Kadencja 2010 – 2014

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych w kadencji 2010-2014

Rejestr uchwał Rady Miasta

VI kadencji 2010-2014

Rejestr uchwał Rady Miasta

Stanowiska Rady Miasta

VI kadencji 2010-2014

STANOWISKO NR 1

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

STANOWISKO NR 1/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 9 lutego 2012 roku

w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

§ 1

Rada Miasta Podkowy Leśnej popiera obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego złożony do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 sierpnia 2011 r. i uczynienie go obowiązującym prawem.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowy Leśnej, zobowiązując go do przesłania niniejszego stanowiska Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Przewodniczącym Klubów Poselskich
i Parlamentarnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

UZASADNIENIE

Projekt ustawy reformującej tzw. „janosikowe” został przygotowany, jako projekt społeczny
i zyskał bardzo duże poparcie. Pod projektem swoje podpisy złożyło ponad 157 000 obywateli naszego kraju. Zbiórka podpisów została przeprowadzona w wielu gminach, miastach i regionach. Poparcie dla inicjatywy zreformowania „janosikowego” wyraziło szereg organizacji społecznych z całego kraju.
Projekt zasługuje na poparcie z uwagi na wyważony, kompromisowy i prorozwojowy charakter. Przewiduje utrzymanie mechanizmu wspomagania biedniejszych samorządów przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego obciążenia płatników. Dzisiaj nadmierne „janosikowe” powoduje realne ograniczenie możliwości rozwojowych najbardziej dynamicznie rozwijających się samorządów, coraz lepiej służących lokalnym społecznościom i będących podporą wzrostu gospodarczego całego kraju. Projekt ustawy przewiduje także urealnienie sposobu wyliczania „janosikowego” w odniesieniu do rzeczywistej liczby mieszkańców największych miast oraz zmianę systemu przyznawania środków z subwencji na dotacje. Słusznym celem projektowanej ustawy jest to, aby środki z „janosikowego” były przeznaczane na konkretne cele inwestycyjne, służące trwałemu rozwojowi biedniejszych regionów a nie jak dotychczas mogły być pożytkowane na dowolne, często drugorzędne potrzeby.
Rafał Szczepański
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

STANOWISKO NR 2

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa

STANOWISKO
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 28 czerwca 2012 r.

§ 1

Powołuje się zespół doradczy w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji.

§ 2

W skład zespołu wchodzą:
1. Konrad Biedul,
2. Anna Dobrzyńska-Foss,
3. Maciej Foks,
4. Robert Gawałkiewicz,
5. Tadeusz Iwiński,
6. Stanisław Ledóchowski,
7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska,
8. Elżbieta Ozimek,
9. Grzegorz Smoliński,
10. Dorota Wacławek,
11. Jacek Wojnarowski,
12. Elżbieta Wolska-Zdunek,
13. Stefan Żółtowski.

§ 3

Na przewodniczącą Zespołu powołuje się Annę Dobrzyńską – Foss.

§ 4

Zespół przedstawi wnioski Radzie Miasta i Burmistrzowi Miasta w terminie do 31 sierpnia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

UZASADNIENIE

Rada Miasta na XX sesji w dniu 31 maja 2012 r. zaakceptowała wnioski Komisji: Budżetu, Inwestycji i Finansów oraz Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska o powołanie zespołu doradczego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania i wykorzystania na cele miejskie willi Jukawa terminie do 31 sierpnia 2012, powołując do jego składu radnych:
Annę Dobrzyńską-Foss, Macieja Foksa oraz Grzegorza Smolińskiego, zgłoszonych przez
w/w komisje.
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza Miasta oraz podkowiańskich organizacji pozarządowych o wskazanie przedstawicieli do składu zespołu. Skład zespołu został uzupełniony o osoby posiadające określone specjalizacje zawodowe i przedstawia się następująco:
1. Konrad Biedul – ekonomista,
2. Anna Dobrzyńska-Foss – radna,
3. Maciej Foks – radny,
4. Robert Gawałkiewicz – prawnik,
5. Tadeusz Iwiński – właściciel willi „Aida”,
6. Stanisław Ledóchowski – historyk sztuki,
7. Ewa Jaśkowiak-Leszczyńska – architekt (Związek Podkowian),
8. Elżbieta Ozimek – Nova Podkova,
9. Grzegorz Smoliński – radny,
10. Dorota Wacławek – Komitet Obrony Willi „Jukawa”,
11. Jacek Wojnarowski – inżynier (TPMOPL),
12. Elżbieta Wolska-Zdunek – liga Ochrony Przyrody Oddziała w Podkowie Leśnej,
13. Stefan Żółtowski – architekt (Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Miasta Podkowa Leśna).

Wszyscy członkowie zespołu doradczego są mieszkańcami Podkowy Leśnej.

Funkcję przewodniczącego Zespołu proponuje się powierzyć radnej Annie Dobrzyńskiej – Foss, inicjatorce jego powołania.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 3

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

STANOWISKO NR 3/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta
Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej
koncepcji – uznaje, Ŝe willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 4

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

STANOWISKO NR 4/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sytuacji finansowej Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Rada Miasta Podkowa Leśna protestuje przeciwko:
1. wstrzymaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia finansowania nadwykonań procedur medycznych ratujących życie i zdrowie, zrealizowanych przez Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim w roku 2012;
2. niedoszacowaniu przez Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia planowych kontraktów dla szpitali wysokospecjalistycznych w roku 2013, w tym także dla Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim .
Jednocześnie zwracamy się do Ministra Zdrowia o wystąpienie z inicjatywą nowelizacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), tak, aby system kontraktowania usług medycznych uwzględniał realne, wyższe koszty wykonywania procedur specjalistycznych i nie generował zadłużania się szpitali samorządowych.

