VIII sesja – 25 kwietnia 2003 r.

Wykaz uchwał Rady Miasta podjętych na VIII sesji – Nr 27/VIII/2003 – Nr 30/VIII/2003

Uchwała Nr 30 z dnia 25.04.2003 r.

w sprawie zatwierdzenia programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 30/VIII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 8 statutu Miejskiego Ośrodka Kultury (uchwała Rady Miasta Nr 149/XXVI/2000 z dnia 08.12.2000 r.)
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić program działania Miejskiego Ośrodka Kultury na rok 2003
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury w Podkowie Leśnej na rok 2003

Zgodnie z zapisem § 8 Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury – Ośrodek Kultury przedkłada Radzie Miasta do zatwierdzenia projekt programu działania Miejskiego Ośrodka Kultury na rok następny.
Program działalności na 2003 r. i sprawozdanie z działalności za 2002 rok zostały przekazane do zaopiniowania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Uchwała nr 29/VIII/2003 z dnia 25.04.2003 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20

Uchwała Nr 29/VIII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 kwietnia 2003 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 3 oraz art. 58 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Podkowa Leśna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się Zespół Szkół z siedzibą w Podkowie Leśnej ul. 1 Maja 20 na podstawie aktu założycielskiego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W skład Zespołu wchodzą:
– Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy,
– Publiczne Gimnazjum
z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20.

§ 2

Statut Zespołu Szkół zostanie uchwalony odrębną uchwałą Rady Miasta Podkowa Leśna w terminie do 1 września 2003 roku.

§ 3

Granice obwodów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół określają uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 31/VII/99 i Nr 34/VII/99 z dnia 15 marca 1999 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.
z 2000 roku Nr 62, poz. 718) i obowiązuje od 1 września 2003 roku.

Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 29/VIII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 kwietnia 2003r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 1996 r. Nr 67,poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna Nr 30/VII/99, 31/VII/99, 33/VII/99, 34/VII/99 z dnia
15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Podkowa Leśna oraz granic ich obwodów

z a k ł a d a m

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W PODKOWIE LEŚNEJ
przy ul. 1 Maja 20

W skład Zespołu Szkół wchodzi:

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy
oraz
Publiczne Gimnazjum

z siedzibą w Podkowie Leśnej przy ul. 1 Maja 20

Obwód Zespołu Szkół obejmuje miasto Podkowa Leśna w granicach administracyjnych miasta.

Uchwała nr 28/VIII/2003 z dnia 25.04.2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2002 rok

Uchwała Nr 28/VIII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna bsolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za 2002 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyciąg z protokółu VIII sesji Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

Przewodn. RM A. Szymański odczytał treść uchwały Nr 28/VIII/2003 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna z tytułu wykonania budżetu miasta za 2002 rok

Głosowanie jawne w/s przyjęcia uchwały Nr 28/VIII/2003
za – 12 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów
(na sesji obecnych było 12 z 15 radnych)
Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 27/VIII/2003 z dnia 25.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002

Uchwała nr 27/VIII/2003
Rady Miasta Podkowa Leśna
z dnia 25.04.2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna za rok 2002 w brzmieniu określonym w załączniku, stanowiącym integralną część uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content