stawia dalsze funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w obecnej formie i na dotychczasowym poziomie, pod znakiem zapytania, a w 2013 roku sytuacja szpitala może stać się wręcz dramatyczna.
Bez zmian: W poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszej miejscowości, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Pasma Zachodniego Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża stanowczy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych niewydolnym systemem finansowania ochrony zdrowia. Bez zmian: W poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszej miejscowości, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Pasma Zachodniego Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża stanowczy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych niewydolnym systemem finansowania ochrony zdrowia.
Bez zmian: Kierując się interesem publicznym, w imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej domagamy się odpowiadającego realiom kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych i ich stosownego opłacania środkami pochodzącymi z naszych podatków! Nie godzimy się na ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i na przerzucanie tego obowiązku na samorząd terytorialny. Bez zmian: Kierując się interesem publicznym, w imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej domagamy się odpowiadającego realiom kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych i ich stosownego opłacania środkami pochodzącymi z naszych podatków! Nie godzimy się na ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i na przerzucanie tego obowiązku na samorząd terytorialny.
Bez zmian: Zwracamy się do Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia o zainteresowanie się sytuacją finansową wysoko specjalistycznych szpitali Warszawy i województwa mazowieckiego oraz pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów, tak aby dobre, cieszące się zaufaniem pacjentów placówki mogły realizować zadania, do których zostały powołane i nie ponosiły z tego tytułu konsekwencji finansowych. Bez zmian: Zwracamy się do Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia o zainteresowanie się sytuacją finansową wysoko specjalistycznych szpitali Warszawy i województwa mazowieckiego oraz pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów, tak aby dobre, cieszące się zaufaniem pacjentów placówki mogły realizować zadania, do których zostały powołane i nie ponosiły z tego tytułu konsekwencji finansowych.
Bez zmian: W imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: W imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 5</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 5</h3>
Bez zmian: dot. "Kontroli działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej." Bez zmian: dot. "Kontroli działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej."
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2013/stanowiska_ 5_prot_kontroli.pdf" >Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2013/stanowiska_ 5_prot_kontroli.pdf" >Stanowisko</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan/protokol_ kontroli_wod_ kan_2013.pdf">Protokół kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan/protokol_ kontroli_wod_ kan_2013.pdf">Protokół kontroli</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan////zalaczniki_ do_protokolu_ wod_kan_2013.pdf" >Załączniki do protokołu kontroli</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/kontrole/6_ kadencja_rm/wod_ kan////zalaczniki_ do_protokolu_ wod_kan_2013.pdf" >Załączniki do protokołu kontroli</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2013/zal_2.pdf" >Załącznik nr 2 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2013/zal_2.pdf" >Załącznik nr 2 do stanowiska</a>
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 6</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 6</h3>
Bez zmian: z dnia 4 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.1410/1. 2014.GH z dnia 09.01.2014 r. Bez zmian: z dnia 4 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.1410/1. 2014.GH z dnia 09.01.2014 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6/stanowisko_ nr_6_z_04_02_ 2014.pdf">Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6/stanowisko_ nr_6_z_04_02_ 2014.pdf">Stanowisko</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6//zal_ 1_op_mec.pdf" >Załącznik Nr 1 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6//zal_ 1_op_mec.pdf" >Załącznik Nr 1 do stanowiska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6///zal_ 2_1.pdf">Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 4 stycznia 2011 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6///zal_ 2_1.pdf">Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 4 stycznia 2011 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6////zal_ 2_2.pdf">Regulamin Komisji Rewizyjnej zmieniony w dniu 17 grudnia 2013 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/ 2014/6////zal_ 2_2.pdf">Regulamin Komisji Rewizyjnej zmieniony w dniu 17 grudnia 2013 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// zal_3.pdf">Załącznik Nr 3 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// zal_3.pdf">Załącznik Nr 3 do stanowiska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/vi-kadencja-2010-2014/ protokoly-z-sesji- rady-miasta- vi-kadencji/" >Załącznik Nr 4 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/organy- miasta/rada-miasta-podkowa- lesna/vi-kadencja-2010-2014/ protokoly-z-sesji- rady-miasta- vi-kadencji/" >Załącznik Nr 4 do stanowiska</a>
Bez zmian: Załącznik Nr 5 do stanowiska - Nagranie z przebiegu XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 12 i 17. 12 2013 r. dostępne jest w Biurze Rady Miasta Bez zmian: Załącznik Nr 5 do stanowiska - Nagranie z przebiegu XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 12 i 17. 12 2013 r. dostępne jest w Biurze Rady Miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// /zal_6.pdf">Załącznik Nr 6 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// /zal_6.pdf">Załącznik Nr 6 do stanowiska</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// //zal_7.pdf">Załącznik Nr 7 do stanowiska</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/stanowiska/2014/6///// //zal_7.pdf">Załącznik Nr 7 do stanowiska</a>
Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 7</h3> Bez zmian: <h3>STANOWISKO NR 7</h3>
Bez zmian: z dnia 13 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.40.30.2014.GH z dnia 31.01.2014 r. Bez zmian: z dnia 13 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.40.30.2014.GH z dnia 31.01.2014 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38/stanowisko_rm_ z_13_02_2014.pdf" >Stanowisko</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38/stanowisko_rm_ z_13_02_2014.pdf" >Stanowisko</a>
Bez zmian: Załącznik do stanowiska - patrz STANOWISKO NR 5 Bez zmian: Załącznik do stanowiska - patrz STANOWISKO NR 5
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// ///uchwala_213_ prog_wspolp_ngo_ 2015.pdf">Uchwała Nr 213/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// ///uchwala_213_ prog_wspolp_ngo_ 2015.pdf">Uchwała Nr 213/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// ////uchwala_ 214.pdf">Uchwała Nr 214/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// ////uchwala_ 214.pdf">Uchwała Nr 214/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// /////uchwala_ 215.pdf">Uchwała Nr 215/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// /////uchwala_ 215.pdf">Uchwała Nr 215/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// //uchwala_212_ pomoc_dla_szpitala.pdf">Uchwała Nr 212/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// //uchwala_212_ pomoc_dla_szpitala.pdf">Uchwała Nr 212/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// /uchwala_211_ dotacja_dla_osp.pdf">Uchwała Nr 211/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// /uchwala_211_ dotacja_dla_osp.pdf">Uchwała Nr 211/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// uchwala_210_ podatek_transportowy.pdf">Uchwała Nr 210/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46// uchwala_210_ podatek_transportowy.pdf">Uchwała Nr 210/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/uchwala_%20209_ podatek_od_nieruchomosci_ 2015.pdf">Uchwała Nr 209/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/uchwala_%20209_ podatek_od_nieruchomosci_ 2015.pdf">Uchwała Nr 209/XLVI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ uchwala_208.pdf">Uchwała Nr 208/XLVI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ uchwala_208.pdf">Uchwała Nr 208/XLVI/2014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ /z1.pdf">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ //z2.pdf">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ///z3.pdf">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ////z4.pdf">Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ /z1.pdf">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ //z2.pdf">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ///z3.pdf">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ////z4.pdf">Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ /////z5.pdf">Załącznik Nr 5</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ //////z6.pdf" >Załącznik Nr 6</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ///////z7.pdf" >Załącznik Nr 7</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ /////z5.pdf">Załącznik Nr 5</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ //////z6.pdf" >Załącznik Nr 6</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/46/208_zm_budzet/ ///////z7.pdf" >Załącznik Nr 7</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// /uchwala_207.pdf">Uchwała Nr 207/XLIV/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// /uchwala_207.pdf">Uchwała Nr 207/XLIV/2014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// //zal_do_207.pdf" >Załącznik do uzasadnienia uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// //zal_do_207.pdf" >Załącznik do uzasadnienia uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// uchwala_206.pdf">Uchwała Nr 206/XLIV/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44// uchwala_206.pdf">Uchwała Nr 206/XLIV/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ uchwala_205.pdf">Uchwała Nr 205/XLIV/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ uchwala_205.pdf">Uchwała Nr 205/XLIV/2014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205//zal_1.pdf" >Załącznik nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ //zal_2.pdf" >Załącznik nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ ///zal_3.pdf" >Załącznik nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ ////zal_4.pdf" >Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205//zal_1.pdf" >Załącznik nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ //zal_2.pdf" >Załącznik nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ ///zal_3.pdf" >Załącznik nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/44/205/ ////zal_4.pdf" >Załącznik nr 4</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43// /uchwala_204.pdf">Uchwała Nr 204/XLIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43// /uchwala_204.pdf">Uchwała Nr 204/XLIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43// uchwala_203.pdf">Uchwała Nr 203/XLIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43// uchwala_203.pdf">Uchwała Nr 203/XLIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43/uchwala_ 202.pdf">Uchwała Nr 202/XLIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/43/uchwala_ 202.pdf">Uchwała Nr 202/XLIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ///uchwala_201.pdf">Uchwała Nr 201/XLII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ///uchwala_201.pdf">Uchwała Nr 201/XLII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// //uchwala_200.pdf">Uchwała Nr 200/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ////zal_199_ 200.pdf">Załącznik do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// //uchwala_200.pdf">Uchwała Nr 200/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ////zal_199_ 200.pdf">Załącznik do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// /uchwala_199.pdf">Uchwała Nr 199/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ////zal_199_ 200.pdf">Załącznik do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// /uchwala_199.pdf">Uchwała Nr 199/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ////zal_199_ 200.pdf">Załącznik do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// uchwala_198.pdf">Uchwała Nr 198/XLI/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// uchwala_198.pdf">Uchwała Nr 198/XLI/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41/uchwala_ 197.pdf">Uchwała Nr 197/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// /////zal_do_ 197_1.pdf">Załącznik do uchwały cz.1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ///zal_197_2.pdf" >Załącznik do uchwały cz.2</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41/uchwala_ 197.pdf">Uchwała Nr 197/XLI/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// /////zal_do_ 197_1.pdf">Załącznik do uchwały cz.1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/41// ///zal_197_2.pdf" >Załącznik do uchwały cz.2</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ///////uchwala_ 196.pdf">Uchwała Nr 196/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ///////uchwala_ 196.pdf">Uchwała Nr 196/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// //////uchwala_ 195.pdf">Uchwała Nr 195/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// //////uchwala_ 195.pdf">Uchwała Nr 195/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// /////uchwala_ 194.pdf">Uchwała Nr 194/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// /////uchwala_ 194.pdf">Uchwała Nr 194/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2014
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2014
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ////uchwala_ 193.pdf">Uchwała Nr 193/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ////uchwala_ 193.pdf">Uchwała Nr 193/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ///uchwala_192.pdf">Uchwała Nr 192/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// ///uchwala_192.pdf">Uchwała Nr 192/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// //uchwala_191.pdf">Uchwała Nr 191/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// //uchwala_191.pdf">Uchwała Nr 191/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// /uchwala_190.pdf">Uchwała Nr 190/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// /uchwala_190.pdf">Uchwała Nr 190/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// uchwala_189.pdf">Uchwała Nr 189/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40// uchwala_189.pdf">Uchwała Nr 189/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/uchwala_ 188.pdf">Uchwała Nr 188/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/uchwala_ 188.pdf">Uchwała Nr 188/XL/2014</a>
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 36/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 36/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ uchwala_187.pdf">Uchwała Nr 187/XL/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ /zal_1_187.xls" >Załącznik nr 1 do uchwały Nr 187/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ uchwala_187.pdf">Uchwała Nr 187/XL/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ /zal_1_187.xls" >Załącznik nr 1 do uchwały Nr 187/XL/2014</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ //zal_2_187.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały Nr 187/XL/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/40/187/ //zal_2_187.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały Nr 187/XL/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// /uchwala_186.pdf">Uchwała Nr 186/XXXIX/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// /uchwala_186.pdf">Uchwała Nr 186/XXXIX/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// uchwala_185.pdf">Uchwała Nr 185/XXXIX/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// uchwala_185.pdf">Uchwała Nr 185/XXXIX/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39/uchwala_ 184.pdf">Uchwała Nr 184/XXXIX/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// //wniosek_gr_ radnych_o_uchylenie_regulaminu_ kr.pdf">Wniosek grupy radnych miasta o uchylenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39/uchwala_ 184.pdf">Uchwała Nr 184/XXXIX/2014</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/39// //wniosek_gr_ radnych_o_uchylenie_regulaminu_ kr.pdf">Wniosek grupy radnych miasta o uchylenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// /uchwala_183.pdf">Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// /uchwala_183.pdf">Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// /uchwala_182_ 1.pdf">Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// /uchwala_182_ 1.pdf">Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// uchwala_181.pdf">Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/38// uchwala_181.pdf">Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 180.pdf">Uchwała Nr 180/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 180.pdf">Uchwała Nr 180/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 179.pdf">Uchwała Nr 179/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 179.pdf">Uchwała Nr 179/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 178.pdf">Uchwała Nr 178/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 178.pdf">Uchwała Nr 178/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 176.pdf">Uchwała Nr 176/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 176.pdf">Uchwała Nr 176/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 177.pdf">Uchwała Nr 177/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 177.pdf">Uchwała Nr 177/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 175.pdf">Uchwała Nr 175/XXXVII/2014</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/37/uchwala_ 175.pdf">Uchwała Nr 175/XXXVII/2014</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// /uchwala_174.pdf">Uchwała Nr 174/XXXVI/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// /uchwala_174.pdf">Uchwała Nr 174/XXXVI/2013</a>