Uzasadnienie
Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim jest największym, a zarazem najnowocześniejszym wysokospecjalistycznym szpitalem powiatowym zachodniej części województwa mazowieckiego. Świadczy usługi nie tylko dla czterech powiatów (ok. 350 tys. osób), ale w związku z prawami pacjenta do wyboru lekarza i szpitala – także dla mieszkańców całego województwa, a nawet kraju.
Standard udzielanych usług, wysokokwalifikowany zespół specjalistów różnych dziedzin ochrony zdrowia, wyposażenie w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i leczniczą oraz dobre warunki pobytu pacjentów przyczyniły się do osiągnięcia wysokiej renomy, jaką Szpital Zachodni cieszy się w skali kraju. Potwierdzają to dane statystyczne: szpital dysponujący 340 łóżkami, przyjął w roku 2011 ponad 19,5 tys. pacjentów w leczeniu stacjonarnym i ponad 35 tys. pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, a do końca listopada br. ponad 18,5 tys. na oddziałach i blisko 34 tys. pacjentów w SOR
i można oczekiwać, że tegoroczne obłożenie szpitala będzie wyższe niż w ubiegłym roku. Należy także uwzględniać fakt, że ponad połowę stanowią chorzy spoza podstawowego obszaru działania szpitala!
Wysoka pozycja szpitala jest potwierdzana poprzez system akredytacji Ministra Zdrowia, uzyskiwane certyfikaty i ogólnopolskie rankingi, a także przez pacjentów wybierających właśnie tę placówkę w wypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Także uwzględniając bliskość autostrady A2 i plany rozwoju powiatu grodziskiego, m. in. powstanie największego w Polsce parku rozrywki oraz centrum handlowego – należy się liczyć
z możliwością wręcz lawinowego wzrostu liczby pacjentów w najbliższych latach, właśnie
w tej placówce. Niestety, istniejący system kontraktowania i finansowania usług medycznych, nie uwzględnia charakteru i ocen działalności poszczególnych placówek i generuje konieczność zadłużania się szpitali dobrych, cenionych i wybieranych przez pacjentów
w trakcie trwania kontraktu.
Obecna sytuacja finansowa systemu ochrony zdrowia, w tym wstrzymanie finansowania przez NFZ nadwykonań za bieżący rok, przy jednoczesnym braku pomocy
ze strony Ministra Zdrowia, stawia dalsze funkcjonowanie Szpitala Zachodniego w obecnej formie i na dotychczasowym poziomie, pod znakiem zapytania, a w 2013 roku sytuacja szpitala może stać się wręcz dramatyczna.
W poczuciu odpowiedzialności za mieszkańców naszej miejscowości, a także w trosce o bezpieczeństwo zdrowia i życia mieszkańców Pasma Zachodniego Rada Miasta Podkowy Leśnej wyraża stanowczy protest przeciwko ograniczeniu dostępu do świadczeń zdrowotnych, spowodowanych niewydolnym systemem finansowania ochrony zdrowia.
Kierując się interesem publicznym, w imieniu mieszkańców Podkowy Leśnej domagamy się odpowiadającego realiom kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych i ich stosownego opłacania środkami pochodzącymi z naszych podatków! Nie godzimy się na ograniczanie konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i na przerzucanie tego obowiązku na samorząd terytorialny.
Zwracamy się do Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Zdrowia o zainteresowanie się sytuacją finansową wysoko specjalistycznych szpitali Warszawy i województwa mazowieckiego oraz pilne podjęcie działań zmierzających do zmiany istniejących przepisów, tak aby dobre, cieszące się zaufaniem pacjentów placówki mogły realizować zadania, do których zostały powołane i nie ponosiły z tego tytułu konsekwencji finansowych.

W imieniu Rady Miasta Podkowy Leśnej

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Bogusław Jestadt

STANOWISKO NR 5

dot. „Kontroli działań urzędu miasta zmierzających do usprawnienia systemu podłączeń do sieci wodno kanalizacyjnej i płatności w aspekcie zwiększania dochodów dla miasta wraz z kontrolą procedur w zakresie nadzoru pracowników urzędu miasta w odniesieniu do konserwacji sieci i jakości wody. Kontrola systemu płatności za wodę w kontekście wprowadzonej ustawy śmieciowej.”

Stanowisko
Protokół kontroli
Załączniki do protokołu kontroli
Załącznik nr 2 do stanowiska

STANOWISKO NR 6

z dnia 4 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.1410/1. 2014.GH z dnia 09.01.2014 r.

Stanowisko
Załącznik Nr 1 do stanowiska
Regulamin Komisji Rewizyjnej z dnia 4 stycznia 2011 r.
Regulamin Komisji Rewizyjnej zmieniony w dniu 17 grudnia 2013 r.
Załącznik Nr 3 do stanowiska
Załącznik Nr 4 do stanowiska
Załącznik Nr 5 do stanowiska – Nagranie z przebiegu XXXV sesji Rady Miasta Podkowy Leśnej w dniu 12 i 17. 12 2013 r. dostępne jest w Biurze Rady Miasta
Załącznik Nr 6 do stanowiska
Załącznik Nr 7 do stanowiska

STANOWISKO NR 7

z dnia 13 lutego 2014 r. dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem LEX.I.40.30.2014.GH z dnia 31.01.2014 r.

Stanowisko
Załącznik do stanowiska – patrz STANOWISKO NR 5

Uchwała Nr 213/XLVI/2014

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Uchwała Nr 213/XLVI/2014

Uchwała Nr 214/XLVI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 214/XLVI/2014

Uchwała Nr 215/XLVI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 215/XLVI/2014

Uchwała Nr 212/XLVI/2014

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację zadania pn. „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla SPSSZ im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim”.

Uchwała Nr 212/XLVI/2014

Uchwała Nr 211/XLVI/2014

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku

Uchwała Nr 211/XLVI/2014

Uchwała Nr 210/XLVI/2014

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 210/XLVI/2014

Uchwała Nr 209/XLVI/2014

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Uchwała Nr 209/XLVI/2014

Uchwała Nr 208/XLVI/2014

Uchwała Nr 207/XLIV/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 207/XLIV/2014
Załącznik do uzasadnienia uchwały

Uchwała Nr 206/XLIV/2014

w sprawie wyrażenia gotowości wsparcia finansowego realizacji projektu.

Uchwała Nr 206/XLIV/2014

Uchwała Nr 205/XLIV/2014

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 205/XLIV/2014
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Uchwała Nr 204/XLIII/2014

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 204/XLIII/2014

Uchwała Nr 203/XLIII/2014

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr 203/XLIII/2014

Uchwała Nr 202/XLIII/2014

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2013 rok.

Uchwała Nr 202/XLIII/2014

Uchwała Nr 201/XLII/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 201/XLII/2014

Uchwała Nr 200/XLI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 200/XLI/2014 Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 199/XLI/2014

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 199/XLI/2014 Załącznik do uchwały

Uchwała Nr 198/XLI/2014

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 198/XLI/2014

Uchwała Nr 197/XLI/2014

w sprawie przyjęcia rocznego planu działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 r.

Uchwała Nr 197/XLI/2014 Załącznik do uchwały cz.1 Załącznik do uchwały cz.2

Uchwała Nr 196/XL/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Uchwała Nr 196/XL/2014

Uchwała Nr 195/XL/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 195/XL/2014

Uchwała Nr 194/XL/2014

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 194/XL/2014

Uchwała Nr 193/XL/2014

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2014

Uchwała Nr 193/XL/2014

Uchwała Nr 192/XL/2014

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Grodzisk Mazowiecki a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Uchwała Nr 192/XL/2014

Uchwała Nr 191/XL/2014

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji.

