XI sesja – 12 września 2003 r.

Wykaz uchwał podjętych w dniu 12 września 2003 r. Nr 39/XI/2003 – 41/XI/2003

Uchwała Nr 39/XI/2003

w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Zespołowi Szkół w Podkowie Leśnej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/XI/2003 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12.09.2003 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zespół Szkół nosi nazwę: „Zespół Szkół w Podkowie Leśnej”.
2. W skład Zespołu Szkół wchodzą:
1) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy,
2) Publiczne Gimnazjum w Podkowie Leśnej.
3. Zespół Szkół ma siedzibę w Podkowie Leśnej przy ul. 1. Maja 20.
4. Zespół Szkół w Podkowie Leśnej zwany dalej „Zespołem” organizuje i koordynuje
funkcjonowanie szkół wchodzących w jego skład.
5. Ustalona nazwa Zespołu jest używana w pełnym brzmieniu – Zespół Szkół w Podkowie Leśnej.

§ 2

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
– „Zespole” – należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Podkowie Leśnej,
– „organie prowadzącym” – należy przez to rozumieć Miasto Podkowa Leśna,
– „gminie” – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz terytorium miasta Podkowa Leśna,
– „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
– „Karcie Nauczyciela” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.)

§ 3

1. Zespół jest jednostką organizacyjną gminy. Kierownikiem jednostki jest dyrektor Zespołu.
2. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Podkowa Leśna.
3. Cykl kształcenia trwa w:
1) Szkole Podstawowej – 6 lat
2) Gimnazjum – 3 lata
4. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii w szkołach określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
6. Rada Miasta może nadać zespołowi imię na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i uczniów.
7. Zespół używa pieczęci urzędowej, wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład o treści „Zespół Szkół w Podkowie Leśnej”. Ponadto na pieczęci umieszcza się adres (kod, miejscowość i ulica), NIP, Regon, numer telefonu/faksu.
8. Szkoły wchodzące w skład Zespołu używają pieczęci okrągłej i podłużnej firmowej
o treści zawierającej nazwę Zespołu, nazwę Szkoły i adres.

Rozdział II
Cele i zadania Zespołu

§ 4

Do zadań Zespołu należy koordynacja celów i zadań szkół wchodzących w skład Zespołu,
a w szczególności:
1. tworzenie szkołom właściwych organizacji kształcenia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, udzielania pomocy w zatrudnianiu kwalifikowanych nauczycieli, doręczanie programów nauczania, obowiązujących druków szkolnych, środków dydaktycznych oraz lektur szkolnych dla biblioteki szkolnej;
2. kształtowanie środowiska wychowawczego, sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków i wieku uczniów;
3. organizacyjne wspomaganie szkół w zakresie przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów;
4. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym i samorządem lokalnym w kształtowaniu środowiska wychowawczego oraz w rozwijaniu form kształcenia i wychowania młodzieży.

Rozdział III

Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu

§ 5

1. Szczegółową organizację wewnętrzną, kompetencje organów oraz zasady i tryb pracy poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu określają ich Statuty.
2. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum realizują cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

§ 6

Szkoły wchodzące w skład Zespołu odpowiadają za bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów
w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Rozdział IV
Organy Zespołu szkół

§ 7

1. Organami Zespołu są:
– Dyrektor Zespołu Szkół
– Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
2. Organami Zespołu mogą być:
– Samorząd Uczniowski Samorządowej Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum
– Rada Zespołu Szkół
– Rada Rodziców Szkół: Samorządowej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

§ 8

Dyrektor Zespołu
1. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
i kieruje Zespołem.
2. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu dokonuje organ prowadzący Zespół na zasadach określonych w ustawie.
3. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za całokształt działań podejmowanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.
4. Organ prowadzący odwołuje dyrektora Zespołu na zasadach określonych w ustawie.

§ 9

Zakres praw i obowiązków Dyrektora Zespołu

1. Dyrektor Zespołu jest organem wykonawczym i przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu pełni funkcję pracodawcy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Dyrektor Zespołu zarządza Zespołem jednoosobowo, sprawuje nadzór, stwarza warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz do działalności administracyjno-gospodarczej.
4. Dyrektor Zespołu wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
5. Dyrektor Zespołu reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 10

Dyrektor Zespołu przestrzegając postanowień niniejszego Statutu ma obowiązek
w szczególności do:
1. kształtowania właściwych stosunków pracowniczych, twórczej atmosfery i właściwych warunków pracy w szkole;
2. przedkładania do zaopiniowania organom Zespołu projektów organizacji szkół i planów finansowych Zespołu sporządzonych na podstawie programów nauczania, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji;
3. współdziałania z gminą w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania;
4. zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz w ich doskonaleniu zawodowym;
5. sprawowania nadzoru pedagogicznego – w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
6. wstrzymywania wykonania uchwał Rady Pedagogicznej Zespołu sprzecznych
z przepisami prawa;
7. organizowania wyposażenia Zespołu w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
8. dysponowania środkami pieniężnymi określonymi w planie szkoły, podejmowania działania na rzecz ich zwiększania oraz ponoszenia odpowiedzialności za ich wydawanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa finansowego;
9. współdziałania z Radą Pedagogiczną Zespołu, a także z organami działającymi
w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu, w sprawach należnych
do kompetencji tych organów.

§ 11

Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:
1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2. zarządzania majątkiem Zespołu;
3. organizowania i nadzorowania pracy sekretariatu szkoły, biblioteki i świetlicy szkolnej;
4. ustalania zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników Zespołu
i rozliczania z ich realizacji;
5. przyjmowania i rozpatrywania wniosków i skarg dotyczących nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych Zespołu.