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// uchwala_173_ zit.pdf">Uchwała Nr 173/XXXVI/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// uchwala_173_ zit.pdf">Uchwała Nr 173/XXXVI/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36/uchwala_172_budzet_ miasta_na_2014.pdf">Uchwała Nr 172/XXXVI/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36/uchwala_172_budzet_ miasta_na_2014.pdf">Uchwała Nr 172/XXXVI/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014–2025 - Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym - uchwała Kolegium RIO w Warszawie Nr 2.13.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014–2025 - Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym - uchwała Kolegium RIO w Warszawie Nr 2.13.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// uchwala_171_ wpf_2014_2025.pdf">Uchwała Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// ////zal_1_wpf_ 2014_2025.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// /////zal_2_wpf_ 2014_2025.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36/objasnienia_do_ wpf_2014_2025.pdf" >Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// uchwala_171_ wpf_2014_2025.pdf">Uchwała Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// ////zal_1_wpf_ 2014_2025.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36// /////zal_2_wpf_ 2014_2025.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/36/objasnienia_do_ wpf_2014_2025.pdf" >Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35// /uchwala_170.pdf">Uchwała Nr 170/XXXV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35// /uchwala_170.pdf">Uchwała Nr 170/XXXV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35// uchwala_169.pdf">Uchwała Nr 169/XXXV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35// uchwala_169.pdf">Uchwała Nr 169/XXXV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35/uchwala_168_prog_ ngo_2014.pdf">Uchwała Nr 168/XXXV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/35/uchwala_168_prog_ ngo_2014.pdf">Uchwała Nr 168/XXXV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// ///uchwala_167_ aktualizacja_ strategii.pdf">Uchwała Nr 167/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/strategia_rozwoju_ miasta_ogrodu_ 2013_2015_uchwalona.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 167/XXXIV/2013 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// ///uchwala_167_ aktualizacja_ strategii.pdf">Uchwała Nr 167/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/strategia_rozwoju_ miasta_ogrodu_ 2013_2015_uchwalona.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 167/XXXIV/2013 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// //uchwala_166_ oplata_targowa.pdf">Uchwała Nr 166/XXXIV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// //uchwala_166_ oplata_targowa.pdf">Uchwała Nr 166/XXXIV/2013</a>
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// /uchwala_165_ podatek_od_srodkow_ transportowych.pdf">Uchwała Nr 165/XXXIV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// /uchwala_165_ podatek_od_srodkow_ transportowych.pdf">Uchwała Nr 165/XXXIV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// uchwala_164_ podatek_od_nieruchomosci_ 2014.pdf">Uchwała Nr 164/XXXIV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34// uchwala_164_ podatek_od_nieruchomosci_ 2014.pdf">Uchwała Nr 164/XXXIV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ uchwala_163.doc">Uchwała Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ /zal_1_163.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ //zal_2_163.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163////zal_3_ 163.pdf">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/////zal_4_ 163.pdf">Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163//////zal_ 5_163.pdf">Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ uchwala_163.doc">Uchwała Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ /zal_1_163.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/ //zal_2_163.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163////zal_3_ 163.pdf">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163/////zal_4_ 163.pdf">Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/34/163//////zal_ 5_163.pdf">Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 163/XXXIV/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1502 (ulicy Jana Pawła II w Podkowie Leśnej)
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1502 (ulicy Jana Pawła II w Podkowie Leśnej)
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// /uchwala_162.pdf">Uchwała Nr 162/XXXIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// /uchwala_162.pdf">Uchwała Nr 162/XXXIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// uchwala_161.pdf">Uchwała Nr 161/XXXIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// uchwala_161.pdf">Uchwała Nr 161/XXXIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33/uchwala_ 160.pdf">Uchwała Nr 160/XXXIII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// //zal_1_160.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// ///zal_2_160.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// ////zal_3_160.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// /////zal_4_160.pdf" >Załącznik nr 4 do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33/uchwala_ 160.pdf">Uchwała Nr 160/XXXIII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// //zal_1_160.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// ///zal_2_160.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// ////zal_3_160.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/33// /////zal_4_160.pdf" >Załącznik nr 4 do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: UCHWAŁA NR 159/XXXII/2013 Bez zmian: UCHWAŁA NR 159/XXXII/2013
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Bez zmian: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 Bez zmian: Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391
Bez zmian: z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: § 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. Bez zmian: § 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna otrzymuje brzmienie: Bez zmian: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna otrzymuje brzmienie:
Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.” Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: do uchwały Nr 159/XXXII/2013 Bez zmian: do uchwały Nr 159/XXXII/2013
Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Bez zmian: z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Bez zmian: na terenie Miasta Podkowa Leśna Bez zmian: na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: § 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. Bez zmian: § 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna przyjęto w brzmieniu: Bez zmian: w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna przyjęto w brzmieniu:
Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.”. Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.”.
Bez zmian: Jednak w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazaną w dniu 26 czerwca 2013 r. dotyczącą technicznej niemożności opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednim terminie i jej wejściem w życie przed dniem 1 lipca 2013 r. wnosi się, by § 4. otrzymał brzmienie: Bez zmian: Jednak w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazaną w dniu 26 czerwca 2013 r. dotyczącą technicznej niemożności opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednim terminie i jej wejściem w życie przed dniem 1 lipca 2013 r. wnosi się, by § 4. otrzymał brzmienie:
Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”. Bez zmian: „Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: UCHWAŁA NR 158/XXXII/2013 Bez zmian: UCHWAŁA NR 158/XXXII/2013
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku
Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia
Bez zmian: 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna - Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: W § 1 uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zmienionej uchwałą nr 16/IV/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i uchwałą nr 105/XX/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany: Bez zmian: W § 1 uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zmienionej uchwałą nr 16/IV/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i uchwałą nr 105/XX/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:
Bez zmian: 1. § 1 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie: Bez zmian: 1. § 1 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:
Bez zmian: „do Komisji Rewizyjnej: Bez zmian: „do Komisji Rewizyjnej:
Bez zmian: Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.” Bez zmian: Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.”
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Pozostałe zapisy uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian. Bez zmian: Pozostałe zapisy uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 158/XXXII/2013 Bez zmian: do uchwały Nr 158/XXXII/2013
Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia Bez zmian: do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia
Bez zmian: 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej związane są z rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza Bez zmian: Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej związane są z rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza
Bez zmian: z członkostwa w tej Komisji. Bez zmian: z członkostwa w tej Komisji.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32// /uchwala_157.pdf">Uchwała Nr 157/XXXII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32/obwieszczenie_ do_uchwaly_157_na_www.pdf" >Obwieszczenie Nr 1/2013 załącznik do uchwały Nr 157/XXXII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32// t_j_regulaminu_ utrzymania_czystosci.pdf">Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - tekst jednolity załącznik do obwieszczenia Nr 1/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32// /uchwala_157.pdf">Uchwała Nr 157/XXXII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32/obwieszczenie_ do_uchwaly_157_na_www.pdf" >Obwieszczenie Nr 1/2013 załącznik do uchwały Nr 157/XXXII/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/32// t_j_regulaminu_ utrzymania_czystosci.pdf">Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - tekst jednolity załącznik do obwieszczenia Nr 1/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”
Bez zmian: UCHWAŁA NR 156/XXXII/2013 Bez zmian: UCHWAŁA NR 156/XXXII/2013
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku
Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły” Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”
Bez zmian: podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM Bez zmian: podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM
Bez zmian: Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych terminów Rada Miasta uchwala: Bez zmian: Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych terminów Rada Miasta uchwala:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: 1. Wprowadzenie w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej Bez zmian: 1. Wprowadzenie w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
Bez zmian: z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły. Audyt dotyczy okresu od 2007 roku do czerwca 2013 roku. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej, wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w mieście. Zakres audytu obejmuje ocenę pod względem organizacyjnym zgodności procedur realizacji inwestycji, począwszy od etapu planowania i projektowania, z przyjętymi założeniami oraz wymogami prawa. Bez zmian: z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły. Audyt dotyczy okresu od 2007 roku do czerwca 2013 roku. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej, wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w mieście. Zakres audytu obejmuje ocenę pod względem organizacyjnym zgodności procedur realizacji inwestycji, począwszy od etapu planowania i projektowania, z przyjętymi założeniami oraz wymogami prawa.
Bez zmian: Cel i zakres zadania mają być osiągnięte przez niezależną i obiektywną i ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej poprzez audytora wyłonionego zgodnie Bez zmian: Cel i zakres zadania mają być osiągnięte przez niezależną i obiektywną i ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej poprzez audytora wyłonionego zgodnie
Bez zmian: z obowiązującymi przepisami. Kryteria wyboru audytora Rada Miasta przedstawi Burmistrzowi do dnia 15.09.2013 roku. Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający ocenę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz wnioski i zalecenia. Rekomendacje i zalecenia audytorskie zostaną wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania inwestycjami przez UM Podkowa Leśna. Bez zmian: z obowiązującymi przepisami. Kryteria wyboru audytora Rada Miasta przedstawi Burmistrzowi do dnia 15.09.2013 roku. Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający ocenę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz wnioski i zalecenia. Rekomendacje i zalecenia audytorskie zostaną wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania inwestycjami przez UM Podkowa Leśna.
Bez zmian: 2. Źródło finansowania z budżetu miasta kosztów audytu wskaże KR, jako wiodąca Bez zmian: 2. Źródło finansowania z budżetu miasta kosztów audytu wskaże KR, jako wiodąca
Bez zmian: w kwestii kontroli, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bez zmian: w kwestii kontroli, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Bez zmian: za 1-sze półrocze 2013 roku w porozumieniu z Komisją BFiI oraz Burmistrzem Miasta. Bez zmian: za 1-sze półrocze 2013 roku w porozumieniu z Komisją BFiI oraz Burmistrzem Miasta.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 156/XXXII/2013 Bez zmian: do uchwały Nr 156/XXXII/2013
Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły” Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”
Bez zmian: Na XXXI sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko Bez zmian: Na XXXI sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko
Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej Bez zmian: w sprawie wprowadzenia w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
Bez zmian: z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”. Bez zmian: z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Bez zmian: Rada Miasta przyjęła to Stanowisko w głosowaniu imiennym stosunkiem głosów 8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących. Bez zmian: Rada Miasta przyjęła to Stanowisko w głosowaniu imiennym stosunkiem głosów 8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących.
Bez zmian: Na posiedzeniu w dniu 19.06.2013 roku Komisja Rewizyjna, jako wiodąca w kwestiach kontroli, podjęła zgodnie ze Statutem Miasta inicjatywę uchwałodawczą i przygotowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przedmiotowego audytu. W treści przedłożonego projektu uchwały Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do zapisów przyjętego przez Radę Miasta Stanowiska. Bez zmian: Na posiedzeniu w dniu 19.06.2013 roku Komisja Rewizyjna, jako wiodąca w kwestiach kontroli, podjęła zgodnie ze Statutem Miasta inicjatywę uchwałodawczą i przygotowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przedmiotowego audytu. W treści przedłożonego projektu uchwały Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do zapisów przyjętego przez Radę Miasta Stanowiska.