Uchwała Nr 191/XL/2014

Uchwała Nr 190/XL/2014

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Uchwała Nr 190/XL/2014

Uchwała Nr 189/XL/2014

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr 189/XL/2014

Uchwała Nr 188/XL/2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 188/XL/2014

Uchylona uchwałą Nr 36/IV/2019 z 24 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr 187/XL/2014

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Uchwała Nr 187/XL/2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 187/XL/2014
Załącznik nr 2 do uchwały Nr 187/XL/2014

Uchwała Nr 186/XXXIX/2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 186/XXXIX/2014

Uchwała Nr 185/XXXIX/2014

w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 185/XXXIX/2014

Uchwała Nr 184/XXXIX/2014

w sprawie uchylenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami

Uchwała Nr 184/XXXIX/2014 Wniosek grupy radnych miasta o uchylenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 stycznia 2011 r. wraz ze zmianami

Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014

w sprawie zmiany uchwały nr 109/XXI/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 183/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 182/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014

w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 181/XXXVIII/2014

Uchwała Nr 180/XXXVII/2014

w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego z dnia 30.08.2013 r.

Uchwała Nr 180/XXXVII/2014

Uchwała Nr 179/XXXVII/2014

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Uchwała Nr 179/XXXVII/2014

Uchwała Nr 178/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 178/XXXVII/2014

Uchwała Nr 176/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 176/XXXVII/2014

Uchwała Nr 177/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 177/XXXVII/2014

Uchwała Nr 175/XXXVII/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2014 rok

Uchwała Nr 175/XXXVII/2014

Uchwała Nr 174/XXXVI/2013

w sprawie zmiany uchwały 166/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 174/XXXVI/2013

Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.

Uchwała Nr 173/XXXVI/2013

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Podkowa Leśna do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a miastem stołecznym Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Uchwała Nr 173/XXXVI/2013

Uchwała Nr 172/XXXVI/2013

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2014 rok

Uchwała Nr 172/XXXVI/2013

Uchwała Nr 171/XXXVI/2013

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2014–2025 – Uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym – uchwała Kolegium RIO w Warszawie Nr 2.13.2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 171/XXXVI/2013 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 171/XXXVI/2013 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025 dla Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 170/XXXV/2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 170/XXXV/2013

Uchwała Nr 169/XXXV/2013

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2014 r.

Uchwała Nr 169/XXXV/2013

Uchwała Nr 168/XXXV/2013

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Uchwała Nr 168/XXXV/2013

Uchwała Nr 167/XXXIV/2013

w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 167/XXXIV/2013 Załącznik do uchwały Nr 167/XXXIV/2013 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 166/XXXIV/2013

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 166/XXXIV/2013

Uchylona uchwałą Nr 75/XVI/2015 z 26.11.2015 r.

Uchwała Nr 165/XXXIV/2013

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 165/XXXIV/2013

Uchwała Nr 164/XXXIV/2013

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała Nr 164/XXXIV/2013

Uchwała Nr 162/XXXIII/2013

w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1502 (ulicy Jana Pawła II w Podkowie Leśnej)

Uchwała Nr 162/XXXIII/2013

Uchwała Nr 161/XXXIII/2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Uchwała Nr 161/XXXIII/2013

Uchwała Nr 159/XXXII/2013

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

UCHWAŁA NR 159/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 61 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 391
z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

§ 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski
Uzasadnienie
do uchwały Nr 159/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Miasta Podkowa Leśna

§ 4. uchwały Nr 153/XXXI/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 13 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna przyjęto w brzmieniu:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.”.

Jednak w związku z uwagą Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazaną w dniu 26 czerwca 2013 r. dotyczącą technicznej niemożności opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w odpowiednim terminie i jej wejściem w życie przed dniem 1 lipca 2013 r. wnosi się, by § 4. otrzymał brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.”.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 158/XXXII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 158/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz § 37 i 39 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta (zał. nr 3 do uchwały nr 66/XVIII/2004 z dnia
20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. nr 79, poz. 1990 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W § 1 uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej zmienionej uchwałą nr 16/IV/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej i uchwałą nr 105/XX/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 pkt 1 ww. uchwały otrzymuje brzmienie:

„do Komisji Rewizyjnej:
Jarosław Kubicki, Adama Krupa, Helena Skowron, Grzegorz Smoliński, Agnieszka Świderska.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 158/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia
20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej związane są z rezygnacją radnej Anny Łukasiewicz i radnego Zbigniewa Bojanowicza
z członkostwa w tej Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 156/XXXII/2013 - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

UCHWAŁA NR 156/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

podstawa prawna: do uzupełnienia przez obsługę prawną RM

Ze względu na opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do zaplanowanych terminów Rada Miasta uchwala:

§ 1

1. Wprowadzenie w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły. Audyt dotyczy okresu od 2007 roku do czerwca 2013 roku. Jego celem jest usprawnienie funkcjonowania UM pod względem organizacyjnym oraz w zakresie istniejącej gospodarki finansowej, wskazanie poprawnych praktyk, podniesienie wiedzy zarządczej oraz kompetencji zespołu odpowiedzialnego za realizację inwestycji w mieście. Zakres audytu obejmuje ocenę pod względem organizacyjnym zgodności procedur realizacji inwestycji, począwszy od etapu planowania i projektowania, z przyjętymi założeniami oraz wymogami prawa.
Cel i zakres zadania mają być osiągnięte przez niezależną i obiektywną i ocenę funkcjonowania jednostki audytowanej poprzez audytora wyłonionego zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Kryteria wyboru audytora Rada Miasta przedstawi Burmistrzowi do dnia 15.09.2013 roku. Z audytu zostanie sporządzony raport, zawierający ocenę każdego z etapów procesu inwestycyjnego oraz wnioski i zalecenia. Rekomendacje i zalecenia audytorskie zostaną wykorzystane dla poprawy jakości zarządzania inwestycjami przez UM Podkowa Leśna.
2. Źródło finansowania z budżetu miasta kosztów audytu wskaże KR, jako wiodąca
w kwestii kontroli, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 1-sze półrocze 2013 roku w porozumieniu z Komisją BFiI oraz Burmistrzem Miasta.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 156/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego procesu inwestycyjnego zadania „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”

Na XXXI sesji w dniu 13.06.2013 roku Rada Miasta Podkowa Leśna przyjęła Stanowisko
w sprawie wprowadzenia w UM audytu zewnętrznego organizacyjnego, dotyczącego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej przy szkole samorządowej
z uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji szkoły”.
Rada Miasta przyjęła to Stanowisko w głosowaniu imiennym stosunkiem głosów 8 za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących.