§ 12

Szczegółowy zakres zadań dyrektora określają: ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określające zadania związane z powierzonym stanowiskiem.

§ 13

Wicedyrektor Zespołu:
1. W Zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora, gdy struktura organizacyjna Zespołu liczy co najmniej 12 oddziałów.
2. Kompetencje i zadania wicedyrektora określa dyrektor.

§ 14

Rada Pedagogiczna
1. W skład Rady Pedagogicznej Zespołu wchodzą:
1) Dyrektor Zespołu
2) wszyscy pracownicy pedagogiczni każdej szkoły wchodzącej w skład Zespołu, bez
względu na indywidualny wymiar czasu pracy i formę zatrudnienia.
2. Rada Pedagogiczna Zespołu jest organem kolegialnym Zespołu, realizującym zadania wynikające ze Statutu Zespołu oraz ustawy o systemie oświaty.
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone w imieniu Rady przez przewodniczącego bez prawa udziału w głosowaniu.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
5. Przewodniczący reprezentuje Radę Pedagogiczną na zewnątrz i dba o jej autorytet.

§ 15

1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały lub wyraża opinie.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności przynajmniej połowy członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem obrad rady.
3. Uchwały Rady powinny być odnotowane w protokóle posiedzenia.

§ 16

1. Rada Pedagogiczna Zespołu deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora Zespołu.
2. Rada Pedagogiczna Zespołu wyraża opinię w sprawach istotnych dla Zespołu,
a w szczególności: na wniosek burmistrza Miasta o powierzeniu stanowiska dyrektora Zespołu.
3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w Statucie Zespołu oraz koordynuje funkcjonowanie Rad Pedagogicznych szkół tworzących Zespół.
4. Rady Pedagogiczne działają w sprawach dydaktyczno-wychowawczych szkół wchodzących w skład Zespołu w oparciu o statuty szkół i ich regulaminy.

§ 17

1. Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski – jako organy szkół wchodzących w skład Zespołu – działają odrębnie w oparciu o statuty tych szkół i swoje regulaminy.
2. Wszystkie organy Zespołu działają na jego rzecz, przyjmując zasadę współpracy
i nieingerencji w kompetencje właściwe dla każdego z nich.

Rozdział V
Organizacja Zespołu

§ 18

1. Szczegółową informację w zakresie nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły,
z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego, najpóźniej
do 30 kwietnia każdego roku.
2. Arkusz organizacyjny Zespołu zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.
3. Podstawową formą pracy w szkołach wchodzących w skład Zespołu są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
4. Formy pracy i organizacji procesu edukacyjnego poszczególnych szkół określają statuty tych szkół.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 19

Dla realizacji celów statutowych Zespół wykorzystuje bazę materialną: sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe i pracownię komputerową, świetlicę szkolną, sekretariat, gabinet dyrektora, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, szatnię, pokój nauczycielski.

Rozdział VI
Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 20

1. W Zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
2. Dyrektor Zespołu za zgodą burmistrza Miasta może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

§ 21

1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz
są odpowiedzialni za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci
i młodzieży.
2. Statuty poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu określają szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności nauczycieli i wychowawców.

§ 22

Prawa i obowiązki nauczycieli określa ustawa o systemie oświaty, ustawa Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze wydane z upoważnienia i na ich podstawie.

Rozdział VII
Uczniowie Zespołu

§ 23

1. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają między innymi:
1) zasady rekrutacji uczniów, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa
w tym zakresie;
2) prawa i obowiązki uczniów.
2. Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu określają zasady nagradzania i karania uczniów oraz tryb odwoływania się od kar.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 24

1. W świadectwach szkolnych, zaświadczeniach, legitymacjach i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły.
2. Poszczególne szkoły wchodzące w skład Zespołu prowadzą i przechowują dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
3. Regulamin pracy Rady Pedagogicznej Zespołu oraz regulaminy organów działających
w poszczególnych szkołach wchodzących w skład Zespołu nie mogą być sprzeczne
z zapisami niniejszego Statutu, jak również z obowiązującymi przepisami.
4. Organem właściwym do dokonywania i uchwalania zmian w Statucie Zespołu jest Rada Zespołu, a w przypadku jej braku – Rada Pedagogiczna.
5. We wszystkich sprawach odrębnie uregulowanych w Statutach szkół wchodzących
w skład Zespołu, pierwszeństwo stosowania mają przepisy niniejszego Statutu.
6. Dyrektor Zespołu jest odpowiedzialny za zapoznanie z treścią niniejszego Statutu wszystkich, których on dotyczy.

Uchwała Nr 40/XI/2003

w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej wprowadza się następującą zmianę:
1. w § 2 pkt 1 lit. a i lit. b zamiast słowa: „zamieszkałe” wpisuje się: „zameldowane”

2. w § 2 pkt 1 litera b trzeci myślnik zamiast słów:
– ” pozostałe – 340 zł.”

wpisuje się słowa:
– „pozostałe – 220 zł.”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 września 2003 roku.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 35/X/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zasad ustalania wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego
w Podkowie Leśnej.

Uchwała Nr 41/XI/2003

w sprawie powołania zespołu dokonującego oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku art. 163 § 2 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać zespół dokonujący oceny kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:

1. Aleksander Daszewski
2. Gerard Jaryczewski
3. Małgorzata Pabis-Janus
4. Maria Wolska

§ 2

Przewodniczącego komisji wybierają członkowie komisji spośród swojego grona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content