Bez zmian: Komisja sformułowała także nieujęty w Stanowisku zapis dotyczący zakresu audytu Bez zmian: Komisja sformułowała także nieujęty w Stanowisku zapis dotyczący zakresu audytu
Bez zmian: (w tekście projektu uchwały zaznaczony na czerwono) i wnosi poprzez Pana Przewodniczącego Rady Miasta do komisji merytorycznych o jego przedyskutowanie, ewentualne uzupełnienia i zaopiniowanie. Komisja proponuje, aby treść tego zapisu została ostatecznie przyjęta na sesji Rady Miasta . Bez zmian: (w tekście projektu uchwały zaznaczony na czerwono) i wnosi poprzez Pana Przewodniczącego Rady Miasta do komisji merytorycznych o jego przedyskutowanie, ewentualne uzupełnienia i zaopiniowanie. Komisja proponuje, aby treść tego zapisu została ostatecznie przyjęta na sesji Rady Miasta .
Bez zmian: Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie audytu przyjęła jednogłośnie, 4 za. Bez zmian: Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie audytu przyjęła jednogłośnie, 4 za.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: UCHWAŁA NR 155/XXXII/2013 Bez zmian: UCHWAŁA NR 155/XXXII/2013
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku
Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Bez zmian: po zapoznaniu się z: Bez zmian: po zapoznaniu się z:
Bez zmian: 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok Bez zmian: 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: 2. sprawozdaniem finansowym za 2012 rok; Bez zmian: 2. sprawozdaniem finansowym za 2012 rok;
Bez zmian: 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie; Bez zmian: 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
Bez zmian: 4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej; Bez zmian: 4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej;
Bez zmian: 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Bez zmian: 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok. Bez zmian: Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 155/XXXII/2013 Bez zmian: do uchwały Nr 155/XXXII/2013
Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok Bez zmian: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bez zmian: Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Bez zmian: (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia Bez zmian: (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
Bez zmian: lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy Bez zmian: lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy
Bez zmian: do wyłącznej właściwości rady gminy. Bez zmian: do wyłącznej właściwości rady gminy.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: UCHWAŁA NR 154/XXXII/2013 Bez zmian: UCHWAŁA NR 154/XXXII/2013
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku Bez zmian: z dnia 27 czerwca 2013 roku
Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Bez zmian: wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok Bez zmian: wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
Bez zmian: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok. Bez zmian: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 154/XXXII/2013 Bez zmian: do uchwały Nr 154/XXXII/2013
Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r. Bez zmian: Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r.
Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Bez zmian: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Bez zmian: wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok Bez zmian: wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
Bez zmian: Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Bez zmian: Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Bez zmian: (t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy Bez zmian: (t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
Bez zmian: z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Bez zmian: z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowy Leśnej Bez zmian: Podkowy Leśnej
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Jarosław Chrzanowski Bez zmian: Jarosław Chrzanowski
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/31/uchwala_ 153_terminy_ oplat_za_odpady.pdf">Uchwała Nr 153/XXXI/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/31/uchwala_ 153_terminy_ oplat_za_odpady.pdf">Uchwała Nr 153/XXXI/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///////uchwala_ 152_sluzebnosc_ przesylu_gazownia.pdf">Uchwała Nr 152/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///////uchwala_ 152_sluzebnosc_ przesylu_gazownia.pdf">Uchwała Nr 152/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_151_ do_wsa_skarga_ zredagowany.pdf">Uchwała Nr 151/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik_ do_uchwaly_151_ zredagowany- 1_zredagowany.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 151/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_151_ do_wsa_skarga_ zredagowany.pdf">Uchwała Nr 151/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/zalacznik_ do_uchwaly_151_ zredagowany- 1_zredagowany.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 151/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /////uchwala_ 150_pelnomocnictwo.pdf">Uchwała Nr 150/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /////uchwala_ 150_pelnomocnictwo.pdf">Uchwała Nr 150/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ////uchwala_ 149_zm_141_regulaminu_ smieciowego.pdf">Uchwała Nr 149/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ////uchwala_ 149_zm_141_regulaminu_ smieciowego.pdf">Uchwała Nr 149/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///uchwala_148_ taryfy_za_wode.pdf">Uchwała Nr 148/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///uchwala_148_ taryfy_za_wode.pdf">Uchwała Nr 148/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //uchwala_147_ program_wsparcia_ rodziny.pdf">Uchwała Nr 147/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //uchwala_147_ program_wsparcia_ rodziny.pdf">Uchwała Nr 147/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /uchwala_146_ program_zapobiegania_ bezdomnosci_ zwiarzat.pdf">Uchwała Nr 146/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /uchwala_146_ program_zapobiegania_ bezdomnosci_ zwiarzat.pdf">Uchwała Nr 146/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park &amp; Ride”
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park &amp; Ride”
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// uchwala_145_ park_and_ride_ partycypacja_ w_kosztach.pdf">Uchwała Nr 145/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// uchwala_145_ park_and_ride_ partycypacja_ w_kosztach.pdf">Uchwała Nr 145/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /uchwala_144.pdf">Uchwała Nr 144/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///////////zal_ 1_144.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// /zal_2_144.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// //zal_3_144.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// /uchwala_144.pdf">Uchwała Nr 144/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ///////////zal_ 1_144.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// /zal_2_144.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// //zal_3_144.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29/uchwal_ 143.pdf">Uchwała Nr 143/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////zal_ 1_143.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// zal_2_143.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29/uchwal_ 143.pdf">Uchwała Nr 143/XXIX/2013</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////zal_ 1_143.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// //////////// zal_2_143.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29/uchwala_142_dot_ pto.pdf">Uchwała Nr 142/XXIX/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29/uchwala_142_dot_ pto.pdf">Uchwała Nr 142/XXIX/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - ZMIENIONA uchwałą Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r. - TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą Nr 157/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - ZMIENIONA uchwałą Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r. - TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą Nr 157/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r.
Bez zmian: Uchwała Nr 157/XXXII/2013 - znajduje się wyżej Bez zmian: Uchwała Nr 157/XXXII/2013 - znajduje się wyżej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ////uchwala_ 149_zm_141_regulaminu_ smieciowego.pdf">Uchwała Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/29// ////uchwala_ 149_zm_141_regulaminu_ smieciowego.pdf">Uchwała Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28// //////uchwala_ 141_regulamin_utrzymania_ czystosci_i_porzadku_ w_gminie.pdf">Uchwała Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28// //////uchwala_ 141_regulamin_utrzymania_ czystosci_i_porzadku_ w_gminie.pdf">Uchwała Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_140_zm_ w_dietach.pdf">Uchwała Nr 140/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_140_zm_ w_dietach.pdf">Uchwała Nr 140/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_139_dof_ studia_nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 139/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_139_dof_ studia_nauczycieli.pdf">Uchwała Nr 139/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_138_plan_ pracy_komisji_ doraznej.pdf">Uchwała Nr 138/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_138_plan_ pracy_komisji_ doraznej.pdf">Uchwała Nr 138/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_137_plan_ pracy_kkosiss_ na_2013.pdf">Uchwała Nr 137/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_137_plan_ pracy_kkosiss_ na_2013.pdf">Uchwała Nr 137/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_136_plan_ pracy_klpbios_ na_2013.pdf">Uchwała Nr 136/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_136_plan_ pracy_klpbios_ na_2013.pdf">Uchwała Nr 136/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_135_plan_ pracy_kbfii_na_ 2013.pdf">Uchwała Nr 135/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_135_plan_ pracy_kbfii_na_ 2013.pdf">Uchwała Nr 135/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_134_plan_ pracy_kr_na_2013.pdf">Uchwała Nr 134/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/uchwala_134_plan_ pracy_kr_na_2013.pdf">Uchwała Nr 134/XXVIII/2013</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ uchwala_133.pdf">Uchwała Nr 133/XXVIII/2013</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ uchwala_133.pdf">Uchwała Nr 133/XXVIII/2013</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_1_133.pdf" >Załącznik nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_2_133.pdf" >Załącznik nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_3_133.pdf" >Załącznik nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_4_133.pdf" >Załącznik nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_1_133.pdf" >Załącznik nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_2_133.pdf" >Załącznik nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_3_133.pdf" >Załącznik nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/28/133/ zal_4_133.pdf" >Załącznik nr 4</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// //uchwala_132_ sposob_zakres_ swiadczenia_ uslug_w_zakresie_odbierania_ odpadow.pdf">Uchwała Nr 132/XXVI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// //uchwala_132_ sposob_zakres_ swiadczenia_ uslug_w_zakresie_odbierania_ odpadow.pdf">Uchwała Nr 132/XXVI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna - STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// /uchwala_131_ regulamin_utrzymania_czystosci_ w_gminie.pdf">Uchwała Nr 131/XXVI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// /uchwala_131_ regulamin_utrzymania_czystosci_ w_gminie.pdf">Uchwała Nr 131/XXVI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// /uchwala_130_ budzet_miasta_ na_2013_rok.pdf">Uchwała Nr 130/XXVI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// /uchwala_130_ budzet_miasta_ na_2013_rok.pdf">Uchwała Nr 130/XXVI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// uchwala_129_ wpf_2013_2025.pdf">Uchwała Nr 129/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// ///zal_1_do_ uchwaly_129.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// ////zal_2_do_ uchwaly_129.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/XXVI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// uchwala_129_ wpf_2013_2025.pdf">Uchwała Nr 129/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// ///zal_1_do_ uchwaly_129.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/26// ////zal_2_do_ uchwaly_129.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/XXVI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ////////uchwala_ 128.pdf">Uchwała Nr 128/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////////// zalacznik_do_ 128_deklaracja.pdf" >Załącznik do uchwały - Deklaracja</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ////////uchwala_ 128.pdf">Uchwała Nr 128/XXVI/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////////// zalacznik_do_ 128_deklaracja.pdf" >Załącznik do uchwały - Deklaracja</a>
Bez zmian: STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ NR 156/XXVII/2016 Z 13 LIPCA 2016 R. Bez zmian: STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ NR 156/XXVII/2016 Z 13 LIPCA 2016 R.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///////uchwala_ 127.pdf">Uchwała Nr 127/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///////uchwala_ 127.pdf">Uchwała Nr 127/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////uchwala_ 126_metoda_i_ oplata_za_odpady.pdf">Uchwała Nr 126/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////uchwala_ 126_metoda_i_ oplata_za_odpady.pdf">Uchwała Nr 126/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////uchwala_ 125_oplata_targowa.pdf">Uchwała Nr 125/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //////uchwala_ 125_oplata_targowa.pdf">Uchwała Nr 125/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ////uchwala_ 124_podatek_transportowy_ 2013.pdf">Uchwała Nr 124/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ////uchwala_ 124_podatek_transportowy_ 2013.pdf">Uchwała Nr 124/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///uchwala_123_ podatek_od_nieruchomosci_ 2013.pdf">Uchwała Nr 123/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///uchwala_123_ podatek_od_nieruchomosci_ 2013.pdf">Uchwała Nr 123/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //uchwala_122.pdf">Uchwała Nr 122/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// //uchwala_122.pdf">Uchwała Nr 122/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// /uchwala_121.pdf">Uchwała Nr 121/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// /uchwala_121.pdf">Uchwała Nr 121/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25/uchwala_ 120.doc">Uchwała Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// /////////zal_ 1_120.pdf">Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// uchwala_120.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///////////zal_ 3_4_5_120.pdf" >Załącznik Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25/uchwala_ 120.doc">Uchwała Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// /////////zal_ 1_120.pdf">Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// uchwala_120.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/25// ///////////zal_ 3_4_5_120.pdf" >Załącznik Nr 3, 4 i 5 do uchwały Nr 120/XXV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24// /uchwala_119_ najem_koscielna.pdf">Uchwała Nr 119/XXIV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24// /uchwala_119_ najem_koscielna.pdf">Uchwała Nr 119/XXIV/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24// uchwala_118_ obwody_wyborcze.pdf">Uchwała Nr 118/XXIV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24// uchwala_118_ obwody_wyborcze.pdf">Uchwała Nr 118/XXIV/2012</a>
Bez zmian: Zmieniona uchwałą Nr 276/XLII/2017 z 30.11.2017 r. Bez zmian: Zmieniona uchwałą Nr 276/XLII/2017 z 30.11.2017 r.
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 298/XLIV/2018 z 20.03.2018 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 298/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24/uchwala_117_okregi_ wyborcze.pdf">Uchwała Nr 117/XXIV/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/24/uchwala_117_okregi_ wyborcze.pdf">Uchwała Nr 117/XXIV/2012</a>
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 297/XLIV/2018 z 20.03.2018 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 297/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Stanowisko