Na posiedzeniu w dniu 19.06.2013 roku Komisja Rewizyjna, jako wiodąca w kwestiach kontroli, podjęła zgodnie ze Statutem Miasta inicjatywę uchwałodawczą i przygotowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia przedmiotowego audytu. W treści przedłożonego projektu uchwały Komisja Rewizyjna odniosła się wyłącznie do zapisów przyjętego przez Radę Miasta Stanowiska.
Komisja sformułowała także nieujęty w Stanowisku zapis dotyczący zakresu audytu
(w tekście projektu uchwały zaznaczony na czerwono) i wnosi poprzez Pana Przewodniczącego Rady Miasta do komisji merytorycznych o jego przedyskutowanie, ewentualne uzupełnienia i zaopiniowanie. Komisja proponuje, aby treść tego zapisu została ostatecznie przyjęta na sesji Rady Miasta .
Komisja Rewizyjna projekt uchwały w sprawie audytu przyjęła jednogłośnie, 4 za.

Uchwała Nr 155/XXXII/2013

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 155/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 594) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
2. sprawozdaniem finansowym za 2012 rok;
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie;
4. informacją o stanie mienia Miasta Podkowy Leśnej;
5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 155/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta należy
do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 154/XXXII/2013

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR 154/XXXII/2013
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 154/XXXII/2013
Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Podkowy Leśnej
/-/
Jarosław Chrzanowski

Uchwała Nr 153/XXXI/2013

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 153/XXXI/2013

Uchwała Nr 152/XXIX/2013

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony

Uchwała Nr 152/XXIX/2013

Uchwała Nr 151/XXIX/2013

w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę

Uchwała Nr 151/XXIX/2013 Załącznik do uchwały Nr 151/XXIX/2013

Uchwała Nr 150/XXIX/2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Uchwała Nr 150/XXIX/2013

Uchwała Nr 149/XXIX/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 149/XXIX/2013

Uchwała Nr 148/XXIX/2013

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 148/XXIX/2013

Uchwała Nr 147/XXIX/2013

w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Podkowie Leśnej na lata 2013-2015

Uchwała Nr 147/XXIX/2013

Uchwała Nr 146/XXIX/2013

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 146/XXIX/2013

Uchwała Nr 145/XXIX/2013

w sprawie wyrażenia zgody na partycypowanie w kosztach realizacji budowy parkingu „Park & Ride”

Uchwała Nr 145/XXIX/2013

Uchwała Nr 144/XXIX/2013

Uchwała Nr 143/XXIX/2013

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2013-2025

Uchwała Nr 143/XXIX/2013 Załącznik nr 1 do uchwały Załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała Nr 142/XXIX/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 168/XXXVII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie współdziałania pomiędzy gminami: Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna

Uchwała Nr 142/XXIX/2013

Uchwała Nr 141/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – ZMIENIONA uchwałą Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r. – TEKST JEDNOLITY przyjęty uchwałą Nr 157/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr 157/XXXII/2013 – znajduje się wyżej
Uchwała Nr 149/XXIX/2013 z dnia 21 marca 2013 r.
Uchwała Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 140/XXVIII/2013

w sprawie zmiany uchwały nr 13/IV/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 140/XXVIII/2013

Uchwała Nr 139/XXVIII/2013

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2013

Uchwała Nr 139/XXVIII/2013

Uchwała Nr 138/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 138/XXVIII/2013

Uchwała Nr 137/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 137/XXVIII/2013

Uchwała Nr 136/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 136/XXVIII/2013

Uchwała Nr 135/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 135/XXVIII/2013

Uchwała Nr 134/XXVIII/2013

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2013 rok

Uchwała Nr 134/XXVIII/2013

Uchwała Nr 133/XXVIII/2013

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 133/XXVIII/2013
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Uchwała Nr 132/XXVI/2012

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 132/XXVI/2012

Uchwała Nr 131/XXVI/2012

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna – STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ Nr 141/XXVIII/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

Uchwała Nr 131/XXVI/2012

Uchwała Nr 130/XXVI/2012

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2013 rok

Uchwała Nr 130/XXVI/2012

Uchwała Nr 129/XXVI/2012

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025

Uchwała Nr 129/XXVI/2012 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 129/XXVI/2012 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 129/XXVI/2012

Uchwała Nr 128/XXVI/2012

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna, na których zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr 128/XXVI/2012 Załącznik do uchwały – Deklaracja

STRACIŁA MOC UCHWAŁĄ NR 156/XXVII/2016 Z 13 LIPCA 2016 R.

Uchwała Nr 127/XXV/2012

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 127/XXV/2012

Uchwała Nr 126/XXV/2012

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 126/XXV/2012

Uchwała Nr 125/XXV/2012

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień

Uchwała Nr 125/XXV/2012

Uchwała Nr 124/XXV/2012

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.

Uchwała Nr 124/XXV/2012

Uchwała Nr 123/XXV/2012

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

Uchwała Nr 123/XXV/2012

Uchwała Nr 122/XXV/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na 2013 r.

Uchwała Nr 122/XXV/2012

Uchwała Nr 121/XXV/2012

w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Uchwała Nr 121/XXV/2012

Uchwała Nr 119/XXIV/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym

Uchwała Nr 119/XXIV/2012

Uchwała Nr 118/XXIV/2012

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 118/XXIV/2012

Zmieniona uchwałą Nr 276/XLII/2017 z 30.11.2017 r.

Uchylona uchwałą Nr 298/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.

Uchwała Nr 117/XXIV/2012

w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 117/XXIV/2012

Uchylona uchwałą Nr 297/XLIV/2018 z 20.03.2018 r.

Stanowisko Rady Miasta

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

STANOWISKO NR 3/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie koncepcji wykorzystania willi Jókawa

Rada Miasta Podkowy Leśnej postanawia:

§ 1

Mając na uwadze sprawozdanie z dnia 3 września 2012 r. Zespołu doradczego Rady Miasta Podkowa Leśna powołanego w celu wypracowania koncepcji zagospodarowania
i wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa oraz wskazania źródła finansowania wybranej koncepcji – uznaje, że willę Jókawa należy przeznaczyć pod najem lub dzierżawę.

§ 2

Wykonanie stanowiska powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 116/XXIII/2012

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 116/XXIII/2012

Uchwała Nr 115/XXIII/2012

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe”

Uchwała Nr 115/XXIII/2012 Załącznik do uchwały Nr 115/XXIII/2012 Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe

Uchwała Nr 113/XXII/2012

w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 113/XXII/2012

Uchwała Nr 112/XXII/2012

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lipca 2012 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady
dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Na przewodniczącego Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej powołuje się radną Annę Łukasiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie

W związku z powołaniem przez Radę Miasta Podkowy Leśnej w dniu 28 czerwca 2012 r. Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej (uchwała nr 109/XXI/2012) radni wybierają przewodniczącego
ze składu osobowego niniejszej Komisji. Wybór przewodniczącego pozwoli rozpocząć prace Komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 111/XXII/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej

UCHWAŁA NR 111/XXII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 24 lipca 2012 r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
oraz § 37 ust. 9 Organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miasta Podkowy Leśnej
(zał. nr 3 do uchwały Nr 66/XVIII/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 79, poz. 1990 z późn. zm. ) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji – Helena Skowron,”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie

W związku z rezygnacją radnej Aliny Stenckiej z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej zachodzi konieczność wyboru nowej/-ego przewodniczącej/-ego tejże Komisji.
Wobec powyższego wnoszę o zmianę uchwały nr 9/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Stanowisko Rady Miasta

w sprawie powołania zespołu doradczego do wypracowania koncepcji wykorzystania na cele miejskie willi Jókawa

Stanowisko Rady Miasta

Uchwała Nr 110/XXI/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 110/XXI/2012

Uchwała Nr 109/XXI/2012

w sprawie w sprawie powołania Doraźnej Komisji Rady dla opracowania projektu zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 109/XXI/2012

Uchwała Nr 108/XXI/2012

Uchwała Nr 107/XXI/2012

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr 107/XXI/2012

Uchwała Nr 106/XXI/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2011 rok

Uchwała Nr 106/XXI/2012

Uchwała Nr 105/XX/2012

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 105/XX/2012

Uchwała Nr 104/XX/2012

sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Uchwała Nr 104/XX/2012

Uchwała Nr 103/XX/2012

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie

Uchwała Nr 103/XX/2012

Uchwała Nr 102/XX/2012

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr 102/XX/2012

Uchwała Nr 101/XX/2012

w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustalenia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rezerwat im. Bolesława Hryniewieckiego”

Uchwała Nr 101/XX/2012

Uchwała Nr 100/XX/2012

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2012 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej – UCHWAŁA UCHYLONA – rozstrzygnięciem nadzorczym Regionalnej Izby Obrachunkowej – Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr 21.264.2012 z dnia 16 października 2012 r.

Uchwała Nr 99/XX/2012

w sprawie zlecenia realizacji Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała Nr 99/XX/2012

Uchwała Nr 98/XVIII/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 98/XVIII/2012

Uchwała Nr 97/XVIII/2012

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr 97/XVIII/2012

Uchwała Nr 96/XVIII/2012

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2012 r. do 2015 r. zgłoszonych w wyborach uzupełniających

Uchwała Nr 96/XVIII/2012

Uchwała Nr 95/XVIII/2012

w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum, dla których miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 95/XVIII/2012

Zmieniona uchwałami Nr 16/II/2018 z 29.11.2018 r., Nr 77/VIII/2019 z 27.06.2019 r. i Nr 322/XLII/2022 r. z 08.09.2022 r.

Uchwała Nr 94/XVIII/2012

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna

Uchwała Nr 94/XVIII/2012

Uchwała Nr 93/XVIII/2012

w sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 93/XVIII/2012

Uchwała Nr 92/XVIII/2012

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres powyżej trzech lat

Uchwała Nr 92/XVIII/2012

Uchwała Nr 91/XVIII/2012

w sprawie zmiany uchwały Nr 87/XVII/2012 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok

Uchwała Nr 91/XVIII/2012

Uchwała Nr 90/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 90/XVII/2012 Załącznik do uchwały Nr 90/XVII/2012

Uchwała Nr 89/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 89/XVII/2012

Uchwała Nr 88/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 88/XVII/2012

Uchwała Nr 87/XVII/2012

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2012 rok.

Uchwała Nr 87/XVII/2012

Uchwała Nr 86/XVII/2012

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

UCHWAŁA NR 86/XVII/2012
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 9 lutego 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 ustawy
z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się 5 osobową Komisję Inwentaryzacyjną, której przedmiotem działania jest dokonanie inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji w mieście Podkowie Leśnej.

§ 2

Ustala się następujący skład osobowy Komisji, o której mowa w § 1:
1. Jarosław Chrzanowski
2. Helena Skowron
3. Tadeusz Jastrzębski
4. Małgorzata Wdowiak-Wojtków
5. Radosław Milczak

§ 3

Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 38/X/2003 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

W związku z podejmowanymi działaniami porządkującymi stan prawny nieruchomości na terenie gminy, a być może pozyskania nowych terenów w zasobie miasta, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.) wymagane jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu dokonania komunalizacji.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 85/XVII/2012

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 85/XVII/2012

Uchwała Nr 84/XVII/2012

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2012.

Uchwała Nr 84/XVII/2012

Uchwała Nr 83/XVII/2012

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2012 roku.

Uchwała Nr 83/XVII/2012

Uchwała Nr 80/XVI/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 38/VIII/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 80/XVI/2011

Uchwała Nr 79/XVI/2011

w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2012 rok

Uchwała Nr 79/XVI/2011

Uchwała Nr 78/XVI/2011

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025

Uchwała Nr 78/XVI/2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 78/XVI/2011 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 78/XVI/2011

Uchwała Nr 77/XV/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwała Nr 77/XV/2011

Uchwała Nr 76/XV/2011

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.

Uchwała

UCHWAŁA NR 76/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia gminnego „Programu ochrony środowiska
dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 18 ust. 1, w zw. z art. 14
i art. 17 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Grodziskiego, Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się gminny „Program ochrony środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr 76/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku”.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowy Leśnej opracowano zgodnie
z zapisami działu III ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo Ochrony Środowiska
(Dz. U. Nr 62 poz. 527 z pózn. zm.) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska w sprawie sporządzania Programów Ochrony Środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Prawny obowiązek opracowania gminnych programów ochrony środowiska (gminnych polityk ekologicznych) wprowadziła norma prawna zawarta w ww. ustawie Prawo ochrony środowiska. Norma ta, zawarta w art. 17.1 stwierdza, że: „… organ wykonawczy (…) gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza (…) gminne programy ochrony środowiska…”. Zakres tych dokumentów uszczegóławiają przepisy zawarte w art. 14 cytowanego aktu prawnego. Zgodnie z nim polityka ekologiczna gminy powinna określać między innymi: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.
Zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 politykę ekologiczną przyjmuje się na okres czterech lat z perspektywą obejmującą kolejne 4 lata.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt gminnego POŚ jest opiniowany przez organ wykonawczy powiatu, na terenie, którego znajduje się dana gmina (art. 17 ust. 2).
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2011-2014
z perspektywą do 2018 r. dla Miasta został poddany konsultacjom społecznym w terminie
od 19 października do 10 listopada 2011 r. na zasadach i w trybie określonych w ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.), tzw. ustawy ocenowej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

GMINNY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA PODKOWA LEŚNA NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ DO 2018 ROKU
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za okres do 2013 roku
Załącznik do uchwały Nr 76/XV/2011

Uchwała Nr 75/XV/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 75/XV/2011

Uchwała Nr 73/XV/2011

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

UCHWAŁA NR 73/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 41 „g” i „f” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
co następuje:

§ 1

Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Podkowie Leśnej oraz tryb powoływania jej członków zgodnie z Regulaminem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 73/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur
na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na wniosek organizacji pozarządowych Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej może powołać Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta w drodze uchwały określa tryb powoływania członków oraz tryb
i organizację działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Rady Gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.
Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana jest przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy
i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań
do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz
w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Regulamin Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej

§ 1

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Podkowie Leśnej, zwana dalej „Radą”, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 ze zm.), zwana dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie miasta Podkowa Leśna.