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa
 Bez zmian:

"Stanowisko

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa
Bez zmian: STANOWISKO NR 3/2012 Bez zmian: STANOWISKO NR 3/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 27 września 2012 r. Bez zmian: z dnia 27 września 2012 r.
Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa Bez zmian: w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa
Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia: Bez zmian: Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania Bez zmian: Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji – uznaje, że willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę. Bez zmian: i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji – uznaje, że willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ///uchwala_116_ plan_nadzoru_ zlobki.pdf">Uchwała Nr 116/XXIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ///uchwala_116_ plan_nadzoru_ zlobki.pdf">Uchwała Nr 116/XXIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// //uchwala_115_ zalozenia_zaopatrzenia_ energia.pdf">Uchwała Nr 115/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ////zal_1_115.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 115/XXIII/2012 Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// //uchwala_115_ zalozenia_zaopatrzenia_ energia.pdf">Uchwała Nr 115/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ////zal_1_115.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 115/XXIII/2012 Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// /uchwala_114.pdf">Uchwała Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ///zal_1_u_114.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// /////zal_2_u_ 114.pdf">Załącznik nr 2 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// //////zal_3_ u_114.pdf">Załącznik nr 3 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// /uchwala_114.pdf">Uchwała Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// ///zal_1_u_114.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// /////zal_2_u_ 114.pdf">Załącznik nr 2 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/23// //////zal_3_ u_114.pdf">Załącznik nr 3 do uchwały Nr 114/XXIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/22/uchwala_ 113.pdf">Uchwała Nr 113/XXII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/22/uchwala_ 113.pdf">Uchwała Nr 113/XXII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 Bez zmian: UCHWAŁA NR 112/XXII/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 24 lipca 2012 r. Bez zmian: z dnia 24 lipca 2012 r.
Bez zmian: w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady Bez zmian: w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady
Bez zmian: dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Bez zmian: oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Na przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej powołuje się radną Annę Łukasiewicz. Bez zmian: Na przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej powołuje się radną Annę Łukasiewicz.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: W związku z powołaniem przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w dniu 28 czerwca 2012 r. Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej (uchwała nr 109/XXI/2012) radni wybierają przewodniczącego Bez zmian: W związku z powołaniem przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w dniu 28 czerwca 2012 r. Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej (uchwała nr 109/XXI/2012) radni wybierają przewodniczącego
Bez zmian: ze składu osobowego niniejszej Komisji. Wybór przewodniczącego pozwoli rozpocząć prace Komisji. Bez zmian: ze składu osobowego niniejszej Komisji. Wybór przewodniczącego pozwoli rozpocząć prace Komisji.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: UCHWAŁA NR 111/XXII/2012 Bez zmian: UCHWAŁA NR 111/XXII/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 24 lipca 2012 r. Bez zmian: z dnia 24 lipca 2012 r.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Bez zmian: Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Bez zmian: o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Bez zmian: oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: (zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: W uchwale nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany: Bez zmian: W uchwale nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:
Bez zmian: § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Bez zmian: § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Bez zmian: „Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Helena Skowron,” Bez zmian: „Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Helena Skowron,”
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Pozostałe zapisy uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian. Bez zmian: Pozostałe zapisy uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: W związku z rezygnacją radnej Aliny Stenckiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji. Bez zmian: W związku z rezygnacją radnej Aliny Stenckiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji.
Bez zmian: Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji. Bez zmian: Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Stanowisko

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa
 Bez zmian:

"Stanowisko

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21/stanowisko_zespol_ doradczy_jukawa.pdf">Stanowisko Rady Miasta</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21/stanowisko_zespol_ doradczy_jukawa.pdf">Stanowisko Rady Miasta</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ////uchwala_ 110.pdf">Uchwała Nr 110/XXI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ////uchwala_ 110.pdf">Uchwała Nr 110/XXI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ///uchwala_109.pdf">Uchwała Nr 109/XXI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ///uchwala_109.pdf">Uchwała Nr 109/XXI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// //uchwala_108.pdf" >Uchwała</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// /////zal_1.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// //////zal_2.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ///////zal_3.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// //uchwala_108.pdf" >Uchwała</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// /////zal_1.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// //////zal_2.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// ///////zal_3.pdf" >Załącznik nr 3 do uchwały</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// /uchwala_107.pdf">Uchwała Nr 107/XXI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// /uchwala_107.pdf">Uchwała Nr 107/XXI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// uchwala_106.pdf">Uchwała Nr 106/XXI/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/21// uchwala_106.pdf">Uchwała Nr 106/XXI/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// ////uchwala_ 105.pdf">Uchwała Nr 105/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// ////uchwala_ 105.pdf">Uchwała Nr 105/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 Bez zmian:

"Uchwała

sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// ///uchwala_104.pdf">Uchwała Nr 104/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// ///uchwala_104.pdf">Uchwała Nr 104/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// //uchwala_103.pdf">Uchwała Nr 103/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// //uchwala_103.pdf">Uchwała Nr 103/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// /uchwala_102.pdf">Uchwała Nr 102/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// /uchwala_102.pdf">Uchwała Nr 102/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// uchwala_101.pdf">Uchwała Nr 101/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// uchwala_101.pdf">Uchwała Nr 101/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej - UCHWAŁA UCHYLONA - rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej - Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 21.264.2012 z dnia 16 października 2012 r.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej - UCHWAŁA UCHYLONA - rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej - Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 21.264.2012 z dnia 16 października 2012 r.
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// /////uchwala_ 99.pdf">Uchwała Nr 99/XX/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/20// /////uchwala_ 99.pdf">Uchwała Nr 99/XX/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_98_ zanonimizowana_ zredagowany.pdf">Uchwała Nr 98/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_98_ zanonimizowana_ zredagowany.pdf">Uchwała Nr 98/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// /////uchwala_ 97.pdf">Uchwała Nr 97/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// /////uchwala_ 97.pdf">Uchwała Nr 97/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// ////uchwala_ 96.pdf">Uchwała Nr 96/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// ////uchwala_ 96.pdf">Uchwała Nr 96/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// ///uchwala_95.pdf">Uchwała Nr 95/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// ///uchwala_95.pdf">Uchwała Nr 95/XVIII/2012</a>
Skasowano: Zmieniona uchwałami Nr 16/II/2018 z 29.11.2018 r. i Nr 77/VIII/2019 z 27.06.2019 r.  Dodano: Zmieniona uchwałami Nr 16/II/2018 z 29.11.2018 r., Nr 77/VIII/2019 z 27.06.2019 r. i Nr 322/XLII/2022 r. z 08.09.2022 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// //uchwala_94.pdf">Uchwała Nr 94/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// //uchwala_94.pdf">Uchwała Nr 94/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// /uchwala_93.pdf">Uchwała Nr 93/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// /uchwala_93.pdf">Uchwała Nr 93/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// uchwala_92.pdf">Uchwała Nr 92/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18// uchwala_92.pdf">Uchwała Nr 92/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18/uchwala_ 91.pdf">Uchwała Nr 91/XVIII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/18/uchwala_ 91.pdf">Uchwała Nr 91/XVIII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17// ///////uchwala_ 90_plan_kkosiss.pdf">Uchwała Nr 90/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17// ////////zal_ 1_plan_pracy_ kkosiss_2012.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 90/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17// ///////uchwala_ 90_plan_kkosiss.pdf">Uchwała Nr 90/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17// ////////zal_ 1_plan_pracy_ kkosiss_2012.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 90/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81/ uchwala_81.pdf">Uchwała Nr 81/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81//zal_1_do_ uchwaly_81.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 81/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81///zal_2_do_ uchwaly_81_wpf.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 81/XVII/2012</a>
 Bez zmian:

"Uchwała

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81/ uchwala_81.pdf">Uchwała Nr 81/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81//zal_1_do_ uchwaly_81.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 81/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/81///zal_2_do_ uchwaly_81_wpf.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 81/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_89_plan_ klpbios.pdf">Uchwała Nr 89/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_89_plan_ klpbios.pdf">Uchwała Nr 89/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_88_plan_ kbfii.pdf">Uchwała Nr 88/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_88_plan_ kbfii.pdf">Uchwała Nr 88/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_87_plan_ kr.pdf">Uchwała Nr 87/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_87_plan_ kr.pdf">Uchwała Nr 87/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 86/XVII/2012 Bez zmian: UCHWAŁA NR 86/XVII/2012
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 9 lutego 2012 r. Bez zmian: z dnia 9 lutego 2012 r.
Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Bez zmian: w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy
Bez zmian: z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Powołuje się 5 osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w mieście Podkowie Leśnej. Bez zmian: Powołuje się 5 osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w mieście Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1: Bez zmian: Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1:
Bez zmian: 1. Jarosław Chrzanowski Bez zmian: 1. Jarosław Chrzanowski
Bez zmian: 2. Helena Skowron Bez zmian: 2. Helena Skowron
Bez zmian: 3. Tadeusz Jastrzębski Bez zmian: 3. Tadeusz Jastrzębski
Bez zmian: 4. Małgorzata Wdowiak-Wojtków Bez zmian: 4. Małgorzata Wdowiak-Wojtków
Bez zmian: 5. Radosław Milczak Bez zmian: 5. Radosław Milczak
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona. Bez zmian: Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p>
Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 38/X/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 38/X/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Bez zmian: do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Bez zmian: W związku z podejmowanymi działaniami porządkującymi stan prawny nieruchomości na terenie gminy, a być może pozyskania nowych terenów w zasobie miasta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) wymagane jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania komunalizacji. Bez zmian: W związku z podejmowanymi działaniami porządkującymi stan prawny nieruchomości na terenie gminy, a być może pozyskania nowych terenów w zasobie miasta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) wymagane jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania komunalizacji.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_85_ zanonimizowana- 1_zredagowany.pdf">Uchwała Nr 85/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/uchwala_85_ zanonimizowana- 1_zredagowany.pdf">Uchwała Nr 85/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_ 84.pdf">Uchwała Nr 84/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_ 84.pdf">Uchwała Nr 84/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_ 83.pdf">Uchwała Nr 83/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/uchwala_ 83.pdf">Uchwała Nr 83/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ uchwala_82.pdf">Uchwała Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ /zal_1_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ //zal_2_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ ///zal_3_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/////zal_4_ uchwal_82.pdf" >Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82//////zal_5_ uchwala_82.pdf" >Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ uchwala_82.pdf">Uchwała Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ /zal_1_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ //zal_2_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/ ///zal_3_uchwala_ 82.pdf">Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82/////zal_4_ uchwal_82.pdf" >Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/17/82//////zal_5_ uchwala_82.pdf" >Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 82/XVII/2012</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// /uchwala_80.pdf">Uchwała Nr 80/XVI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// /uchwala_80.pdf">Uchwała Nr 80/XVI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// uchwala_79_budzet_ miasta_na_2012_ rok.pdf">Uchwała Nr 79/XVI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// uchwala_79_budzet_ miasta_na_2012_ rok.pdf">Uchwała Nr 79/XVI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16/uchwala_78_wpf_ 2012_2025.pdf">Uchwała Nr 78/XVI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// //zal_1_do_78_ wpf_2012_2015.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/XVI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// ///zal_2_do_ 78_wpf_2012_2025.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/XVI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16/uchwala_78_wpf_ 2012_2025.pdf">Uchwała Nr 78/XVI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// //zal_1_do_78_ wpf_2012_2015.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/XVI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/16// ///zal_2_do_ 78_wpf_2012_2025.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/XVI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// //uchwala_77_ zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 77/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// //uchwala_77_ zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 77/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Bez zmian: <h3>Uchwała</h3> Bez zmian: <h3>Uchwała</h3>
Bez zmian: UCHWAŁA NR 76/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 76/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska Bez zmian: w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska
Bez zmian: dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”. Bez zmian: dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18 ust. 1, w zw. z art. 14 Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18 ust. 1, w zw. z art. 14
Bez zmian: i art. 17 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Bez zmian: i art. 17 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Bez zmian: (t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: (t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Uchwala się gminny „Program ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Bez zmian: Uchwala się gminny „Program ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: Uzasadnienie Bez zmian: Uzasadnienie
Bez zmian: do uchwały Nr 76/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Bez zmian: do uchwały Nr 76/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Bez zmian: w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
Bez zmian: dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”. Bez zmian: dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Bez zmian: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowy Leśnej opracowano zgodnie Bez zmian: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowy Leśnej opracowano zgodnie
Bez zmian: z zapisami działu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska Bez zmian: z zapisami działu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo Ochrony Środowiska
Bez zmian: (Dz. U. Nr 62 poz. 527 z pózn. zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska w sprawie sporządzania Programów Ochrony Środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym. Bez zmian: (Dz. U. Nr 62 poz. 527 z pózn. zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska w sprawie sporządzania Programów Ochrony Środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Bez zmian: Prawny obowiązek opracowania gminnych programów ochrony środowiska (gminnych polityk ekologicznych) wprowadziła norma prawna zawarta w ww. ustawie Prawo ochrony środowiska. Norma ta, zawarta w art. 17.1 stwierdza, że: „... organ wykonawczy (...) gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza (...) gminne programy ochrony środowiska...”. Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna gminy powinna określać między innymi: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. Bez zmian: Prawny obowiązek opracowania gminnych programów ochrony środowiska (gminnych polityk ekologicznych) wprowadziła norma prawna zawarta w ww. ustawie Prawo ochrony środowiska. Norma ta, zawarta w art. 17.1 stwierdza, że: „... organ wykonawczy (...) gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza (...) gminne programy ochrony środowiska...”. Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna gminy powinna określać między innymi: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Bez zmian: Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata. Bez zmian: Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata.
Bez zmian: Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt gminnego POŚ jest opiniowany przez organ wykonawczy powiatu, na terenie, którego znajduje się dana gmina (art. 17 ust. 2). Bez zmian: Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt gminnego POŚ jest opiniowany przez organ wykonawczy powiatu, na terenie, którego znajduje się dana gmina (art. 17 ust. 2).
Bez zmian: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 Bez zmian: Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014
Bez zmian: z perspektywą do 2018 r. dla Miasta został poddany konsultacjom społecznym w terminie Bez zmian: z perspektywą do 2018 r. dla Miasta został poddany konsultacjom społecznym w terminie
Bez zmian: od 19 października do 10 listopada 2011 r. na zasadach i w trybie określonych w ustawie Bez zmian: od 19 października do 10 listopada 2011 r. na zasadach i w trybie określonych w ustawie
Bez zmian: z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), tzw. ustawy ocenowej. Bez zmian: z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), tzw. ustawy ocenowej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/projekty/15/ ////pos.pdf">GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 ROKU</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/projekty/15/ ////pos.pdf">GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 ROKU</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/projekty/15/ /////raport_ z_realizacji_ POS_do_2013.pdf"> Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres do 2013 roku</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/projekty/15/ /////raport_ z_realizacji_ POS_do_2013.pdf"> Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres do 2013 roku</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/program_ochrony_ srodowiska_zal_ 76.pdf">Załącznik do uchwały Nr 76/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/program_ochrony_ srodowiska_zal_ 76.pdf">Załącznik do uchwały Nr 76/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// /uchwala_75_zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 75/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// /uchwala_75_zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 75/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 73/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 73/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bez zmian: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 „g” i „f” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 „g” i „f” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Bez zmian: (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, Bez zmian: (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
Bez zmian: co następuje: Bez zmian: co następuje:
Bez zmian: § 1 Bez zmian: § 1
Bez zmian: Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego Bez zmian: Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Bez zmian: w Podkowie Leśnej oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik nr 1 Bez zmian: w Podkowie Leśnej oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik nr 1
Bez zmian: do niniejszej uchwały. Bez zmian: do niniejszej uchwały.
Bez zmian: § 2 Bez zmian: § 2
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Bez zmian: do uchwały Nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
Bez zmian: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur Bez zmian: w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
Bez zmian: na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bez zmian: na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Bez zmian: Na wniosek organizacji pozarządowych Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej może powołać Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta w drodze uchwały określa tryb powoływania członków oraz tryb Bez zmian: Na wniosek organizacji pozarządowych Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej może powołać Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta w drodze uchwały określa tryb powoływania członków oraz tryb
Bez zmian: i organizację działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, Bez zmian: i organizację działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
Bez zmian: o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady. Bez zmian: o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.
Bez zmian: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy Bez zmian: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy
Bez zmian: i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej Bez zmian: i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
Bez zmian: a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań Bez zmian: a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
Bez zmian: do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz Bez zmian: do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz
Bez zmian: w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. Bez zmian: w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Bez zmian: <h3>Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.</h3> Bez zmian: <h3>Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.</h3>
Bez zmian: Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej Bez zmian: Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych Bez zmian: Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
Bez zmian: w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego Bez zmian: w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
Bez zmian: i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie miasta Podkowa Leśna. Bez zmian: i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie miasta Podkowa Leśna.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Do zadań Rady należy w szczególności: Bez zmian: Do zadań Rady należy w szczególności:
Bez zmian: 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta; Bez zmian: 1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
Bez zmian: 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy Bez zmian: 2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy
Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
Bez zmian: 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy; Bez zmian: 3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
Bez zmian: 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; Bez zmian: 4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
Bez zmian: 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych. Bez zmian: 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nieprzedstawienie opinii Bez zmian: Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nieprzedstawienie opinii
Bez zmian: w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Bez zmian: w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta i przedstawiciele Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta stanowią co najmniej połowę członków Rady. Bez zmian: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta i przedstawiciele Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta stanowią co najmniej połowę członków Rady.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p>
Bez zmian: Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, z tym że: Bez zmian: Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, z tym że:
Bez zmian: a) przedstawicieli Rady Miasta wskazuje ze swego grona Rada Miasta, Bez zmian: a) przedstawicieli Rady Miasta wskazuje ze swego grona Rada Miasta,
Bez zmian: b) przedstawicieli Burmistrza Miasta wskazuje Burmistrz, Bez zmian: b) przedstawicieli Burmistrza Miasta wskazuje Burmistrz,
Bez zmian: c) powołanie członków rady reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub pomioty. Bez zmian: c) powołanie członków rady reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub pomioty.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p>
Bez zmian: Kadencja Rady trwa dwa lata. Bez zmian: Kadencja Rady trwa dwa lata.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 7</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 7</p>
Bez zmian: 1. Rada w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Bez zmian: 1. Rada w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
Bez zmian: 2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady. Bez zmian: 2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady.
Bez zmian: 3. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jakich powołanie. Bez zmian: 3. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jakich powołanie.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 8</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 8</p>
Bez zmian: Rada obraduje na posiedzeniach. Bez zmian: Rada obraduje na posiedzeniach.
Bez zmian: 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub na wniosek Bez zmian: 1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub na wniosek
Bez zmian: co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: 2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku. Bez zmian: 2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
Bez zmian: 3. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący. Bez zmian: 3. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
Bez zmian: 4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady. Wybór protokolanta następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu. Bez zmian: 4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady. Wybór protokolanta następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 9</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 9</p>
Bez zmian: 1. Rada podejmuje decyzje w postaci stanowisk i opinii zwykłą większością głosów Bez zmian: 1. Rada podejmuje decyzje w postaci stanowisk i opinii zwykłą większością głosów
Bez zmian: w obecności co najmniej połowy członków Rady Bez zmian: w obecności co najmniej połowy członków Rady
Bez zmian: 2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu posiedzenia Rady. Bez zmian: 2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu posiedzenia Rady.
Bez zmian: 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Bez zmian: 3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Bez zmian: 4. Decyzje Rady nie są wiążące dla władz miasta. Bez zmian: 4. Decyzje Rady nie są wiążące dla władz miasta.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 10</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 10</p>
Bez zmian: 1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w drodze zarządzenia: Bez zmian: 1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w drodze zarządzenia:
Bez zmian: a) na jego wniosek, Bez zmian: a) na jego wniosek,
Bez zmian: b) na wniosek co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, będących członkami Rady; Bez zmian: b) na wniosek co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, będących członkami Rady;
Bez zmian: c) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie; Bez zmian: c) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
Bez zmian: d) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli; Bez zmian: d) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;
Bez zmian: e) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta; Bez zmian: e) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta;
Bez zmian: f) jeśli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim; Bez zmian: f) jeśli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
Bez zmian: g) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady. Bez zmian: g) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
Bez zmian: 2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu. Bez zmian: 2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 11</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 11</p>
Bez zmian: Każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany Bez zmian: Każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany
Bez zmian: do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie. Bez zmian: do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 12</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 12</p>
Bez zmian: Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie. Bez zmian: Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 13</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 13</p>
Bez zmian: Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej. Bez zmian: Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// uchwala_74_zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 74/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane// uchwala_74_zanonimizowana.pdf">Uchwała Nr 74/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 72/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 72/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”. Bez zmian: w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia
Bez zmian: 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. Bez zmian: 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.
Bez zmian: z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Uchwala się roczny „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Bez zmian: Uchwala się roczny „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Bez zmian: Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Bez zmian: UZASADNIENIE Bez zmian: UZASADNIENIE
Bez zmian: do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Bez zmian: do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
Bez zmian: w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej Bez zmian: w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
Bez zmian: pożytku publicznego na rok 2012”. Bez zmian: pożytku publicznego na rok 2012”.
Bez zmian: Uchwalenie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536). Coroczne konsultacje, jakim poddawany jest ten dokument w Podkowie Leśnej umożliwiają dostosowanie go do aktualnych potrzeb w ramach obowiązujących przepisów. Bez zmian: Uchwalenie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536). Coroczne konsultacje, jakim poddawany jest ten dokument w Podkowie Leśnej umożliwiają dostosowanie go do aktualnych potrzeb w ramach obowiązujących przepisów.
Bez zmian: Celem programu jest m.in. budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014. Bez zmian: Celem programu jest m.in. budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
Bez zmian: Potencjał i aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Podkowa Leśna jest coraz większa. Organizacje nie nastawione na zysk, nie posiadające kapitału zakładowego dowiodły, że skutecznie i efektywnie realizują zadania z zakresu zadań własnych gminy. Skutecznie aplikują o środki zewnętrzne, podwyższają kwalifikacje swoich członków, budują markę Podkowy Leśnej – miasta świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Bez zmian: Potencjał i aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Podkowa Leśna jest coraz większa. Organizacje nie nastawione na zysk, nie posiadające kapitału zakładowego dowiodły, że skutecznie i efektywnie realizują zadania z zakresu zadań własnych gminy. Skutecznie aplikują o środki zewnętrzne, podwyższają kwalifikacje swoich członków, budują markę Podkowy Leśnej – miasta świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
Bez zmian: Program realizuje założenia i zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bez zmian: Program realizuje założenia i zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Bez zmian: Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać do dnia 27 września br. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian. Dodatkowo projekt uchwały był konsultowany na Forum Organizacji Pozarządowych dn. 24 października br. Podczas spotkania zgłoszono dwie uwagi, a których uwzględniono jedną, tj. uzupełniono w rozdz. 7 pkt 1. zapis dotyczący zadań priorytetowych, który otrzymał brzmienie (dodano słowo „edukacyjnych”): Bez zmian: Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać do dnia 27 września br. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian. Dodatkowo projekt uchwały był konsultowany na Forum Organizacji Pozarządowych dn. 24 października br. Podczas spotkania zgłoszono dwie uwagi, a których uwzględniono jedną, tj. uzupełniono w rozdz. 7 pkt 1. zapis dotyczący zadań priorytetowych, który otrzymał brzmienie (dodano słowo „edukacyjnych”):
Bez zmian: 1) Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży Bez zmian: 1) Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży
Bez zmian: oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Bez zmian: oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
Bez zmian: Drugą sugerowaną zmianą była propozycja, aby w rozdz. 10 i 11 uzupełnić ocenę programu Bez zmian: Drugą sugerowaną zmianą była propozycja, aby w rozdz. 10 i 11 uzupełnić ocenę programu
Bez zmian: o zapisy umożliwiające jego ocenę jakościową. Zwrócono się do wnioskodawcy o sprecyzowanie zapisu, jednak nie uzyskano odpowiedzi – uwagi nie uwzględniono. Bez zmian: o zapisy umożliwiające jego ocenę jakościową. Zwrócono się do wnioskodawcy o sprecyzowanie zapisu, jednak nie uzyskano odpowiedzi – uwagi nie uwzględniono.
Bez zmian: <h3>Załącznik do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.</h3> Bez zmian: <h3>Załącznik do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.</h3>
Bez zmian: Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 Bez zmian: Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie. Bez zmian: Miasto Podkowa Leśna, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.
Bez zmian: Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych. Bez zmian: Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.
Bez zmian: Rozdział 1 Bez zmian: Rozdział 1
Bez zmian: Cel główny i cele szczegółowe Programu Bez zmian: Cel główny i cele szczegółowe Programu
Bez zmian: 1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014. Bez zmian: 1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
Bez zmian: 2. Cele szczegółowe Programu to: Bez zmian: 2. Cele szczegółowe Programu to:
Bez zmian: 1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów; Bez zmian: 1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
Bez zmian: 2) realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014; Bez zmian: 2) realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014;