§ 2

Do zadań Rady należy w szczególności:
1. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

§ 3

Termin wyrażenia przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiednio programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju miasta. Nieprzedstawienie opinii
w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

§ 4

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Burmistrza Miasta i przedstawiciele Rady Miasta Podkowy Leśnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie miasta stanowią co najmniej połowę członków Rady.

§ 5

Członków Rady powołuje Burmistrz Miasta w drodze zarządzenia, z tym że:
a) przedstawicieli Rady Miasta wskazuje ze swego grona Rada Miasta,
b) przedstawicieli Burmistrza Miasta wskazuje Burmistrz,
c) powołanie członków rady reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje lub pomioty.

§ 6

Kadencja Rady trwa dwa lata.

§ 7

1. Rada w obecności co najmniej połowy członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Kandydatów na przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady zgłasza co najmniej 1/3 członków Rady.
3. Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w takim samym trybie jakich powołanie.

§ 8

Rada obraduje na posiedzeniach.
1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego Rady lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Rady, z tym że pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
2. Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej dwa razy w roku.
3. Pracami Rady kieruje jej przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
4. Z każdego posiedzenia Rady sporządzany jest protokół. Protokół sporządzany jest przez wybranego do dokonywania tej czynności członka Rady. Wybór protokolanta następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 9

1. Rada podejmuje decyzje w postaci stanowisk i opinii zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady
2. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1 przewodniczący zamyka posiedzenie z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu posiedzenia Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
4. Decyzje Rady nie są wiążące dla władz miasta.

§ 10

1. Burmistrz odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w drodze zarządzenia:
a) na jego wniosek,
b) na wniosek co najmniej 2 organizacji pozarządowych lub pomiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy, będących członkami Rady;
c) w przypadku skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie;
d) z własnej inicjatywy w przypadku swoich przedstawicieli;
e) na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta w przypadku przedstawicieli Rady Miasta;
f) jeśli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Rady z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
g) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu.

§ 11

Każdy członek Rady przed rozpoczęciem w niej działalności jest zobowiązany
do złożenia pisemnego oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

§ 12

Za pracę w Radzie nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 13

Obsługę administracyjno-biurową zapewnia Urząd Miejski w Podkowie Leśnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 74/XV/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 74/XV/2011

Uchwała Nr 72/XV/2011

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

UCHWAŁA NR 72/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U.
z 2010 r. Nr 234, 1536 ze zm.) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się roczny „Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2012”.

Uchwalenie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” jest obowiązkiem wynikającym z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536). Coroczne konsultacje, jakim poddawany jest ten dokument w Podkowie Leśnej umożliwiają dostosowanie go do aktualnych potrzeb w ramach obowiązujących przepisów.
Celem programu jest m.in. budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
Potencjał i aktywność organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Podkowa Leśna jest coraz większa. Organizacje nie nastawione na zysk, nie posiadające kapitału zakładowego dowiodły, że skutecznie i efektywnie realizują zadania z zakresu zadań własnych gminy. Skutecznie aplikują o środki zewnętrzne, podwyższają kwalifikacje swoich członków, budują markę Podkowy Leśnej – miasta świadomego społeczeństwa obywatelskiego.
Program realizuje założenia i zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014, określone wcześniej w Planie Rozwoju Lokalnego (Uchwała Rady Miasta z dnia 16.09.2004 r.), a także zapisu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym. Uwagi do projektu uchwały można było zgłaszać do dnia 27 września br. W tym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i propozycje zmian. Dodatkowo projekt uchwały był konsultowany na Forum Organizacji Pozarządowych dn. 24 października br. Podczas spotkania zgłoszono dwie uwagi, a których uwzględniono jedną, tj. uzupełniono w rozdz. 7 pkt 1. zapis dotyczący zadań priorytetowych, który otrzymał brzmienie (dodano słowo „edukacyjnych”):
1) Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży
oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
Drugą sugerowaną zmianą była propozycja, aby w rozdz. 10 i 11 uzupełnić ocenę programu
o zapisy umożliwiające jego ocenę jakościową. Zwrócono się do wnioskodawcy o sprecyzowanie zapisu, jednak nie uzyskano odpowiedzi – uwagi nie uwzględniono.

Załącznik do uchwały Nr 72/XV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Miasto Podkowa Leśna, dążąc do stworzenia demokratycznego ładu społecznego, za istotny czynnik uznaje budowę społeczeństwa obywatelskiego, którego bazą jest ścisłe partnerstwo między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby wrażliwe społecznie.
Jednym z długookresowych celów strategicznych Miasta Podkowy Leśnej jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców, rozumianego jako wzmacnianie demokracji lokalnej w modelu partycypacyjnym, budowanie zaangażowania i integracji społecznej, wytworzenie poczucia tożsamości i tradycji miejsca, wykształcenie sprawnego systemu komunikacji społecznej, umacnianie więzi sąsiedzkich, życia towarzyskiego i kulturalnego, a także zapewnienie wysokiej jakości usług z zakresu edukacji podstawowej i ponadpodstawowej, kształcenia ustawicznego dorosłych, wychowania dzieci i młodzieży, usług kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotno-opiekuńczych.

Rozdział 1
Cel główny i cele szczegółowe Programu
1. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Podkowa Leśna a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych, w myśl celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014.
2. Cele szczegółowe Programu to:
1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Podkowy Leśnej, ich udziału w tworzeniu wizerunku miasta i rozwiązywaniu lokalnych problemów;
2) realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Ogrodu Podkowy Leśnej na lata 2005-2014;
3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie aktywności społeczności lokalnych;
4) umocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie.

Rozdział 2
Zasady współpracy
1. Współpraca Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
2. Współpraca Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami dotyczy realizacji zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego.
3. Współpraca przybiera formy pozafinansowe oraz finansowe.

Rozdział 3
Zakres przedmiotowy współpracy
Przedmiotem współpracy władz Miasta Podkowy Leśnej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1. realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego,
2. podwyższanie efektywności działań (usług) kierowanych do mieszkańców miasta,
3. rozwiązywanie ważnych problemów związanych z zarządzaniem miastem, w tym problemów społecznych, m.in. poprzez określanie potrzeb mieszkańców i sposobu ich zaspakajania.

Rozdział 4
Podmioty programu współpracy
Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami, prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Podkowy Leśnej na rzecz jego mieszkańców (bez względu na ich siedzibę).

Rozdział 5
Formy współpracy
I. Pozafinansowe formy współpracy:
1. wzajemne informowanie się o możliwości pozyskania zewnętrznych środków
na działalność własną oraz wspólną organizacji i miasta, w tym również ze środków zagranicznych lub w zakresie współpracy międzynarodowej oraz współpraca
w pozyskaniu środków ze źródeł innych niż budżet miasta;
2. wzajemna promocja organizacji społecznych oraz miasta;
3. użyczanie oraz wynajmowanie lokali i budynków na działalność statutową podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Podkowy Leśnej;
4. wzajemne konsultacje w sprawach ważnych dla miasta i mieszkańców, w tym powoływanie mieszanych zespołów konsultacyjno-doradczych złożonych
z przedstawicieli organizacji i miasta;
5. realizacja wspólnych przedsięwzięć z organizacjami, w ramach których miasto i organizacje dzielą się zadaniami;
6. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z miastem, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł;
7. informowanie o szkoleniach, konferencjach dotyczących organizacji pozarządowych;
8. umożliwienie prezentacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta i tablicy ogłoszeniowej w urzędzie.
II. Finansowe formy współpracy:
1. Zlecanie realizacji zadań publicznych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na podstawie otwartych konkursów ofert, ogłaszanych przez Burmistrza Miasta;
2. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie;
3. Realizacja zadania publicznego może mieć formę:
– powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
– wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji
na dofinansowanie ich realizacji.
4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania;
5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych;
6. Na wniosek organizacji lub innego podmiotu Miasto może zlecić wykonanie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:
– wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
– zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
– łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
– łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
7. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
– zadania i zakupy inwestycyjne,
– zakupy gruntów,
– działalność gospodarczą,
– pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów programu, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania,
– działalność partii politycznych,
– działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
– działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.
8. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą występować z wnioskami o udzielenie poręczeń i pożyczek na realizację zadań w sferze pożytku publicznego.
9. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Miasta.

Rozdział 6
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej. W skład komisji konkursowej wchodzą: przedstawiciel Rady Miasta, przedstawiciele Burmistrza, w tym pracownik koordynujący współpracę z organizacjami pozarządowymi (zwany dalej koordynatorem) oraz osoby reprezentujące organizacje oraz inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz inne podmioty biorące udział w konkursie.
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Koordynator zamieszcza te informacje w:
– Biuletynie Informacji Publicznej,
– na tablicy ogłoszeń Urzędu,
– na stronie internetowej miasta.
5. Burmistrz powołuje komisje konkursowe i wybiera przedstawicieli organizacji i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
7. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Burmistrza.
8. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi Koordynator.
9. Komisja konkursowa ocenia merytorycznie oferty, które przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
c) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.
10. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.
11. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich
ofert i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji.
12. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej.
13. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach nie spełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane
do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Rozdział 7
Priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych
na realizację Programu
Do zadań priorytetowych w 2012 roku należą:
1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców Miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.
2. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań z dziedziny kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Miasta w tym osób niepełnosprawnych.
3. Edukacja dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej.
4. Planowana wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań wynosi nie mniej niż 50 000 zł.

Rozdział 8
Okres realizacji Programu
Okres realizacji Programu obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Rozdział 9
Sposób realizacji Programu
1. Ze strony urzędu Burmistrz Miasta powołuje pracownika koordynującego współpracę z organizacjami pozarządowymi, zwanego dalej koordynatorem.
2. Koordynator przygotowuje projekt planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przeprowadza jego konsultacje.
3. Burmistrz Miasta powołuje zespół konsultacyjno-doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, pod nazwą Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych. W skład zespołu wchodzi po jednej osobie z każdej z zarejestrowanych organizacji pozarządowych działających na terenie miasta. Na otwarte posiedzenia zespołu są zapraszani radni oraz przedstawiciele aktywnych, ale nie zarejestrowanych formalnie inicjatyw społecznych. Celem działania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych jest opiniowanie realizacji rocznego Programu współpracy, w tym formułowanie bieżących ocen i wniosków dotyczących współpracy miasta i organizacji pozarządowych. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych odbywa się na podstawie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta na zasadach określonych w ustawie.
5. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 10
Sposób oceny realizacji Programu,
1. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie.
2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:
– liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji Programu,
– liczbie osób zaangażowanych w realizację Programu,
– liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w Programie,
– wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu,
– wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.
3. Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej składa Radzie Miasta Podkowy Leśnej sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez koordynatora, w terminie do dnia
30 kwietnia następnego roku.

Rozdział 11
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w ustawie
1. Program współpracy tworzony jest na podstawie kierunków działań strategicznych Miasta oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w ustawie.
2. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny Program.
3. Roczny Program współpracy uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres jego obowiązywania.
4. Koordynator przygotowuje projekt Programu, przyjmuje wnioski na temat propozycji zapisów do programu na rok następny oraz przeprowadza jego konsultację.
5. Konsultacje Programu przeprowadza się w sposób określony w uchwale
nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dn. 22 października 2010 roku.
6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Uchwała Nr 71/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

UCHWAŁA NR 71/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji na podatek rolny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza DR-1 – deklaracja na podatek rolny, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IR-1 i DR-1 określa się załączniki ZR-1/A – dane o nieruchomościach rolnych i ZR/1/B – dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 18/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 70/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

UCHWAŁA NR 70/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji na podatek leśny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm) Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza informacji IL-1 w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza deklaracji DL-1 na podatek leśny, stanowiący załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IL-1 i DL-1 określa się załączniki: ZL-1/A– dane o nieruchomościach leśnych i ZL-1/B – dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 19/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 69/XV/2011

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

UCHWAŁA NR 69/XV/2011
RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
z dnia 8 grudnia 2011 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 13, art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miasta Podkowy Leśnej uchwala,
co następuje:

§ 1

Określa się wzór formularza IN-1 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór formularza DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Do wzorów formularzy IN-1 i DN-1 określa się załączniki: ZN-1/A-dane o nieruchomościach i ZN-1B–dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, stanowiące odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 17/IV/2002 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna
/-/
Bogusław Jestadt

Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4

Uchwała Nr 68/XV/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok.

Uchwała Nr 68/XV/2011

Uchwała Nr 67/XV/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

Uchwała Nr 67/XV/2011

Uchwała Nr 66/XV/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr 66/XV/2011

Uchwała Nr 65/XV/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 65/XV/2011 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 65/XV/2011 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 65/XV/2011

Uchwała Nr 64/XIV/2011

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim.

Uchwała Nr 64/XIV/2011

Uchwała Nr 63/XIV/2011

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Uchwała Nr 63/XIV/2011 Załącznik do uchwały Nr 63/XIV/2011Protokół Komisji Skrutacyjnej

Uchwała Nr 62/XIV/2011

w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Uchwała Nr 62/XIV/2011

Uchwała Nr 61/XIV/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr 144/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Podkowa Leśna na lata 2010-2014”.

Uchwała Nr 61/XIV/2011

Uchwała Nr 60/XIV/2011

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 60/XIV/2011

Uchylona uchwałą Nr 321/XLII/2022 z 08.09.2022 r. z datą 29.09.2022 r.

Uchwała Nr 59/XIII/2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Nowe szanse małego ucznia” oraz zabezpieczenia środków na jego realizację w budżecie gminy.

Uchwała Nr 59/XIII/2011

Uchwała Nr 58/XIII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwała Nr 58/XIII/2011

Uchwała Nr 57/XIII/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 57/XIII/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 57/XIII/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 57/XIII/2011

Uchwała Nr 56/XI/2011

w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr 56/XI/2011

Uchwała Nr 55/XI/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr 55/XI/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 55/XI/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 55/XI/2011

Uchwała Nr 54/XI/2011

w sprawie opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 54/XI/2011

Uchwała Nr 53/XI/2011

w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej

Uchwała Nr 53/XI/2011

Uchwala Nr 52/X/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony powyżej trzech lat.

Uchwala Nr 52/X/2011

Uchwala Nr 51/X/2011

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwala Nr 51/X/2011

Uchwala Nr 50/IX/2011

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Uchwala Nr 50/IX/2011

Uchwala Nr 49/IX/2011

Uchwala Nr 48/IX/2011

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwala Nr 48/IX/2011

Uchwala Nr 47/IX/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 203/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic obwodów głosowania, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna

Uchwala Nr 47/IX/2011

Uchwala Nr 46/IX/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 202/LII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 7 września 2006 roku w sprawie zmian opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na terenie miasta Podkowa Leśna.

Uchwala Nr 46/IX/2011

Uchwala Nr 45/IX/2011

w sprawie nabycia przez Miasto Podkowa Leśna prawa użytkowania wieczystego działki nr ew. 66/2 w obr. 8 wraz z naniesieniami

Uchwala Nr 45/IX/2011

Uchwala Nr 44/IX/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 44/IX/2011

Uchwala Nr 43/IX/2011

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 43/IX/2011

Uchwala Nr 42/IX/2011

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2016

Uchwala Nr 42/IX/2011

Uchwala Nr 41/IX/2011

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Uchwala Nr 41/IX/2011

Uchwala Nr 40/IX/2011

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Podkowy Leśnej absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

Uchwala Nr 40/IX/2011

Uchwala Nr 39/IX/2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2010 rok.

Uchwala Nr 39/IX/2011

Uchwala Nr 38/VIII/2011

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 38/VIII/2011

Uchwala Nr 37/VIII/2011

w sprawie zaciągnięcia kredytu

Uchwala Nr 37/VIII/2011

Uchwala Nr 36/VIII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 36/VIII/2011

Uchwala Nr 35/VIII/2011

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Podkowy Leśnej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 35/VIII/2011 Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/VIII/2011 Załącznik nr 2 do uchwały nr 35/VIII/2011

Uchwala Nr 34/VII/2011

w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dotacji w roku 2011 w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenów prywatnych nieruchomości położonych w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 34/VII/2011

Uchwala Nr 33/VII/2011

w sprawie zmiany Uchwały Nr 183/XLVIII/2006 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwala Nr 33/VII/2011

Uchwala Nr 32/VII/2011

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w mieście Podkowa Leśna.

Uchwala Nr 32/VII/2011

Uchwala Nr 31/VII/2011

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na czas nieokreślony.

Uchwala Nr 31/VII/2011

Uchwala Nr 30/VII/2011

w sprawie zmian w budżecie miasta

Uchwala Nr 30/VII/2011

Uchwala Nr 29/VI/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat.

Uchwala Nr 29/VI/2011

Uchwala Nr 28/VI/2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

Uchwala Nr 28/VI/2011

Uchwala Nr 27/VI/2011

w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Podkowa Leśna a gminą Izabelin a dotyczących zasad prowadzenia punktów nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Uchwala Nr 27/VI/2011

Uchwala Nr 26/VI/2011

w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Podkowa Leśna w roku 2011 roku.

Uchwala Nr 26/VI/2011

Uchwala Nr 25/VI/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 210/XLIV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

Uchwala Nr 25/VI/2011

Uchwala Nr 24/V/2011

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Podkowy Leśnej na rok 2011.

Uchwala Nr 24/V/2011

Uchwala Nr 23/V/2011

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Miasta Podkowy Leśnej

Uchwala Nr 23/V/2011

Uchwala Nr 22/V/2011

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Uchwala Nr 22/V/2011

Uchwala Nr 21/V/2011

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Podkowa Leśna lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwala Nr 21/V/2011

Uchwala Nr 20/V/2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat w trybie przetargowym.

Uchwala Nr 20/V/2011

Uchwala Nr 19/V/2011

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat.

Uchwala Nr 19/V/2011

Uchwala Nr 18/V/2011

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok

Uchwala Nr 18/V/2011

Uchwala Nr 17/V/2011

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025

Uchwala Nr 17/V/2011

Uchwala Nr 16/IV/2011

w sprawie zmiany uchwały nr 8/II/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwala Nr 16/IV/2011

Uchwala Nr 15/IV/2011

w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Podkowy Leśnej do Rady Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Podkowie Leśnej.

Uchwala Nr 15/IV/2011

Uchwala Nr 14/IV/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 14/IV/2011

Uchwala Nr 13/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 13/III/2011

Uchwala Nr 12/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 12/III/2011

Uchwala Nr 11/III/2011

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowy Leśnej na 2011 rok.

Uchwala Nr 11/III/2011

Uchwala Nr 10/III/2011

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwala Nr 10/III/2011

Uchwała Nr 9/II/2010

w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 9/II/2010

Uchwała Nr 8/II/2010

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 8/II/2010

Uchwała Nr 7/II/2010

w sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne.

Uchwała Nr 7/II/2010

Uchwała Nr 6/II/2010

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 6/II/2010

Uchwała Nr 5/II/2010

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 5/II/2010

Uchwała Nr 4/I/2010

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr 4/I/2010

Uchwała Nr 3/I/2010

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta

Uchwała Nr 3/I/2010

Uchwała Nr 2/I/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 2/I/2010

Uchwała Nr 1/I/2010

w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Miasta Podkowy Leśnej.

Uchwała Nr 1/I/2010

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content