Bez zmian: 3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych; Bez zmian: 3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
Bez zmian: 4) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Bez zmian: 4) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.
Bez zmian: Rozdział 2 Bez zmian: Rozdział 2
Bez zmian: Zasady współpracy Bez zmian: Zasady współpracy
Bez zmian: 1. Współpraca Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Bez zmian: 1. Współpraca Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Bez zmian: 2. Współpraca Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dotyczy realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego. Bez zmian: 2. Współpraca Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dotyczy realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego.
Bez zmian: 3. Współpraca przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe. Bez zmian: 3. Współpraca przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe.
Bez zmian: Rozdział 3 Bez zmian: Rozdział 3
Bez zmian: Zakres przedmiotowy współpracy Bez zmian: Zakres przedmiotowy współpracy
Bez zmian: Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest: Bez zmian: Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
Bez zmian: 1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, Bez zmian: 1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego,
Bez zmian: 2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta, Bez zmian: 2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
Bez zmian: 3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania. Bez zmian: 3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.
Bez zmian: Rozdział 4 Bez zmian: Rozdział 4
Bez zmian: Podmioty programu współpracy Bez zmian: Podmioty programu współpracy
Bez zmian: Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę). Bez zmian: Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).
Bez zmian: Rozdział 5 Bez zmian: Rozdział 5
Bez zmian: Formy współpracy Bez zmian: Formy współpracy
Bez zmian: I. Pozafinansowe formy współpracy: Bez zmian: I. Pozafinansowe formy współpracy:
Bez zmian: 1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków Bez zmian: 1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
Bez zmian: na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej oraz współpraca Bez zmian: na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej oraz współpraca
Bez zmian: w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta; Bez zmian: w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta;
Bez zmian: 2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta; Bez zmian: 2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta;
Bez zmian: 3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej; Bez zmian: 3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej;
Bez zmian: 4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców, w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych Bez zmian: 4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców, w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych
Bez zmian: z przedstawicieli organizacji i miasta; Bez zmian: z przedstawicieli organizacji i miasta;
Bez zmian: 5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami; Bez zmian: 5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami;
Bez zmian: 6. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł; Bez zmian: 6. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
Bez zmian: 7. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych; Bez zmian: 7. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych;
Bez zmian: 8. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie. Bez zmian: 8. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.
Bez zmian: II. Finansowe formy współpracy: Bez zmian: II. Finansowe formy współpracy:
Bez zmian: 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta; Bez zmian: 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta;
Bez zmian: 2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie; Bez zmian: 2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie;
Bez zmian: 3. Realizacja zadania publicznego może mieć formę: Bez zmian: 3. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:
Bez zmian: - powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji Bez zmian: - powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
Bez zmian: na finansowanie ich realizacji, Bez zmian: na finansowanie ich realizacji,
Bez zmian: - wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji Bez zmian: - wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
Bez zmian: na dofinansowanie ich realizacji. Bez zmian: na dofinansowanie ich realizacji.
Bez zmian: 4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania; Bez zmian: 4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania;
Bez zmian: 5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych; Bez zmian: 5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych;
Bez zmian: 6. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: Bez zmian: 6. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
Bez zmian: - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł, Bez zmian: - wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
Bez zmian: - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, Bez zmian: - zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
Bez zmian: - łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł, Bez zmian: - łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
Bez zmian: - łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Bez zmian: - łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Bez zmian: 7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na: Bez zmian: 7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
Bez zmian: - zadania i zakupy inwestycyjne, Bez zmian: - zadania i zakupy inwestycyjne,
Bez zmian: - zakupy gruntów, Bez zmian: - zakupy gruntów,
Bez zmian: - działalność gospodarczą, Bez zmian: - działalność gospodarczą,
Bez zmian: - pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania, Bez zmian: - pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
Bez zmian: - działalność partii politycznych, Bez zmian: - działalność partii politycznych,
Bez zmian: - działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych, Bez zmian: - działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
Bez zmian: - działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna. Bez zmian: - działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
Bez zmian: 8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą występować z wnioskami o udzielenie poręczeń i pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego. Bez zmian: 8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą występować z wnioskami o udzielenie poręczeń i pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.
Bez zmian: 9. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta. Bez zmian: 9. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta.
Bez zmian: Rozdział 6 Bez zmian: Rozdział 6
Bez zmian: Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert Bez zmian: Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
Bez zmian: 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert. Bez zmian: 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert.
Bez zmian: 2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciele Burmistrza, w tym pracownik koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej koordynatorem) oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie. Bez zmian: 2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciele Burmistrza, w tym pracownik koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej koordynatorem) oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
Bez zmian: 3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Bez zmian: 3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Bez zmian: 4. Koordynator zamieszcza te informacje w: Bez zmian: 4. Koordynator zamieszcza te informacje w:
Bez zmian: - Biuletynie Informacji Publicznej, Bez zmian: - Biuletynie Informacji Publicznej,
Bez zmian: - na tablicy ogłoszeń Urzędu, Bez zmian: - na tablicy ogłoszeń Urzędu,
Bez zmian: - na stronie internetowej miasta. Bez zmian: - na stronie internetowej miasta.
Bez zmian: 5. Burmistrz powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs. Bez zmian: 5. Burmistrz powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
Bez zmian: 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Bez zmian: 6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
Bez zmian: 7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza. Bez zmian: 7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza.
Bez zmian: 8. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi Koordynator. Bez zmian: 8. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi Koordynator.
Bez zmian: 9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na: Bez zmian: 9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
Bez zmian: a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta, Bez zmian: a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,
Bez zmian: b) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem, Bez zmian: b) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
Bez zmian: c) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym. Bez zmian: c) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
Bez zmian: 10. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu. Bez zmian: 10. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
Bez zmian: 11. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich Bez zmian: 11. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich
Bez zmian: ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji. Bez zmian: ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji.
Bez zmian: 12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: 12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: 13. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane Bez zmian: 13. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane
Bez zmian: do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Bez zmian: do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Bez zmian: Rozdział 7 Bez zmian: Rozdział 7
Bez zmian: Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych Bez zmian: Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych
Bez zmian: na realizację Programu Bez zmian: na realizację Programu
Bez zmian: Do zadań priorytetowych w 2012 roku należą: Bez zmian: Do zadań priorytetowych w 2012 roku należą:
Bez zmian: 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych. Bez zmian: 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
Bez zmian: 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta w tym osób niepełnosprawnych. Bez zmian: 2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta w tym osób niepełnosprawnych.
Bez zmian: 3. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Bez zmian: 3. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
Bez zmian: 4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi nie mniej niż 50 000 zł. Bez zmian: 4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi nie mniej niż 50 000 zł.
Bez zmian: Rozdział 8 Bez zmian: Rozdział 8
Bez zmian: Okres realizacji Programu Bez zmian: Okres realizacji Programu
Bez zmian: Okres realizacji Programu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Bez zmian: Okres realizacji Programu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
Bez zmian: Rozdział 9 Bez zmian: Rozdział 9
Bez zmian: Sposób realizacji Programu Bez zmian: Sposób realizacji Programu
Bez zmian: 1. Ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołuje pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej koordynatorem. Bez zmian: 1. Ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołuje pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej koordynatorem.
Bez zmian: 2. Koordynator przygotowuje projekt planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadza jego konsultacje. Bez zmian: 2. Koordynator przygotowuje projekt planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadza jego konsultacje.
Bez zmian: 3. Burmistrz Miasta powołuje zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Na otwarte posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest opiniowanie realizacji rocznego Programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Bez zmian: 3. Burmistrz Miasta powołuje zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Na otwarte posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest opiniowanie realizacji rocznego Programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Bez zmian: 4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta na zasadach określonych w ustawie. Bez zmian: 4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta na zasadach określonych w ustawie.
Bez zmian: 5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie. Bez zmian: 5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
Bez zmian: Rozdział 10 Bez zmian: Rozdział 10
Bez zmian: Sposób oceny realizacji Programu, Bez zmian: Sposób oceny realizacji Programu,
Bez zmian: 1. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie. Bez zmian: 1. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
Bez zmian: 2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności: Bez zmian: 2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
Bez zmian: - liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu, Bez zmian: - liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu,
Bez zmian: - liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu, Bez zmian: - liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu,
Bez zmian: - liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie, Bez zmian: - liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie,
Bez zmian: - wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu, Bez zmian: - wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
Bez zmian: - wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie. Bez zmian: - wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
Bez zmian: 3. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej składa Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez koordynatora, w terminie do dnia Bez zmian: 3. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej składa Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez koordynatora, w terminie do dnia
Bez zmian: 30 kwietnia następnego roku. Bez zmian: 30 kwietnia następnego roku.
Bez zmian: Rozdział 11 Bez zmian: Rozdział 11
Bez zmian: Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji Bez zmian: Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie Bez zmian: z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie
Bez zmian: 1. Program współpracy tworzony jest na podstawie kierunków działań strategicznych Miasta oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie. Bez zmian: 1. Program współpracy tworzony jest na podstawie kierunków działań strategicznych Miasta oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie.
Bez zmian: 2. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program. Bez zmian: 2. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program.
Bez zmian: 3. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania. Bez zmian: 3. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
Bez zmian: 4. Koordynator przygotowuje projekt Programu, przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację. Bez zmian: 4. Koordynator przygotowuje projekt Programu, przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.
Bez zmian: 5. Konsultacje Programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale Bez zmian: 5. Konsultacje Programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale
Bez zmian: nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dn. 22 października 2010 roku. Bez zmian: nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dn. 22 października 2010 roku.
Bez zmian: 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Bez zmian: 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 71/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 71/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia
Bez zmian: 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Bez zmian: Określa się wzór formularza IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Bez zmian: Określa się wzór formularza DR-1 - deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały. Bez zmian: Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r. Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71/zal_1_ ir_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71//zal_2_ dr_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71///zal_ 3_zr_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71////zal_ 4_zr_1b.doc">Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71/zal_1_ ir_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71//zal_2_ dr_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71///zal_ 3_zr_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_71////zal_ 4_zr_1b.doc">Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 70/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 70/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
Bez zmian: 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje: Bez zmian: 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Bez zmian: Określa się wzór formularza informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza deklaracji DL-1 na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 2 Bez zmian: Określa się wzór formularza deklaracji DL-1 na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 2
Bez zmian: do niniejszej uchwały. Bez zmian: do niniejszej uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Do wzorów formularzy IL-1 i DL-1 określa się załączniki: ZL-1/A– dane o nieruchomościach leśnych i ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały. Bez zmian: Do wzorów formularzy IL-1 i DL-1 określa się załączniki: ZL-1/A– dane o nieruchomościach leśnych i ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 19/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r. Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 19/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70/zal_1_ il_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70//zal_2_ dl_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70///zal_ 3_zl_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70////zal_ 4_zl_1b.doc">Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70/zal_1_ il_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70//zal_2_ dl_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70///zal_ 3_zl_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_70////zal_ 4_zl_1b.doc">Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Bez zmian: UCHWAŁA NR 69/XV/2011 Bez zmian: UCHWAŁA NR 69/XV/2011
Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ Bez zmian: RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku Bez zmian: z dnia 8 grudnia 2011 roku
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia Bez zmian: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
Bez zmian: 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, Bez zmian: 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
Bez zmian: co następuje: Bez zmian: co następuje:
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 1</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały. Bez zmian: Określa się wzór formularza IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 2</p>
Bez zmian: Określa się wzór formularza DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały. Bez zmian: Określa się wzór formularza DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 3</p>
Bez zmian: Do wzorów formularzy IN-1 i DN-1 określa się załączniki: ZN-1/A-dane o nieruchomościach i ZN-1B–dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały. Bez zmian: Do wzorów formularzy IN-1 i DN-1 określa się załączniki: ZN-1/A-dane o nieruchomościach i ZN-1B–dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 4</p>
Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 17/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r. Bez zmian: Traci moc uchwała Nr 17/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości. Bez zmian: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 5</p>
Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej. Bez zmian: Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">§ 6</p>
Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Bez zmian: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta Bez zmian: Przewodniczący Rady Miasta
Bez zmian: Podkowa Leśna Bez zmian: Podkowa Leśna
Bez zmian: /-/ Bez zmian: /-/
Bez zmian: Bogusław Jestadt Bez zmian: Bogusław Jestadt
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69/zal_1_ in_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69//zal_2_ dn_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69///zal_ 3_zn_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69////zal_ 4_zn_1b.doc">Załącznik Nr 4</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69/zal_1_ in_1.doc">Załącznik Nr 1</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69//zal_2_ dn_1.doc">Załącznik Nr 2</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69///zal_ 3_zn_1a.doc">Załącznik Nr 3</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/zal_69////zal_ 4_zn_1b.doc">Załącznik Nr 4</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// //uchwala_68_ podatek_transportowy_ 2012.pdf">Uchwała Nr 68/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// //uchwala_68_ podatek_transportowy_ 2012.pdf">Uchwała Nr 68/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// /uchwala_67_ podatek_nieruchomosci_ 2012.pdf">Uchwała Nr 67/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// /uchwala_67_ podatek_nieruchomosci_ 2012.pdf">Uchwała Nr 67/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie miasta
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// uchwala_66.pdf">Uchwała Nr 66/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// uchwala_66.pdf">Uchwała Nr 66/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/uchwala_ 65.pdf">Uchwała Nr 65/XV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// ///zal_1_55.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// ////zal_2_65.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/XV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15/uchwala_ 65.pdf">Uchwała Nr 65/XV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// ///zal_1_55.pdf" >Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/15// ////zal_2_65.pdf" >Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/XV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// ///uchwala_64_ lawnik_sr.pdf">Uchwała Nr 64/XIV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// ///uchwala_64_ lawnik_sr.pdf">Uchwała Nr 64/XIV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// //uchwala_63_ lawnik_so.pdf">Uchwała Nr 63/XIV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// ////zal_63.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 63/XIV/2011Protokół Komisji Skrutacyjnej</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// //uchwala_63_ lawnik_so.pdf">Uchwała Nr 63/XIV/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// ////zal_63.pdf" >Załącznik do uchwały Nr 63/XIV/2011Protokół Komisji Skrutacyjnej</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// /uchwala_62.pdf">Uchwała Nr 62/XIV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// /uchwala_62.pdf">Uchwała Nr 62/XIV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// uchwala_61.pdf">Uchwała Nr 61/XIV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14// uchwala_61.pdf">Uchwała Nr 61/XIV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14/uchwala_60_statut_ ops.pdf">Uchwała Nr 60/XIV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/14/uchwala_60_statut_ ops.pdf">Uchwała Nr 60/XIV/2011</a>
Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 321/XLII/2022 z 08.09.2022 r. z datą 29.09.2022 r. Bez zmian: Uchylona uchwałą Nr 321/XLII/2022 z 08.09.2022 r. z datą 29.09.2022 r.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// uchwala_59.pdf">Uchwała Nr 59/XIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// uchwala_59.pdf">Uchwała Nr 59/XIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie miasta
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly//uchwala_ 58.pdf">Uchwała Nr 58/XIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly//uchwala_ 58.pdf">Uchwała Nr 58/XIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/uchwala_ 57.pdf">Uchwała Nr 57/XIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// /zal_1_do_57.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/XIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// //zal_2_do_57.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/XIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/uchwala_ 57.pdf">Uchwała Nr 57/XIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// /zal_1_do_57.pdf" >Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/XIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/// //zal_2_do_57.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/XIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w budżecie
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// //uchwala_56.pdf">Uchwała Nr 56/XI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// //uchwala_56.pdf">Uchwała Nr 56/XI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// /uchwala_55.pdf">Uchwała Nr 55/XI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// //zal_1_do_uchwaly_ 55.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/XI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// ///zal_2_do_ uchwaly_55.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/XI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// /uchwala_55.pdf">Uchwała Nr 55/XI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// //zal_1_do_uchwaly_ 55.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/XI/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// ///zal_2_do_ uchwaly_55.pdf" >Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/XI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// uchwala_54.pdf">Uchwała Nr 54/XI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11// uchwala_54.pdf">Uchwała Nr 54/XI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11/uchwaLa_ 53_honorowe_ obywatelstwo_ glabowie.pdf">Uchwała Nr 53/XI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/11/uchwaLa_ 53_honorowe_ obywatelstwo_ glabowie.pdf">Uchwała Nr 53/XI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/10// uchwala_52.pdf">Uchwala Nr 52/X/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/10// uchwala_52.pdf">Uchwala Nr 52/X/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/10/uchwala_ 51.pdf">Uchwala Nr 51/X/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/10/uchwala_ 51.pdf">Uchwala Nr 51/X/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane/uchwala_ 50_zanonimizowana.pdf">Uchwala Nr 50/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/6_kadencja_ rm/uchwaly/zanomizowane/uchwala_ 50_zanonimizowana.pdf">Uchwala Nr 50/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 49.pdf">Uchwala Nr 49/IX/2011</a>
 Bez zmian:

"Uchwala

<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 49.pdf">Uchwala Nr 49/IX/2011</a>
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 48.pdf">Uchwala Nr 48/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 48.pdf">Uchwala Nr 48/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 47.pdf">Uchwala Nr 47/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 47.pdf">Uchwala Nr 47/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 46.pdf">Uchwala Nr 46/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 46.pdf">Uchwala Nr 46/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 45.pdf">Uchwala Nr 45/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 45.pdf">Uchwala Nr 45/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 44.pdf">Uchwala Nr 44/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 44.pdf">Uchwala Nr 44/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwala

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 43.pdf">Uchwala Nr 43/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 43.pdf">Uchwala Nr 43/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 - 2016
 Bez zmian:

"Uchwala

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 - 2016
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 42.pdf">Uchwala Nr 42/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 42.pdf">Uchwala Nr 42/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 41.pdf">Uchwala Nr 41/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 41.pdf">Uchwala Nr 41/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 40.pdfhttp://Uchwala Nr 40/IX/2011">Uchwala Nr 40/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 40.pdfhttp://Uchwala Nr 40/IX/2011">Uchwala Nr 40/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 39.pdf">Uchwala Nr 39/IX/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/9/uchwala_ 39.pdf">Uchwala Nr 39/IX/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 38.pdf">Uchwala Nr 38/VIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 38.pdf">Uchwala Nr 38/VIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zaciągnięcia kredytu
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zaciągnięcia kredytu
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 37.pdf">Uchwala Nr 37/VIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 37.pdf">Uchwala Nr 37/VIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 36.pdf">Uchwala Nr 36/VIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 36.pdf">Uchwala Nr 36/VIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 35.pdf">Uchwala Nr 35/VIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/zal_1_uchwala_ 35.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/zal_2_uchwala_ 35.pdf">Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/VIII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/uchwala_ 35.pdf">Uchwala Nr 35/VIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/zal_1_uchwala_ 35.pdf">Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VIII/2011</a> <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/8/zal_2_uchwala_ 35.pdf">Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/VIII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 34_regulamin_ usuwania_azbestu.pdf">Uchwala Nr 34/VII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 34_regulamin_ usuwania_azbestu.pdf">Uchwala Nr 34/VII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 33.pdf">Uchwala Nr 33/VII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 33.pdf">Uchwala Nr 33/VII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_32_taryfy_ za_wode.pdf">Uchwala Nr 32/VII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_32_taryfy_ za_wode.pdf">Uchwala Nr 32/VII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 31.pdf">Uchwala Nr 31/VII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_ 31.pdf">Uchwala Nr 31/VII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmian w budżecie miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_30_zm_ budzet.pdf">Uchwala Nr 30/VII/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/7/uchwala_30_zm_ budzet.pdf">Uchwala Nr 30/VII/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 29.pdf">Uchwala Nr 29/VI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 29.pdf">Uchwala Nr 29/VI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 28.pdf">Uchwala Nr 28/VI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 28.pdf">Uchwala Nr 28/VI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 27.pdf">Uchwala Nr 27/VI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 27.pdf">Uchwala Nr 27/VI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 26.pdf">Uchwala Nr 26/VI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 26.pdf">Uchwala Nr 26/VI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 25.pdf">Uchwala Nr 25/VI/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/6/uchwala_ 25.pdf">Uchwala Nr 25/VI/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 24.pdf">Uchwala Nr 24/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 24.pdf">Uchwala Nr 24/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 23.pdf">Uchwala Nr 23/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 23.pdf">Uchwala Nr 23/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 22.pdf">Uchwala Nr 22/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 22.pdf">Uchwala Nr 22/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 21.pdf">Uchwala Nr 21/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 21.pdf">Uchwala Nr 21/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 20.pdf">Uchwala Nr 20/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 20.pdf">Uchwala Nr 20/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 19.pdf">Uchwala Nr 19/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 19.pdf">Uchwala Nr 19/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_18_budzet_ miasta_na_2011_ rok.pdf">Uchwala Nr 18/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_18_budzet_ miasta_na_2011_ rok.pdf">Uchwala Nr 18/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 17_wpf.pdf">Uchwala Nr 17/V/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/5/uchwala_ 17_wpf.pdf">Uchwala Nr 17/V/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 16.pdf">Uchwala Nr 16/IV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 16.pdf">Uchwala Nr 16/IV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 15.pdf">Uchwala Nr 15/IV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 15.pdf">Uchwala Nr 15/IV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 14.pdf">Uchwala Nr 14/IV/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/4/uchwala_ 14.pdf">Uchwala Nr 14/IV/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 13.pdf">Uchwala Nr 13/III/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 13.pdf">Uchwala Nr 13/III/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 12.pdf">Uchwala Nr 12/III/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 12.pdf">Uchwala Nr 12/III/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 11.pdf">Uchwala Nr 11/III/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 11.pdf">Uchwala Nr 11/III/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwala

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 10.pdf">Uchwala Nr 10/III/2011</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/3/uchwala_ 10.pdf">Uchwala Nr 10/III/2011</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// //uchwala_9_ p_cy_komisji.pdf">Uchwała Nr 9/II/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// //uchwala_9_ p_cy_komisji.pdf">Uchwała Nr 9/II/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// /uchwala_8_sklady_ komisji.pdf">Uchwała Nr 8/II/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// /uchwala_8_sklady_ komisji.pdf">Uchwała Nr 8/II/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// uchwala_7.pdf">Uchwała Nr 7/II/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/// uchwala_7.pdf">Uchwała Nr 7/II/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2//uchwala_ 6_uposazenie_ bm.pdf">Uchwała Nr 6/II/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2//uchwala_ 6_uposazenie_ bm.pdf">Uchwała Nr 6/II/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/uchwala_ 5_komisje.pdf">Uchwała Nr 5/II/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/2/uchwala_ 5_komisje.pdf">Uchwała Nr 5/II/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/// /uchwala_4.pdf">Uchwała Nr 4/I/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/// /uchwala_4.pdf">Uchwała Nr 4/I/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/// uchwala_3.pdf">Uchwała Nr 3/I/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/// uchwala_3.pdf">Uchwała Nr 3/I/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1//uchwala_ 2.pdf">Uchwała Nr 2/I/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1//uchwala_ 2.pdf">Uchwała Nr 2/I/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
 Bez zmian:

"Uchwała

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/uchwala_ 1.pdf">Uchwała Nr 1/I/2010</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/pliki/uchwaly/VI_ kadencja/1/uchwala_ 1.pdf">Uchwała Nr 1/I/2010</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna